Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Földrajzi keret, Izrael előtörténete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Földrajzi keret, Izrael előtörténete"— Előadás másolata:

1 Földrajzi keret, Izrael előtörténete
Bibliaismeret I. Földrajzi keret, Izrael előtörténete

2 Az Ószövetség földrajzi kerete

3

4

5

6 A „Palesztinaként” ismert terület elnevezései
- Ciszjordánia, Transzjordánia - Kánaán, Kánaán földje - Izrael földje (1Sám 13,19) - keresztények: Szentföld, Ígéret földje - római Judaea elnevezés: Kr. e. 63-tól a Jeruzsálem körzetében zömmel zsidók lakta övezet (egykori perzsa Jehud tartomány); Kr. u. 6-ot követően a Cezárea székhelyű római provincia neve - Palesztina: a arám pǝlista’in görög formája (Hérodotosz) – eredetileg a tengerparti filiszteus településterület; Kr. u. 135-öt követően a rómaiak Cisz- és Transzjordániára együttesen alkalmazták (ez a mai elnevezés alapja)

7

8

9 Palesztina földrajzi egységei (a Jordántól nyugatra)
I. Tengerparti síkság: Főníciai-síkság (Rosh-ha Niqra), Akkói-síkság [Kármel], Sáron-síkság, Filiszteus-síkság (Wadi-el-Arish: Egyiptom-patakja) II. Középső (nyugat-jordániai) hegyvidék: Hermon, Alsó- és Felső-Galilea, Jezreel-síkság, Kármel-hegy, Efraim (Szamária) hegyvidéke, Júda hegyvidéke, Júda pusztája, Sefela, Negev III. A Jordán völgye és az Araba: Hermon, Hule-tó, Genezáreti-tó, Holt-tenger, Araba, Eilati-öböl

10

11 Az ókori közel Kelet „nemzetközi” úthálózata
Az ókori Palesztina elsősorban földrajzi helyzete és úthálózata miatt volt fontos az ókori Kelet birodalmai számára. I. „Tenger útja” Egyiptom (Nílus delta), Gáza, Kármel-hegy, Megiddó, Hacor a.) É felé: Bekaa-völgy, Aleppó, Karkemis, Hárán, Ninive b.) ÉK felé: Damaszkusz, Babilon, Ur II. „Királyok útja” Damaszkus, Eilat, Tema, Arab-félsziget déli része

12 Bevezető megjegyzések az ókori Izrael történetéhez
A II. Vatikáni zsinat, Dei Verbum a Biblia sugalmazottságával kapcsolatban: műfajok, vallásos történelemértelmezés. Izrael történetének forrásai: • más ókori keleti népek írásos dokumentumai • Josephus Flavius • archeológia eredményei • főforrás: Szentírás – megszorításokkal (szemléletmód, kronológia) Izrael és az ókori Kelet Egyiptom története az Újbirodalom korában (Kr. e ) Előzmények: hikszoszok (hekau-haszut: puszták / idegen országok fejedelmei) - Kr. e. XVII. sz., Avarisz (Nílus delta) III. Tuthmozisz (Kr. e ) Ekhnaton (IV. Amenofisz; Kr. e ) II. Ramszesz (Kr. e ) Merneptah (Kr. e ) III. Ramszesz (Kr. e )

13 Szíria-Palesztina a Kr. e. III-II. évezredben
Korai bronzkor (Kr. e ) társadalmi, kulturális fellendülés (városok; új: pl. Beth Seán, Hacor, Taanach; újjáépített régiek: pl. Jerikó, Megiddó) szemita csoportok, az ún. „kánaániták” megjelenése (városállamok) Középbronzkor (Kr. e ) az előző korszak vége pusztulás: amoriták (szemiták) megjelenése Egyiptomi fennhatóság: Palesztina nyugati fele, Fönícia (Bibloszig), Szíria déli része majd év pangás után fokozatos fellendülés (hikszoszok) Kr. e. XIV-XII. sz.: ÉK felől arám és velük rokon népek beáramlása (a zsidóság mindig rokonoknak tekintette őket) • edomiták: a Holt-tenger déli csücske vonalától délre; Kr. e. XIV. sz. • moabiták: Holt-tengertől keletre; Kr. e. XIV-XIII. sz. • ammoniták: Moábtól északra; Kr. e. XII. sz. • arámok: Szíria - Kr. e. XII. sz.: az ókori Kelet hatalmainak nyomása megszűnik Palesztinában → kialakulnak Izrael létrejöttének feltételei

14 Izrael előtörténete (törzsszövetség kora)
A pátriárkák kora (Kr. e. XV-XIII. sz.) - Izrael léte csak a Kr. e. XIII-XII. századtól tanúsítható írott források és tárgyi emlékek alapján (ld. lentebb: izraelita honfoglalás) - bibliai hagyomány: személyek és események emléke, akiknek döntő jelentőségük volt Izrael kialakulásában • Izrael ősatyái, a pátriárkák: Ábrahám, Izsák, Jákob (Ter 12-35) • történeteik formája: népies elbeszélés - horizontjuk a nemzetség / nagycsalád (Ter legősibb rétegei) - a pátriárkák személye - félnomád előizraelita nemzetségfők Palesztinában • nagycsalád, félnomádok, Palesztina egy-egy tájegységéhez kötődtek (a kánaánita városállamokon kívül): Ábrahám (D: Hebron), Izsák (D: Beer-Seva, Negev), Jákob (É: Szichem, Bétel, Transzjordánia) • Biblia hagyomány Mezopotámia: „káldeus” Ur (P forrás); Felső- Mezopotámia: Hárán (J forrás, ősibb - hasonló személy és helynevek, szokások [Nuzi szövegek; Kr. e. XV-XIV. sz.: terafim, utódlás]) • arám vagy amorita eredetűek lehettek - az ígéretek hordozói voltak: föld (Izrael), nemzet - későbbi Izrael léte - kinyilatkoztatás, monoteizmus (Él, atyák Istene),

15

16 Kivonulás Egyiptomból; kinyilatkoztatás a Sínai-hegyen; vándorlás a pusztában
Az egyiptomi fogságból való szabadulás, a pusztai vándorlás a Sínai teofániával Izrael történetének meghatározó, hite szempontjából döntő jelentőségű eseménye. - feltehetően a közép-palesztinai törzsek magjának tapasztalata (József háza) - később össz-izraelita jelentőség (12 törzs később alakult ki) - a kivonulás • egyiptomi dokumentumok: Kr. e. II. évezredben nomádok élénk mozgása Dél-Palesztina és Egyiptom határán: kereskedelem, éhínség (sémi elemek Gósenben) - egyiptomi határőrség beszámolói • II. Ramszesz a Nílus delta keleti részén újjáépíti a hikszoszok régi fővárosát Avariszt (vö. a Kiv 1,11 adatait) • egyiptomi szövegekben egy „hapiru” (*hpr →*hbr) nevű népcsoportot (a Kiv is hébereket említ → történetileg biztos állítás) - valószínűleg a kényszermunkára fogott nomádok menekülni próbáltak, majd az egyiptomi határőrség egyik alakulata (harci szekerekkel) üldözőbe vette őket (Szuezi-csatorna környéki tavak; Szirboni-tenger) → kilátástalan helyzetükből való szabadulást Jhwh szabadító tettének tulajdonították

17

18 Kinyilatkoztatás a Sínai-hegyen (Sínai teofánia)
Jhwh szabadító Istenként nyilatkoztatja ki magát az izraelitáknak és szövetséget köt velük → a bibliai hagyomány szerint ez a Jahve tisztelet kezdete Izraelben - előzménye Isten kinyilatkoztatja magát Mózesnek, a korai Izrael vezetőjének • Mózes neve egyiptomi név (vö.: Tuthmozisz) • kapcsolatban állt a midianitákal (ide menekül, felesége midianita nő), az ő területükön ismeri meg Jahvét, akinek a nevében indítja népét menekülésre • Isten neve: Jahve / יהוה/ Jhwh (szent tetragrammaton); rövid forma: יה [yah] (az ún. teofórikus nevekben, „Hallelujah” [„dícsérjétek az Urat!” ]) → „lehetetlen igealak”: múlt / jelen / jövő (הוה → היה: „lenni”) → a fogság után (Kr. e. 539-et követően) a szent nevet nem lehetet kiejteni - maszoréták: az ʼăḏonāy vagy az ʼĕlōhîm magánhangzóit kellett alápontozni a helyes kiejtés megjelölésére → kiejtési formáját a LXX-ből tudjuk: ιαυε - helye: Sínai hegy (Kr. u. IV. sz. bizánci hagyomány: a Sínai félsziget déli része), Hóreb hegye, Isten hegye - az egyes hagyományok másként tudósítanak róla: teofánia, kultikus esemény A pusztai vándorlás hagyománya

19

20 Izrael honfoglalása, a letelepedés (a bírák kora)
Időkeret: Kr. e. XIII. sz. második felétől kb ig Források: expressis verbis a Biblián kívül más források nem beszélnek Izrael honfoglalásáról I. Biblián kívüli adottságok a.) Egyiptomi dokumentumok • Merneptah sztélé (Kr. e. 1219; Théba): Izrael nevű vidéki jellegű népcsoport első említése Közép-Palesztinában • későbronzkori egyiptomi források (III. Tuthmózisz Palesztina listája, Amarna levelek) b.) Régészeti leletek • Kr. e. XIII. sz.: helységek sora pusztul el Palesztinában (Debir, Bétel, Lákis, Hacor stb.) • Kr. e. XII. sz.: új településrendszer a Középső-hegyvidéken • Kr. e. XV-XII. századi arám vándorlás → a bibliai hagyomány mindezt a következő pontokon támasztja alá • Izrael ősei Palesztinába bevándorlók voltak • az arámokkal való rokonság emléke (MTörv 26,5)

21 II. Bibliai adatok a.) A megelőző két szempont (Izrael ősei bevándorlók, arámok) b.) A területet hódítással vették birtokba (2 hagyomány) • Józs; MTörv 1-3: a 12 törzs egyetlen hadivállalkozása, Józsue vezetésével, Transzjordániából kiindulva • Bír 1, hosszadalmas küzdelem a területért → el nem foglalt városállamok listája: Tengerparti-. és a Jezreel-síkság, Jeruzsálem és a tengerpart közötti lankák megerősített városai (Gézer, Ajalon, Jeruzsálem) → először a nem síksági városokat sikerült elfoglalni c.) A honfoglalás Dávid király uralkodása alatt (Kr. e ) fejeződik be Jeruzsálem elfoglalásával Kr. e. 998-ban A honfoglalás 3 modellje a.) A hódítás modell: baltimore-i iskola (W. F. Albright, G. E. Wright, J. Bright) b.) Békés beszivárgás modell (A. Alt). c.) Szociológiai modell: forradalom (G. H. Mendenhall, N. K. Gottwald); fejlődés (N. p. Lemche, J. de Geus, R. B. Cooke, K. W. Whitelam)

22

23 Konklúzió: Izrael törzseinek megjelenése Palesztinában
- egy modell nem ad válasz az izraelita honfoglalás bonyolult folyamatára (szociológiai modell, A. Alt megaállapításai) - megállapítások • Merneptah sztélé (Kr. e. 1219): Izrael nevű vidéki népcsoport léte Közép-Palesztinában • régészeti leletek: a Középső-hegyvidék új falukultúrája a Kr. e. XII. században • a fent említett településrendszer elhelyezkedése (Bír 1, ) • Izrael létrejötte több tényező egybeesésének köszönhető: a kánaánita népességen belüli szociológiai folyamatok, délről bevándorló nomád előizraelita csoportok (Jahve-hit és Exodus-élmény → nemzeti identitás) - a honfoglalás hosszabb időt , 200 év, vett igénybe (Kr. e. XIII. sz. és 998 [Jeruzsálem elfoglalása] közt) harci cselekmények és békés, szociológiai folyamatok együttese

24 A törzsek elhelyezkedése Palesztina területén
1.) A törzsek kialakulása és egymáshoz való viszonya - törzsek listái a Szentírásban - a 12 két törzs folyamatosan alakult ki, egy időben nem létezett - fogalmak: nagycsalád, nemzetség, törzs - bibliai hagyomány: a törzsek egymáshoz való viszonya változó és gyakran alkalmi volt, az államalapítás előtt (Kr. e ) létezett egy törzseket átfogó közösség: Izrael („Istennel viaskodó”, Él és nem Jhwh neve → az ún. „Mózes csoport” érkezése előtti időszak) 2.) A törzsek elhelyezkedése A kánaánita városállamok területei (Jezreel-síkság, Jeruzsálem és tengerpart közti dombvidék) 3 részre bontották a törzsek területeit a.) Dél (Júda-háza törzsi kötelék): Júda (Simeon, Lévi) - Betlehem b.) Közép - József-háza: Benjámin, Efraim, Manassze - Galilea: Isszachar, Zebulon c.) Észak: Áser, Naftali, Dán d.) Transzjordánia: Manassze törzsének a fele, Gád, Ruben

25 A bírák kora (a Bír elbeszélései)
Az izraelita törzsek küzdelmeit a letelepedés és az államalapítás közti időben a Bír elbeszéléseiből ismerjük. 1.) „Külpolitikai háttér” - az izraelitákon kívül még három népcsoport tartott igényt a területre. kánaánita városállamok; arámok és a velük rokon népcsoportok (a letelepültek: moabiták, ammoniták; félnomádok: amalekiták, midianiták); filiszteusok (egykori „tengeri népek”) - jóval fejlettebb kánaánita, ill. filiszteus haditechnika - két támadási hullám: Kr. XII. sz. (keletről); Kr. e. XI. sz. (filiszteusok) 2.) „Belpolitikai háttér” - a törzsek között inkább vallási mint politikai szövetség - katonai fellépés: elszigetelt akciók, alkalmi szövetségek - bírák: karizmatikus szabadítók (12-es szám - 12 törzs!) • „nagy bírák”: Otniel, Ehud, Samgar, Debora (és Bárák), Gedeon, Jiftach, Sámson (szabadítók) • „kis bírák”: Tola, Jair, Ibszán, Elon, Abdon (jogszolgáltatás) - keleten sikeresek, de a filiszteusokkal szemben tehetetlenek • Afek; Kr. e → egész Palesztinát ellenőrzésük alá vonják

26


Letölteni ppt "Földrajzi keret, Izrael előtörténete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések