Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló évi törvény

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kormánytisztviselők jogállásáról szóló évi törvény"— Előadás másolata:

1 A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi törvény

2 Mely államigazgatási szervek munkavállalóira terjed ki a Ktjv
Mely államigazgatási szervek munkavállalóira terjed ki a Ktjv. Személyi hatálya? -Miniszterelnökség, -a minisztériumok, -a kormányhivatalok, -a központi hivatalok a kormányhivatalok és a központi hivatalok területi, helyi szerve, Megyei , fővárosi kormányhivalal -a Rendőrség, a büntetés-végrehajtás és a katasztrófavédelem szervei kormánytisztviselőinek és kormányzati ügykezelőinek kormánytisztviselői jogviszonyára, továbbá a minisztérium és a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárainak és helyettes államtitkárainak (a továbbiakban: szakmai vezető) jogviszonyára terjed ki.

3 A ktjv.-ben nem szabályozott kérdésekben a kormánytisztviselői jogviszonyra mely törvény előírásait kell alkalmazni? A Ktv. Rendelkezéseit.

4 A felsőfokú iskolai végzettségű pályakezdő kormánytisztviselőnek milyen nyelvismerettel kell rendelkeznie? Angol, francia, vagy német nyelvből államilag elismert nyelvvizsgával kell rendelkeznie.

5 Fontos! Központi államigazgatási szerv alaptevékenysége keretében középiskolai végzettségű kormánytisztviselőt nem alkalmazhat.

6 Hogyan jön létre a kormánytisztviselői jogviszony?
Kinevezéssel, és annak elfogadásával. (Többi szabályozás is, mint a köztisztviselőknél. Pl. kinevezési okmány tartalma, igazolások csatolása, munkakör módosításának szabályai…)

7 Naptárilag, vagy más alkalmas módon, a feladathoz igazodóan.
Hogyan kell meghatározni a határozott munkaidejű kormánytisztviselői jogviszony időtartamát? Naptárilag, vagy más alkalmas módon, a feladathoz igazodóan.

8 Mit kell tartalmaznia a kinevezési okmánynak?
 besorolási osztályt, besorolási és fizetési fokozatot, illetményét, annak a besorolása szerinti alapilletményéhez viszonyított beállási szintjét, a munkakörét meghatározott feladatkörét, a munkavégzés helyét, az előmenetelhez előírt kötelezettségeket.

9 Kormánytisztviselőnek. Legkésőbb a munkába lépés napján.
Kinek kell igazolnia a jogviszony létesítéséhez és módosításához szükséges adatokat és tényeket? Kormánytisztviselőnek. Legkésőbb a munkába lépés napján.

10 Mikor módosíthatja egyoldalúan a munkáltató a munkakört és a munkavégzés helyét?
-új munkakör megfelel a kt. Végzettségének munkahely-lakóhely közötti távolság 2órát, illetve 1,5órát nem haladja meg… Nem jár aránytalan sérelemmel Ugyanaz a felügyeleti ill. irányító szerv.

11 Mikor szüntethető meg felmentéssel a kt. Jogviszony?
- áthelyezéssel köztisztviselői, ill. közalkalmazotti vagy egyéb hivatásos szolgálati jogviszonyú szervhez. - további megszüntetés, mint a köztisztviselőiknél, egy eltéréssel: Létszámcsökkentést az Ogy, a K. a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője, és az államigazgatási szerv vezetője rendelhet el.

12 Mikor kell felmentéssel megszüntetni a kt. Jogviszonyt?
- ugyanúgy mint a közszolgálati jogviszonyt, - vagy ha kt. a kinevezés-módosítást követő 5 munkanapon belül kéri.

13 Mennyi a felmentési és a lemondási idő?
2 hónap. Lemondás esetén megállapodhatnak ennél rövidebb időben is. A felmentési idő a felmentési okiratban megjelöl napon kezdődik.

14 Vezetői és tanácsadói munkakörök

15 Milyen vezetői munkakörök betöltésére lehet kinevezni a kormánytisztviselőt?
osztályvezetői Főosztályvezető-helyettesi Főosztályvezetői munkakör betöltésére.

16 Kik kaphatnak vezetői kinevezést?
Csak felsőfokú iskolai végzettségű Jogi vagy közigazgatási szakvizsgával vagy szakvizsga alóli felmentéssel (ami teljes körű mentesítés, az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által.)

17 Hol lehet főtanácsadói, tanácsadói munkaköröket létrehozni?
Miniszterelnökségen A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumokban A miniszteri kabinettben

18 Ki kaphat főtanácsadói, tanácsadói munkakör ellátására kinevezést?
Főtanácsadói kinevezés = szakirányú egyetemi végzettséggel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, és minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Tanácsadóknál =ugyanez, de elég a 2 éves szakmai gyakorlattal.

19 A munkáltatói jogkör gyakorlója Egyoldalú írásba foglalt döntéssel
Milyen másik munkakörbe lehet áthelyezni a főtanácsadót, tanácsadót a munkáltató egyoldalú döntésével? A munkáltatói jogkör gyakorlója Egyoldalú írásba foglalt döntéssel Iskolai végzettségnek megfelelő másik munkakörbe helyezheti át. Alapilletmény újbóli megállapítása.

20 Rendkívüli munkavégzés
Évente hány óra lehet a rendkívüli munkavégzés időtartama? Évente max. 200 óra.

21 Hogyan rendelhető ki a kormánytisztviselő másik központi államigazgatási szervhez?
Kormányzati érdekből Ideiglenesen Végzettségének, képzettségének megfelelő munkakörbe Érintett hivatali szervezet vezetőjének véleményét kikérve Minimum 10 munkanappal korábban írásban értesíteni kell a kt.-t. (kirendelés, időpontja, várható időtartama.)

22 Mikor csak hozzájárulással rendelhető ki kormánytisztviselő?
Kormányzati érdekből történő kirendelésnél = nem kell a tv. hozzájárulása Nem kormányzati érdek esetén= ugyanazok a feltételek, mint köztisztviselők kirendelésénél, de Csak a kormánytisztviselő hozzájárulásával.

23 Hogyan alakul az illetménye és egyéb juttatásai a kirendelés alatt?
Díjazása a kirendelés alatt nem csökkenthető. Ha kedvezőbb illetményre lenne jogosult, az jár neki.

24 Mit kell meghatározni a kirendelés írásbeliségében?
A kirendelésről írásban kell rendelkezni és meg kell határozni: a kirendelés helyét, a kirendelés időtartamát, az illetményt, és egyéb juttatást, a kirendeléssel felmerült költségeket, a munkáltatói jogok gyakorlójának személyét, a kirendeléssel kapcsolatos egyéb lényeges kérdéseket.

25 Ki gyakorolja a kirendelés alatt a munkáltatói jogokat?
A másik szerv hivatali szervezet vezetője

26 Hány nap lehet az igazgatási szünet időtartama alatt kiadott szabadság?
Nem haladhatja meg a kt. tárgyévre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

27 Illetményrendszer

28 Ki, illetve mi állapíthatja meg a kormánytisztviselők illetményalapját?
Állami költségvetésről szóló törvény, és nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi.

29 Mikor módosítható év közben az illetményalap-eltérítés?
Ha a tárgyévben a kormánytisztviselő vezetői kinevezést, főtanácsadói, tanácsadói megbízást kap,vagy visszavonják,vagy címadományozásra, vagy annak visszavonására, vagy az I. besorolásai osztályba átsorolásra kerül sor.

30 Fontos! Nem lehet az alapilletmény módosítás után alacsonyabb, mint a módosítás nélküli érték.

31 Mennyi lehet az illetménykiegészítés mértéke?
Felsőfokú végzettség esetén = max alapillemény 50%-a Középiskolai végzettség esetén = max alapilletmény 15%-a. (Bizonyos szerveknél ennél kevesebb, 30% illetve 10%)

32 Mennyi lehet a megyei, fővárosi kormányhivatal vezetőjének illetménye?
Munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg, Max. az illetményalap 28 szorosa lehet!!! (2014-ben az illetményalap ft, azaz 38650*28= ft/hó)

33 Egyéb illetmények Regionális államigazgatási szerv, és a megyei, fővárosi kormányhivatal szakigazgatási szerveinél: Azt felügyelő miniszter állapítja meg, max illetményalap 22%. Vezető –helyettes illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója, max illetményalap 17%-a.

34 Ki jogosult integrált ügyfélszolgálati pótlékra?
Mértéke:20% Fővárosi és fővárosi kormányhivatalokon belül működő integrált ügyfélszolgálati irodában ügyfélszolgálati feladatokat lát el.

35 Hogyan jogosultak a kt. Jubileumi jutalomra?
Mint a köztisztviselő Különbség = jogszerző időbe nem számít bele az egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban töltött idő Beleszámít a hivatásos nevelő szülői jogviszony

36 Ki határozhat meg célfeladatot és céljuttatást a minisztériumi feladatok összehangolására?
Miniszter, több minisztériumot érintő feladat összehangolására, az irányítása alatt nem álló kt. Részére.

37 Hogyan lehet kutatási megállapodást kötni?
Kormányzati tevékenység támogatására A hivatali szervezet vezetője köti a kt.-vel Ha megvalósul, akkor kutatói céljuttatás jár érte. A kutatás időtartama alatt a dolgozó mentesül a munkavégzés alól.

38 Ki vezeti a minisztériumok és a Miniszterelnökség közszolgálati alapnyilvántatását?
Elektronikus formában a kormányzati személyügyi igazgatásokat ellátó szerv tárolja. (szolgáltató kp.)

39 Minek keretén belül látja el a szolgáltató központ a szükséges adatfeldolgozást?
Az egységes alapokon megvalósuló személyügyi nyilvántartás és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszer keretén belül.

40 A minisztériumok és a miniszterelnökség a kincstár részére.
Kinek a részére kell adatokat szolgáltatni az illetményszámfejtés elvégzéséhez? A minisztériumok és a miniszterelnökség a kincstár részére. A kincstár számfejtett adatokat pedig a miniszterelnökség a kincstár részére.

41 Szakmai vezetőkre vonatkozó szabályok

42 Kiket nevezünk szakmai vezetőknek?
Közigazgatási államtitkár Helyettes államtitkár

43 Milyen szabályok irányadóak a szakmai vezetők tb. Jogállására?
Illetménye -TB járulék, -egészségügyi hozzájárulás, -egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jöveledem. Megbízásának időtartama -közszolgálati jogviszonyban töltött időnek és - nyugdíjra jogosító időnek számít. Irányadók rá a kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályok.

44 Jogosult –e végkielégítésre szakmai vezető?
Végkielégítésre nem jogosult! Jogalap nélkül felvett juttatást 15 napon belül vissza kell fizetni.

45 Hány munkanap szabadság illeti meg a szakmai vezetőt?
40 munkanap/naptári év. Fegyelmi büntetések: Megrovás hivatalvesztés

46 Milyen munkaköröket lehet politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörökké nyilvánítani?
tanácsadói munkaköröket.

47 Max. KSH által, tárgyév előtti év havi bruttó átlagkereset 10szerese.
Milyen besorolást kap és milyen illetményre jogosult a politikai főtanácsadó, tanácsadó? Vezető-tanácsos, vagy vezető- főtanácsos besorolást kap, függetlenül a szolgálati idejétől. Illetménye: független a besorolástól, a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. Max. KSH által, tárgyév előtti év havi bruttó átlagkereset 10szerese.

48 Mi a feladata a pártfogó felügyelőnek?
Pártfogó felügyelői véleményt Környezettanulmány készít Büntetőügyben közvetítői eljárást folytat le Szervezi és ellenőrzi a közérdekű munka végrehajtását Pártfogó felügyelet Pártfogó felügyelet büntetésvégrehajtási intézetben Utógondozás Egyéb jogszabályi feladatok


Letölteni ppt "A kormánytisztviselők jogállásáról szóló évi törvény"

Hasonló előadás


Google Hirdetések