Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi törvény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi törvény."— Előadás másolata:

1 A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi törvény

2 Mely államigazgatási szervek munkavállalóira terjed ki a Ktjv. Személyi hatálya? - Miniszterelnökség, -a minisztériumok, -a kormányhivatalok, -a központi hivatalok – a kormányhivatalok és a központi hivatalok területi, helyi szerve, – Megyei, fővárosi kormányhivalal -a Rendőrség, a büntetés-végrehajtás és a katasztrófavédelem szervei kormánytisztviselőinek és kormányzati ügykezelőinek kormánytisztviselői jogviszonyára, továbbá a minisztérium és a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárainak és helyettes államtitkárainak (a továbbiakban: szakmai vezető) jogviszonyára terjed ki.

3 A ktjv.-ben nem szabályozott kérdésekben a kormánytisztviselői jogviszonyra mely törvény előírásait kell alkalmazni? A Ktv. Rendelkezéseit.

4 A felsőfokú iskolai végzettségű pályakezdő kormánytisztviselőnek milyen nyelvismerettel kell rendelkeznie? Angol, francia, vagy német nyelvből államilag elismert nyelvvizsgával kell rendelkeznie.

5 Fontos! Központi államigazgatási szerv alaptevékenysége keretében középiskolai végzettségű kormánytisztviselőt nem alkalmazhat.

6 Hogyan jön létre a kormánytisztviselői jogviszony? Kinevezéssel, és annak elfogadásával. (Többi szabályozás is, mint a köztisztviselőknél. Pl. kinevezési okmány tartalma, igazolások csatolása, munkakör módosításának szabályai…)

7 Hogyan kell meghatározni a határozott munkaidejű kormánytisztviselői jogviszony időtartamát? Naptárilag, vagy más alkalmas módon, a feladathoz igazodóan.

8 Mit kell tartalmaznia a kinevezési okmánynak? besorolási osztályt, besorolási és fizetési fokozatot, illetményét, annak a besorolása szerinti alapilletményéhez viszonyított beállási szintjét, a munkakörét meghatározott feladatkörét, a munkavégzés helyét, az előmenetelhez előírt kötelezettségeket.

9 Kinek kell igazolnia a jogviszony létesítéséhez és módosításához szükséges adatokat és tényeket? Kormánytisztviselőnek. Legkésőbb a munkába lépés napján.

10 Mikor módosíthatja egyoldalúan a munkáltató a munkakört és a munkavégzés helyét? -új munkakör megfelel a kt. Végzettségének -munkahely-lakóhely közötti távolság 2órát, illetve 1,5órát nem haladja meg… -Nem jár aránytalan sérelemmel -Ugyanaz a felügyeleti ill. irányító szerv.

11 Mikor szüntethető meg felmentéssel a kt. Jogviszony? - áthelyezéssel köztisztviselői, ill. közalkalmazotti vagy egyéb hivatásos szolgálati jogviszonyú szervhez. - további megszüntetés, mint a köztisztviselőiknél, egy eltéréssel: – Létszámcsökkentést az Ogy, a K. a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője, és az államigazgatási szerv vezetője rendelhet el.

12 Mikor kell felmentéssel megszüntetni a kt. Jogviszonyt? - ugyanúgy mint a közszolgálati jogviszonyt, - vagy ha kt. a kinevezés-módosítást követő 5 munkanapon belül kéri.

13 Mennyi a felmentési és a lemondási idő? 2 hónap. Lemondás esetén megállapodhatnak ennél rövidebb időben is. A felmentési idő a felmentési okiratban megjelöl napon kezdődik.

14 Vezetői és tanácsadói munkakörök

15 Milyen vezetői munkakörök betöltésére lehet kinevezni a kormánytisztviselőt? – osztályvezetői – Főosztályvezető-helyettesi – Főosztályvezetői munkakör betöltésére.

16 Kik kaphatnak vezetői kinevezést? – Csak felsőfokú iskolai végzettségű – Jogi vagy közigazgatási szakvizsgával – vagy szakvizsga alóli felmentéssel (ami teljes körű mentesítés, az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által.)

17 Hol lehet főtanácsadói, tanácsadói munkaköröket létrehozni? Miniszterelnökségen A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumokban A miniszteri kabinettben

18 Ki kaphat főtanácsadói, tanácsadói munkakör ellátására kinevezést? Főtanácsadói kinevezés = szakirányú egyetemi végzettséggel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, és minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Tanácsadóknál =ugyanez, de elég a 2 éves szakmai gyakorlattal.

19 Milyen másik munkakörbe lehet áthelyezni a főtanácsadót, tanácsadót a munkáltató egyoldalú döntésével? A munkáltatói jogkör gyakorlója Egyoldalú írásba foglalt döntéssel Iskolai végzettségnek megfelelő másik munkakörbe helyezheti át. Alapilletmény újbóli megállapítása.

20 Rendkívüli munkavégzés Évente hány óra lehet a rendkívüli munkavégzés időtartama? Évente max. 200 óra.

21 Hogyan rendelhető ki a kormánytisztviselő másik központi államigazgatási szervhez? – Kormányzati érdekből – Ideiglenesen – Végzettségének, képzettségének megfelelő munkakörbe – Érintett hivatali szervezet vezetőjének véleményét kikérve Minimum 10 munkanappal korábban írásban értesíteni kell a kt.-t. (kirendelés, időpontja, várható időtartama.)

22 Mikor csak hozzájárulással rendelhető ki kormánytisztviselő? Kormányzati érdekből történő kirendelésnél = nem kell a tv. hozzájárulása Nem kormányzati érdek esetén= ugyanazok a feltételek, mint köztisztviselők kirendelésénél, de Csak a kormánytisztviselő hozzájárulásával.

23 Hogyan alakul az illetménye és egyéb juttatásai a kirendelés alatt? Díjazása a kirendelés alatt nem csökkenthető. Ha kedvezőbb illetményre lenne jogosult, az jár neki.

24 Mit kell meghatározni a kirendelés írásbeliségében? A kirendelésről írásban kell rendelkezni és meg kell határozni: a kirendelés helyét, a kirendelés időtartamát, az illetményt, és egyéb juttatást, a kirendeléssel felmerült költségeket, a munkáltatói jogok gyakorlójának személyét, a kirendeléssel kapcsolatos egyéb lényeges kérdéseket.

25 Ki gyakorolja a kirendelés alatt a munkáltatói jogokat? A másik szerv hivatali szervezet vezetője

26 Hány nap lehet az igazgatási szünet időtartama alatt kiadott szabadság? Nem haladhatja meg a kt. tárgyévre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

27 Illetményrendszer

28 Ki, illetve mi állapíthatja meg a kormánytisztviselők illetményalapját? Állami költségvetésről szóló törvény, és nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi.

29 Mikor módosítható év közben az illetményalap-eltérítés? Ha a tárgyévben a kormánytisztviselő – vezetői kinevezést, – főtanácsadói, tanácsadói megbízást kap,vagy – visszavonják,vagy – címadományozásra, vagy – annak visszavonására, vagy – az I. besorolásai osztályba átsorolásra kerül sor.

30 Fontos! Nem lehet az alapilletmény módosítás után alacsonyabb, mint a módosítás nélküli érték.

31 Mennyi lehet az illetménykiegészítés mértéke? Felsőfokú végzettség esetén = max alapillemény 50%-a Középiskolai végzettség esetén = max alapilletmény 15%-a. (Bizonyos szerveknél ennél kevesebb, 30% illetve 10%)

32 Mennyi lehet a megyei, fővárosi kormányhivatal vezetőjének illetménye? Munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg, Max. az illetményalap 28 szorosa lehet!!! (2014-ben az illetményalap 38.650ft, azaz 38650*28=1 082 200 ft/hó)

33 Egyéb illetmények Regionális államigazgatási szerv, és a megyei, fővárosi kormányhivatal szakigazgatási szerveinél: – Azt felügyelő miniszter állapítja meg, max illetményalap 22%. Vezető –helyettes illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója, max illetményalap 17%-a.

34 Ki jogosult integrált ügyfélszolgálati pótlékra? Mértéke:20% – Fővárosi és fővárosi kormányhivatalokon belül működő – integrált ügyfélszolgálati irodában – ügyfélszolgálati feladatokat lát el.

35 Hogyan jogosultak a kt. Jubileumi jutalomra? Mint a köztisztviselő Különbség = – jogszerző időbe nem számít bele az egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban töltött idő – Beleszámít a hivatásos nevelő szülői jogviszony

36 Ki határozhat meg célfeladatot és céljuttatást a minisztériumi feladatok összehangolására? Miniszter, több minisztériumot érintő feladat összehangolására, az irányítása alatt nem álló kt. Részére.

37 Hogyan lehet kutatási megállapodást kötni? Kormányzati tevékenység támogatására A hivatali szervezet vezetője köti a kt.- vel Ha megvalósul, akkor kutatói céljuttatás jár érte. A kutatás időtartama alatt a dolgozó mentesül a munkavégzés alól.

38 Ki vezeti a minisztériumok és a Miniszterelnökség közszolgálati alapnyilvántatását? Elektronikus formában a kormányzati személyügyi igazgatásokat ellátó szerv tárolja. (szolgáltató kp.)

39 Minek keretén belül látja el a szolgáltató központ a szükséges adatfeldolgozást? Az egységes alapokon megvalósuló személyügyi nyilvántartás és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszer keretén belül.

40 Kinek a részére kell adatokat szolgáltatni az illetményszámfejtés elvégzéséhez? A minisztériumok és a miniszterelnökség a kincstár részére. A kincstár számfejtett adatokat pedig a miniszterelnökség a kincstár részére.

41 Szakmai vezetőkre vonatkozó szabályok

42 Kiket nevezünk szakmai vezetőknek? Közigazgatási államtitkár Helyettes államtitkár

43 Milyen szabályok irányadóak a szakmai vezetők tb. Jogállására? Illetménye -TB járulék, -egészségügyi hozzájárulás, -egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jöveledem. Megbízásának időtartama -közszolgálati jogviszonyban töltött időnek és - nyugdíjra jogosító időnek számít. Irányadók rá a kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályok.

44 Jogosult –e végkielégítésre szakmai vezető? Végkielégítésre nem jogosult! Jogalap nélkül felvett juttatást 15 napon belül vissza kell fizetni.

45 Hány munkanap szabadság illeti meg a szakmai vezetőt? 40 munkanap/naptári év. Fegyelmi büntetések: – Megrovás – hivatalvesztés

46 Milyen munkaköröket lehet politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörökké nyilvánítani? főtanácsadói, tanácsadói munkaköröket.

47 Milyen besorolást kap és milyen illetményre jogosult a politikai főtanácsadó, tanácsadó? Vezető-tanácsos, vagy vezető- főtanácsos besorolást kap, függetlenül a szolgálati idejétől. Illetménye: független a besorolástól, a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. Max. KSH által, tárgyév előtti év havi bruttó átlagkereset 10szerese.

48 Mi a feladata a pártfogó felügyelőnek? Pártfogó felügyelői véleményt Környezettanulmány készít Büntetőügyben közvetítői eljárást folytat le Szervezi és ellenőrzi a közérdekű munka végrehajtását Pártfogó felügyelet Pártfogó felügyelet büntetésvégrehajtási intézetben Utógondozás Egyéb jogszabályi feladatok


Letölteni ppt "A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi törvény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések