Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gondi Csaba megbízott osztályvezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gondi Csaba megbízott osztályvezető"— Előadás másolata:

1 Gondi Csaba megbízott osztályvezető
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Változások a hulladékgazdálkodás szabályozásában Gondi Csaba megbízott osztályvezető Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Szakcsoport 2015. január 29.

2 Változások a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995
Változások a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvényben 49. § (1-4) OKIR létesítése és működtetése Adatszolgáltatásra vonatkozó költségeket az adatszolgáltatásra kötelezett viseli 50. § (1) A környezethasználó köteles a tevékenysége során okozott környezetterhelést, környezet-igénybevételt - jogszabályban meghatározott módon - mérni, vagy technológiai számítással alátámasztani, nyilvántartani, nyilvántartását a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok rendelkezésére bocsátani, illetőleg adatszolgáltatást teljesíteni. (1a) A környezethasználó az Információs Rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeit - ha kormányrendelet vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai szerint teljesíti. (1b) Az (1a) bekezdés szerinti adatszolgáltatás rendjét meghatározó tájékoztatót, továbbá az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges elektronikus űrlapokat az 51/A. § szerinti publikus felületen közzé kell tenni.

3 Változások a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995
Változások a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvényben 51/A. § (1) A környezeti információk nyilvánosság részére való széles körű rendelkezésre bocsátása céljából az Információs Rendszer interneten elérhető, nyilvános információs felülettel (a továbbiakban: publikus felület) rendelkezik. A publikus felület, illetve az itt tárolt adat bárki számára korlátozás- és térítésmentesen hozzáférhető, megismerhető. (tartalma későbbi diasoron) 64/B. § (1-2) A termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok esetében állami koordináló szerv valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítő - a minősítési osztály megalapozása, az ellenőrzések eredményes lefolytatása céljából - jogosult az Információs Rendszer adataihoz való közvetlen hozzáférésre és azok kezelésére.

4 Fogalmak: Ki a gyűjtő, mi a gyűjtés? Közvetítő szervezet
Változások a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényben, aktuális problémák Fogalmak: Ki a gyűjtő, mi a gyűjtés? Közvetítő szervezet 12. § (5) Törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a hulladékbirtokost kötelezheti a hulladék meghatározott anyagfajta vagy hulladéktípusok szerinti elkülönített gyűjtésére, a hulladék jellegének megfelelő csomagolására és megjelölésére, továbbá arra, hogy az ilyen módon előzetesen válogatott hulladékot a gyűjtőnek, a közszolgáltatónak vagy a hulladékkezelőnek átadja. 65. § (1) A hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a közszolgáltató (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

5 a) a természetes személyazonosító adatokat, valamint
Változások a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényben, aktuális problémák 65. § (1) A hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a közszolgáltató (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet. (2) A hulladék gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője, kezelője az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban a hulladék eredetének nyomon követhetősége céljából, a természetes személytől átvett hulladék esetében a) a természetes személyazonosító adatokat, valamint b) a lakcímet tarthatja nyilván. (3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott azonosító kódok alapján kell vezetni. (4) A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig - veszélyes hulladék esetén 10 évig - megőrzi. Hulladéklerakó esetén a hulladéklerakási tevékenységről szóló nyilvántartás, üzemnapló nem selejtezhető.

6 Változások a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV
Változások a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényben, aktuális problémák (5) A nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint a környezetvédelmi hatóságnak adatot szolgáltat, továbbá nyilvántartását a hatóság felhívása esetén a hatóság rendelkezésére bocsátja. (6) Az a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, amely mellékterméket állít elő vagy tevékenysége során melléktermék képződik, és az előállított vagy képződött anyagot, tárgyat melléktermékként tárolja, használja fel vagy forgalmazza, a melléktermékről - kormányrendeletben meghatározott tartalommal - nyilvántartást vezet.

7 Változások a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV
Változások a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényben, aktuális problémák 66. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről a közszolgáltató gondoskodik. (2) A 65. § (5) bekezdése szerinti kötelezettség nem terjed ki arra a hulladékra, amelyet a hulladék birtokosa a § szerinti - a gyártóra és a forgalmazóra vonatkozó - kötelezettség alapján üzemeltetett átvételi helyen adja át. (3) A gyártóra, a forgalmazóra és a közvetítő szervezetre kormányrendelet külön nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket állapíthat meg. (4) A hulladék átvevője az átvett hulladékról bizonylatot ad, valamint a hulladék előző birtokosának a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére jogosító okiratokat, hulladékgazdálkodási engedélyt bemutatja. (5) A hatóság vagy a hulladék előző birtokosának kérésére a kezelést igazoló dokumentumokat be kell mutatni.

8 Nincs előkezelési kód? Mit tegyen a kezelő?
Változások a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényben, aktuális problémák 68. § Hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos kötelezettségek változása Problémák: Ártalmatlanításra és hasznosításra történő előkészítés kódjainak megadása, változások, P kódok és E kódok. Nincs előkezelési kód? Mit tegyen a kezelő?

9 Változások a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben, aktuális problémák Kérelem tartalma: A hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet 1 darab nyomtatott és 1 darab elektronikus adathordozóra rögzített példányban a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtani. Az elektronikus adathordozón benyújtott kérelem tartalmának nyomtatott példánnyal való megegyezőségéről a kérelmezőnek nyilatkoznia kell. A  kérelemben az  adott előkészítő művelet mellett az ahhoz tartozó megfelelő ’E’ azonosító kódot is fel kell tüntetni. Az ártalmatlanítást és a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek nem kimerítő listáját a Rendelet 2. melléklet tartalmazza. A kérelemben az adott előkészítő műveletet legalább egy azonosító kóddal kell jelölni (több előkészítő művelet esetében valamennyi azonosító kódot meg kell adni).

10 b) a hulladékgyűjtő pont, c) a hulladékgyűjtő udvar,
Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fontosabb elemei Kiterjed: a) átvételi hely, b) a hulladékgyűjtő pont, c) a hulladékgyűjtő udvar, d) a munkahelyi gyűjtőhely, e) az üzemi gyűjtőhely, f) a hulladéktároló hely, g) a komposztáló telep, h) az átrakóállomás, valamint i) a válogatómű.

11 Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fontosabb elemei 8. hulladéktároló hely: olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező terület vagy építmény, amely a gyűjtő, a kereskedő vagy a hulladékkezelő által átvett, illetve összegyűjtött hulladék hasznosításig vagy ártalmatlanításig történő tárolására szolgál, ideértve a Ht. 2. mellékletének D12 ártalmatlanítási műveletét is; 11. munkahelyi gyűjtőhely: a természetes személynek nem minősülő hulladéktermelő által a telephelyén végzett munka során képződő hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, a telephelyen kialakított hely, ahol a hulladéktermelő a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, továbbá a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott, elkerített területen gyűjti; 13. üzemi gyűjtőhely: a gazdálkodó szervezet hulladéktermelő telephelyén létesített olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező építmény, amely a hulladéktermelő tevékenységével összefüggésben képződött és munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék munkahelyi gyűjtést követő, elszállításig történő elkülönített gyűjtésére szolgál; 14. üzemnapló: rendeletben meghatározott tartalommal a telephelyen vezetett naprakész nyilvántartás;

12 Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fontosabb elemei

13 Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fontosabb elemei

14 Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fontosabb elemei § -ok értelmében A rendeletet a hatálybalépést követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. A rendelet hatálybelépésekor működő munkahelyi gyűjtőhely, hulladékgyűjtő udvar, hulladéktároló hely - ideértve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet szerinti tárolótelepet is -, valamint üzemi gyűjtőhely a rendeletben meghatározott módon történő műszaki kialakításáról, a rendelet hatálybalépését követő 2 éven belül gondoskodni kell, ha kialakítása nem felel meg a rendelet 2. melléklet szerinti követelményeknek. Változott még: Autóbontós jogszabály [369/2014 (XII. 30.) Korm. rendelet] 369/2014 Korm. rendelet 26. § miszerint elektronikus adatszolgáltatást tesz hatályát veszítette.

15 Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer és nyilvánosság

16 Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer és nyilvánosság
(kizárólag Chrome böngészővel) Tartalma szerint: Főoldal (általános ismertetés és kereső rendszerek) EHIR LAIR FEVISZ FAVI E-PRTR TIR Fontos változás: Lekérdezhetőek a KÜJ illetve KTJ számok!

17 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Gondi Csaba megbízott osztályvezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések