Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit1 A magyarországi cigányság helyzete a 21. század elején (Áttekintés)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit1 A magyarországi cigányság helyzete a 21. század elején (Áttekintés)"— Előadás másolata:

1 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit1 A magyarországi cigányság helyzete a 21. század elején (Áttekintés)

2 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit2 A magyarországi cigányság nyelvi, területi megoszlása Magyarországi cigányság (~ 6 – 700 000 fő) Magyar anyanyelvűek Kétnyelvű cigányok (86,9%) (13,1%) Romák Oláh cigányok Kárpáti cigányok Beás cigányok (7,7%) (4,6%) Romungrók Szintók Román cigányok: Gábor-cigányok, kolduló cigányok, munkavállalók

3 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit3 Európai Unió 2007 ” Egyenlő esélyek mindenki számára év” Nemzetközi dokumentumok: romák – szisztematikus faji megkülönböztetés Oktatás, lakhatás, foglalkoztatás, közügyek. Közép-, és kelet-európai cigányság Fekete-Afrika szintjén tengődik: - minden 10. cigány ember folyamatosan, minden 2. gyakran éhezik; a gyermekek súlyosan alultápláltak; oktatási esélyük csekély; hátrányos megkülönböztetésük következtében munkavállalási lehetőségük csekély; egészségügyi állapotuk katasztrofális.

4 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit4 Európai cigányság: ~ 8,5-10 millió 2005-2015 „Roma Integráció Évtizede Program” -> prioritások: - oktatás - foglalkoztatás - lakhatás - egészségügy A magyarországi cigányság demográfiai mutatói Össztársadalom – cigányság két kedvezőtlen korfa! Magyar társadalom – 1981 óta folyamatos népességfogyás -> 100 év alatt piramis alakú korfa -> kupa alakú (öregedő korfa) cigányság piramis alakú, fiatalos korfa

5 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit5

6 6 Cigányság: jóval kedvezőbb termékenységi mutatók – bár csökken a szülési kedv – 1971-2002 20%-al – a többség Fogyása -> nő a cigányság lélekszáma. Csökkenő gyermekszám - mértéke eltérő: - Hagyományörző csoportokban 19%-os csökkenés - Magyar cigányoknál 31%-os. (1990-2000 között). Szülési kedv – kapcsolat iskolázottság, életmód változása! Korfa: a cigányság egyenlőtlen kormegoszlása is; míg a 15 éven aluli gyermekek száma kétszerese a többségi gyermekeknek, a jóval magasabb halálozási arányszám miatt az idősebb korosztály aránya ötször kevesebb a többséginél:

7 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit7 - kétszer annyi gyermek születik a cigányságnál (37,8% - összt.: 17,7%) - feleannyi a 40-59 évesek száma (14,3% - összt.:25,6%) - negyedannyi az 50 év felettiek aránya (4,5% - összt.: 19,4%). Előrejelzés: (Cigányság aránya) 1971 3% 1993 5% 2003 6% 203010% 205015%

8 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit8 A cigányság oktatási helyzete Jó minőségű oktatás: ördögi kör megszakítása iskolázatlanság -> szakképzetlenség -> munkanélküliség - > lakhatási problémák (szegregálódás), mélyszegénység  s mindez folytatódik a következő generációkban. A cigányság oktatásának alakulása 1868 általános tankötelezettség -> lassú változás 1893-as cigány összeírás: 95% analfabéta „…a czigányok gyermekei igen ritkán élvezik az iskola és az óvóintézet áldásait, pedig különösen az utóbbira éppen nekik volna a legnagyobb szükségük.” „A czigányok rendes iskolázása, illetve az általános tankötelezettség reájuk való kiterjesztése igazán nem könnyen és egyszerűen foganatosítható”.(MSK 1895.)

9 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit9 Változás: MSZMP KB. 1961-es párthatározat -> cigány gyermekek tömeges beiskolázása – de cigányiskolák!

10 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit10 Szegregált, elkülönített oktatás : - külön iskola, tanterem - alacsony színvonalú oktatás - csökkentett tananyag (50%) - hiányos felszereltség - alacsonyan képzett vagy képzetlen tanerő - szaktanárok, szakórák hiánya A hetvenes, nyolcvanas évek végére javulás: - szinte teljes körű a beiskolázottságuk - növekedett az általános iskolát befejezettek aránya 1970/71 tanévben a cigány gyermekek 30,6%-a jutott el a 8.osztályba 1985/85-ban már 43,7%-uk (a nem cigány gyermekek 89%-a).

11 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit11 Kilencvenes évekre: - Cigány gyermekek 45-50%-a, többség szinte 100%-a általános iskolai végzettség -> tovább nyílik a távolság! Drámai különbség középfokú és felsőfokú továbbtanulási arányában:

12 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit12 Felsőoktatásban roma hallgatók aránya 1993-ban: 0,22% A cigányság mai oktatási mutatói: Kettősség: - nő a felsőoktatásban 2005-ben 5% - nő a szegregáció mértéke - 1991-ben 32%-uk, ma 61,5% tanul szegregáltan! Ma hazánkban (Kertesi-Kézdi 2006): - legalább 180 cigány többségű iskola - közel 3000 cigány többségű osztály - 1200 homogén cigány osztály (80-as évek elején 150 volt) - a cigány gyermekek 1/3-a szélsőségesen elkülönített körülmények között tanul

13 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit13 Elkülönített oktatás „eredményei”: Roma gyermekek 80%-a elvégzi a 8 osztályt ( nem 14 éves korra)-> 20%-uk megy középiskolába -> kevesebb, mint 10%-uk érettségizik! Burkolt szegregálás: gyógypedagógiai oktatás - összes általános iskolás 3,6%-a - cigány általános iskolások 23,2%-a. 2004-ben 799 homogén cigány gyógypedagógiai osztály! (emelt fejkvóta!!) Fogyatékossá nyilvánítás: Európai országok cigány gyermekek 2-3/100-ból Magyarország 20/100.

14 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit14 1993-2003 elért eredmények - 18%-al nőtt a 8 osztályt elvégzők aránya - 4%-al csökkent a szakiskolát végzett és érettségizettek aránya - 27%-al nőtt a cigányság lemaradása az érettségit adó képzések tekintetében 2006-ban: - nem cigány fiatalok több, mint 95% érettségi, továbbtanulás - cigány fiatalok többsége nem érettségizik Felsőoktatás: 2005 –ben 2% hallgató vallotta magát romának! Roma/cigány gyermekek óvodáztatása Sikeres iskolai előmenetel – jó minőségű óvodai nevelés Nyelvi, kulturális, szocializációs különbségek kezelése, közös tér -> előítélet-csökkenés, pozitív attitűdök (szülők, gyermekek)

15 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit15 1993.éviLXXIX.tv.: 5 éves kortól kötelező napi négy óra óvodai foglalkoztatás! Cigány családok 20%-a óvoda nélküli településen él (óvodák, kissikolák megszűntetése!) 3-5 éves cigány gyermekek 20%-a nem jár óvodába. Speciális iskola: 37%-uk nem járt óvodába. -> tovább mélyül a szakadék többség és cigányság között!! Ma már közgazdasági számítások a beiskolázás, cigány gyermekekbe történő „befektetés” többszörös megtérüléséről! (Kertesi-Kézdi 2006). (adófizetés, társadalmi hasznosság, segélyezés csökkenése, piacképes szakma, mentális, fizikális helyzet javulása….)

16 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit16 A hazai cigányság foglalkoztatottsági helyzete Össztársadalom – cigányság : 80-as évek közepéig elenyésző különbség; általános foglalkoztatottság, főleg ipari régiókban Drasztikus változás: szocialista gazdasági modell összeomlása -> képzetlen, alacsonyan képzett, betanított munkás cigányság igen gyors munkanélkülivé válása. -> létalap, életkilátások megrendülése -> az eddig adott társadalmi felemelkedés lehetőségének (munka, biztos jövedelem, társadalmi megbecsültség) megszűnése -> 90-es évektől a társadalom peremére szorulás, majd társadalmon kívüliség.

17 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit17 A foglalkoztatottság alakulása a többség és a cigány népesség körében Össztársadalom Cigányság Jelentős regionális és településtípus szerinti különbség! - legkedvezőbb főváros és környéke (49%) - az ország középső részén 43%-uk jut munkához - Év Mkképes korú férfiak Mkképes korú nők Mkképes korú férfiak Mkképes korú nők 197187%64%85%31% 199364%66%29%15% 200356,5%43,7%28%15%

18 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit18 - legrosszabb a keleti országrészben; 14%-foglalkoztatott 2003-as kutatás alapján dolgozó romák: - 70% segéd- és betanított munkás - 22% szakmunkás - 8% „fehér galléros” ill. egyenruhás testület tagja Munkaerőpiacról kiszorulás okai: - alacsony képzettség, szakképzettség hiánya - területi egyenlőtlenség (cigányság felülreprezentált az ország válságrégióiban – Borsod, Heves) - diszkrimináció -> alacsony presztízsű, illegális (fekete munka) -> roma/cigány háztartások 56%-a tartós mélyszegénységben Megélhetési forrás: segélyek, járulékok

19 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit19 A 15-74 éve cigány férfiak és nők százalékos megoszlása megélhetés szmp. StátuszFérfiNőÖsszesen Alkalmazott17,811,714,6 Vállalkozó2,91,42,1 Alkalmi munka 7,42,04,6 Tanuló11,010,410,7 Gyes,Gyed2,630,617,0 Nyugdíjas16,416,116,2 Mnélküli jár.5,81,73,7 Más segély16,311,613,9 Eltartott12,111,511,8 Egyéb7,83,05,3 Összesen100,0100,1100,0

20 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit20 Utóbbi években: - némi javulás a fővárosban - vidéken változatlan - falvakban romlik a helyzet. A cigányság települési és lakhatási helyzete Többségtől eltérő regionális és települési elhelyezkedés: Cigány többség: recessziós északi és keleti országrészben Településtípus szerint: 2000 fő alatti településen teljes népesség: 16,8%-a cigányság: 40%-a 1000 fő alatti aprófalvakban teljes népesség: 7,8%-a cigányság: 20%-a (orvos, gyógyszertár, óvoda, iskola nélkül) Települési hátrányok-> esélyegyenlőtlenség felerősödése

21 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit21 A cigányoknak a teljes cigány népességhez viszonyított aránya Régiók 197119932003 Északi20,4%24,3%30,8% Keleti23%19,8%19,4% Alföldi16%12,0%10,5% Budapest iparvidék 19%18,2%17,3% Dél- Dunántúl 20%22,8%18,1% Nyugat- Dunántúl 1,4%2,9%3,9%

22 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit22 Migráció iránya: - sorvadó kistelepülések, aprófalvak - alacsony státuszú, leromló városnegyedek Többnyire elkülönülten: cigánytelep, cigánysor, városi gettó Telepek: 1997-ben 540 cigánytelep 2003-ban 637 (14 megye) (ANTSZ)

23 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit23 Cigánytelepek: Békés, BAZ, Csongrád, Heves, Jász- Nagykun-Szolnok,, Nógrád megyékben Szegregáció fokozódó mértéke: 1993-ban cigányság 63%-a élt elkülönülten 2006-ban 72%. Lakóhelyi szegregáció: - többségtől való elkülönülés - rossz minőségű, alacsony komfortfokozatú, komfort nélküli lakások - gyakran csatornázás, víz, villany nélkül -> nyomor, munkanélküliség, kilátástalanság, jövőkép hiánya -> oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, munkavállaláshoz való hozzáférési jogok sérülése

24 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit24 Javulás: Hetvenes években putriban, kunyhóban él kétharmaduk 1993-ban 6%-uk, ma 5%-uk. Migráció: kilencvenes évektől fokozódó városba költözés -> új gettók (fővárosban megháromszorozódott a számuk) -> új problémák; slumosodás, cigányiskolák Hajléktalan romák/cigányok arányának növekedése: 1990-es években 5%, ma 20-30! A romák/cigányok egészségügyi helyzete Mortalitási mutató: cigány férfiak 12,5 évvel cigány nők 11,5 évvel élnek kevesebbet a többségnél.


Letölteni ppt "Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit1 A magyarországi cigányság helyzete a 21. század elején (Áttekintés)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések