Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közjegyző funkciója Az FMH eljárás automatizálása, nemzetközi példák A közjegyző és a MOKK rendszere.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közjegyző funkciója Az FMH eljárás automatizálása, nemzetközi példák A közjegyző és a MOKK rendszere."— Előadás másolata:

1

2 A közjegyző funkciója Az FMH eljárás automatizálása, nemzetközi példák A közjegyző és a MOKK rendszere

3  A közjegyző szerepe a magyar jogrendben › „…az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez.” [Kjtv. 1. § (4) bek.]  jogvitát megelőző „igazságszolgáltatás”:  amíg a felek között egyetértés van  akár kifejezetten  okiratszerkesztés  egyezség jóváhagyása  akár hallgatólagosan  fizetési meghagyás

4  Németország › elsőként a kontinensen (a világon) › 1974-től stuttgarti modell › mára szinte teljes automatizálás az összes tartományban  évi kb. 9 000 000 ügy  ebből a 12 M lakosú Bajorországban évi 1,2–1,5 M  központi bíróságokon  az ügyek 95 %-át a gép intézi el  kérelmek 85 %-át elektronikusan nyújtják be  központosított irat-előállítás  nincs aláírás az iraton

5  Ausztria › 1986-óta zajlanak a fejlesztések › Mára országosan egységes informatikai rendszer  de minden helyi bíróságon elérhető, adatrögzítés a bíróságokon zajlik  központi informatikai háttér  központi irat-előállítás  a meghagyások 2/3-a papír alapon kerül kibocsátásra  évi kb. 600 000 ügy  a kérelmek 85 %-át elektronikusan nyújtják be  Szlovénia › Az osztrák rendszer átvétele 2008-ban

6  A hatósági jogkör címzettje a közjegyző  A MOKK rendszere eszköz a közjegyző kezében › irat-előállítás › papír alapú iratok kézbesítése › papíron kézbesített iratok tértivevényeinek a feldolgozása › a rendszer külső felhasználók általi elérhetőségének folyamatos biztosítása › munkanapokon telefonos ügyfélszolgálat (helpdesk) működtetése  közjegyzőknek  ügyfeleknek › eljárási díjak beszedése, behajtása és felosztása

7 Az Fmhtv. tárgyi hatálya Ügyelosztás Beadványok

8  Tárgyi hatály › polgári jogviszonyból eredő › lejárt › összegszerűen meghatározott › pénzkövetelés  pl.: társasházi közös költség

9  Fmh eljárás alól kizárt esetek (negatív hatály) ismertbelföldi › kötelezettnek nincs ismert belföldi idézési címe  lakóhely / tartózkodási hely / székhely / képviselet munkaviszonybólügy tárgya › a pénzkövetelés munkaviszonyból származik, és az ügy tárgya  a jogviszony keletkezése,  módosulása,  megszűnése  vagy a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, vagy  fegyelmi vétség miatt alkalmazott jogkövetkezmény. › Következmény: fmh-kérelem elutasítása hivatalból [Fmhtv. 24. § (1) bek. c) pont]

10  Kötelező értékhatár › 1 000 000 Ft-ot meg nem haladó pertárgyértékű pénzkövetelés › 1 000 000 Ft-ot meg nem haladó pertárgyértékű pénzkövetelés főszabály szerint csak közjegyzői FMH eljárás útján érvényesíthető  pertárgy értéke Pp. 24–25. § alapján  kivéve:  Pp. 127. § szerinti eljárások (egyezségi kísérletre idézés stb.)  kis értékű követelések európai eljárása (861/2007/EK rendelet)  választottbírósági eljárás  munkaviszonyból eredő követelések

11 Papír alapú fmh-kérelem szóbeli fmh- kérelem automatikus ügyelosztás (50–70%) automatikus ügyelosztás (50–70%)

12  Általános szempontok › adatokat rögzíteni kell a rendszeren  melléklet-beadás korlátozva  ügyszám alapján történő azonosítás › kimenő irat elválik a bejövő irattól  elég egy példány › űrlaphasználat  kevesebb a hibalehetőség  Három fő típus › szóbeli › írásbeli  papír alapon  elektronikusan

13  Elektronikus beadvány (preferált)  automatikus hiba-kiszűrés  rövidebb ügyintézési határidők › lehetőség mindenkinek › kötelezettség:  jogi személyeknek  2011.07.01-től a társasházat kivéve minden nem természetes személynek  jogi képviselővel eljáró feleknek  általában minden beadványra vonatkozik (nem csak FMH-kérelem, VH- lap)  kivéve:  jogi képviselővel eljáró természetes személy jogosult költségkedvezmény iránti kérelme +FMH kérelme  engedélyezett mellékletek [Fmhtv. 10. § (3) bek., külön rendelet]  azaz igazolási kérelem (igényérvényesítési határidő) FMH-kérelem esetén,  jogutódlás megállapítása iránti kérelem VH-lap esetén papíron mellékletekkel beadható  de ez nem mentesít az FMH- kérelem, VH-lap elektronikus beadása alól  e-kérelmen jelezni kell, 3 munkanapon belül papíron, addig az ügy függőben

14 › A kezdő iratok (FMH-kérelem, VH-lap) elektronikus beadása garanciális jellegű  ügyelosztás  tvs. bíróhoz való jog  külön elutasítási ok! Hp. nélkül!  Ha a közjegyző nem utasítja el  fegyelmi felelősség  Btk. 225. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen, hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi, vagy hivatali helyzetével egyébként visszaél, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

15 › Elektronikus iratok beadásának módja  MOKK-rendszerbe feltöltés  minősített elektronikus aláírás + minősített időbélyegző  egyesével online/offline  tömegesen › MOKK-rendszer által elvégzett vizsgálat  technikai szűrés  hiányok kiszűrése (addig, amíg nem hiánytalan a kérelem, nem rögzíthető)  díjfizetés

16  Papír alapú beadvány › lehetőség  természetes személyeknek, ha nem jogi képviselővel járnak el  nem jogi személy jogalany szervezeteknek, ha nem jogi képviselővel járnak el (2011.06.30-ig, társasházaknak utána is) › űrlapok használata  kötelező űrlap (HP!)  FMH-kérelem  Biztosítási intézkedés iránti kérelem  VH-lap  űrlapok elérhetők: közjegyzőnél, www.mokk.huwww.mokk.hu  csekkek a közjegyzőnél érhetők el

17 › melléklet az alábbi iratokhoz csatolható  Fmhtv 10. § (3) bek.:  költségkedvezmény iránti kérelem (kötelező mellékletek!)  igazolási kérelem  kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem  részletfizetés/fizetésre halasztás iránti kérelem  félbeszakadással összefüggő beadványok  Fmhtv. egyéb rendelkezései  fellebbezés  ügyviteli rendelet  jogutódlás megállapítása iránti kérelem (vh-szakban)  későbbi kielégítés veszélyeztetettségét valószínűsítő okiratok

18 Regisztráció A kérelem beadása Eljárási díj Alaki vizsgálat általában Elutasítás A fizetési meghagyás kibocsátása A fizetési meghagyás kézbesítése a kötelezettnek Elektronikus betekintés az iratokba

19

20

21

22

23

24

25

26  A kérelemben szereplő adatok helyességéért a kérelmező felel!

27

28

29

30  Illeték helyett › 3 % 3000–450000 Ft → 3 % 5000–300000 Ft  min. felek száma*1000 Ft › Illetékmentesség, illetékfeljegyzési jog nem alkalmazható [Itv. 67. § (5) bek.]  cél: a felhasználó fizessen › viszont a peres illetékbe beszámít › Eljárási költség / perköltség része  Sui generis díjtípus › Díjrendelet nem alkalmazandó › közvetlen jogosultja a MOKK  beszedés  behajtás (végrehajtás) › de fedezetet nyújt a közjegyző munkadíjára és költségeire is

31  Díjalap › a főkövetelés összege (járulékok nem számítanak  több főkövetelés esetén az együttes összeg  Díj mérték › FMH eljárási díj: a díjalap 3 %-a, 5000–300000 Ft, de legalább felek száma*1000 Ft › részletfizetés / fizetésre halasztás engedélyezése iránti kérelem: díjalap 1 %-a, 5000–15000

32  A díj megfizetésének módja (MOKK számla) › elektronikus kérelem-beadás:  bankkártyával kezdeményezett átutalás  2011.03.01. után +:  egy összegben előre (megállapodás alapján)  átutalás › papír alapú kérelem beadás / szóbeli előterjesztés  postai készpénz átutalási megbízás  2011.03.01. után +:  átutalás › túlfizetés esetén a MOKK visszautalja  kérelemre › elektronikusan beadott fellebbezés esetén elvileg az illetéket is elektronikusan kell megfizetni

33  Végrehajtás elrendelése FMH alapján: › végrehajtási díj: 1 %, 5000-150000  vh kérő előlegezi, adós viseli  vh költségként kell behajtani › biztosítási intézkedés díja: 1 %, 5000-30000  vh kérő előlegezi, adós viseli  biztosítási intézkedés megszüntetése esetén a vh kérő viseli  vh költségként kell behajtani  Másolati díj › közjegyzőnél fizetendő a Díjrendelet szerint › 100 Ft/ oldal a nem hiteles iratmásolat

34  Érdemi vizsgálat nincs  Határidő  elektronikus kérelem esetén: 3 munkanap  papír alapú vagy szóbeli kérelem esetén: 15 nap  elmulasztásuk esetén automatikus intézkedés (kibocsátás) › kezdő időpont:  beérkezéstől  kivéve: elektronikus kérelem esetén díj MOKK-számlán történő jóváírásától › nem számít bele  HP kibocsátásától a hiányok pótlásáig eltelt idő  de 2 munkanap ez után is van  kizárás, igazolási kérelem, költségkedv. iránti kérelem tárgyában való döntés  törvénykezési szünet  nap 4 órát meghaladó üzemszünet

35 Kérelem beérkezése KibocsátásElutasításHiánypótlás Elutasítás Kibocsátás Áttétel

36  Hivatalbóli elutasítás alaki vizsgálat eredményeként észlelt › kizárólag az észlelt perakadályok miatt megállapítható  „ha megállapítható, hogy…”  azaz ha a kérelemből megállapítható!  az alaki kifogásait a kötelezett az ellentmondásban érvényesítheti › taxatíve meghatározott esetekben

37  Elutasítási okok: › kizárt joghatóság › a jogosult követelésének érvényesítése más bíróság vagy más hatóság hatáskörébe tartozik, de az áttétel a szükséges adatok hiányában nem alkalmazható › FMH kibocsátás törvényi akadálya › perfüggőség, res iudicata › jogképesség hiánya › kézbesítési megbízott hiánya, hirdetményi kézbesítés kérése › az FMH ismételt sikertelen kézbesítése › időelőttiség, naturalis obligatio (bírósági úton érvényesíthetetlenség) › igényérvényesítési határidő elmulasztása  jogvesztő  igazolással orvosolható, de nem orvosolta › jogi képviselő hiányos kérelme › elektronikus iratbenyújtásra kötelezett fél nem elektronikus kérelme › hiánypótlás nem teljesítése és emiatt a kérelem elbírálhatatlansága

38  Elutasító végzés › jogosultnak kézbesíteni  fellebbezhet,  a fellebbezést észrevételezésre a kötelezettnek megküldeni nem kell › kötelezettnek csak megküldeni  Jogosult reakciója › fellebbezés › ismét benyújtja az FMH-kérelmet › keresetet indít  1 M Ft-os értékhatár nem érvényesül › egyéb úton szabályszerűen érvényesíti a követelését  Beadás joghatályai fennmaradnak, ha mindezt a VZ jogerőre emelkedését követő 30 napon belül teszi meg a jogosult › második FMH díjából 50 % kedvezmény (de min. 5000 Ft, ill. felek száma*1000 Ft)  ennek technikai kivitelezése  Elutasítás esetén az eljárási díj nem jár vissza

39  A meghagyás kibocsátása › a kérelemmel azonos tartalommal  kivéve  eljárási költségekről dönteni hivatalból kell  ügyvédi díj kérdése › a kötelezett meghallgatása és bizonyítás nélkül  azaz érdemi vizsgálat nélkül  a közjegyző köteles kibocsátani › ügyintézési határidő  elektronikus kérelem esetén: 3 munkanap  papír alapú vagy szóbeli kérelem esetén: 15 nap  elmulasztásuk esetén automatikus kibocsátás

40  Automatikus kibocsátás › szankciós  ügyintézési határidő elmulasztása miatt  eljárás elhúzódása miatti kárfelelősségtől véd › opciós  közjegyző döntésétől függően  ebben az esetben nincs pontlevonás  tkp. a törvény alapkoncepciójához ez áll a legközelebb

41 primer végrehajtói kézbesítés Fmhtv. 16. § (1) tényleges postai kézbesítés postai kézbesítés vélelemmel Pp. 99/A. § (2) bek. 1. ellentmondási lehetőség eredményes kézbesítés + 15 nap kézbesítés + 15 nap kézbesítési vélelem beállta + 15 nap szekunder végrehajtói kézbesítés kérése kizárt jogosult nem kéri Fmhtv. 32. § jogosult a végrehajtótól kéri Vht 31/D. § jogosult a közjegyzőtől kéri Fmhtv. 36. § (3), Vht 31/D. § 2. ellentmondási lehetőség kizárt VH-lap kézbesítése + 15 nap jogerős FMH végrehajtói kézbesítése + 15 nap

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52


Letölteni ppt "A közjegyző funkciója Az FMH eljárás automatizálása, nemzetközi példák A közjegyző és a MOKK rendszere."

Hasonló előadás


Google Hirdetések