Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2011. évi CXC. törvény A nemzeti közneveléséről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2011. évi CXC. törvény A nemzeti közneveléséről"— Előadás másolata:

1 2011. évi CXC. törvény A nemzeti közneveléséről
214 megyei intézmény átvétele /már megtörtént/ Közel 8400 önkormányzati intézmény átvétele január 1-től Folyamatos törvényalkotás: a köznevelési törvény végrehajtási és egyéb kapcsolódó rendeletei még nincsenek készen. Hatálybalépés: szeptember 1.

2 Várható végrehajtási rendeletek
Nemzeti Alaptanterv Kerettantervek Óvodai Nevelés Alapprogramja Kollégiumi Nevelés Alapprogramja Alapfokú Művészetoktatás Pedagógiai Szakszolgálatok Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás Érettségi vizsgaszabályzat Emeltszintű oktatás Stb. 2016./17. tanévig folyamatosan lépnek hatályba

3 A törvény jellemző vonásai Szerkezeti sajátosságok
55 alcím 100§ paragrafus 8 melléklet Szellemiségében a nevelés átfogó, elsődleges jellegét hangsúlyozza. Terminológiájában pontosabb kategorizálást érvényesít. /pl. óvoda, mint nevelési intézmény, nem csak a közoktatási intézményrendszer része/ Kerettörvény jellegű, mert nem tér ki a részletes szabályokra, azonban utalást tesz a vonatkozó végrehajtási rendeletekre. Kiküszöbölte a párhuzamos szabályozást. /Kjt., Önkormányzati törvény, Szakképzési- és Nemzetiségi törvény/

4 Célok és alapelvek 1.-3. § Oktatáspolitikai célok:
Felelős állampolgárok nevelése Társadalmi leszakadás megakadályozása a nevelés oktatás-eszközeivel A köznevelés, mint közszolgálat Az állam szerepvállalása: ingyenes és kötelező alapfokú nevelés-oktatás, ingyenes középfokú oktatás, első szakképesítésre való felkészítés ebben az állami feladatban kik vehetnek részt, mint közoktatási intézményt fenntartók vagy alapítók/pl. egyházak, önkormányzatok, stb./ térítésmentesség

5 Szereplők: A gyermek, a tanuló, a pedagógus, a szülő, akiknek a kötelességei és jogai egységet alkotnak. Deklarálja: az átjárhatóságot a nemzetiségek kulturális autonómiáját az intézmények szakmai önállóságát stb.

6 Értelmező rendelkezések 4.§
33 értelmező rendelkezés Azok a fogalmak, amelyek legalább háromszor szerepelnek a törvényben. /pl.: közösségi szolgálat, különös bánásmódot igénylő gyermek, stb./ Meghatározó fontosságúak a törvény alkalmazásában.

7 A pedagógiai munka szakaszai 5. §
Az óvodai nevelés szakasza Az alapfokú nevelés - oktatás szakaszai: alsó tagozat és felső tagozat /1-4. és 5-8. évf./ Középfokú nevelés-oktatás szakasza /9-12. évf.+ a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba belépő évfolyamok/ A szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz /az alapfokú nevelés-oktatás szakasza után kezdődik/

8 Az állami vizsgák rendszere 6. §
Érettségi Szakmai vizsgák Művészeti alap- és záróvizsga Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

9 A köznevelési rendszer intézményei 7 §
nevelés-oktatási intézmények pedagógiai szakszolgálati intézmények Pedagógiai - szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények /Jelenleg 4/2010.(I.19) OKM rendelet/ Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív ped.-i intézmény /EGYMI/

10 Köznevelési Hídprogramok I.-II. 14 §
Évente 3 500 – 4 000 tanuló nem fejezi be az általános iskolát. alapfokú végzettség nélkül szakképzés tankötelezettek és nem vették fel őket középfokú intézménybe kimaradtak a középfokú intézményből -> általános-és középfokú iskolák is szervezhetik a programot /A Kormányhivatalok jelölik ki./

11 A köznevelési intézmény működésének rendje 24.§-25.§
szakmai önállóság hangsúlyozása a köznevelés szereplőinek „kötelező” együttműködése Házirend a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések /”bevitt dolgok”/ SZMSZ - t és a házirendet a nevelő testület és a DÖK fogadja el. Azon rendelkezések érvénybelépéséhez amelyek a fenntartóra többletkötelezettségeket hárít, a fenntartó egyetértése szükséges. A tantermekben, címtáblán, homlokzaton, körbélyegzőn Magyarország címerét el kell helyezni.

12 A hit- és erkölcsoktatásra vonatkozó sajátos szabályok 31-35 §
Hitoktatás -> 35 § (2) – (4) 2013. szeptember 1-től hit- és erkölcsoktatás az erkölcstan és az ehelyett választható hittan a kötelező tanórák közé tartozik. felmenő rendszerben 1. és 5. évfolyamokon

13 Nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok 41.§-44.§
Pedagógusok adatai /ezen belül az óraadó tanárokra vonatkozó adatok/ Gyermekek, tanulók személyes adatai Országos mérés adatai Az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazott adatai Iratkezelési szabályok rögzítése KIR használata, működtetése

14 SNI és BTM nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 47
Főként az SNI gyermekekkel foglalkozik A BTM nehézséggel küzdők fejlesztő foglalkozásra jogosultak Nemzeti Tehetség Program, Nemzeti Tehetség Alap - az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt – elérendő célokat jelölhet ki az intézmények számára Az SNI, a BTM nehézséggel küzdő és kiemelten tehetséges gyermekek a különleges bánásmódot igénylő, vagy kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók csoportjába tartoznak.

15 Pedagógusok, intézményvezetők 61.§-69.§
Pedagógusok jogai és kötelességei Pedagógusok előmeneteli rendszere=> Pedagógusok munkaidejének szabályozása=>Életpálya- modell Az alkalmazás feltételei Intézményvezetői megbízás nyilvános pályázat útján, de a pályázat mellőzhető, ha az ismételt megbízással a fenntartó és a nevelőtestület egyetért Egyszemélyi felelősség megmarad Miniszteri megbízás Az intézményvezető munkájának értékelése a megbízás 2. és 4. évében anonim kérdőíves felmérés alapján

16 A nevelőtestület 70.§-71.§ A nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Az intézmény pedagógiai-nevelési programját a tantestület fogadja el, kivéve ha többletköltséget igényel a fenntartótól. Szakmai munkaközösségek:- intézményenként 10 - legkevesebb 5 fővel alakítható

17 A köznevelés közfeladatai 74.§-76.§
Állami fenntartás=> Kormányhivatalokon keresztül Ha visszaigényli az önkormányzat az iskolát, pályázhat beruházásokra (állagmegóvást meghaladó beruházás) Kompetenciamérés a jelenlegi formában a 4. évfolyamon nem lesz. Országos mérés 4. évfolyamon fizikai állapot és edzettség vizsgálata lesz A évi kompetenciamérés lebonyolítása már a Kormányhivatal hatásköre

18 A köznevelési intézmény ellenőrzése 86.§-87.§
Folyamatos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, amely intézményenként öt évente ismétlődő értékeléssel záruló vizsgálat=> oktatási miniszter Törvényességi vizsgálat=>fenntartó Hatósági vizsgálat=> Kormányhivatal

19 Finanszírozás 88.§-89.§ Központi költségvetés Az egyházi és állami azonos finanszírozás /kiegészítő támogatás?/ 8 óvodás korú egy településen=> a Kormányhivatal 3 évig megszervezi az ellátást A fenntartó biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások, többletlétszámok fedezetét

20 Átmeneti és vegyes rendelkezések 96.§-99.§
A közoktatási törvény hatályát veszti, egyes részei érvényben maradnak, amíg a Köznevelési törvény és annak végrehajtási rendeletei és mellékleteinek valamennyi része életbe nem lépnek a 2016./17. tanév végéig Az Európai Unió jogának való megfelelés 100.§ Az Európai Parlament és a Tanács irányelveinek, rendeleteinek, szabályainak és egyéb jogi aktusoknak való megfelelés

21 Összegző áttekintés és ami kimaradt
Intézményi oldal Ellenőrzés: kormányhivatalokon keresztül Egységes állami működtetés Pedagógusok állami alkalmazottak (közvetlen kincstári kifizetés) Kistelepülési iskolák állami finanszírozása A magasabb iskolák finanszírozásának racionalizálása

22 Munkaerő-piaci oldalról
általános iskolai oktatás-nevelés színvonalának javítása 3 éves duális rendszerű szakképzés tankötelezettség leszállítása kötelező szakiskolai beiskolázás megszűntetése szakközépiskolák szakképzési területeinek megerősítése -> lemorzsálódás megakadályozása a Híd programmal

23 Oktatási oldal -> NAT -> Kerettanterv -> Térítésmentes általános iskolai tankönyv Új tartalmak: honvédelmi KRESZ művészetek családi élet, erkölcsi nevelés, egészségnevelés pénzügyi, fogyasztóvédelmi ismeretek idegen nyelv tanulásának eredményessége Életpályamodell Egységes szakmai ellenőrzés Érettségi követelmények emelése

24 Társadalompolitikai, nevelési oldal
Esélyteremtés, felzárkóztatás, tehetségfejlesztés Átjárhatóság Fegyelmi ügyek szabályozása Kötelező közösségi szolgálat Kiszámítható követelmények

25 Köszönöm a figyelmet! 


Letölteni ppt "2011. évi CXC. törvény A nemzeti közneveléséről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések