Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kémiai biztonságról közérthetően

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kémiai biztonságról közérthetően"— Előadás másolata:

1 A kémiai biztonságról közérthetően
Kacsó Aranka Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Népegészségügyi Intézete 2014. december 8.

2 Mi is a kémiai biztonság?
„Kémiai biztonság: a kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok csökkentését, elkerülését célul kitűző, illetőleg megvalósító intézmények, tevékenységek olyan összessége, amely egyidejűleg tekintetbe veszi a fejlődés fenntarthatóságának szükségességét” (2000. évi XXV. törvény alapján)

3 Kémiai biztonság, jelentősége
Az Országgyűlés - figyelembe véve az ember legmagasabb szintű testi és lelki egészségéhez, valamint az egészséges környezethez fűződő alapvető alkotmányos jogait - a Magyarországon tartózkodó természetes személyek kémiai biztonsághoz kapcsolódó jogosultságainak biztosítása érdekében, a veszélyes anyagok és veszélyes keverékek káros hatásainak megfelelő módon történő azonosítása, megelőzése, csökkentése, elhárítása, valamint ismertetése céljából a következő törvényt alkotja.

4 A kémiai biztonságot szabályozó jogszabályok
Hazai jogszabályok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 27.) Eüm rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről 224/2008. (IX. 9.) kormányrendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól Európai Uniós jogszabályok: 1907/2006/EK rendelet (REACH) 1272/2008/EK rendelet CLP/GHS rendelet

5 Fogalommeghatározások
A évi XXV. törvény alapján „vegyi anyag életciklusa: a vegyi anyag országon belüli előállításától vagy behozatalától az országból való kiviteléig, újrahasznosításának vagy ártalmatlanításának befejezéséig terjedő, a vegyi anyaggal végzett tevékenységek által szakaszolt időszakok összessége” „veszélyes anyag: valamennyi, a 3-5. § alapján veszélyesként osztályozott anyag” „veszélyes keverék: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az osztályozás során veszélyes besorolást kap” „tevékenység: a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos előállítás - ideértve a bányászatot (feltáró fúrás, kitermelés) is -, a gyártás, a feldolgozás, a csomagolás, címkézés, osztályozás, a tárolás, az anyagmozgatás, a forgalmazás, az értékesítés, a felhasználás, továbbá a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek elemzésével, ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálat”

6 Anyag/keverék – Tevékenység bejelentés
Veszélyes anyag/veszélyes keverék bejelentése –gyártó, forgalmazó feladata (OKBI szám, ETTSZ) évi XXV. törvény alapján „6. §(1) A veszélyes anyagokat és a veszélyes keverékeket - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - Magyarország területén gyártó, forgalmazó az azokkal kapcsolatos gyártási, forgalomba hozatali tevékenység megkezdésével egyidejűleg, az egészségügyért felelős miniszter 34. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendeletében foglaltak szerint, a biztonsági adatlap, vagy a biztonsági adatlap és a címketerv csatolásával köteles elektronikus úton bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek, ha a veszélyes anyag az 5. § (3) bekezdése szerinti magyarországi jegyzékben, illetve a veszélyes keverék a terméknyilvántartásban még nem szerepel.” 2. Veszélyes anyaggal/veszélyes keverékkel végzett tevékenység bejelentés- MINDENKI feladata „29. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytatni kívánó természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a tevékenység megkezdésével egyidejűleg ezt köteles bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek. A bejelentést az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint, elektronikus úton kell megtenni a telephely, illetve ennek hiánya esetén a székhely szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek.”

7 Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység végzés feltételei
Biztonsági adatlap/használati utasítás Veszélyes anyag/keverék bejelentése és/vagy tevékenység bejelentés (telephelyenként, változás) Egyéb engedélyek (biocid) Kémiai kockázatbecslés

8 Vásárlás feltétele 2000. évi XXV. törvény 30. § „Veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék foglalkozás körében történő felhasználás céljából csak a tevékenység végzésére jogosult és a veszélyes anyag, illetőleg a veszélyes keverék biztonságos alkalmazására képes olyan nagykorú természetes személy vagy jogi személy, illetve a képviseletében eljáró nagykorú személy részére szolgáltatható ki, aki (amely) a veszélyes anyag, illetve a veszélyes keverék átvételére való jogosultságát hitelt érdemlő módon igazolni tudja”

9 Változás 2015. június 1-től CLP rendelet előírás hatálybalépése miatt
Szimbólum változás, R-S mondatról H-P mondatra

10 Kémiai biztonság a gyakorlatban
Hatósági ellenőrzés szempontjai felhasználó esetén A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedély megléte Működési engedély 210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet Telepengedély 358/2008. (XII. 31.) kormányrendelet Bejelentés-köteles tevékenység 358/2008. (XII. 31.) kormányrendelet 2. Veszélyes anyaggal, keverékkel végzett tevékenység bejelentése VAGY Általános tevékenységi engedély 3. Biztonsági adatlap 4. Kémiai kockázatértékelés

11 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A kémiai biztonságról közérthetően"

Hasonló előadás


Google Hirdetések