Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában"— Előadás másolata:

1 Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában
Előadó: Virágné Katona Zsuzsanna

2

3 Az iskolánk 26 éves tehetséggondozói múlt
Mönks és Balogh L professzorok Debreceni Egyetem mentorálása 400 tanuló, 75 óvodás gyermek Első 10 év a programkidolgozás-Nagy Kálmán ig.-kollégium-befogadó iskola Második 10 év-komoly fejlődés-változások a közoktatásban-új helyzet

4 3.ciklus: új közoktatási piaci helyzet
Város, kistérség stratégiája, a kollégium megszűnése Gyermeklétszám radikális csökkenése Jogszabályi jelentős változás Általános értékválság A családok, szülők szerepe Az egyházi jelleg jelentős erősödése

5 Az iskola új stratégiai fejlesztési terve
Szakmai háttérfeltételek megteremtése:saját ingatlanokban, teljes belső felújítás: a XXI.sz.szint Kisebb létszám,kevesebb osztály, nem mindenáron való felvétel A 4 pedagógiai szakasz újragondolása,a tehetséggondozás beépítése a 8 éves folyamatba 1-4 komplexitás:kéttanítós modell 5-8 az eddigi rendszer továbbfejlesztése Komplex iskolai pedagógiai értékelési rendszer kidolgozása Olvasóvá nevelés intézményi programja A keresztyén értékrend tudatos kialakítása : egyén-iskolai közösség-szülők-gyülekezet-egyház

6

7

8

9

10

11 Felvételi eljárási rend
Első osztályba való bekerülés Októbertől havonta 4-6 alkalom, Iskolanyitogató Megfigyelés , játékos elemek A szülőkkel való csoportos, majd egyéni beszélgetés: az iskola filozófiájának, egyházi jellegének tudatosítása, mit vállal a szülő Jelentkezés: írásban, nyilatkozat a keresztelkedésről Határozat, szerződés A kevesebb néha több!

12

13 1-2 komplexitás:kéttanítós modell-a tehetségígéretek inkubátorháza
7,30-16,30 komplex pedagógiai egység Közös tervezés, közös felelősség A gyermek fejlődésének azonos ismerete Alapelvárás:a gyermek egyéni fejlesztése, differenciált tanulásszervezés és módszerek, keresztyén magatartásforma, biztos alapkészségek (olvasás, írás, számolás) Szoros együttműködés a szülőkkel A tanulók negyedéves értékelése, a szülővel való célzott egyéni elbeszélgetés Versenyekre való felkészítés Tanulói portfóliók

14 3-4.évfolyam a tehetségígéretek felkutatása
A tanórai és tanórán kívüli programok összhangja „Ügyes kezek, okos fejek” Tanórán kívüli foglakozások( Játékos matematika, Nagy felfedezések, A világ csodái, Könnyedén angolul, Különleges állatok, növények, Olvasókör, Kézműves műhely, Színjátszókör, Fazekaskör, Népitánc, Szivacskézilabda, Énekkar) ciklikus rendszer Gazdagító hétvégék-felső tagozatos kollegák

15

16 A tehetségsegítő programba való beválogatás szempontjai
Az osztálytanítók rögzített megfigyelési szempontok alapján készített pedagógiai jellemzése-írásban Pszichológiai tényezők vizsgálata Dr Balogh L Tanulói portfóliók-tanítók Tanulmányi eredmény: mérési eredmények, osztályzatok, Év végi vizsga( szövegértés, logikus gondolkodás, általános tájékozottság-matematika írásban, szövegértés-szóban, 15 memoriter)

17 5-8 a tehetség tudatos fejlesztésének szakasza
A tradícionális elemek megtartása(gazdagítás,gyorsítás, differenciálás) A tanulás-tanítás folyamatának újragondolása, célok: Az önálló tanulás megtanítása Önálló ismeretszerzési eljárások, az információ tudatos kezelése Tudatos kommunikáció (magyar-idegen nyelv- elektronikus) Önérvényesítés:egészséges verseny,gyakorlatorientáltság Magyarságtudat, keresztyén múltunk, jövőnk

18

19 Tanulásszervezési eljárások
Szintcsoportok:matematika-idegennyelv Modulrendszer: 4 évre tervezett, kötelező (12), kötelezően választható(8), választható Témahét Projekthét, projektnap Egyéni felkészítés:verseny,pályázat,középiskolai felvételi Gazdagító hétvégék

20 Modulrendszer Tantervek-Dr.Balogh L. lektor Segédanyagok a modulokhoz
5 éve fut Az értékelése megtörtént, a kerettantervhez, óratervhez igazított Az új tantervvel való koherencia biztosítása

21 K, 5.b Modul1 Modul2 Modul3 Ön- ismeret Tanulás- technika Képesség fejlesztés KV,5.b Választható modul1 Választható modul2 Játé kos logika Nyelvi kommu nikáció Ter mészetisme ret Az ókor művé szete V5.b,5.a Mozgáskultúra: kézilabda, atlétika, aerobik, népitánc Stratégiai játékok Művészet: énekkar, színjátszás, kerámia

22 K, 6.b Modul4 Modul5 Modul6 Idegen nyelv IKT Hon ismeret, hely történet Kompetencia KV, 6.b Választható modul3 Választható modul4 ECDL Könyv tári ismere tek Viselkedéskul túra, etika Minden napi kör nyezetünk V, 6.a,6.b Mozgáskultúra: kézilabda, tenisz, tánc Média, művészet: animációs rajzfilm, újságírás Kereszténységünk: konfirmáció

23 Állampolgári ismeretek
K,7.b Modul7 Modul8 Modul9 Állampolgári ismeretek Tanulás technika Magyarok vagyunk Európában élünk KV,7.b Választható modul5 Választható modul6 ECDL Érdekes kísérletek Nyelvi kommunikáció Testi-lelki egész ség V, 7.a,7.b Mozgáskultúra: kézilabda, atlétika, népitánc ECDL, olvasókör, előkészítő Művészet, egyháztörténet

24 K,8.b Modul10 Modul11 Modul12 Közép iskolába készülök EU Kompetencia mérés KV,8.b Választható modul7 Választható modul8 ECDL Idegen nyelv Világháborúk Magyar művészek V, 8.a, 8.b Mozgáskultúra: kézilabda, atlétika tánc Nyelvvizsgára készítő, Születésünk-jövőnk titka ECDL, felvételi előkészítők

25

26

27 Református keresztyén erkölcsi nevelés a tehetséggondozásban
A 10 parancsolat gyermeki szinten Szeretetteljes motiváló légkör Küzdésre nevelés, elfogadás Az Istentől kapott talentum kamatoztatása-lelkünkben, életmódunkban, kapcsolatainkban, terveinkben, környezetünkben Gyermekeket tanítunk, nem tantárgyakat Mindenkihez más út vezet Kereteink évi, heti, napi

28

29 Komplex iskolai pedagógiai értékelési rendszer
Bemeneti mérések: Első osztály:felvételi eljárás, DIFER, tehetséggondozó osztály: tanév végi vizsga, felvételi vizsga(emlékezet, logika,matematika,elbeszélgetés), pszichológiai (emlékezet, kreativitás, motiváció, szorongás,.. Egyéni követési rendszer:tervszerű követés, egyéni mappák, portfolió Pszichológiai mérés (Dr Balogh László) Pedagógiai mérések Mérési naptár: mátrix, tématerület, évfolyam,időpont Feladatbank: belső, külső (szakértők által, pszichológiai) A szülők negyedéves tájékoztatási formái, tervezett elbeszélgetések Kimeneti mérések: 4.8.osztály vizsgarend

30 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam DIFER szeptember - október  október Számolási alapműveletek március K: májusi vizsga Olvasás - néma értő - hangos  (olvasás-technika) április  április májusi vizsga Másolás/helyesírás Nyelvtani ismeretek  májusi vizsga Hittan - illemtan Életünk és környezetünk

31 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Matematika - alapműveletek Október (í) Február (í) Április (í) November vége (í) Év végi vizsga (í) Próba komp. mérés Május (í) Március (í) Olvasás December (sz)  Országos komp. 2014. május 28. 6. és 8. évfolyam Helyesírás/nyelvtan Irodalom Április (sz) Év végi vizsga (sz) Történelem Idegen nyelv Május (sz) Életünk és k. Református hit- és erkölcstan Június konfirmáció Bibliaismeret (í) Május Informatika Év végi vizsga (gy) Fizika  Év végi vizsga (í) Kémia Biológia Földrajz Komplex

32 A tanulói motiváció fejlesztése
A tanulók versenyeredményeinek, vizsgaeredményeinek nyilvánossá tétele, dícséretek, hirdetés a hétkezdő áhítat után, faliújság, honlap, helyi újságok Ösztöndíjrendszer a 4-7.évfolyamos tanulók részére Jutalomtábor Házi versenyek Családi Nap, iskolakirándulás Tehetségnap IKT eszközök használata Pedagógiai mérések

33 Személyiségfejlesztés Tanulás, közösség, család
5. évfolyam Személyiségfejlesztés Tanulás, közösség, család Idő Önismeret: milyennek látnak társaim; a felnőttek? Figyelem, emlékezet, gondolkodás, kreativitás szeptember Szorongásvizsgálat. Tanulási szokások, tanuláshoz való viszony október Szociometria Tantárgyak iránti attitűd mérése november Énkép - másként Iskolai motiváció mérése Tanulási stílus mérése december

34 Személyiségfejlesztés Tanulás, közösség, család
6. évfolyam Személyiségfejlesztés Tanulás, közösség, család Idő Szociometria Figyelem, emlékezet, gondolkodás szeptember Önismeret: önismereti mérleg - mely tulajdonságaid a legfontosabbak számodra, kiknek az értékelés van a legnagyobb hatással az énképedre Kreativitás mérése Tanulási orientáció mérése október Személyi kontroll mérése Tanulási stratégiák, tanulási stílus mérése november Sikerkeresés, kudarckerülés mérése Saját közösség iránti attitűd mérése december Boldogság- és szomorúságforrások mérése A család életmódja, szülők gondjai, elvárásai, a család hatása a tanulóra. január

35 Személyiségfejlesztés Tanulás, közösség, család
7. évfolyam Személyiségfejlesztés Tanulás, közösség, család Idő Szociometria Figyelem, emlékezet, gondolkodás, kreativitás mérése szeptember Énkép, szociális kép Énkép - másként A jövőkép Önismereti teszt – pályaválasztás Saját közösség iránti attitűd mérése Tanulás iránti attitűd október Jellemzés, önjellemzés Boldogság- és szomorúságforrások mérése Felelés, nyilvános szereplés mérése november Sikerkeresés, kudarckerülés mérése Családkép, családideál december Impulzivitás – kockázatvállalás – empátia Tanulói stressz A pálya iránti érdeklődés január

36 Személyiségfejlesztés Tanulás, közösség, család
8. évfolyam Személyiségfejlesztés Tanulás, közösség, család Idő Szociometria Figyelem, emlékezet, gondolkodás Pályaválasztás: A pálya iránti érdeklődés A munkával kapcsolatos igények; A munkával kapcsolatos értékek szeptember Énkép, szociális kép Felelés, nyilvános szereplés mérése A pálya iránti érdeklődés október Jövőkép, a jövő tervezése, pályaválasztás, pályaorientáció A vizsgaszorongás mérése november Énkép – másként A közösség értékrendje december Impulzivitás – kockázatvállalás – empátia január

37 Eredményeink (1) Versenyeredmények
Országos kompetenciamérés, a tehetséggondozó osztályok magasan az országos átlag felett Követéses vizsgálat 2004: felsőoktatást végzett 92% Követéses vizsgálat mindenki felsőfokon végzett

38 Eredményeink(2) 2009.Miniszteri elismerő Oklevél és Kitüntetés
Kiváló Tehetségpont, Referenciaiskola Jász-Nagykun-Szolnok Megye Pedagógiai díja(2011-nevelőtestület) Pro Talento Díjas tanárunk Nagykunsági Református Egyházmegye Pedagógiai díja- 2 tanárunk 2 fő Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 3 fő Bonus Bona díj

39 Eredményeink(3) Kiváló Tehetségpont, tanácsadás, előadások, publikációk(dosszié)-Országos Wass Albert Vers és Prózamondó Verseny, számos egyéb megyei verseny szervezése Referenciaiskola- hallgatók tanítási gyakorlatai-mentortanárok

40

41 Segítő pályázataink TAMOP 3.1.4 kompetencia alapú oktatás
TAMOP a tehetséggondozás komplex fejlesztése TIOP , TIOP eszközfejlesztések TAMOP Refencia-iskola MATEHETSZ-Tehetséghíd Határtalanul

42 Tanítványság „Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét
Tanítványság „Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét... az nem lehet az én tanítványom." (Lukács 14:27) A mi feladatunk az, hogy rávegyük a tanítványainkat arra, amit nem akarnak megtenni, azért, hogy elérjék azt, amik mindig is akartak lenni. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések