Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mozg á sfejlesztés szervezett tevékenységben Anyaga : atlétika - torna és - j á tékos jellegű gyakorlatokból tevődik össze Szervezett foglalkoz á sokon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mozg á sfejlesztés szervezett tevékenységben Anyaga : atlétika - torna és - j á tékos jellegű gyakorlatokból tevődik össze Szervezett foglalkoz á sokon."— Előadás másolata:

1

2 Mozg á sfejlesztés szervezett tevékenységben Anyaga : atlétika - torna és - j á tékos jellegű gyakorlatokból tevődik össze Szervezett foglalkoz á sokon van lehetőségünk speci á lis gyakorlatok beiktat á s á ra ( gerinctart á s javító, l á bboltozat erősítő ). Atlétika :  fut á sok  ugr á sok dob á sok, lehetőleg a szabadba tervezzük Torna :  Szabadgyakorlatok az alapvető gimnasztika felhaszn á l á s á val ( t á rsas, kéziszer és padgyakorlatok ) talajtorna alapelemei  J á tékos jellegű gyakorlatok : szerep vagy ut á nzó j á tékok futój á tékok, szab á lyj á tékok ( v á ltóversenyek, fogó, labda,- és egyéb j á tékok ).  Speci á lis gyakorlatok : gerinc erősítő - tart á sjavító gyakorlatok, l á bboltozat erősítő gyakorlatok

3 A mozg á sos j á tékok a fejlesztés legjobb eszközei, mert  a motorika mellett az észlelés, a kogníció, a spontaneit á s, nyelv és m á s emocion á lis és szoci á lis képességet is fejleszt  a j á ték a gyermeknek a környezettel való szembesülésének a legfontosabb form á ja.  megfelelnek azoknak a cselekvéseknek, amelyeket a gyermekek szívesen végeznek, és örömet okoznak nekik,  amelyekre a gyermekeknek a mindennapi j á tékokhoz szükségük van.  Pszichológiai haszna a mozg á s sűrűségéből adódik, minden vagy a legtöbb gyermek egyszerre mozg á sban van, így az egész csoport sz á m á ra néh á ny perc alatt ugyanazt a mozg á s mennyiséget nyújtja.

4

5 Ovifoci ( Költségmentes ) Nagycsoportos gyerekek részére Heti 1 alkalommal Menete -> mozg á sos j á tékok, fociz á s Célja : örömteli felszabadult mozg á s, közösségi érzés fejlesztése. Kitart á sra, türelemre, együttműködésre nevelés. Tehetségek felfedezése, tov á bbi foglalkoz á sokra ir á nyít á sa Szervező -> Soproni Futballklub

6

7 Ovikos á r : ( Költségmentes ) Nagycsoportos gyerekek részére Heti 1 alkalommal Menete -> Labdaj á tékok, kos á rra dob á s, kosaraz á s Célja : j á ték megszerettetése, örömteli, felszabadult mozg á s, közösségi érzés fejlesztése, kitart á sra, együtt működésre nevelés, tehetségek felfedezése Szervező -> Soproni Darazsak

8

9 Népt á nc : Jelentősége a mozg á sfejlesztésben nagy Az értelmi képességek minden területére hat á ssal van Néh á ny példa : emlékezet, figyelem, szerialit á s.

10

11 Ép testben ép lélek Az óvod á skorúak mozg á sigénye nagy A tart á shib á k m á r óvod á s korban kezdenek megmutatkozni. Okok : a szülők többségének kevés ideje marad közös sét á kra, kir á ndul á sokra, szabadidős sportokra a tv, videó, sz á mítógép előtt ülő gyermek biztons á gban van, mozg á srendszere azonban csorb á t szenved a naphosszat görnyedt tart á sban ülő gyermek képlékeny gerincét k á rosod á s éri a türelmetlen, sietős életvitel pedig ideges feszültségeket induk á l, amely izomfeszülésekhez ( nyak, tarkó, v á ll, has izomzata ) és ennek következtében ízületi elv á ltoz á sokhoz, izomrövidülésekhez vezet. a modern életstílus, a mozg á sszegény életmód következtében kialakuló betegségek : elhíz á s, tart á si rendellenesség, gerinc deformit á s, szemészeti megbetegedések

12 Mi a teendőnk az óvod á ban  Elh á rítani az egészséges mozg á sfejlődés útj á ból a helytelen életmód és a környezetből eredő á rtalmakat  együttműködés a szülőkkel  óvoda gyermekorvos á val  védőnőkkel  Tart á sjavító prevenciós testnevelés  Korrekciós gyógytestnevelés  L á btorna tart á sa a lúdtalp és egyéb statikus elv á ltoz á sok megelőzésére és javít á s á ra  A helyes testtart á s kialakít á sa Helyes testtart á s Nem elsősorban esztétikailag szükséges az ellazul á s - feszítés megtanul á sa segít az izmok helyes működtetésében törzs gerinc egyenes tart á s á ban - a gyermekeink mozg á sanyag á ba is be kell építeni azokat a gyakorlatokat amelyek ezt elősegítik

13 Prevenciós és korrekciós testnevelés Fő feladatok  az óvoda orvos á val együtt a kezdődő mozg á sszervi elv á ltoz á sok kiszűrése  a kiszűrt gyerekek csoportba sorol á sa  a szülői engedélyek beszerzése év elejei á llapot felmérés mérőlap segítségével Prevenciós torna Tart á shib á k főbb típusai :  lapos h á t : feladat a gerinc hajlékonys á g á nak, rugalmass á g á nak megtart á sa,  főleg a h á tizomzat szakasz á nak erősítése.  domború h á t : feladat a h á t feszítőizmainak erősítése, a mellizmok nyújt á sa.  nyerges h á t : feladat a tart á skorrekció, legfontosabb része a medence  felegyenesítése.  gerincferdülés : Korai st á diumban, mint tart á shiba jelentkezik.  Októbertől m á jusig folyik a tart á skorrekció. A mozg á sanyag a testtart á sért felelős izmok erejét és nyújthatós á g á t tesztelő 12 gyakorlat köré épül. Minden gyakorlategység tartalmaz 1-2 ellenőrző gyakorlatot, mely a fejlesztésen túl az adott testt á j izmainak vagy nyújthatós á g á ról t á jékoztat. A gyakorlatok odafigyelést igényelnek, lassú ütemben kell végeztetni őket. A gyermekeknél fontos a testtart á s pontos be á llít á sa, a tart á sért felelős izmok erejének és nyújthatós á g á nak megőrzése, az izomegyensúly megteremtése, amely a gerinc és az alsó végtag statikai betegségeinek megelőzését szolg á lja.

14 A gyakorlatsor megtal á lható a Tart á skorrekció c. kiadv á nyban testtart á st be á llító, megéreztető gyakorlatokkal kezdődik ; fejlesztő gyakorlatok, amelyek előkészítő és célgyakorlatokból á llnak ; végül az utolsó gyakorlatsor a be á llít á s tudatosít á s á t szolg á lja. A fejlesztő gyakorlatokat 3 x kell ismételni, alsó végtag gyakorlatait mindkét oldalra 3 x ismételni. Izomerősítő gyakorlatokat 3 sec - ig kell kitartani, izomnyújt á st elősegítő gyakorlatokat 6 sec - ig, passzív nyújtó gyakorlatokat 10 sec - ig.  A 4-5 éves gyermekek sz á m á ra nem könnyű a megfelelő testtart á s kivitelezése, ők még segítséget igényelnek. A 6-7 éves gyermekek m á r képesek a bemutatott gyakorlatokat helyes tart á sban elvégezni. Az oldott légkör, a j á tékos gyakorlatvégzés, a torna befejezése előtti közös j á ték motiv á lja a gyermekeket a m á sfajta mozg á sra. Az eltelt közel 10 év alatt a visszajelzés az óvoda orvos á tól és a szülők részéről is pozitív. Gyógytestnevelés a m á r meglevő elv á ltoz á sok korrekciója Fő feladatok :  a mozg á sszervi elv á ltoz á sok kialakul á s á nak megelőzése, valamint a kezdődő mozg á sszervi elv á ltoz á sok korrekciója speci á lis, megelőzés központú gyakorlatanyaggal  a helyes testtart á s kialakít á sa  a helyes testtart á sért felelős izmok erősítése és nyújt á sa  a törzs aktív izomfűzőjének kialakít á sa  helytelen tart á sok miatt megrövidült izmok nyújt á sa ( különös tekintettel a mellizom és a combhajlító izomcsoport nyújt á s á ra )

15  a helytelen tart á sok miatt megnyúlt izmok erősítése ( különös tekintettel a felületes és mélyh á t izmok, a v á llöv és a lapocka körüli izmok erősítésére, valamint a petyhüdt hasizom erősítésére )  mellkas t á gít á s, mellkas fejlesztés  légző torna  talpboltozat erősítés a különböző szerek adta lehetőséget kihaszn á lva ( a gyerekek mezítl á b torn á znak )  mozg á skoordin á ció fejlesztés ( kiemelten egyensúlyérzék fejlesztés )  kondicion á lis képességek fejlesztése ( erő és á llóképesség fejlesztés ) Minden foglalkoz á s feladata :  has - és h á tizom erősítés  nyújt á s, mobiliz á l á s  légző gyakorlatok  talpboltozat erősítés a mezítl á b torn á z á s lehetőségeit kihaszn á lva Heti 1 alkalommal a következő betegség csoportokra : Ortopédiai elv á ltoz á sok Lapos h á t, fokozott hajlatú gerinc, nyerges h á t, domború h á t, Nyaki és mellkasi deformit á sok közül néh á ny : Tölcsérmell, tyúkmell, lapocka eltérések, gerincferdülések Csípőízületi elv á ltoz á sok L á b deformit á sok : l á bboltozat süllyedés, dongal á b, x - l á b, o - l á b Belgyógy á szati betegségek : Magas vérnyom á s, szívbetegségek, vegetatív disztónia, asztma

16 Szembetegségek : csökkentl á t á s Obesitas, elhíz á s leggyakoribb Az elhíz á s jórészt civiliz á ciós kórtünet. Exogén ( külső eredetű ) okok :  túlt á pl á l á s  mozg á sszegény életmód. Endogén ( belső eredetű ) okok :  a neuroendokrin rendszer zavara,  alkati tényezők. Az exogén és az endogén okok legtöbbször keverednek, jelentős szerepet j á tszanak a pszichogén tényezők is. Az elhíz á s és kóros kövérség között nehéz meghúzni a hat á rt. Az elhíz á s hat á sa a mozgató rendszerre : A súlytöbblet á llandó, tényleges többletterhet ró a mozg á sszervekre, az izmokra, az ízületekre, a csontokra. Leggyakoribb a talpboltozat - süllyedés, derékt á ji f á jdalmak, izomerejük relatíve gyenge, mozg á sügyességük fejlődése elmarad az á tlagétól. Az elhíz á s hat á sa a keringési és légzési rendszerre : Szív és keringési v á ltoz á sok, légzőszervi panaszok, a renyhe bélműködés következtében a belek felfúvódnak. Az elhíz á s okai : a csecsemőkori túletetés - az anyai szeretet túlméretezett megnyilv á nul á sa Ugyancsak igen k á ros az édesség szeretete.

17 Az elhíz á s szoci á lpszichológiai következményei a kövér gyermekek többségére jellemző fizikai aktivit á s csökkenése g á tl á soss á g, t á rsas kapcsolatok szegénysége. A kövér gyermeket t á rsai gúnyolj á k, és ez nem marad hat á s nélkül. G á tl á soss á, szorongóv á, visszahúzódóv á vagy ingerlékennyé, agresszívv á v á lik Az óvod á ban még kezelhetők ezek a problém á k. A gyógytestnevelés foglalkoz á son sikerélményhez jut a személyre szabott feladatok elvégzésével, ami jót tesz az önbizalm á nak, önbecsülésének és így megkedveltethetjük az egészséges életmódot biztosító testmozg á sokat és ezzel a személyiségfejlődést is kedvező ir á nyba terelhetjük. A gyógytestnevelés célja és feladata az elhíz á s következményeinek javít á sa, korrig á l á sa. a./ A mozgatórendszer funkcion á lis á llapot á nak javít á sa :  á ltal á nos és speci á lis izomerősítés,  talpboltozat erősítése,  á ltal á nos mozg á sügyesség fejlesztése,  az egyensúlyérzék javít á sa, b./ A szív és keringési rendszer edzése, rekeszlégzés javít á sa. - a vit á lis kapacit á s növelése. c. / Kedvező pszichés hat á sok kiv á lt á sa :  a sikerélmények nyújt á sa,  a testmozg á s megszerettetése,  a pszichés egyensúly helyre á llít á sa, az önbizalom növelése. d./ A légző rendszer működésének javít á sa :

18

19 Egyéb mozg á slehetőségeink : Csal á di nap. Több mint 10 éve, minden évben június elején rendezzük meg óvod á nk Csal á di Nap - j á t. Programjainkat az óvoda kertjében tartjuk, rossz idő esetén az épületben ( a 10 év alatt 1-2 alkalommal fordult elő ilyen… ). Célunk, hogy a szülőket és a gyermekeket, vendégeket szórakoztassuk. A sok - sok program mellett nagy hangsúlyt fektetünk a mozg á sra, az egyéni és csapat versenyekre. a 2008- as év Csal á di Nap kín á lat á ból említenék néh á nyat. Folyamatosan zajló programok : Horg á sz á s, doboz dob á l á s ; kapura lövés ; kos á rra dob á s ; kavicsfestés ; ugr á ló v á r ingyenes haszn á lata. Egyéni versengés : Kerékp á r verseny ; roller verseny ; ugrólabda - verseny ; karikahajít á s ; zs á kbafut á s Versenyj á tékok a gyermekek és a szülők részére : Ki lesz a leggyorsabb? Start z á szló a kézben, h á rom bója megkerülése, padon fut á s, h á rom karik á ba ugr á s, célz á szló kitűzése a v á rra. Gyorsas á gi verseny : Start – cél, akad á lyok leküzdése : Greiswald, zs á moly, pad ( terpeszben ), fut á s vissza. Szülő - gyermek : Gólya viszi a fi á t ( Gyermek a szülő h á t á n ). Szülő - gyermek v á ltóverseny : h á rom bój á t hull á mvonalban kerülgetve labda a kézben, labda á tad á sa. Kötélhúz á s : Szülők - gyermekek.

20 Tov á bbi programok : Tűzoltó bemutató, helyszínelő rendőrautó, ugr á ló v á r, népzene, népt á nc, faj á tékok v á s á ra, fagylalt, büfé. A csal á di napot közös énekléssel, körj á tékkal fejezzük be.

21 Korcsolya Nagycsoportosok részére önköltséges 2 héten keresztül, utolsó nap bemutató szülőknek cél : - biztons á gos mozg á s a jégen, alapok elsaj á tít á sa

22 Vízhez szoktat á s. Évek óta kihaszn á ljuk a v á rosi uszoda nyújtotta lehetőségeket. A szülők igénye szerint térítéses szolg á ltat á s keretében, úszóedző segítségével biztosítjuk a j á tékos vízhez szoktat á st. A h á tr á nyos helyzetű gyermekek sz á m á ra a „Fic á nka ” Egyesületünk finanszírozza a költségeket. Az igények némiképp csökkentek, hiszen a szülők hétvégéken elviszik a gyermekeiket az uszod á ba, hasonló tanfolyamokra. A víz kiv á ló lehetőséget nyújt a szervezet edzésére, a mozg á sigény kielégítésére, esetleges mozg á sszervi betegségek korrekciój á ra. A vízben megtanulnak a gyermekek alkalmazkodni az új közeghez, fokozatosan eljutnak a vízben való otthonos célszerű mozg á sig, miközben egészségesebbek, edzettebbek és összerendezettebb mozg á súak lesznek. A vízben mozogni kell a fennmarad á s érdekében, a vízben végzett, sikerélményhez vezetnek, amelyek megalapozz á k a mozg á sigény kialakul á s á t. A vízi j á tékok biztosítj á k azokat a helyzeteket, amelyek megold á sa gyarapítja a gyermek mozg á sismereteit, feladatmegoldó képességeit, ez á ltal a személyiség fejlesztésében is szerepük van.

23 Oviolimpia Ó vod á nk minden évben részt vesz a v á ros á ltal szervezett oviolimpia programban Koroszt á ly : nagycsoport V á rosi szintű sportrendezvény, a v á ros összes óvod á j á nak csapatai mérik össze ügyességüket, gyorsas á gukat, á llóképességüket, kitart á sukat. Folyamatos a felkészülés, beépítjük a gyermekek szervezett - és szabad mozg á stevékenységeibe az olimpi á n szereplő mozg á sokat, versenysz á mokat és így gyakorolunk ; ( fut á s ; kos á rra dob á s ; v á ltóverseny ; akad á lyp á ly á n való versengés ). Mivel csapatverseny és meghat á rozott létsz á mú a gyermekek részvétele, ezért v á logatjuk a gyermekeket. Mindig nagyon élvezik, jól érzik magukat ezen a megmérettetésen. Lelkesek, küzdenek, hogy minél jobb eredményt érjünk el. A közös mozg á s öröme ebben az esetben is elősegíti a t á rsas kapcsolatok alakul á s á t, a t á rsakhoz való alkalmazkod á st, ami fejleszti az önuralmat, toleranci á t, együttműködő képességet, akaratot. Ami még nagyon fontos, kialakít egy egészséges versenyszellemet. A sporttevékenység meghat á rozott szab á lyok szerinti mozg á st jelent, amely ügyességet és szellemi erőfeszítést kív á nó időtöltés. Feladata a gyermekek mozg á slehetőségeinek szélesítése, mozg á skoordin á ciójuk és egészségük érdekében a rendszeres aktív mozg á shoz való szoktat á s. A legjobb eredményünk m á sodik helyezés, kup á t és oklevelet kaptunk és minden kisgyermek külön aj á ndékot. Az ünnepélyes díjkioszt á s nagy feszültséggel, majd örömmel és büszkeséggel zajlott. Felemelő élmény volt a gyermekeknek és az őket felkészítő, kísérő felnőtteknek egyar á nt.

24 Az óvoda helyi nevelési programj á ban leírtak megvalósul á s á t nagy mértékben segíti az új tornaterem, a mozg á sfejlesztő j á tékok, tornaeszközök. A t á rsintézmények : Fenntartó, iskola, gyermekorvos, védőnő és nem utolsó sorban a szülők pozitív visszajelzései, megerősítései, hogy jól végezzük a munk á nkat új lendületet adnak a mindennapjainknak !

25 „…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk : gyökereket és sz á rnyakat. Gyökereket, amelyek tart á st adnak, hogy tudj á k hova tartoznak, de ugyanígy sz á rnyakat is, amelyek az egyiket a kényszereitől és előítéleteitől szabadítj á k meg, a m á siknak lehetőséget adnak új utakat bej á rni, vagy ink á bb repülni.” Johann Wolfgang von Goethe

26


Letölteni ppt "Mozg á sfejlesztés szervezett tevékenységben Anyaga : atlétika - torna és - j á tékos jellegű gyakorlatokból tevődik össze Szervezett foglalkoz á sokon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések