Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektmenedzsment a KIR megújítási folyamatában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektmenedzsment a KIR megújítási folyamatában"— Előadás másolata:

1 Projektmenedzsment a KIR megújítási folyamatában
Bemutatkozás – 25 perc Írásbeli vizsga – Szünet – 13-ig ebédszünet, 90 percenként szünet .

2 MENETREND BEMUTATKOZÁS IDŐZÍTÉS VIZSGA

3 KIR és/vagy projektmenedzsment
a köznevelés feladataiban közreműködők által szolgáltatott adatokra épülő, országos, elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer. PM eszköz hatékony megújításához KIR eszköz a projektek eredményeinek méréséhez

4 KIR PM Főbb Témák Adatkezelés szabályai KIR bemutatása
Főbb nyilvántartások KIR Projektek és projektmenedzsment Projektmenedzser Projektciklus és projektfázisok PM

5

6 A képzés tematikája 1. 1. Az adatkezelésről a törvényi szabályozás tükrében A köznevelés információs rendszerének (KIR) általános bemutatása A közhiteles hatósági nyilvántartások, a közérdekű adatnyilvántartások legfőbb ismérvei KIR nyilvántartások típusai Adatkezelés-misztikus Információbiztonság fontos, de nem kizárólagos Adatkezelés Közhitelesség és közérdekeóűség Intézménytörzs KLIK alapdokumentumok – alapítóokirat-elkészítési dokumentumok Vagyonkataszter Személyes adatok, személyi nyilvántartás Életpálya- E-potfolio, mi várható 2015-ben? KIRSTAT Körzethatárok kérdése IAR-ok .

7 Az adatkezelésről a törvényi szabályozás tükrében
.

8 Miért szükséges? Magyarország Alaptörvénye VI. Cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. (2) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. (3) A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi. Adatvédelmi jogok korlátozása, megsértése = Alapvető jog sérelme Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Info tv.) Info tv. új – személyes hatálya mindenkire kiterjed kiadhatom-e, gyűjthetem-e, kezelhetem-e?

9 Alapvetés, alapfogalmak
Adatkezelés Személyes adatok védelme Információszabadság Az adatok biztonságos megőrzése Adatok, információk megismerhetősége Illetéktelenektől való védelem Közérdekű adatok nyilvánossága Az állampolgárok tájékoztatása Fontos a védelem, de a megismerhetőség is

10 Az Info tv. hatálya Info tv.
2. § (1) E törvény hatálya a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik. (…) (4) Nem kell alkalmazni e törvény rendelkezéseit a természetes személynek a kizárólag saját személyes céljait szolgáló adatkezeléseire. A köznevelési intézmények, az oktatásirányítás szereplői természetes módon a hatálya alá tartoznak. Köznevelési intézmények természetes módon a hatálya alá tartoznak Különbség: személyes és közérdekű

11 A személyes adatok védelme

12 A személyes adatok védelme
Főbb alapfogalmak Személyes adat Különleges adat Adatkezelés Adatkezelő Adatfeldolgozás, adatfeldolgozó Adatkezelés elvei Jogalap Bővült a korábbi (2012 előtt hatályban lévő) adatvédelmi törvényhez képest

13 Személyes adat Info tv. 3. § 2. pont és 4. § (3) bekezdés: 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; (3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Adóazonosító, oktatási azonosító személyes adat, mindaddig, amíg a kapcsolat beazonosítható Anonimizálás pl. TAJ szám alapján statisztakai célra felhasználhatóvá teszik, úh. Ne legyen visszafejthető

14 Különleges adat 3. különleges adat:
Info tv. 3. § 3. pont 3. különleges adat: a)  a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

15 Adatkezelés Info tv. 3. § 10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; Továbbítás is adatkezelésnek minősül. Adatkezelő, aki a döntést hozza, adatfeldolgozó pl. EDU, OH adatkezelő

16 Adatkezelő Info tv. 3. § 9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

17 Adatfeldolgozás, adatfeldolgozó 1.
Info tv. 3. § 17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi; Adatfeldolgozó technikai megoldásban segít.-tól EDU önmagában soha nem küldd listát, csak OH engedélyével Üzleti tevékenységben nem lehet érdekelt

18 Adatfeldolgozás, adatfeldolgozó 2.
Info tv. 10. § (1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit e törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. (2) Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót. (3) Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. (4) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

19 Adatfeldolgozás, adatfeldolgozó 3.
nem bármilyen az adatkezeléshez kapcsolódó technikai feladat hanem az adatokon végzett technikai feladat nem adatfeldolgozás az informatikai fejlesztés az adatfeldolgozó nem dönthet önállóan egyetlen adatkezelési művelet elvégzéséről sem

20 Adatfeldolgozás, adatfeldolgozó 4.
Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet szerint az OH jogszabályban kijelölt adatfeldolgozója (valamint adatbázis üzemeltetője és informatikai fejlesztője) a KIR, FIR (FELVI), OKTIG, HÖSZ rendszerek tekintetében az Educatio Kft. 18. § (1) A köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerek oktatásszakmai fejlesztési koncepcióját a miniszter határozza meg. A köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatok megvalósításáért, az ágazati informatikai rendszerek működtetéséért, üzemeltetéséért a Hivatal felel. (2) A Hivatalnak a) a KIR-rel, b) a FIR-rel, c) az oktatási igazolvány kibocsátását és a nyilvántartás működését szolgáló elektronikus rendszerrel, valamint d) a magyar állami (rész)ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával összefüggő feladatai ellátásához szükséges nyilvántartások működését szolgáló elektronikus adatbázisok és alkalmazások üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatait, valamint az adatkezeléshez kapcsolódó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatfeldolgozói feladatokat - a (3)-(7) bekezdésben meghatározott keretek között - az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. kizárólagos joggal látja el.

21 Adatkezelés főbb elvei
Célhoz kötöttség – Info tv. 4. § (1) Adattakarékosság, korlátozott felhasználás – Info tv. 4. § (2) Adatminőség – Info tv. 4. § (4) Adatbiztonság – Info tv. 7. §

22 Célhoz kötöttség Info tv. 4. §  (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Pl. Nemzeti köznevelésről szóló tv. 44. § - KIR A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő a hivatal. Nemzeti felsőoktatásról szóló tv. 19. § - FIR A felsőoktatással kapcsolatos állami hatáskörök gyakorlásához, a nemzetgazdasági szintű tervezéshez, továbbá a felsőoktatásban részt vevők jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat központi nyilvántartás tartalmazza (a továbbiakban: felsőoktatási információs rendszer). Ahol e törvény központi nyilvántartásról rendelkezik, azon a felsőoktatási információs rendszert kell érteni. Nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges okok miatt gyűjtik a személyes adatokat Akarta a Nyug.f. – árvaellátás, mindenki viszi innen a személyes adatokat (épp csak mi nem)

23 Adattakarékosság, korlátozott felhasználás
Info tv. 4. § (2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

24 Adatminőség Info tv. 4. § (4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Meddig kezelhető? 10 évig meg kell őrizni az adatokat 30 évig, gyereknél 5 napon belül be kell jelenteni

25 Tájékoztatási kötelezettség Törlés, helyesbítés, zárolás kérése
Érintett jogai Tájékoztatási kötelezettség Törlés, helyesbítés, zárolás kérése Tiltakozás személyes adat kezelése ellen Jogorvoslati jog Kártérítés Intézményvezető mulaszt, jogszabálysértés, KLIK fizet Ahol keletkezik, ott kell fizetni Sok ügy volt, OH nem veszített

26 A közérdekű adatok megismerése

27 A közérdekű adat fogalma
Info tv. 3. § 5. pont közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; Pl: Pl. iskolában, OH-ban keletkező adat, ami nem személyes

28 Közérdekű adat megismerése, közzététele
Info tv. 26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 32. § A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Meg kell téríteni az árat, ha a KLIK kéri tőlük, akkor nem kérnek díjat

29 Közérdekű adat megismerési iránti igény 2.
Nem kell, hogy megmondja az igénylő, hogy miért kéri az adatot, illetve ezt nem is kérhetjük tőle (de ha megmondja, hogy újrahasznosítás céljából kéri, akkor a Közadat tv-t kell alkalmazni Fel lehet (kell) hívni az igénylőt a pontosításra Meg lehet hosszabbítani az adatszolgáltatás határidejét (adatkezelő mérlegelésén múlik, hogy mikor hosszabbít  nagy mennyiségű adatigénylés esetén) A közérdekű adat igénylésének költségéről tájékoztatni kell előzetesen az igénylőt, csak akkor kell kiadni az adatot, ha a költséget megtérítette Jelentős terjedelmű adatigénylésre speciális szabályok Költségtérítés számítására vonatkozóan majd rendelkezni fog egy korm. rendelet (jelenleg még kérdéses) Az adatigénylés meghatározott módon való teljesítése megtagadása lehetőségei bővültek (nem csak aránytalan költség, hanem aránytalan nehézség) Korábban nyilvánosságra hozott adatra való hivatkozás lehetősége (csak adategyezőség esetén) Megtagadás esetében – nem kell határozat -, de tájékoztatni kell a jogorvoslati lehetőségekről az adatigénylőt Adatszolgáltatás megtagadásáról január 31-ig tájékoztatni a Hatóságot Nem csak adatszolgáltatás elutasítása esetén lehet perelni, hanem a határidő letelte, vagy a költségtérítés összegének vitatása esetében is!!  nyereségelemet nem tartalmazhat az e törvény szerinti adatszolgáltatás költsége

30 A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok

31 A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok 1.
A köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot ellátó nem köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni. (Nkt. 41. § (1)) Minden köznevelési intézmény nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványának számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét. A köznevelési feladatokat ellátó intézmény az óraadó tanárok egyes személyes adatait is nyilván tartja. Pedagógusok adatai oazonosító 11 jegyű szám Közalkalmazott, munkaszerződéses, mindegy, hogy rész v. teljes. Megbízásosok is, polgári jogviszony keretében Óraadókat is be kell jelenteni (rájuk nem vonatkozik a pedagógus előmeneteli rendszer)

32 A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok 2.
A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván: a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, d) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok da) felvételivel kapcsolatos adatok, db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,

33 A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok 2.
A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván: dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, dh) mérési azonosító, e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: ea) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok, ec) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok, ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma, ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, f) az országos mérés-értékelés adatai. Külön kiemelendő a szakszolgálatok kérdése, INYR-en keresztül tartják nyilván

34 A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok 3.
A pedagógiai szakszolgálati intézmény - az integrált nyomon követő rendszer (INYR) működtetése érdekében - a (4) bekezdésben meghatározott adatokon kívül a szülő, a törvényes képviselő önkéntes adatszolgáltatása alapján a gyermek, a tanuló nemzetiségi hovatartozására vonatkozó adatot, annak a nevelési-oktatási intézménynek a nevét, címét, OM azonosítóját, amellyel a gyermek, a tanuló óvodai nevelési vagy tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban áll, valamint a gyermek, a tanuló által igénybe vett pedagógiai szakszolgálati ellátás 18. § (2) bekezdés szerinti megnevezését is nyilvántartja.

35 A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok 4.
A pedagógusok, óraadók adatai a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával - továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. Fenntartónak továbbíthatók személyes adatok? KIR-ből pedagógusadatok nem.

36 A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok 4.
A köznevelési intézmény iratkezelési szabályzatában, ha ilyen készítése nem kötelező, a köznevelési intézmény SZMSZ-ének mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendjét. Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és - a meghatalmazás keretei között - az általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

37 A köznevelés információs rendszere
.

38 A KIR a köznevelés feladataiban közreműködők által szolgáltatott adatokra épülő, országos, elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer.

39 A köznevelés információs rendszere
1. § (1)1 A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló, az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által működtetett elektronikus alkalmazások, adatállományok, dokumentációk adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogosultság alapú adatszolgáltatási rendszer. A KIR szakmai rendszerekből, azokat kiszolgáló, támogató segédprogramokból és alrendszerekből, továbbá az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által használt alkalmazásokból épül fel. (2)2 A Hivatal a KIR részeként rendszerként működteti 1. a köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot ellátó köznevelési intézmény (a továbbiakban együtt: köznevelési intézmény), továbbá azok fenntartóinak közérdekű adatait és közérdekből nyilvános adatait (a továbbiakban: intézménytörzs), 2. a gyermek, a tanuló, az alkalmazott és az óraadó személyes adatait (a továbbiakban: személyi nyilvántartás), 3. a köznevelési intézmény fenntartásával kapcsolatos pénzügyi és gazdálkodási adatokat, 4. a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekkel, tanulóval kapcsolatos statisztikai adatokat, 5. a kötelező köznevelési közfeladatot ellátó köznevelési intézmény körzethatárait, 6. a feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet (a továbbiakban együtt: köznevelés-fejlesztési terv), a köznevelési közfeladat ellátásában részt vevő köznevelési intézményre vonatkozó adatokat, 7. a köznevelési intézmény információs tájékoztató rendszerét, 8. a köznevelési intézményt és fenntartóját ellenőrző közigazgatási hatóságok, szervek ellenőrzési munkatervét és ellenőrzéseik eredményeit, 9. a rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos jelentéseket,

40 A köznevelés információs rendszere
1. § (1)1 A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló, az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által működtetett elektronikus alkalmazások, adatállományok, dokumentációk adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogosultság alapú adatszolgáltatási rendszer. A KIR szakmai rendszerekből, azokat kiszolgáló, támogató segédprogramokból és alrendszerekből, továbbá az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által használt alkalmazásokból épül fel. (2)2 A Hivatal a KIR részeként rendszerként működteti 10. az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében a köznevelési intézményektől begyűjtött adatokat (a továbbiakban: OSAP-jelentés), 11. a középfokú felvételi eljárás lebonyolításához szükséges adatokat, a középfokú iskolák tanulmányi területeit (a továbbiakban: KIFIR), 12. az érettségi vizsgák lebonyolításához szükséges adatokat, az érettségi vizsgák alapján kiadott bizonyítványok adatait, a tanúsítványok és a törzslapkivonatok adatait, 13. a köznevelési diákigazolvány és a pedagógusigazolvány igénylési felületét és a köznevelési igazolványok adatainak nyilvántartását, 14. a tankönyvjegyzékkel és a tankönyvrendeléssel kapcsolatos adatokat, 15. az adatszolgáltatásra kötelezettekkel történő kommunikációra szolgáló felületet, 16. a tanulói teljesítménymérések lebonyolításához szükséges adatokat, a tanulók teljesítményével kapcsolatos mérési eredményeket, 17. a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: illetékes kormányhivatal) által megküldött, köznevelési intézmény által felvett baleseti jegyzőkönyvek alapján készített jelentést, 18.3 az országos szakértői és érettségi vizsgaelnöki névjegyzéket, 19. a pedagógus-továbbképzésben részt vevő szervezetek nyilvántartását, 20. az állami intézményfenntartó keretében működő köznevelési intézmények közhiteles nyilvántartását.

41 A KIR keretrendszere Kiindulási pont: Nkt. 44. §
A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő az Oktatási Hivatal. A köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel összefüggő igazgatási, ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az Nkt.-ban meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók, az intézmények és az intézményi tanácsok adatokat szolgáltatnak a KIR-be. Jegyző óvodakötelesek nyilvántartása Kormányhivatalok, törvényességi ellenőrzések

42 A közhitelesség kritériumrendszere
kötelező adatszolgáltatáson, adatbejelentésen alapul az adatgyűjtés, jogszabály írja elő az adatok kezelését, nyilvántartását, jogszabály által meghatározott módon lehet módosítani a nyilvántartott adatokat, jogszabály által felhatalmazott szervezet végzi a nyilvántartás vezetését, jogszabályban rögzített eljárási rend szabályai szerint, és jogszabályi szinten felsorolt okiratok alapján történő nyilvántartásvezetés államigazgatási jogosultsággal bíró szervezet által - akár közzététel útján - hitelesített információt tartalmaz, Ket szabályozza Bejelentés alapján hitelesíti is valamely szervezet

43 A közhitelesség kritériumrendszere 2.
joghatással, jogkövetkezménnyel jár a nyilvántartás azokra vonatkozóan, amikre/akikre érvényes, a nyilvántartás közérdeket szolgál, azaz állampolgároknak, szolgáltatóknak, finanszírozóknak, irányító szervezeteknek az egészségügy működésével kapcsolatos alapvető igényeit ki kell tudnia szolgálni. historikus adatkezelést biztosít, logikailag egységes (integrált) adatmodellen alapul a nyilvántartás, vagy: egy adott közhiteles nyilvántartás összes kötelezett felhasználója egyetért abban, hogy az adott nyilvántartás az adott információk körére vonatkozóan teljes. E két szempont eredménye, hogy minden közhiteles nyilvántartásból csupán egy van. Fontos a joghatás – pl. törlés esetén nem láthatja el a köznevelési feladatot Historikus adatkezelés: visszamenőleges dátumra is kereshető Teljeskörű

44 Az Oktatási Hivatal által kezelt közhiteles nyilvántartások
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények nyilvántartása Az állami felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények közhiteles nyilvántartása A felsőoktatási intézmények közhiteles nyilvántartása Az országos szakértői és érettségi vizsgaelnöki névjegyzék Intézményi tanácsok közhiteles nyilvántartása Vigyázat! A KIR nyilvántartásainak többsége tehát nem közhiteles nyilvántartás, csak közhiteles nyilvántartásokból „táplálkozik.” Igazolás kiállításával jár együtt Intézmény: 6000 milyen fenntartásban (egyház, állam, alapítvány) Állami intézmények: OH Nem állami intézményeknél: Kormányhivatalok a magánszektorban Óvodák = költségvetési szervek – Államkincstár vezeti Ez a három összpontosul a KIR-ben Intézménytörzs közhiteles-e? Nem, a KIR intézménytörzs nem közhiteles OM azonosító: itt együtt vannak, de ettől nem közhiteles. Ágazaton belül ez a nagyon fontos, de jogi szempontból kell a nyilvántartási határozat. Felmerült, hogy esetleg az OH maga vezesse. EMMI vezet:

45 KIR intézménytörzsi nyilvántartás (KIR-INT)
A KIR-INT a köznevelési intézmények és fenntartóik közérdekű, illetőleg közérdekből nyilvános adatait, illetve okiratait tartalmazó alrendszer, amelybe a köznevelési intézmények Nkt. 21. § (2) bekezdése szerinti közhiteles nyilvántartását vezető szervektől (a Magyar Államkincstár, az illetékes fővárosi, megyei kormányhivatalok, az EMMI, Oktatási Hivatal) érkeznek adatok, okiratok; intézményfenntartóktól, illetve intézményvezetőktől érkeznek adatok. A KIR-INT-ben a köznevelési intézményeket az Oktatási Hivatal 6 számjegyű OM azonosítóval tartja nyilván. Jogszabályok: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. Rendelet baleseti jk., körzethatár, Info, Stat, pü-gazdálkodás;személyi; Hatósági ellenőrzés; Oktatási igazolvány, KIR HHH, KIR szakmai programok; KIR Int

46 (KIR-INT) KIR-INT 46 KIR körzethatár KIR baleseti jegyzőkönyv modul
KIR intézménytörzsi nyilvántartás (KIR-INT) KIR körzethatár KIR Info KIR baleseti jegyzőkönyv modul KIR-STAT KIR szakmai programok KIR pénzügyi, gazdálkodási modul KIR-INT KIR HHH modul KIR személyi nyilvántartás Személyi nyt-hoz kapcsolódik a pedagógus életpálya Oktatási igazolványok nyilvántartása KIR Hatósági Ellenőrzés modul 46

47 KIR intézménytörzsi nyilvántartás (KIR-INT)
A KIR intézménytörzsi nyilvántartás tartalmazza (Vhr. 4. §): - a köznevelési intézmény hivatalos nevét, a tagintézmény hivatalos nevét, - a köznevelési intézmény székhelyét és a köznevelési feladatot ellátó telephelyeit, - a köznevelési intézmény székhelyén az intézményvezető, telephelyen működő tagintézmény esetén a tagintézmény vezetőjének nevét, elérhetőségeit, - feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – a köznevelési és egyéb alapfeladatokat, az alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágat, a tanszakok nevét, szakképzési feladatok esetén az OKJ azonosítót és a szakképesítés megnevezését, az évfolyamok számát, - nevelési-oktatási intézmény esetén feladatellátási helyenként az óvodai csoportszobák, kollégiumi háló és tantermek, a férőhelyek maximális számát, közismereti képzést nyújtó és a gyakorlati képzésben részt vevő iskola esetén a tantermek számát, a nappali rendszerben és a gyakorlati képzésben felvehető legmagasabb tanulólétszámot,

48 KIR intézménytörzsi nyilvántartás (KIR-INT)
A KIR intézménytörzsi nyilvántartás tartalmazza (Vhr. 4. §): - azt, hogy mely telephelyen működik tagintézmény, - feladatellátási helyenként a tornaterem, uszoda, konyha, iskolai könyvtár, természetlabor, tanműhely, sportpálya meglétét, - az alapító nevét, székhelyét, típusát, - a fenntartó telefonszámát, címét, faxszámát (a továbbiakban együtt: elérhetőség), nevét, székhelyét, típusát, adószámát, KSH statisztikai számjelét, valamint a fenntartó képviseletére jogosult nevét és beosztását, - feladatellátási helyenként a köznevelési feladatellátásba bevont épület működtetőjének nevét, székhelyét, típusát, adószámát, KSH statisztikai számjelét, elérhetőségeit, valamint a működtető képviseletére jogosult nevét és beosztását, - a köznevelési intézmény honlapjának címét, adószámát, - költségvetési szerv esetén a törzskönyvi azonosító számot (PIR szám), - az alapító okirat keltét, - a működést megalapozó jogerős működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat számát, keltét és az engedélyező hatóság nevét. Oktatási jellemzők

49 Oktatas.hu

50 KIR intézménytörzsi nyilvántartás (KIR-INT)
A KIR-INT-be az alábbi közhiteles nyilvántartásokból érkeznek adatok, okiratok Helyi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények Nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények Központi költségvetési szervek által fenntartott köznevelési intézmények (kivéve a KLIK által fenntartott intézmények) adatai, alapító okiratai, megszüntető okiratai érkeznek a MÁK-DEK döntés-előkészítő informatikai rendszeren keresztül. Magyar Államkincstár (MÁK) Egyházi és magán fenntartású köznevelési intézmények okiratai érkeznek DARI rendszeren keresztül és postai úton. Iratok közül: alapító okirat, nyilvántartásba vételi határozat, működési engedély, fenntartó köznevelési tevékenység végzésére jogosító okirata, nyilvántartásból törlő jogerős határozat, illetve működési engedély visszavonásáról szóló jogerős határozat érkezik. Fővárosi, megyei kormányhivatalok

51 KIR intézménytörzsi nyilvántartás (KIR-INT)
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által fenntartott köznevelési intézmények Az állami felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények alapító okirata, megszüntető okirata, adatai érkeznek. Oktatási Hivatal (OH) Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A külföldi nevelési-oktatási intézmények okiratai érkeznek rövid úton. Az iratok közül: alapító okirat, nyilvántartásba vételi határozat, működési engedély, fenntartó köznevelési tevékenység végzésére jogosító okirata, nyilvántartásból törlő jogerős határozat és működési engedély visszavonásról szóló jogerős határozat érkezik.

52 KIR intézménytörzsi nyilvántartás (KIR-INT)
A KIR-INT-ben lévő köznevelési intézmények (összesen: 6233 db. ) közhiteles nyilvántartások szerinti megoszlása

53 Az OH által vezetett KLIK közhiteles nyilvántartás
A KLIK által fenntartott köznevelési intézmények szakmai alapdokumentumait az Oktatási Hivatal veszi nyilvántartásba. A KLIK által fenntartott köznevelési intézmények működési engedéllyel az Nkt. 23. § (1) bekezdése alapján nem rendelkeznek. A KLIK fenntartásában lévő köznevelési intézmények a KLIK önálló költségvetéssel nem rendelkező szervezeti egységeiként működnek, ezért a köznevelési intézmények feladatellátási hely szinten szerepelnek a KLIK alapító okiratában is, amelyet a MÁK tart nyilván. Fontos a teljes összhang a KLIK alapító okiratában foglalt feladatellátási hely adatok, és az egyes KLIK által fenntartott köznevelési intézmények szakmai alapdokumentumaiba foglalt feladatellátási hely adatok között. ( Ez 5969 db. feladatellátási helyet jelent jelenleg.)

54 Az OH által vezetett KLIK közhiteles nyilvántartás
Miniszteri jóváhagyás az intézmény létrehozásról, átszervezésről, megszüntetésről OH által működtetett szakmai alapdokumentum-készítő modulban a KLIK tankerületei és a KLIK központja elkészítik a szakmai alapdokumentumokat KLIK alapító okiratának elkészítése és miniszter általi jóváhagyása KLIK alapító okiratának MÁK általi nyilvántartásba vétele Miniszter jóváhagyja a szakmai alapdokumentumokat OH általi adatátvezetés Intézményvezetői adatmegadás OH nyilvántartásba veszi a szakmai alapdokumentumokat, az Nkt. 21. § (3) bekezdése szerinti adatokat, és kiadja a határozatokat Szakmai alapdokumentumok és adatok átvezetése a KIR-INT-ben Fenntartói adatmegadás 54

55 KIR Személyi nyilvántartás Jogszabályi háttér
Nkt. 44. § „(1) A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő a hivatal.” Nkt. 44. § „(3) A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak, a) aki óvodai jogviszonyban áll, b) aki tanulói jogviszonyban áll, c) akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak, d) akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak, e) akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak, f) akit óraadóként foglalkoztatnak, g) aki pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesül és nem tartozik az a)-f) pontban felsoroltak közé.” 229/2012. (VIII. 28.) Korm rendelet 16. § - az intézmény képviseletére jogosult minden adatváltozást öt napon belül köteles bejelenteni a KIR-be (jogviszony létesítése, jogviszony megszűnés, változás a nyilvántartott adatokban)

56 KIR Személyi nyilvántartás Nyilvántartott adatok
Tanuló/gyermek nyilvántartás: Alkalmazotti nyilvántartás: Személyes adatok (név; nem; születési hely és idő; anyja neve; TAJ szám; lakcím adatok; állampolgárság) Személyes adatok (név; nem; születési hely és idő, anyja neve, lakcím adatok, állampolgárság) Oktatási azonosító (11 jegyű egyedi azonosító), pedagógusigazolvány száma Oktatási azonosító (11 jegyű egyedi azonosító) SNI, BTM ténye Jogviszony adatok (jogviszony létrejötte, jogviszony jellege, munkaidő mértéke, jogviszony időtartama, tartós távollét időtartama) Diákigazolvány száma Jogviszony adatok (jogviszony jellege, jogviszony létrejötte, várható befejezése, magántanulói vagy vendégtanulói státusz, jogviszony megszűnésének dátuma és jogcíme) Munkakörre vonatkozó adatok (munkakör kategória (pedagógus / nevelő-oktató munkát segítő / ped. szakértő / ped. előadó), munkakör, oktatott tantárgy (amennyiben releváns), munkakörhöz kapcsolódó ellátott feladat) Képzésre vonatkozó adatok (a képzés alapfeladata (pl. ált. iskola), képzési rendszer, képzés típusa (pl. ált. feltételek szerinti, SNI, nemzetiségi, stb.), képzés évfolyama) Vezető beosztás Előmenetelhez kapcsolódó adatok (gyakorlati évek száma, cím, szakértői ig. száma, akadémiai tagság, munkaidő-kedvezmény, minősítő vizsga / minősítő eljárás adatai) Tanulók esetében az osztálybesorolás Besorolási adatok Besorolás:Fokozat és fizetési kategória (3 évente)

57 KIR Személyi nyilvántartás Tárolt adatok továbbítása
Nkt. 44. § (6) és (9) A KIR személyi nyilvántartóból személyes adat továbbítható Az érintett részére Társhatóság részére (MÁK, OEP, NYUFIG, NAV) az egyes jogviszonyokhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének ellenőrzéséhez A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve részére A kormányhivatalok részére az országos pedagógiai szakmai ellenőrzések, illetve pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítési eljárások lefolytatásának céljából (alkalmazottak esetében) NYUFIG árvaellátás MÁK családi pótlék OEP ellátás

58 Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről
3 szint: Intézményi adatok Feladatellátási hely – leginkább pedagógusok Tanulói szintű adatok – képzésenként Pl. létszámadatok évfolyamonként, idegennyelvű oktatásban résztvevők, életkor, lakóhely, bejárósok

59 Jogszabályi háttér A statisztikáról szóló évi XLVI. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 25. § (3)-(4) bekezdései Adatgyűjtés nyilvántartási száma: 1410 címe: Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről gyakorisága: évenkénti az adatszolgáltatás beérkezési határideje: október 15.

60 Jogszabályi adatkörök a KIRSTAT-ban
(1) Köznevelési intézmények infrastruktúrája, informatikai ellátottsága, iskolai könyvtár (2) A pedagógusok továbbképzésben való részvétele (3) A köznevelési intézmény által ellátott óvodai, általános iskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai feladatonként bontva a) a csoportok, osztályok, b) termek, c) gyermekek, tanulók, magántanulók d) pedagógusok, illetve egyéb alkalmazottak e) végzettségi adatok, tanévvégi adatok f) külföldi tanulók, g) nemzetiségi oktatás, idegennyelv-oktatás, h) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók i) szakképzés adatai szakképesítésenként, j) diákjóléti adatok k) emelt szintű oktatásban részesülők száma tantárgyanként l) tanórán kívüli ill. nem tanórai foglalkozások, m) Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók, n) mulasztási adatok, 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet (4) alapfokú művészetoktatás, (5) kollégium, (6) logopédiai ellátás, (7) nevelési tanácsadó tevékenysége, (8) szakértői és rehabilitációs bizottság, (9) korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő nevelés-oktatás, fejlesztő felkészítés, fejlesztő iskolai oktatás, (10) gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó adatok (11) Feladatellátási helyenkénti adatok: gyermekek, tanulók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek száma

61 A köznevelési statisztika (KIR-STAT)
A KIR valamennyi projektje, adatbázisa, alkalmazása, modulja és eleme – jogszabályi rendelkezés alapján – a hivatalos köznevelési intézménytörzset (KIR-INT) használja kiindulási pontként az intézmények, feladatellátási helyek és ellátott feladatok meghatározásához. Ez alól kivétel az OSAP részeként lebonyolított köznevelés-statisztikai adatgyűjtés (KIR-STAT), ahol csak az intézményi szintű adatok származnak a KIR-INT-ből, a feladatellátási helyeket és az ellátott feladatokat a KIR-STAT speciális, egyedi módon kezeli, mivel itt a statisztikai szemlélet a fontos, amely az OSAP adatgyűjtésre jellemző. Feladatellátási hely (KIRINT): az a cím, ahol a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt feladat ellátása történik (Nkt. 4. § 7.) Statisztikai feladatellátási hely (KIR-STAT): az intézmény székhelyén működő különböző köznevelési feladatok külön feladatellátási helyek, a telephelyek közül a tagintézmény (tagóvoda, tagiskola) külön feladatellátási hely (ha az intézményen belül azonos típusú feladatellátás több telephelyen, de azonos településen folyik, azok csak akkor külön feladatellátási helyek, ha tagintézmények). Meg kell teremteni az átjárhatóságot.

62 A köznevelési statisztika (KIR-STAT)
Az új struktúra kiépítése a felhasználó szemszögéből nem befolyásolja az adatlapok felépítését, kitöltésének módszertanát, a jogosultsági rendszert és a jogosultságok kiosztását, az adatok megadásának rendjét, az adatküldést és az egyéb háttérfolyamatokat. A KIR-STAT-ot össze lehet kötni bármely KIR részét képező adatbázissal, szolgáltatással, modullal vagy alkalmazással. Pontos, feladatellátási helyre megadott adatok állnak majd rendelkezésre. A KIR-STAT is a KIR-ben megszokott és jogszabályban előírt intézménytörzs struktúrát használja törzsadatként. Megszűnik a KIR-STAT és a KIR-INT közötti intézményi asszinkronizáció. A KIR személyi nyilvántartásban szereplő adatokkal összevethetőek lesznek az adatok. Ez a jelenlegi megoldás felülről kompatibilis a régi KIR-STAT struktúrával, tehát a régi KIR-STAT feladatellátási hely adatok aggregálhatóak lesznek az új KIR-INT alapú törzsadatokból. Ellenőrizhetővé válik a KIR-STAT struktúra, hiszen az intézménytörzs szerinti feladatellátási hely és ellátott feladat szerinti bontásban tud csak adatokat szolgáltatni.

63 A KIRSTAT szerkezeti felépítése
Intézmény 1 Feladatellátási hely szakközépiskola Tanulói adatlap Tanterv1 Adatszolgáltatás a szakmai oktatás részvételi és vizsga adatairól Tanterv2 Adatszolgáltatás a gyógypedagógiai nevelésről, oktatásról általános iskola alapfokú művészetoktatás Adatszolgáltatás az alapfokú művészetoktatásról Intézmény 2 pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai szakmai szolgáltatások Adatszolgáltatás a logopédiai ellátásról Adatszolgáltatás a nevelési tanácsadó tevékenységéről Adatszolgáltatás a szakértői bizottság tevékenységéről

64 Feladatellátási hely adatok
A KIRSTAT felépítése Intézményi adatok Technikai eszközök adatai, könyvtári adatok, nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai Pedagógusok adatai (életkor, képesítés, munkakör, tanórai foglalkozások száma) Nem pedagógus munkakörben dolgozók adatai (munkakör, munkaidő mértéke) Feladatellátási hely adatok Nyitó adatok Gyermekek,tanulók száma Óvodai csoportok, iskolai osztályok száma évfolyamonkénti bontásban Pedagógusok adatai (életkor, képesítés, munkakör, tanórai foglalkozások száma, oktatott tantárgy szerinti bontásban) Tanórán kívüli foglalkozások Gyermek- és diákjóléti adatok Beszámolási adatok: Képesítést szerzett tanulók száma

65 A KIRSTAT felépítése Tanulói adatok – adott tanterv alapján, adott képzési rendszerben részt vevő tanulókra vonatkozó adatok Nyitó adatok Óvodai csoportok, iskolai osztályok száma évfolyamonként Gyermekek, tanulók létszáma évfolyamonként (pl. napközis tanulók száma, SNI tanulók száma, magántanulók száma, évfolyamismétlők száma) Gyermekek, tanulók száma életkor-évfolyam, nemek szerinti bontásban Gyermekek, tanulók száma lakóhely szerinti bontásban Tantervi órakeretben első és további idegen nyelvet tanulók száma Két tanítási nyelvű, nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók száma évfolyamonkénti, nyelvenkénti bontásban Arany János tehetséggondozó programban részt vevők tanulók száma Beszámolási adatok: Sikeres szakmai vizsgát tett tanulók száma életkor és szakképesítési szint szerinti bontásban Tanulók száma a tanév végi eredmények szerint Mulasztások száma

66 Az a04t18 tanulói adatlap

67 KIRSTAT aggregátor Publikus aggregátor program: www.kir.hu/stat13aggr
Példa: Békés megyei, egyházi fenntartású intézmények szakos tanítást végző pedagógusainak nyitóállománya

68 Hatósági adatszolgáltatási feladatok (1)
A Hivatal jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése a KIR alrendszereiből, illetve a Felsőoktatási Információs Rendszer (a továbbiakban: FIR) személyi nyilvántartásának adattartalma alapján az alábbi ügyfelek részére: Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság/ Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság Magyar Államkincstár Ágazati irányítási, hatósági igények és a magáncélú szervezeti vagy állampolgári írásbeli kérésekre

69 Hatósági adatszolgáltatási feladatok (2) – jogszabályi felhatalmazás
Személyes adatok továbbítása az Nkt. 44. § (6) és (9) bekezdése alapján: (6) A tanulói nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére, valamint a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve részére. (9) Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása, valamint a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából a személyiadat- és lakcímnyilvántartó szerv részére, valamint az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzések, illetve a pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítő eljárásának lefolytatása céljából a kormányhivatal részére.

70 (KIR-INT) KIR-INT 70 KIR körzethatár KIR baleseti jegyzőkönyv modul
KIR intézménytörzsi nyilvántartás (KIR-INT) KIR körzethatár KIR Info KIR baleseti jegyzőkönyv modul KIR-STAT KIR szakmai programok KIR pénzügyi, gazdálkodási modul KIR-INT KIR HHH modul KIR személyi nyilvántartás Személyi nyt-hoz kapcsolódik a pedagógus életpálya Oktatási igazolványok nyilvántartása KIR Hatósági Ellenőrzés modul 70

71 A köznevelési intézmények és fenntartójuk ellenőrzésére jogosult szervek KIR adatbejelentő rendszere (KIR-HATELL) Elérhetőség: https://dari.oktatas.hu A fővárosi és megyei kormányhivatalok adminisztrációs felülete – intézményi, fenntartói ellenőrzések nyilvántartása Jogszabályi háttér (különösen): 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet 26. § és 38. §; 20/2012. EMMI r §; Nkt. 69. §, 77. § A köznevelési intézményt és fenntartóját ellenőrző közigazgatási hatóságok, szervek ellenőrzési munkatervét és ellenőrzéseik eredményeit tartalmazó alrendszer Az ellenőrzésre jogosult hatóság - a munkaterve alapján az ellenőrzésre kijelölt köznevelési intézmény és fenntartójának nevét, az ellenőrzés idejét, az ellenőrzés típusát, az ellenőrzés jogcímét minden év január 31-ig, - az ellenőrzés eredményét az ellenőrzés befejezését követő tizenöt napon belül, és - a munkaterven felüli ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény és fenntartójának nevét és az ellenőrzés eredményét minden év november 15-ig rögzíti a KIR-ben A miniszter az illetékes kormányhivatal éves munkatervét február 20-ig jóváhagyja Az OH ezt az alrendszert úgy építette ki, hogy az oktatásért felelős miniszter statisztikai célú jelentéseket készíthessen az ellenőrzések eredményeiről, valamint legalább öt évig tartó időszakban monitorozhassa az ellenőrzési folyamatokat

72 Jogszabályi háttér: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet 19-20. §
A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi és gazdasági adatok KIR adatbejelentő rendszere (KIR-GAZD) Elérhetőség: Intézményi pénzügyi és gazdálkodási adatok (2013. naptári év) Jogszabályi háttér: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet § A köznevelési intézményfenntartó minden év április 1. és május 31. között a KIR honlapján keresztül köznevelési intézményenként és feladatonként az adatszolgáltatás évét megelőző naptári évről statisztikai célra közérdekű pénzügyi és gazdálkodási adatokat közöl A fenntartónak intézményenként kell bemutatni a fenntartási költségek közül az intézmény működése szempontjából nélkülözhetetlen ún. közvetett köznevelési kifizetéseket, az intézmény szakmai és általános működési kiadásait, valamint azt, hogy az intézmény éves költségvetése milyen forrásokból biztosított Nyilván kell tartani a feladatellátást szolgáló ingatlan tulajdoni jogviszonyát, a használat jogcímét, idejét és egyéb köznevelési jellemzőjét A rendszerben intézményenként – OM azonosítónként – kell a következő adatokat rögzíteni: Intézményi szintű általános adatok (Általános adatok űrlap) Intézmény által ellátott feladatok szerinti bevételek (Bevételek űrlap) Intézmény által ellátott feladatok szerinti kifizetések (Kifizetések űrlap) Intézmény feladatellátási helyeinek vagyonadatai (Vagyonadatok űrlap)

73 Jogszabályi háttér: 20/2012. EMMI r. 169. §
A nevelési-oktatási intézményekben bekövetkezett tanuló- és gyermekbalesetek KIR adatbejelentő rendszere (KIR-BAJ) Elérhetőség: A köznevelési intézmények által felvett baleseti jegyzőkönyvek nyilvántartása Jogszabályi háttér: 20/2012. EMMI r § Tanuló- és gyermekbaleset: minden olyan baleset, amely a gyermeket, a tanulót az alatt az idő alatt vagy tevékenység során éri, amikor a nevelési-oktatási intézmény vagy a gyakorlati képzés folytatójának felügyelete alatt áll, ide értve az intézményen kívüli gyakorlati képzés során bekövetkezett balesetet is A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezeket a baleseteket a köznevelés információs rendszerében (a továbbiakban: KIR) elérhető elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát át kell adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanulóesetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében megkell őrizni. A Rendelet szerint a nevelési-oktatási intézménynek minden tanuló- és gyermekbalesetet nyilván kell tartania, így a nyolc napon belül gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket is. Ezeket a baleseteket az elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszerben nem kell rögzíteni.

74 Határidők az adatszolgáltatásban
A köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában részt vevő köznevelési intézmények körzethatárainak KIR adatbejelentő rendszere (KIR KÖRZET) Elérhetőség: Köznevelési intézmények körzethatárai – Központi adatszolgáltató modul kormányhivataloknak, jegyzőknek Jogszabályi háttér: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet 22. §; 20/2012. EMMI r § Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézmény körzethatárai, a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás székhelye szerinti település jegyzője az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról vagy megváltoztatásáról szóló döntést követő tizenöt napon belül a körzethatárokat tartalmazó döntést megküldi a KIR-be A jelentés összeállítása egyetlen, összetett felületen valósul meg, amelyen a jelentés és az adatszolgáltató hivatal adatai is szerepelnek. Itt van lehetőség a körzethatárok megállapításáról vagy megváltoztatásáról szóló új határozatok (PDF kiterjesztésű állományok) feltöltésére Határidők az adatszolgáltatásban A kormányhivatalok november végéig beszerzik az illetékességi területükhöz tartozó települési önkormányzatoktól a jegyzői nyilvántartásban szereplő, az adott településen lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, általános iskolába járó tanulók létszámára vonatkozó adatokat, intézményi és tagintézményi bontásban A kormányhivatalok döntést hoznak a köznevelési intézmények körzethatárainak megállapításáról vagy megváltoztatásáról, és ezt 15 napon belül elküldik a KIR-be A kormányhivatalok február utolsó napjáig tájékoztatják a települési önkormányzatokat és az illetékességi területükön működő általános iskolákat a kijelölt körzetekről A települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás székhelye szerinti település jegyzője döntést hoz az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról vagy megváltoztatásáról, és ezt 15 napon belül elküldi a KIR-be

75 Köznevelési intézmények körzethatárait tartalmazó nyilvántartás
A körzethatárokkal kapcsolatban a Hivatal a KIR honlapján közzéteszi: a körzethatárokat megállapító döntést tartalmazó határozatot vagy jegyzőkönyvi kivonatot, annak számát, az elfogadás idejét az adott köznevelési intézmény működési körzetét településenként, településrészenként, a közterület címével a pedagógiai szakszolgálat feladattípus szerinti, megyei, települési körzethatárait az óvoda és az iskola felvételi körzetében élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanköteles tanulók létszámát, feladat-ellátási helyenként A nyilvántartás megtekinthető a oldalon a Köznevelési intézmények körzethatárait tartalmazó publikus nyilvántartás menüpontban

76 Jogszabályi háttér 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet 22. § és 29. §
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók központi statisztikai KIR adatbejelentő rendszere (KIR HHH) Elérhetőség: HH, HHH gyermekek és tanulók statisztikai nyilvántartása – Jegyzői adatszolgáltató modul Jogszabályi háttér 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet 22. § és 29. § Az adott év január 15-én és október 1-jén rendelkezésre álló adatok feldolgozása után a jegyzőknek minden év január 31-ig és október 31-ig rögzíteniük kell iskola és óvoda esetén a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel és tanulókkal összefüggő statisztikai adatokat a KIR-be A nyilvántartandó statisztikai adatok: a településen élő összes hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló létszáma, külön nyilvántartva az óvodával jogviszonyban álló gyermekek, az alapfokú és középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma az óvoda és az iskola felvételi körzetében élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanköteles tanulók létszáma, feladat-ellátási helyenként

77 HH, HHH gyermekek és tanulók központi statisztikai nyilvántartása
A rendszerbe bejelentkezett felhasználó – jegyző – a hozzá köthető települési önkormányzat(ok) illetékességi területén élő hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre, tanulókra vonatkozó létszámadatokat ezen a felületen tudja rögzíteni az alábbi bontásban: Óvoda HH: óvodával jogviszonyban álló, hátrányos helyzetű gyermekek létszáma Óvoda HHH: óvodával jogviszonyban álló, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma Általános iskola HH: alapfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló, hátrányos helyzetű tanulók létszáma Általános iskola HHH: alapfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma Középfokú intézmény HH: középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló, hátrányos helyzetű tanulók létszáma Középfokú intézmény HHH: középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma A nyilvántartás megtekinthető a oldalon a Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók központi statisztikai nyilvántartása menüpontban Jegyző szolgáltat adatot

78 A KIR megújítási lehetőségei
IAR Körvonalazódik egy olyan koncepció: intézményi alapadatok, pedagógusadatok, központi szerver Az elmúlt év azért mutatja ennek az igényét Lemorzsolódás

79 A KIR megújítási lehetőségei
A KIR megújítási lehetőségeinek bemutatása: a KIR alrendszerek integrációja, egykapus ügyintézés, egységes jogosultságkezelés egységes KIR szolgáltatáscentrum (oktatas.hu) kiépítése a közhiteles intézményi és személyi nyilvántartásokhoz való kapcsolódás irányai adattisztító és adatvalidáló szolgáltatások bevezetése, továbbfejlesztése az oktatási ágazat adatgazdáinak szorosabb együttműködése az állami köznevelési intézményfenntartási feladatok támogatása az intézményi adminisztrációs és ügyviteli folyamatok központi támogatása hatósági és oktatásirányítási döntéshozatal nagyobb fokú támogatása a digitális hitelesítés teljes körűvé tétele a KIR alrendszereiben a KIR kommunikációs csatornák egységesítése a felsőoktatási információs rendszerrel történő szorosabb kapcsolatrendszer kialakítása Pl.: A KIR megújítási lehetőségei A KIR alrendszerek integrációja, egykapus ügyintézés, egységes jogosultságkezelés: valamennyi alrendszerhez egy portálon keresztül lehessen eljutni egységes jogosultsági rendszer monitorozó felület létrehozása állampolgári, intézményi és államigazgatási szintű jogosultságok kialakítása egyetlen felhasználói név és jelszó páros a kulcs minden szolgáltatáshoz új arculat, „szerethető KIR” terjesztése egységes üzemeltetési és adminisztrációs felületek kialakítása Egységes KIR szolgáltatáscentrum (oktatas.hu) továbbfejlesztése: integrált alkalmazások egy csokorba gyűjtve teljes szabadságot nyújt a felhasználónak, a modern portálok minden ismérvével rendelkezzen (átjárhatóság, ügyfél orientálás stb.) olyan oktatási portál kialakítása a cél, ahol az oktatási ágazat összes adata, információja elérhető szakértők, szaktanácsadók, vizsgaelnökök számára szóló szolgáltatások bővítése célcsoportos megközelítés közzétételi és közérdekű listák automatizált frissítő rendszere más projektek (pl.: pedagógus életpálya-modell) szoros szimbiózisban történő értelmezése A közhiteles intézményi és személyi nyilvántartásokhoz való kapcsolódás irányai közhiteles MÁK, kormányhivatali és minisztériumi intézményi nyilvántartások előtétként való felépítése OEP informatikai kapcsolat kiépítése az OH nyilvántartásainak irányába KEK KH online adatkapcsolat a személyi és lakcímadatok szinkronizálásához tanulói (gyermek) és alkalmazotti szinten egyaránt Adattisztító és adatvalidáló szolgáltatások bevezetése, továbbfejlesztése: a közhiteles előtétek bevezetése intézményi és személyi nyilvántartási szinten az adatszolgáltatási folyamatokat monitorozó alkalmazások, automatizált reportok beépítése alkalmazásonként a validációs szabályok gyűjteményének lefektetése és implementálása Az oktatási ágazat és az ahhoz kapcsolódó egyéb ágazatok adatgazdáinak szorosabb együttműködése OFI-val történő szakmai együttműködés a szakmai programok támogatására stratégiai együttműködés az NMH-val a szakképzési adatbázisok átvétele céljából KSH adatok integrációja, kifejezetten a megyei fejlesztési tervek támogatásának céljából kormányhivatalok egyedi nyilvántartásainak kapcsolódása, esetleges integrációja a KIR-be óvoda és iskolakötelezettség monitoring rendszer Az állami köznevelési intézményfenntartási feladatok támogatása: strukturált fenntartói jogosultságok implementálása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartói feladatainak támogatása közhiteles KIK intézményi nyilvántartás vezetése – megfelelés a közhitelesség elvárásainak egyedi, csak a KIK-re alkalmazott eljárások, reportok beépítése A KIR kommunikációs csatornák egységesítése: központi üzenetküldési és értesítés csatornák egy rendszerbe történő integrálása köznevelési intézmények központi dokumentumtára szakmai feladatütemező központi alkalmazás implementálása központi kérdőívező keretrendszer kifejlesztése Az intézményi adminisztrációs és ügyviteli folyamatok központi támogatása nyitás a központi nyomtatványkezelés felé, más projekttel való szoros együttműködés technikai alapjainak biztosítása a központi nyilvántartások vonzóbbá tétele a napi munkát segítő szolgáltatásokkal IAR rendszerek széleskörű támogatása A felsőoktatási információs rendszerrel történő szorosabb kapcsolatrendszer kialakítása az oktatási azonosító életút nyomon követésének biztosítása minden KIR és FIR alrendszerben a személyi nyilvántartások közötti szorosabb kapcsolat megteremtése már a felsőoktatási felvételit érintően is a pályakövetési rendszerek visszacsatolása a közoktatási nyilvántartások felé


Letölteni ppt "Projektmenedzsment a KIR megújítási folyamatában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések