Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TPM  T otal P roductive M aintenance szavak kezd ő bet ű i.  Magyar fordítása:  Teljeskör ű hatékony karbantartás, vagy másképpen  Termelékenység.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TPM  T otal P roductive M aintenance szavak kezd ő bet ű i.  Magyar fordítása:  Teljeskör ű hatékony karbantartás, vagy másképpen  Termelékenység."— Előadás másolata:

1

2 TPM  T otal P roductive M aintenance szavak kezd ő bet ű i.  Magyar fordítása:  Teljeskör ű hatékony karbantartás, vagy másképpen  Termelékenység központú karbantartás.  A TPM célja egy olyan vállalati kultúra kialakítása, amelyben maximalizálják a termelési rendszer hatékonyságát.

3 TPM  A hagyományos ötpilléres TPM megközelítés a '60-'70- es években alakult ki Japánban.  Els ő ként Nakajima Seiichi írta „Bevezetés a TPM-be“ cím ű m ű vében.  Azóta a rendszer számos elemét tekintve továbbfejl ő dött, napjainkban már harmadik generációs TPM-r ő l (TPM3) beszélhetünk.

4 TPM

5 TPM Az 5S kiváló alap a TPM bevezetéséhez. Az 5S célja a tiszta és jól szervezett munkakörnyezet megteremtése. Bevezetése öt lépésb ő l áll:  Válogatás (mindazon eszközök eltávolítása, amelyek nem igazán szükségesek a munkaterületen)  Rendszerezés (a szükséges eszközök logikus és ergonomikus elhelyezése)  Tisztítás  Szabványosítás (munkautasítások készítése az el ő z ő három pontról)  Fenntartás, fejlesztés, kiterjesztés

6 A TPM nyolc pilléreA TPM nyolc pillére 1.Autonóm karbantartás 2.Karbantartás fejlesztés 3.Motiváció és tréning 4.Veszteségforrások mérése és visszaszorítása (OEE) 5.Karbantartási megel ő zés és berendezés fejlesztés 6.TPM az irodában 7.Munkakörnyezet, biztonság, higénia 8.Technológiai folyamatok min ő sége

7 1. Autonóm karbantartás1. Autonóm karbantartás Mi ez? A gépkezel ő k bevonása az olyan rutin jelleg ű karbantartási feladatok végrehajtásába, mint például a tisztítás, kenés és érzékszervi vizsgálatok. Miben segít?  Jelent ő sen javítja a berendezések hibamentes üzemelését  Segít kialakítani a gépkezel ő kben a tulajdonosi érzetet, er ő síti a jó gazda szemléletet  A hibael ő jelek keresése és jelzése tudatosan történik, még a váratlan meghibásodások kialakulása el ő tt  Tehermentesíti a karbantartást, így több kapacitás marad a magasabb szakmai tudást igényl ő feladatok elvégzésére

8 2. Karbantartás fejlesztés2. Karbantartás fejlesztés Mi ez? Állapotvizsgálatokkal támogatott el ő rejelzéseken alapuló karbantartási tevékenység kialakítása. Miben segít?  Jelent ő sen javítja a berendezések hibamentes üzemelését  Jelent ő s mértékben csökkenti a váratlan meghibásodások miatti kies ő id ő k arányát  Tervezhet ő vé válik a karbantartási tevékenység  Megjelenik a karbantartási adatbázis és mér ő szám alapú elemzés, fejlesztés  Csökken a szükséges alkatrészek készletszintje

9 3. 3. Motiváció és tréning Mi ez? A gépkezel ő k, a karbantartók és a vezet ő k megfelel ő képzése, tájékoztatása, motiválása a célok elérésének érdekében. A pillér tevékenysége azért kulcs fontosságú, mert a TPM bevezetéséhez kulturális változás szükséges, központi eleme az ember. Miben segít?  A gépkezel ő k tudásszintje és motiváltsága emelkedik (pl. rendellenességek felismerése, rutin karbantartási feladatok elvégzése, gyorsabb átállások, stb.)  A karbantartók képességeinek fejlesztése, pl. a megel ő z ő jelleg ű karbantartási feladatok végrehajtásának és a m ű szeres diagnosztikák alkalmazási módjának elsajátításával

10 4. 4. Veszteségforrások mérése és visszaszorítása (OEE) Mi ez? A f ő veszteségforrások (berendezés, forrás, ember) mérése, elemzése és visszaszorítása. Miben segít?  Pontosan mérhet ő vé válnak a f ő bb veszteségforrások  Láthatóvá válik a veszteségforrások pontos összetétele, szerkezete, ami alapot nyújt a súlyponti veszteségforrások kiválasztásához  A probléma megoldás eszközeinek segítségével támogatja a f ő veszteségforrások okainak megszüntetését

11 5. 5. Karbantartási megel ő zés és berendezés fejlesztés Mi ez? Valójában két pillér:  A napi munka és a TPM akciók során szerzett gyakorlati tapasztalatok visszacsatolása a gépgyártók felé, segítve az új berendezések megtervezését és üzembe helyezését.  A meglev ő berendezések fejlesztése a házon belül összegy ű lt tapasztalatok felhasználásával, a gépkezel ő k bevonásával. Miben segít?  Az új berendezések hamarabb elérhetik a kívánt teljesítményszintet az el ő zetes támogatásnak köszönhet ő en  Javul az új gépek karbantarthatósága és megbízhatósága  A termelést hátráltató, zavaró kisebb-nagyobb problémák visszaszorulnak

12 6. 6. TPM az irodában Mi ez? A TPM eszközeinek alkalmazása az adminisztratív feladatokra Miben segít?  Kiterjeszti a TPM elveket az irodai területre  Fejlesztett adminisztrációs folyamatokkal támogatja a termelést (pl. kevesebb dokumentáció, megrendelési folyamatok, ütemezés, stb.)

13 7. 7. Munkakörnyezet, biztonság, higénia Mi ez? Biztonságos és egészséges munkakörnyezet kialakítása Miben segít?  Visszaszorítja az egészségre és a biztonságra kockázatos tényez ő ket, így biztonságosabbá, átláthatóbbá válik a munkahely  Célja, hogy „nulla” baleset következzen be  Csökkenti a környezetszennyezés mértékét és kockázatát

14 8. 8. Technológiai folyamatok min ő sége Mi ez? Tervezési hibák feltárása és megel ő zése a termelési folyamat során. Miben segít?  Célja a min ő ségi problémák okainak megszüntetése fejlesztési projekteken keresztül  Csökken a selejtes termékek száma  Költségcsökkent ő hatású, mivel a hibákat a keletkezésük helyén orvosoljuk (A min ő séget gyártani kell, nem ellen ő rizni!)

15 A hat veszteségforrásA hat veszteségforrás  Kényszerleállások  Termékhibák: újramegmunkálás és selejt  Kisebb leállások  Beállítások és átállások  Csökkent termelési sebesség  Beindításkori veszteségek

16 A hat veszteségforrásA hat veszteségforrás A veszteségek megszüntetésének menete a TPM keretében:  A veszteségek lebontása  A lebontott veszteségek csoportokba rendezése  A kialakított csoportokra veszteségcsökkent ő módszer kifejlesztése  A TPM tartóoszlopainak kialakítása (= veszteségcsoportok + veszteségcsökkent ő módszertan)  A veszteségek folyamatos csökkentése, megszüntetése a módszertan alapján

17 Az OEE mutatószámAz OEE mutatószám Jelentése: Overall Equipment Effectiveness - általános, átfogó, berendezés hatékonyság. Az OEE egy olyan mér ő szám, amely azt mutatja meg, hogy a tervezett termelési id ő nek hány százaléka volt ténylegesen értékteremt ő. Az OEE a TPM tevékenységek támogatására jött létre, célja a termelési folyamatok követése és tökéletesítése.

18 Az OEE mutatószámAz OEE mutatószám Az OEE elemei: OEE (%)= I x T x M  I = id ő kihasználási vagy rendelkezésre állási ráta: %-ban mutatja meg, hogy a rendelkezésre álló id ő b ő l mennyit m ű ködött termel ő üzemmódban a gép;  T =teljesítmény ráta: %-ban mutatja ki, hogy az elfogadott (maximális)teljesítményszinthez képest milyen teljesítményszinten üzemel a gép;  M = min ő ség ráta: %-ban adja meg, hogy a legyártott termékb ő l mennyi volt megfelel ő min ő ség ű.

19 Az OEE mutatószámAz OEE mutatószám Elfogadott cél: A VILÁG SZÍNVONAL OEE% = Rend.Állás 90% X Teljesítmény ráta 95% X Min ő ségi ráta 99% = 85%  A 100 %-os OEE érték tökéletes termelési folyamatokat jelent.  A 85 %-os OEE-t szokás világszínvonalnak nevezni, de ez er ő sen függ a berendezések bonyolultságától, és az átlagos sorozat nagyságától is.  Az 50-60 %-os OEE nagyjából a keményen és szervezetten dolgozó, de a TPM-et nem alkalmazó cégeket jellemzi.  A 30-40 %-os OEE sem ritka a TPM-et és Leant egyáltalán nem használó cégek körében.

20 TPM bevezetéseTPM bevezetése A TPM teljes bevezetése a szakirodalom szerint 3-5 év. Ennek nem az az oka, hogy a technikai eszközök bevezetése ilyen sokáig tart, sokkal inkább az, hogy a folyamat er ő teljes kultúraváltoztatással is jár. Akkor mondhatjuk, hogy a TPM bevezetés befejez ő dött, ha a folyamat önfenntartóan, önfejleszt ő en m ű ködik.

21 TPM bevezetéseTPM bevezetése A TPM sok mindenre jó, de:  A rossz gépkonstrukciót nem javítja ki  Összességében több id ő t kell karbantartásra fordítani  Gyakran jár szerszámok, eszközök vásárlásával  A karbantartási szabványokat betartani és betartatni szükséges  A TPM-et nem csak új, jó állapotú gépekre lehet alkalmazni  Teljesen "lehasznált" gépen a TPM sem képes csodát tenni

22 VÉGE Irodalomjegyzék:  http://www.mk.unideb.hu/userdir/dulls/%DCzemfenntart %E1s%20z%E1r%F3vizsgat%E9telek%202012/20.t%E9tel. %20A%20%20TPM%20fogalma%20,kapcsolata%20a%20T QM-el.%20At%20OEE%20m%E9r%E9se.doc http://www.mk.unideb.hu/userdir/dulls/%DCzemfenntart %E1s%20z%E1r%F3vizsgat%E9telek%202012/20.t%E9tel. %20A%20%20TPM%20fogalma%20,kapcsolata%20a%20T QM-el.%20At%20OEE%20m%E9r%E9se.doc  http://www.tpm3.hu/ http://www.tpm3.hu/  http://www.hpcconsulting.hu/szakteruletek/tpm/tpm_ala pok.html http://www.hpcconsulting.hu/szakteruletek/tpm/tpm_ala pok.html


Letölteni ppt "TPM  T otal P roductive M aintenance szavak kezd ő bet ű i.  Magyar fordítása:  Teljeskör ű hatékony karbantartás, vagy másképpen  Termelékenység."

Hasonló előadás


Google Hirdetések