Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Nádasdyak. Egy ország története Takács Zoltán Bálint Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár Szombathely, 2014. február 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Nádasdyak. Egy ország története Takács Zoltán Bálint Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár Szombathely, 2014. február 17."— Előadás másolata:

1 A Nádasdyak. Egy ország története Takács Zoltán Bálint Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár Szombathely, 2014. február 17.

2 A Nádasdyak szerepei A Nádasdy család XVI-XVII. századi története egyben a Magyar Királyság korabeli története is – a kettő együtt történő tárgyalása ezért is indokolt  gazdasági szerepek  politikai szerepek  hadtörténeti szerepek  művelődéstörténeti szerepek

3 A lyukas emlékezet Tankönyvek – az emlékezet katalizátorai  Sylvester János  15 éves háború  Nádasdy Pál  Wesselényi-féle nemesi mozgalom

4 A lyukas emlékezet Egy kortársi elhallgatás – Nádasdy II. Ferenc Mert ah, im iol lattyuc, nagy banattal es keserüseggel, elottünc lenni, az Tekentetes, Nemzetes, Neuezetes, es Nagysagos Nadasdi Ferencznec, Magiar Orszagnac eggic czillaganac, az Vitezeknec tükörenec, hazanknac paisanac, Varmegieinknec bastiaianac, es az egesz kereztyensegrıec halalig hü otalmanac ez gyazban öltözöt koporsoban feküuö holt testet, kit ide kesertünc az ö tiztesseges el temetesenec helyere.” Magyari István: Az temetéskor Lékán lött utolsó prédikáció - megjelent Keresztúron 1604-ben

5 Figyelmeztető foltok az emlékezeten Nádasdy Tamás (1498-1562)  a kortárs Eszterházy Miklós  a reformkor nemzedéke Horváth Mihály  a vitatott életmű Szekfű Gyula

6 Egy kortárs átírt földrajzi leírás „Aztán nem messze látszik Sárvár kastély, tudniillik a hasonlíthatatlan férfiúnak, Nádasdy Tamásnak, Magyarország királysága nádorának a lakóhelye, aki nemes családját erénnyel és iparkodással a legnemesebbé tette, és megérdemelte, hogy a méltóság minden fokán keresztül a nádorság legfelsőbb csúcsára emelkedjék. Orsolyát vette feleségül a Kanizsai házból, az egyetlen örököst, és miután húsz évig nem kapott tőle utódot, végre ebben az esztendőben, 1555. október hatodik napján Ferenc nevű fiút kapott, akinek az élete legyen szakadatlan, hosszú és tartós.” Gregoriáncz Pál: A Magyar történelem történeti-földrajzi kivonata - fordította Kulcsár Péter

7 Pont vagy ? Mohács „A mohácsi csata azonban az eddiginél teljesen ellenkező irányba erőszakolta a magyar politikát. A hódítást, a terjeszkedést, az önálló nemzetközi szereplést a szülőföld, a haza megvédésére és magtartására irányuló nehéz ás szakadatlan küzdelmek váltották fel. Hirtelen nagyon szűkre szorultak össze keleten és nyugaton a magyar állam határai, s ezt a kis területet sem bírta a magyarság együtt tartani, mert egyszerre két királyt választott és alkotmányszerűen meg is koronázott.” Acsády Ignác: Magyarország három részre oszlásának története, Bp, 1897.

8 Leltár Sylvester János: Grammatica Hvngaro latina…, Sárvár, 1539. Sylvester János: Újtestamentum, Sárvár, 1541. Magyari István: Az iol es bodogul valo meghalasnak…, Sárvár. 1600. Szikszai Fabricius Basilius. Nomenclatvra …, Sárvár, 1602. Magyari István: Az országokban való sok romlásoknak…, Sárvár, 1602. Eszterházi Tamás: Az Igaz Aniaszentegyhazrol …, Sárvár, 1602. Zvonarics Mihály, Papa nem papa…, Keresztúr, 1603. Magyari István. Az Tekintetes, Nemzetes, Nevezetes, Vitez Vrnac, az Nagysagos Nadasdi Ferentznec…, Keresztúr, 1604. Hatlieb, Georg: Carmen heroicvm spectabili et magnifico domino domino Francisco de Nadasd, Keresztúr, 1604. Virtvti Et Memoriae …, Keresztúr, 1604. Ruland, Joannes: Oratio lvctvosa in immatvrvm obitvm …, Keresztúr, 1604. Nagy Benedek: Naeniae…, Keresztúr. 1604. Zvonarics Imre [transl.]: Az szent irasbeli hitvnk..., Keresztúr, 1614. Zvonarics Imre: A szent Irásbeli Hitvnk…, Keresztúr, 1614. Zvonarics Imre és Nagy Benedek. Pazman Peter pironsagi. Keresztúr, 1615. Lethenyei István: Tabella synoptica…, Csepreg. 1625. Zvonarics Mihály. Magyar Postilla. Csepreg, 1627. Zvonarics Mihály: Magyar postilla. Csepreg, 1628. Mihálykó János. Keresztyeni Istenes és áhitatos Imadsagoc …, Csepreg, 1630. Nádasdi Pál: Ahitatos és Buzgó Imádságoc …, Csepreg, 1631. Az egesz esztendö által való vasárnapokra…, Csepreg, 1631. Jocus in nativitatem Wolffgangi Mangelburgeri junioris…, Csepreg. 1631. Lethenyei István. Az Calvinistac Magyar Harmoniaianac…, Csepreg, 1633. Lethenyei István: Az Szent Irasbeli Hituenc Csepreg, 1635. Nos svperattendens et seniores…, Csepreg. 1643. Zvonarics Mihály: Az Vr Vacsoraia idvosseges tudomannyanac…, Csepreg, 1643. Sztankovics János: Roevid és Somma-szerent-valo bizonyitasa …, Lorétom, 1670.

9 „A mi gyönyörűséges kincseink” Sylvester János: Grammatica Hungarolatina „Áttekintettük a nyelvtannak azon részét, amely a ragozható beszédrészeket tartalmazza. Nincsen benne semmi, amit bárki is hiányolhatna a mi nyelvünkből, sőt ami az ige és névszóragozást illeti, minden nemzet minden nyelvét könnyen felülmúlhatja”

10 Pesti Gábor: Esopus fabulái (Bécs, 1536.) "Amikor azt látom, hogy majd minden ember, a földkerekség majd minden nemzete a fordítások csodálatos sokaságával bővelkedik, s szerte a világon ezen serénykedik, azért, hogy hazája dicsőségét valamicskével mindig öregbítse, és hogy övéinek mind nyelvét, mind szellemét ezzel finomítsa és gazdagítsa; miért ne szabadna akkor nekem is – kérdem én – az enyéimnek a nyelvét és szellemét a régi bölcsek tudományával erőim szerint csinosítanom és a hazáért, amelynek egyszer s mindenkorra adósai vagyunk, fáradoznom."

11 Szikszai Fabricius Balázs: Nomenclatura (Sárvár, 1602)

12 Sylvester János levele Nádasdy Tamáshoz (1541) „Melyik idegen nemzet ne csodálkoznék azon, hogy akad valaki, aki a latin és görög nyelv mintájára magyar nyelven is tud bármiféle verseket írni? Ki hinné el, hogy ugyanezen nyelven bármilyen költői képet, nyomatékot, mértéket vissza lehet adni? Bizonyára senki.„ Ez próféta szavát hallgasd, mert tíged az isten Elveszt, és nyomos itt nem lehet a te neved. Itt ez irásban szól mostann es néked ez által, Hütre hiu mind, hogy senki se mentse magát.

13 A mecénási tevékenység háttere Az örökség a családi hagyomány Integráció a nagypolitikai életbe a család tagjai a legfelsőbb politikai körökben a bécsi udvari minta átvétele iskolázottság, udvari nevelés botanikai érdeklődés építészet (a kert – a szabadidő eltöltése)

14 A mecénási tevékenység célja Dicsőség, elismerés „Az Újszövetséget végre teljesen befejeztük, fogadja ezt nagyságos uraságod hálás lélekkel és, ahogy mondani szokás, kitárt karokkal … Ezért ugyanis nagyságodat dicsőség, dicséret és halhatatlanság illeti, mert ily szentséges mű kezdeményezője lett nemzete előtt.”

15 A mecénási tevékenység célja Politikai üzenetet hordoz  Az Újtestamentum cím- és hátlapja  Magyari István: Az országokban való sok romlásoknak okairól, Sárvár, 1602.  A sárvári vár dísztermének mennyezeti freskói  A Mausoleum, Nürnber 1664.

16 Az Újtestamentum cím- és hátlapja

17 Magyari István – Sárvár, 1602.

18 a vitézlő nép „nem a szép örvendetes szabadságnak, hanem a nyereségnek és prédának örvendez, kóborol, dúl és minden latorságot cselekszik…” „Veszedelmes az idegen segítség, főképpen midőn külömb hitű és erkölcsű vitézek a segítségre menők. Mennyi kárunkra legyen csak az vallonoknak köztünk való sok dúlások, fosztások és éktelen cselekedetek, sok atyánkfiai keserű könnyhullatással nézik, egyfelől az pogánság, másfelől az szükség és éhség nyomorgat, harmadfelől ő magok is elpusztítnak, kik segítségünkre jöttenek volna.”

19 A sárvári mennyezeti freskók Hans Rudolf Miller, 1653.

20 Mausoleum – Nürnberg, 1664.

21 A mecénási tevékenység célja A kultúra pártolása mint erényes cselekedet a studia humanitatis az erények rendszere kardinális erények (igazságosság, erősség, okosság, mértékletesség) teológiai erények (hit, remény, szeretet) humanista erények (tűrés, adakozás, nagylelkűség) Kiváló teljesítmény és udvari viselkedés VIRTUS

22 Gyűjtsd a tudást, mert látod, pusztul minden e földön, csak a szellemi kincs élheti túl a halált.

23 Találkozzunk Sárváron! Viszontlátásra!


Letölteni ppt "A Nádasdyak. Egy ország története Takács Zoltán Bálint Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár Szombathely, 2014. február 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések