Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország állategészségügyi státuszának változása az elmúlt években dr. Bognár Lajos Élelmiszerlánc-felügyeletért felel ő s helyettes államtitkár, országos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország állategészségügyi státuszának változása az elmúlt években dr. Bognár Lajos Élelmiszerlánc-felügyeletért felel ő s helyettes államtitkár, országos."— Előadás másolata:

1 Magyarország állategészségügyi státuszának változása az elmúlt években dr. Bognár Lajos Élelmiszerlánc-felügyeletért felel ő s helyettes államtitkár, országos f ő állatorvos Földm ű velésügyi Minisztérium Országos Állatorvos Nap, 2014. november 22.

2 Az állategészségügyi státuszok változásának jelent ő sége -Hazánk több állatbetegség tekintetében is jelent ő s eredményeket ért el az elmúlt évtizedek állat-egészségügyi munkájának köszönhet ő en -Az elért eredményeket mentes státusz, vagy elhanyagolható kockázatú besorolás odaítélésével az Európai Bizottság, illetve az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) hivatalosan elismeri -Az ország kedvez ő bb besorolása pozitív gazdasági hatással járhat, mivel azt más tagállamok, illetve harmadik országok is elismerik -Ezáltal megnövekednek az érintett állatfajok és termékek esetében az exportlehet ő ségek -Az állategészségügyi helyzet javulása tehát rövid és hosszú távon is a magyar állattartás helyzetét javítja

3 Az EU által elismert mentességek - Güm ő kór -A hazai szarvasmarha-állományok gyakorlatilag 1981 óta mentesek a szarvasmarha güm ő kórtól -1984. augusztus 27-én az FM jogel ő djében, a MÉM-ben ünnepséget tartottak szarvasmarha-állományunk güm ő kór-mentesítésének tiszteletére, és ebb ő l az alkalomból a kiemelked ő eredményeket elért dolgozóknak kormány- és miniszteri kitüntetést, valamint emlékplakettet adott át Váncsa Jen ő miniszter, valamint Mészáros János akadémikus -Az ünnepségen a Munka Érdemrend arany, ezüst és bronz fokozata került átadásra, továbbá 14-en részesültek miniszteri kitüntetésben, 47-en pedig az MTA-MÉM Állatorvos-tudományi Bizottsága által adományozott emlékplakettet kaptak -Váncsa Jen ő akkori miniszter kiemelte, hogy a güm ő kór- és egyéb fontos mentesítési programok végzése közben n ő tt a termelés, továbbá hogy a güm ő kór-mentesítés szorosabbra f ű zte az állatorvosoknak az állattenyészt ő kkel és a gazdaságok vezet ő ivel való kapcsolatát -A mentesség eléréséhez az elmélet és a gyakorlat egysége, a tudományos intézményekben és a terepen dolgozók együttm ű ködése volt szükséges -Az EU általi elismerést megnehezítette a paraallergiás reakcióval kapcsolatos nézetkülönbség -Az elmúlt évek monitoring vizsgálatai szintén kedvez ő eredménnyel zárultak -A benyújtott kérelmünk alapján végül 2014. február 14-t ő l hazánk hivatalosan is mentessé vált a szarvasmarha güm ő kórtól -Hazánk hivatalosan mentes státuszát a 2014/91/EU Bizottsági végrehajtási határozat fekteti le -A hivatalos mentesség elismerését követ ő en a vonatkozó nemzeti jogszabályunk, a 65/2002 (VIII. 9.) FVM rendelet felülvizsgálata, és a 64/432/EGK tanácsi irányelvben lefektetett enyhítések alkalmazása várható

4 Folyamatban lév ő elismerések az EU-nál Aujeszky-betegség a mentességi kérelmet az Európai Bizottságnak benyújtottuk, az elbírálás jelenleg is folyamatban van Brucellózis e betegség tekintetében is kezdeményeztük az Európai Bizottságnál mentes státuszunk elismerését, melynek elbírálása jelenleg is folyamatban van

5 Az OIE által elismert mentességek -Az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) a WTO 178 tagországot számláló állategészségügyi referenciaszervezete -Nemzetközi állategészségügyi, állatvédelmi és diagnosztikai standardok (ún. kódexek és diagnosztikai kézikönyvek) lefektetésével irányadó szerepet tölt be a világ él ő állat- és állati termék kereskedelmében -Minden év májusában döntenek a tagországok a standardok változtatásairól, valamint az egyes országok járványügyi besorolásának módosításáról -Egyes betegségekre vonatkozóan, speciális eljárás (egyszeri alkalom) keretében lehet ő ség nyílt a történelmi mentesség elismertetésére -Hazánk az alábbi betegségek tekintetében nyújtotta be és nyerte el az erre vonatkozó besorolást: Afrikai lópestis (AHS) – 2013 Kiskér ő dz ő k pestise (PPR) – 2014

6 Az OIE által elismert további státuszok - BSE - a betegség hazai állományban soha nem fordult el ő -A többéves feltételeknek hazánk 2013-ban tett eleget, így tavaly szeptemberben benyújtottuk az elismertetésre vonatkozó kérelmet -A kedvez ő járványügyi helyzetre és a feltételek maradéktalan teljesítésére való tekintettel az OIE 2014 májusában megszavazta az ún. „elhanyagolható kockázatú” (negligible risk) státuszt, mely a legkedvez ő bb besorolási kategóriát jelenti -A besorolást az Európai Bizottság is elismerte 2014. október 20-i határozatában a 2007/453/EK határozat módosításáról -a kedvez ő állapot fenntartásához továbbra is szükséges a takarmányozási tilalmat és az SRM el ő írásokat betartani, és a kockázatot jelent ő állatok esetében a monitoring vizsgálatokat elvégezni

7 Folyamatban lév ő OIE elismerések Klasszikus sertéspestis - hazánk 2013. június 14-ét ő l megszüntette a korlátozó intézkedéseket, és már a vaddisznók tekintetében is hivatalosan mentessé vált a klasszikus sertéspestist ő l - a betegség tekintetében az OIE 2014-ben teremtette meg el ő ször a lehet ő séget az elismert mentes besorolás megszerzésére – szeptemberben nyújtottuk be a szükséges dokumentációt, melyet tudományos ülésen bírálnak el novemberben, és ezt követ ő en terjesztik fel a jöv ő májusi OIE közgy ű lésen szavazásra

8 Egyéb mentesítési programok PRRS - 2011-ben indult el a sertések reprodukciós zavarokkal és légz ő szervi tünetekkel járó szindrómájára (PRRS) irányuló országos mentesítési program -A mentesítés végrehajtása érdekében kiadásra került a 3/2014. (I. 16.) VM rendelet -A rendelet mellett az alábbi utasítások vannak érvényben: az országos f ő állatorvos ÉÁT/22/2014. számú utasítása: PRRS Nemzeti Mentesítési Terv a NÉBIH élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi elnökhelyettesének 02.3/1161/003/2014. számú utasítása a mentesítés alá vont terület kijelölésér ő l -A mentesítés több ütemben zajlik -mentesítés alá vont területek 2014. október 31-ig: 1. Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék 2. Vas, Zala, Somogy megyék kijelölés alapja: pilot megyék, melyekben a sertéstelepek s ű r ű sége és azok PRRS fert ő zöttsége alacsony. -A mentesítés (jelenleg) jellemz ő en teljes állománycserével valósul meg. A tenyészállatok levágatása állami kártalanítás mellett történik. -Speciális szabályok vannak érvényben a vágással és állatszállítással kapcsolatban (mentes állományba csak mentes állományból, karantén, szerológia, PCR)

9 Hazai járványügyi aktualitások – kéknyelv betegség -A vírus 4-es szerotípusa 2014-ben el ő ször a Balkán-félsziget déli államaiban (Görögország, Bulgária, Szerbia stb.) jelent meg, majd továbbterjedt észak-nyugati irányba; ő sszel Románián keresztül már elérte hazánkat is -Az els ő kitörést 2014. október 14-én jelentettük az EU-nak és a tagállamoknak, azóta több, mint 60 kitörést regisztráltunk Hazai intézkedések: -Az Uniós jogszabályoknak megfelel ő intézkedések és forgalmi korlátozások kerültek bevezetésre, melyek az EU-n belül további állategészségügyi feltételekhez kötik az él ő állatok kereskedelmét -Az ún. véd ő körzet és megfigyelési körzet már szinte a teljes ország területét érinti -Fogékony állat valamint ezek szaporítóanyaga a korlátozás alá vont területet nem hagyhatja el, kivéve vágásra (a vektormentes periódusig) -Átszállítás: a berakodás helyén a járm ű rovarellenes kezelése, egy napnál tovább tartó pihentetés kizárólag védett létesítményben lehetséges -Monitoring: passzív klinikai és aktív laboratóriumi is -Románia, Bulgária, Görögország teljes területe korlátozás alá esik; a fert ő zött területekr ő l érkez ő szállítmányok esetében kiegészít ő garanciák megléte szükséges

10 Nemzetközi járványügyi helyzet Afrikai sertéspestis -Grúziából, Oroszországból kiindulva terjedt nyugat felé -2012-ben Ukrajna keleti területén, 2013-ban Fehéroroszországban a lengyel és litván határ közelében is megjelent -2014 év elejét ő l már a következ ő EU tagállamokra is átterjedt: Litvánia, Lengyelország, Észtország, Lettország -Magyarország jelenleg még mentes e betegségt ő l -A behurcolás megel ő zése érdekében megtett hazai intézkedéseink: - járványügyi intézkedések a határon (járm ű tisztítás és –fert ő tlenítés, személyes poggyászok ellen ő rzése), - belföldi járványügyi intézkedések (klinikai és laboratóriumi vizsgálatok a betegség felkutatására), - naprakész információ nyújtása az állattartók részére az afrikai sertéspestis-esetekkel és a betegség veszélyeivel kapcsolatosan (a médián, az állatorvosokon, a NÉBIH honlapján, illetve szórólapokon keresztül)

11 Nemzetközi járványügyi helyzet Ragadós száj- és körömfájás -A betegség újbóli felbukkanását 2014 áprilisában Tunéziában, majd júliusban Algériában észlelték. -Már több száz kitörés történt, ezek Marokkóra nézve is nagy kockázatot jelentenek, valamint nagy a betegség behurcolásának kockázata Dél-Európába -A 2 érintett afrikai ország éves vakcinázási kampányokat folytat (Tunézia: szarvasmarha és kiskér ő dz ő k, Algéria: szarvasmarha) EU intézkedések -Segélyként az EU-tól összesen 1.100.000 adag vakcinát kaptak, Algéria továbbá holland és francia vakcinát is -Jelenleg további vakcinák adományozására nincs szükség, a helyzet azonban továbbra is aggasztó (nehézkes az egységes hatósági intézkedések végrehajtása) -A nemrég kiadott 2014/689/EU Bizottsági határozat el ő írja az észak-afrikai országokból (Algériából, Líbiából, Marokkóból és Tunéziából) az EU-ba érkez ő állatszállító járm ű vek fert ő tlenítését -A mediterrán tagállamokon keresztül érkez ő személyek egész Európa számára potenciális veszélyforrást jelentenek (behurcolás) -Általános, EU szint ű megközelítésre és fellépésre van szükség. Egyéb hatóságok, pl. a rend ő rség bevonása is szükségessé válhat.

12 Nemzetközi járványügyi helyzet Magas patogenitású madárinfluenza (HPAI) -NL 2014. november 16-án jelentette COM-nak és a tagállamoknak, hogy egy 150 000-es tojótyúk állományban H5 típusú magas patogenitású madárinflunzát diagnosztizáltak Hekedorpban -UK szintén 2014. november 16-án jelentette COM-nak és a tagállamoknak, hogy egy 6000-es tenyészkacsa állományban H5 típusú magas patogenitású madárinifluenzát diagnosztizáltak Észak-Yorkshire-ben -A kitörésekben szerepet játszó törzs nagy valószín ű séggel azonos a Németországban (Mecklenburg- Nyugat-Pomeránia) 10 nappal korábban kimutatott vonallal -COM mindkét új esetr ő l 2014. november 17-én tájékoztatta a tagállamokat, el ő irányozta a szükséges sürg ő sségi véd ő intézkedések elfogadását, továbbá felhívta a figyelmet a vírus terjesztésében szerepet játszó vándormadarak okozta kockázatokra -Magas patogenitású madárinfluenza el ő fordulása esetén a tagállamoknak hatályba kell léptetniük a 2005/94/EK tanácsi irányelvben foglalt járványvédelmi minimumintézkedéseket -Elrendelték az érintett állományok leölését és a teljes forgalmi korlátozást -a Bizottság azonnali intézkedésként 2014. november 20-án elfogadta azokat a határozatokat, amelyek mellékletei kijelölik az érintett tagországokban az alkalmazandó véd ő - és megfigyelési körzetek területeit, mely zónákat minden esetben az egyes tagállamokkal egyetértésben határozzák meg

13 Köszönöm szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "Magyarország állategészségügyi státuszának változása az elmúlt években dr. Bognár Lajos Élelmiszerlánc-felügyeletért felel ő s helyettes államtitkár, országos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések