Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Art 2015 Dr. Orbán Ildikó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Art 2015 Dr. Orbán Ildikó."— Előadás másolata:

1 Art 2015 Dr. Orbán Ildikó

2 „Hibrid” struktúrák minősítése
Hibrid struktúra: államok közötti jogi minősítés alapján egyik állam sem adóztathat Az államok célja nem az adómentesítés volt Hazai adóztatási jog megnyitása – adókötelezettség Magyarországon Adókötelezettség megállapítása a rendeltetésszerű joggyakorlás során irányadó adófizetési kötelezettség szerint, Végső soron becsléssel lehet megállapítani Ha az ellenőrzés nem minősítette a jogviszonyt, akkor a másik adózónál lehet minősíteni és más eredménye jutni

3 Jogviszonyok minősítése
Art alapelve változik Ugyanazt a jogviszonyt nem lehet adózónként máshogy minősíteni Saját minősítése akkor köti az adóhatóságot, ha korábban már minősítette a jogviszonyt adóellenőrzés során Csak adott felek közötti minősítés köti az adóhatóságot Nemzetközi szerződéssel érintett ügyletnél fordított bizonyítási teher: Adózó köteles bizonyítani, hogy a jogviszony államok közötti eltérő minősítése nem eredményezi az adóztatás teljes elmaradását

4 Más jogszabályok alkalmazásának kizárása
Ket. nem alkalmazható: elektronikus ügyek intézésének határidejére ideiglenes biztosítási intézkedésre

5 Külföldön biztosított egészségügyi járulékának törlése
Kérelemre törlik a kötelezettséget, ha a magánszemély hitelt érdemlően igazolja, hogy huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és Tartózkodási helyén az egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll, és Nem vett igénybe egészségügyi szolgáltatást az említett időszakban (OEP visszaigazolja elektronikusan) Törlés visszamenőleges hatályú

6 Élelmiszer automata bejelentése
Élelmiszer-értékesítő automata üzemeltetője: Elektronikusan Értékesítés megkezdése – megelőző nappal Értékesítés megszüntetése – megelőző nappal Érdekkörön kívüli megszűnés – értékesítés megszűnésének napján Bármely változás külön jogszabály alapján - haladéktalanul Adóhatóság regisztrációs számot állapít meg Igazgatási szolgáltatás díj: Ft Bejelentés teljesítése már automatával rendelkezőnek: március 31-ig

7 KIJAVÍTÁSI KÉRELEM Nem bevallás kijavítása, hanem bejelentés kijavítása Mire vonatkozik: Csak áfa bejelentés módosítására: Speciális jellegre tekintettel végzett adómentes tevékenység Alanyi adómentesség választása Különleges adómegállapítási mód választása Általános szabályok választása Pénzforgalmi elszámolás választása Benyújtás: Elévülési időn belül Utólagos ellenőrzés megkezdését megelőzően Bevallás alapján az adót, adóalapot, költségvetési támogatás összegét nem érinti

8 Járulékbevallás adatai
Járulékbevallás adattartama változik Adatszolgáltatási kötelezettség a másik tagállamban illetőséggel bíró magánszemélynek kifizetett: Vezető tisztségviselő tiszteletdíjáról Életbiztosítási szerződés alapján fizetett összegről Ingatlan értékesítéséből, bérbeadásából, haszonbérbe adásából, ingatlanra vonatkozó jog alapításáról, lemondásáról, joggyakorlás átengedéséből származó jövedelemről Önkormányzati adatszolgáltatás: Meghatározott nagyságú ingatlanokat terhelő adózókról bevallás alapján Termőföld haszonbérbeadásból származó jövedelemről Nyugdíjfolyósító szerv: közösségi illetőségűek nyugdíjának összegéről - automatikus információcsere teljesítése érdekében

9 ÁFÁT ÉRINTŐ SZABÁLYOK Külföldi adóalany
Kizárólag áfa-raktárban értékesít, vagy Áfa –raktárból 3. országba exportál nem kell bejelentkeznie (összesítő nyilatkozatot adnia), ha helyette megállapodás alapján az adóraktár üzemeltetője teljesíti az adókötelezettséget

10 Belföldi összesítő Értékhatár csökken
Belföldi összesítő adási kötelezettség: Kötelező 1 millió Ft feletti áfás ügyletekről Lehetőség: minden értékesítésről = adminisztráció egyszerűsítése, mert nem kell külön válogatni

11 ÁFÁT ÉRINTŐ BEVALLÁSI SZABÁLYOK (1. SZ. M)
Éves bevallás (ha nem rendelkezik közösségi adószámmal): Elszámolandó adó nem éri el (előjeltől függetlenül) a 250 ezer forintot, ÉS Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás éves összesített összege nem haladja meg az 50 millió forintot Havi bevallás: Új adózó: bejelentés évében és az azt követő évben

12 Közösségi összesítő Közösségi összesítő bevallás:
Összesítő bevallás adási kötelezettség gyakorisága: Bevallási gyakorisággal egyezően, de 50 ezer EUR esetén havonta közösségi termékértékesítésnél (eddig is) közösségi termékbeszerzésnél is

13 ADÓHATÓSÁGHOZ ÉRKEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁSOK
Banktitkot érintő elektronikus megkeresésekre adandó válasz határideje: Ha végrehajtáshoz szükséges: 8 nap Ellenőrzéshez szükséges: 15 nap Telekommunikációs szolgáltatást nyújtok adatszolgáltatása: Internetes vásárlások forgalmi adatairól Megkeresésre, Igénybevevő személyhez nem köthető módon 15 napos válaszadási határidő

14 Hatósági eljárás akadályozása
Ellenőrzés, üzletlezárás, végrehajtás akadályozásának ismételt elkövetése: Magánszemély esetén 500 ezer Ft Más adózó esetén 1 millió Ft Esetkörök kibővülnek a hatósági eljárás akadályozásával

15 EGYEBEK Elkülönített bűnügyi letéti számla (43.§):
Büntetés korlátlan enyhítése érdekében fizet be Felmentő, vagy enyhébb ítélet miatti visszafizetéskor adó és köztartozásokra el lehet számolni Bármely igazolás kiállítható a külföldi adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (85/A.§) Angol nyelv esetén nem kell szakfordítást csatolni Távolról nyújtható szolgáltatások – MOSS rendszer

16 Egyebek Munkáltatói adómegállapításról adatszolgáltatás május 20-ig. (eddig június 10.) Csődbűncselekmény esetén elévülés: bűncselekmény büntethetőségéig nincs elévülés

17 Változások az áfa csalások visszaszorítására 2015-ben
Trade Controll bevezetése - elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer Fuvarozó nyilatkoztatása Új vállalkozásoknak havi áfa bevallás Tételes áfa összesítő értékhatára 2 millió forintról 1 millió forintra csökken 27 százalékról 5 százalékra csökken a „köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatok (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testek értékesítésére” alkalmazandó áfa kulcs

18 adó-regisztráció Adószám megtagadása Kockázat-elemzés
Csalárd adózók bejegyzésének megakadályozása Fokozott adóhatósági felügyelet Adószám törlése

19 Adatszolgáltatási kötelezettség
Áfa bevallás Adatszolgáltatási kötelezettség Belföldi összesítő jelentés Adatok felhasználása Közösségi ügyletek összesítő jelentése

20 HÉA megfizetését biztosító eszközök
Letét Adóbiztosíték HÉA megfizetését biztosító eszközök Számlabefogadó felelőssége Kezesi felelősség Adóbeszedés

21 Gazdasági események teljesítésének nyomon követése
Termék szállításának nyomon követése Figyelmez-tető levél Banki átutalás kötelezővé tétele Készpénz-forgalom korlátozása Eseti adat-szolgál- tatás Gazdasági események teljesítésének nyomon követése

22 Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER 2015

23 EKAER célja az áruk nyomon követését célzó
adókötelezettségek teljesítését biztosító bejelentésen alapuló rendszer valós idejű ellenőrzések lefolytatása Magyarországon ne kerülhessen forgalomba olyan – elsősorban kockázatos – áru, amely előzetesen nem volt bejelentve kötelezettség az ügyletek belföldi szereplőire telepíthető

24 Várakozások Az áruforgalom átláthatóbbá válik
A szállítmányok egy jelentős részéről előzetes információk állnak rendelkezésre (kockázatelemzéshez, valós idejű és utólagos ellenőrzésekhez a NAV és egyes társszervek számára) Megelőzhetővé válnak egyes élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélések, amelyek nem ritkán az emberi egészséget veszélyeztetik Tisztul a piac, a hiányzó kereskedők, fiktív szereplők száma csökken Rövidülnek a kereskedelmi láncok Növekednek a költségvetési bevételek

25 Az EKAER sematikus ábrája Útdíjköteles járművel fuvarozott termékre
1. Előzetes bejelentés (társrendszeri bekérdezés, HU-GO adatok) Kockázati biztosíték Hatósági zár Bejelentett adatok esetleges módosítása 2. Megérkezés/felrakodás bejelentése

26 Felhatalmazások Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter részletszabályok megalkotására, különösen EKAER szám megállapításának rendje, EKAER elektronikus felületén történő bejelentés, változás bejelentés, kockázati biztosíték mértékének folyamatos meghatározása, Kockázatos termékek körének meghatározása.

27 Közúti fuvarozással járó tevékenység
Útdíj-köteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal , Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel, belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés

28 Fogalmak EKAER szám: az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellen őrző Rendszer (EKAER) által a termék közúti fuvarozásának bejelentését követően automatikusan képzett azonosító szám, amely egy adott termék egységet azonosít . Végfelhasználó: a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárló természetes személy. Útdíjköteles gépjármű: az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény szerinti útdíjköteles gépjármű. Gépjármű: útdíjköteles gépjármű és az annál kisebb össztömegű gépjármű, ideértve tehergépkocsi, vontató - nyerges vontató is -, valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvény

29 Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer - EKAER
EKAER szám a közúti fuvarozással járó tevékenység feltétele Bejelentés a számú melléklet szerinti adatokkal bejelentés alapján nyilvántartásba vétel és EKAER szám megállapítása

30 Nem közúti fuvarozás Nem kell bejelenteni
Tranzit szállítás – egyik országból másik országba Magyarországon keresztül Belföldön nem ez első értékesítés Magánszemély, mint véghasználó részére történő értékesítés Nem útdíjköteles járművel folytatott fuvarozás, kivéve kockázatos áru

31 Kockázatos termékek fuvarozása
kockázatos élelmiszerek fuvarozása bejelentés köteles akkor is, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenérték e a forintot meghaladja, illetve egyéb kockázatos termékek fuvarozása bejelentés köteles akkor is, egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja Kockázatos termékek körét NGM rendelet fogja szabályozni Kockázati biztosítékot kell nyújtani

32 Mentességek Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, rendvédelmi szerv és az Országgyűlési Őrség gépjárműve, Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárműve, az egyéb szervezetek nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárműve, katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjármű, nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO, Schengheni Megállapodás) és viszonosság körébe tartozó jármű, nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjármű.

33 EKAER felület elérése Elektronikus úton
adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) ügyfélkapun keresztül felhasználónevet és jelszót kell igényelni bejelentést az tehet, akinek az adózó felhasználónevet és jelszót igényelt A meghatalmazottak által teljesített bejelentések az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősülnek Meghatalmazások visszavonásig érvényesek

34 Bejelentésben érintettek
Címzett a terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzését vagy belföldi beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya, továbbá termékbeszerzésen kívüli egyéb célból történő fuvarozás esetén az átvevő. Feladó a terméknek Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló , vagy első belföldi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – értékesítését megvalósító általános forgalmi adó alanya, valamint az általános forgalmi adó mentesség érvényesítése érdekében a belföldön nyilvántartásba nem vett adózó helyett eljáró közvetett vámjogi képviselő, adóraktár üzemeltetője. Felrakodó: a közúti fuvarozásához használt gépjárműre a termék felrakodását végző személy.

35 EKAER adatai 1. EKAER szám, feladó adatai (név, adóazonosító szám) ,
felrakodás címe, címzett adatai (név, adóazonosító szám) , kirakodás (átvétel) címe, kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatai (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a címzettel az átvételi címre érkezés / felrakodás megkezdésének bejelentése mely elérhetőség(ek)ről lehetséges (telefonszám, cím),

36 EKAER adatai 2. az EKAER számhoz tartozó termék(ek) :
általános megnevezése, vámtarifaszám (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig) , az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban , veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyességi bárca száma, a termék könnyebb beazonosítása érdekében az adott termék adózónál használt cikkszáma, amennyiben ez az adat rendelkezésre áll , a termék közúti fuvarozásának indoka, ami lehet : termékértékesítés , termékbeszerzés , bérmunka, egyéb cél ,

37 EKAER adatai 3. termékbeszerzés vagy termékértékesítés esetén termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési ár, vagy hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási érték. forgalmi rendszám , Kirakodási helyre érkezés időpontja / felrakodás megkezdésének időpontja

38 Tagállami feladási címről belföldi átvételi címre
Közösségen belüli termékbeszerzési célú közúti fuvarozás Bejelentő: címzett, átvevő Bejelentés időpontja: legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig. Címre érkezést bejelenti : címzett, ha nem a címzett veszi át, az átvevő. AZ EAKER számot a fuvarozás megkezdése előtt a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátja: címzett Közösségen belüli értékesítéstől eltérő egyéb célból történő közúti fuvarozás Bejelentő: a terméket átvevő Bejelentés időpontja: legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig Felrakodás megkezdését bejelenti: terméket átvevő a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdésekor . Bejelentés egyes adatai módosíthatók az átvételi helyre érkezésig, indoklással. Felrakodás megkezdésének bejelentéséhez szükséges elérhetőség Egyes termékekhez kapcsolódó bruttó tömeg Ellenérték Fuvarozáshoz használt jármű rendszáma EKAER szám 15 napig érvényes, utána érvényét veszti

39 Belföldi feladási címről tagállami címre
Közösségen belüli értékesítés céljából, közúti fuvarozás esetén Bejelentő: feladó Bejelentés időpontja: felrakodás megkezdését megelőzően Felrakodás megkezdésének bejelentése: feladó, vagy a tényleges felrakodó Közösségen belüli értékesítéstől eltérő egyéb célból történő közúti fuvarozás Bejelentő: terméket felrakodó Bejelentés időpontja: legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig Felrakodás megkezdésének bejelentése: felrakodó AZ EAKER számot a fuvarozás megkezdése előtt a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátja: bejelentésre kötelezett Egyes adatok a felrakodás megkezdése előtt módosíthatók EKAER szám a megállapításától számított 15 napig érvényes

40 BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE
Nem közvetlenül végfelhasználó részére történő első belföldi adóköteles termékértékesítés Bejelentő: feladó Bejelentés időpontja: legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig Címre érkezést bejelenti : címzett EKAER számot a feladó a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátja. Egyes adatok a felrakodás megkezdése előtt módosíthatók indoklással EKAER szám a megállapításától számított 15 napig érvényes

41 Speciális szabályok kockázatos termékekre
Kockázatos élelmiszerek tekintetében EKAER szám csak annak az adózónak adható, aki Bejelentette tevékenységét „első magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként” - ideértve a bértárolást is biztosítékadási kötelezettségét teljesítette , egyéb kockázatos termékek tekintetében biztosítékadási kötelezettségét teljesítette .

42 Kockázati biztosíték Kockázati biztosíték belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló közúti fuvarozás esetén A Közösségen belüli beszerzést (ideértve a saját tulajdonú termék más tagállamból Magyarországra történő behozatalát is), illetve az első belföldi adóköteles termékértékesítés nem közvetlen végfelhasználó részére Biztosíték adására kötelezett: termékértékesítést megvalósító adózó köteles nyújtani .

43 Bejelentési kötelezettség (kockázatos termékek)
B = bejelentés KB = kockázati biztosíték közúti fuvarozás EU más tagállama → Magyarország termékbeszerzés / egyéb behozatal Magyarország → EU más tagállama termékértékesítés / egyéb kivitel belföldi forgalomban - nem végfelhasználó részére - első adóköteles értékesítés kockázatos termék nem kockázatos termék útdíjköteles gépjárművel B+KB B nem útdíj- köteles járművel súly/értékhatár felett értékhatár alatt Az EKAER szám kiadásának feltétele a biztosítékadási kötelezettség teljesítése akkor, ha közúti fuvarozással járó tevékenységet kockázatos termékkel végzik belföldi kirakodási/átvételi címre

44 Kockázati biztosíték mértéke
Bejelentést megelőző 60 napban teljesített bejelentések során megállapított EKAER számokhoz tartozó és Átvételi címre érkezés / felrakodás megkezdésének bejelentésével rendelkező A már megállapított és még érvényes EKAER számokhoz tartozó termékek együttes adó nélküli értékének 1 5 százalékát A biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie a szükséges mértéket Az adózó – szükség esetén kiegészíti a biztosítékot Ha több jogcímen is kötelezett biztosíték nyújtására , kizárólag a magasabb összegű biztosíték nyújtására köteles . Adóhatóság elektronikus felületén a biztosíték összege, változása nyomon követhető Nem állapítható meg újabb EKAER szám, ha a biztosíték nem nyújt fedezetet az újabb bejelentéssel érintett termékek adó nélküli értékének 15 százalékára . Először: január 31.

45 Biztosíték megfizetése
A biztosíték összege teljesíthető elkülönített letéti számlára történő befizetéssel, pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel, vagy legalább két éve működik, és szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, és nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt . A mentesség feltételeinek fennállását az állami adóhatóság folyamatosan vizsgálja .

46 Az elkülönített letéti számla (404)
CSAK pénzforgalom az elkülönített letéti számla nem adószámla, következményei: befizetés (adózóra vonatkozó megfizetési szabálytól függően: átutalás, EFER, POS) az adózó átvezetéssel nem teljesítheti az adózó átvezetést erről nem kezdeményezhet kiutalás erről csupán bizonyos feltételek mellett → visszautalás hatósági „rendelkezés” a számla felett kizárólag a biztosíték érvényesítése esetén → elszámolás végrehajtási átvezetés nem indítható késedelmi pótlék alapját nem csökkenti más eljárásokban a nettó adótartozás vizsgálata során nem vehető figyelembe az ide befizetett összeg adózói adószámlán nem jelenik meg megfizetés napja = jóváírás napja

47 A garancia útján nyújtott biztosíték 1.
általános információk adóhatósági nyilvántartásba-vétel minimumkövetelmények vizsgálata általános eljárásjogi kérdések (megbízóhoz fűződő, képviselet, stb.) garantőr személyéhez kapcsolódó feltételek garanciaszerződésre vonatkozó formai és tartalmi követelmények a biztosíték „teljesítésének” napja = nyilvántartásba vétel napja (DE legkorábban az érvényesség kezdete) * A garanciaszerződésre, garantőr személyére vonatkozó egyes követelményekről az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről szóló NGM rendelet tartalmaz részletszabályokat.

48 A garancia útján nyújtott biztosíték 2.
a garantőr személyéhez kötődő feltételek I. A garantőr pénzügyi intézmény = hitelintézet és pénzügyi vállalkozás (Hpt. 7. § (1) bekezdés) pénzforgalmi intézmény (fogalma: Hpt. 6. § 86. pont) befektetési vállalkozás (fogalma Bszt. 4. § (2) bekezdés 10. pont) székhelye: Európai Unió tagállamában, illetőleg az EGT megállapodásban részes államban van II. a garanciáról szóló okirat kiállításának időpontjában: a) nem áll csőd-, felszámolási, kényszer-végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt, b) adószámát jogerősen nem függesztették fel, c) tevékenységét felügyeleti szerve nem függesztette fel, d) érvényes engedéllyel rendelkezik garancia vállalására hitelintézet esetén kizáró + Hpt §-a szerinti kivételes intézkedés

49 A garancia útján nyújtott biztosíték 3.
a garanciával szemben támasztott követelmények: meghatározott összeg → egyértelműen az okiraton, érvényessége: meghatározott határnapig, de legalább 60 napig → az érvényesség kezdő és végső időpontja eredeti garancia garantőr vállalja: √ az állami adóhatóság igénybejelentése alapján √ feltétel nélkül √ banki forgalom szabályozása szerint, de legfeljebb 3 banki napon belül megfizeti a megbízó Art. 11. melléklete szerinti tartozását a fizetési igény bejelentésének kizárólagos kedvezményezettje az állami adóhatóság, az érvényesség idején belül visszavonhatatlan vagy kizárólag az állami adóhatóság jóváhagyásával visszavonható, tartalmazza a garanciát nyújtó garantőr megnevezését, bankszámlaszámát, a megbízó nevét, címét, fizetési számlaszámát, adószámát nem magyar nyelven kiállított garancia: kizárólag hiteles magyar fordítással ellátva

50 A garancia útján nyújtott biztosíték 4.
garantőr személyében rejlő, adózó érdekkörén kívül bekövetkező körülmény: speciális eljárás elektronikus felhívás a biztosíték pótlására ( új garancia vagy letéti számlára befizetés) felhívástól számított 8. napig: befizetés a 404 számlára VAGY a szerződés megkötéséhez szükséges eljárást megindítása + ennek és folyamatban létének igazolása az adóhatóság előtt » EKAER szám megállapítható a korábbi garancia mértékéig felhívástól számított 9. naptól a 60. napig: HA a) igazolta az eljárás megindítását » EKAER szám megállapítható a korábbi mértékéig b) nem igazolta » EKAER szám nem állapítható meg felhívástól számított 61. naptól: HA igazolta az eljárás megindítását ÉS a) teljesített befizetést / nyilvántartásba vettünk új garanciát » új biztosítéknak megfelelően járhat el b) nem teljesített befizetést / nem vettünk nyilvántartásba új garanciát » EKAER szám nem állapítható meg

51 A biztosíték érvényesítése, összegének elszámolása
I. az árubeszerzés / értékesítés során keletkező közterhek megfizetését biztosítja a) időpont: minden hónap végét megelőző 5 napon belül (először február) felülvizsgálat- nem ügylethez kötött » amíg rendelkezik biztosítékkal, addig felülvizsgálandó b) elszámolással érintett adótartozások: állami adóhatóságnál nyilvántartott } adótartozás » csak folyószámlán lévő adónemek nettó módon számított c) sorrend: ha nem nyújt mindegyikre fedezetet, akkor kötött sorrendben d) ha több módon teljesített az adózó: elsőként az elkülönített számla, ha több garancia: elsőként lejáró e) a biztosíték elszámolásával „teljesített” adófizetési kötelezettség: megfizetés napja = az adott adónemen a jóváírás napja (nem a terhelés)

52 A biztosíték átalakul…
Minden hónap végét megelőző 5 napon belül folyószámla felülvizsgálat Nettó adótartozás esetén a biztosíték összegét a tartozásra elszámolhatják esedékesség sorrendjében magánszemély jövedelemadó előlegére, levont jövedelemadóra, vagy kifizet ő által a magánszemélytől levont járulékokra Azonos esedékesség esetén a tartozások arányában számolja el. A csökkentett vagy teljes mértékben felhasznált biztosíték összegéről az adózó az elektronikus tárhelyére értesítést kap, Biztosítékot ki kell egészíteni a jövőbeni ügyletekhez kapcsolódó EKAER számok megállapítása érdekében .

53 Biztosíték visszautalása
A biztosíték összegének visszautalása iránt az állami adóhatóság intézkedik, illetve a garanciavállalás felmondásához hozzájárulását a pénzintézet részére továbbítja a cégnyilvántartásban szereplő adózó cégnyilvántartásból való törlése esetén a cég volt tulajdonosai által előterjesztett kérelem alapján, az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenysége megszüntetése esetén a magánszemély kérelme alapján , a kockázatos termék vonatkozásában a közúti fuvarozási tevékenység megszüntetése esetén az adózó kérelme alapján. A kérelemben nyilatkozni kell, hogy a kérelem beérkezését megelőző hatvan napban ilyen tevékenységet az adózó nem folytatott, A biztosíték nyújtása alól mentességi rendelkező az adózó kérelmére Az igény jogosságát az állami adóhatóság megvizsgálja. Határidő: 30 nap. Visszatartási jog a nyilvántartott köztartozás tekintetében, illetve a nyilvántartott köztartozást a garanciaszerződés keretében érvényesítheti . A biztosíték összegét nettó pótlékszámítás során nem kell figyelembe venni

54 Adóhatóság ellenőrzése
Adóalany kereskedelmi mennyiségű terméket A termék eredetét hitelt érdemlő módon igazoló dokumentum birtokában fuvarozhat Hitelt érdemlő dokumentum különösen: fuvarlevél, számla Adóhatóság jogai: Fuvaros nyilatkozatát kérheti, mely áfa adóalany javára végzi a fuvarozási tevékenységet Ellenőrizheti a termék eredetét, Áfa alany tulajdonjogát hitelt érdemlő módon igazoló dokumentumok (különösen fuvarlevél vagy számla) meglétét. A termék fuvarozását végző személy nyilatkozata alapján a termék fuvarozásában érintett címzett feladó és fuvarozó nyilatkozattételre kötelezhető: a fuvarozott termék megnevezéséről, mennyiségéről, a szállítóeszköz megnevezéséről, forgalmi rendszámáról , a termék átvételéről, kirakodásának címéről, az EKAER számról, ha a kirakodási cím nem az általános forgalmi adóalany székhelye, telephelye, fióktelepe, úgy az ingatlan használatának jogcíméről.

55 Hatósági zár A termék azonosságának biztosítása érdekében
kockázati tényezők indokolják, különösen a rakomány jellege, a szállítmány és a rendeltetési hely, illetve a fuvarozott termék mennyisége és a gépjármű típusa közötti összhang hiánya, folyamatban levő végrehajtási eljárás, közösségi adószám hiányában végzett közösségi kereskedelmi tevékenység, kirakodási helyként be nem jelentett telephely feltüntetése a termék fuvarozásában érintett áfa-alany a nyilatkozattételt megtagadja Hatósági zár lehet hatósági pecséttel ellátott Csomagzár Raktérzár Élőállat, gyorsan romló termékre hatósági zár nem alkalmazható Hatósági zár sértetlenségi belföldön ellenőrizhető

56 Az adózó „képbe hozása”
Adóhatóság ellenőrzése során több adózót – egymással összefüggő módon – érintő kapcsolatot, tényt, körülményt észlel, amellyel összefüggésben az adótörvényekben foglalt rendelkezések megkerülése vélelmezhető, azt az érintettek tudomására hozhatja. Formája: tájékoztató levél

57 EKAER bejelentés elmulasztása
Adózó a fuvarozott termék vagy annak egy része tekintetében nem tesz eleget az EKAER bejelentési kötelezettségnek a termék vagy annak be nem jelentett része igazolatlan eredetűnek minősül, adózó terhére az igazolatlan eredetű áru értékének 4 0 százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabható ki.

58 Foglalás bírság fedezetéül
EKAER bejelentés elmulasztása Mulasztási bírság összegéig áru lefoglalható Elszállítható adózó költségére

59 Az útdíj kamerarendszer (HU-GO) és az EKAER kapcsolata
közvetlen hozzáférés a kamera adatokhoz jármű össztömeg és tengelysúly adatokat biztosít (a tranzit szállítmányok nyomon követéséhez) a rendszám észlelése aktiválja a hozzá tartozó EKAER számokat riasztásra is lehetőséget ad

60 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Art 2015 Dr. Orbán Ildikó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések