Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás"— Előadás másolata:

1 A közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás

2 Bevezetés A közjegyző funkciója
Az FMH eljárás automatizálása, nemzetközi példák A közjegyző és a MOKK rendszere

3 A közjegyző funkciója A közjegyző szerepe a magyar jogrendben
„…az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez.” [Kjtv. 1. § (4) bek.] jogvitát megelőző „igazságszolgáltatás”: amíg a felek között egyetértés van akár kifejezetten okiratszerkesztés egyezség jóváhagyása akár hallgatólagosan fizetési meghagyás

4 Az FMH eljárás automatizálása, nemzetközi példák
Németország elsőként a kontinensen (a világon) 1974-től stuttgarti modell mára szinte teljes automatizálás az összes tartományban évi kb ügy ebből a 12 M lakosú Bajorországban évi 1,2–1,5 M központi bíróságokon az ügyek 95 %-át a gép intézi el kérelmek 85 %-át elektronikusan nyújtják be központosított irat-előállítás nincs aláírás az iraton

5 Az FMH eljárás automatizálása, nemzetközi példák
Ausztria 1986-óta zajlanak a fejlesztések Mára országosan egységes informatikai rendszer de minden helyi bíróságon elérhető, adatrögzítés a bíróságokon zajlik központi informatikai háttér központi irat-előállítás a meghagyások 2/3-a papír alapon kerül kibocsátásra évi kb ügy a kérelmek 85 %-át elektronikusan nyújtják be Szlovénia Az osztrák rendszer átvétele 2008-ban

6 A közjegyző és a MOKK rendszere
A hatósági jogkör címzettje a közjegyző A MOKK rendszere eszköz a közjegyző kezében irat-előállítás papír alapú iratok kézbesítése papíron kézbesített iratok tértivevényeinek a feldolgozása a rendszer külső felhasználók általi elérhetőségének folyamatos biztosítása munkanapokon telefonos ügyfélszolgálat (helpdesk) működtetése közjegyzőknek ügyfeleknek eljárási díjak beszedése, behajtása és felosztása

7 Általános szabályok Az Fmhtv. tárgyi hatálya Ügyelosztás Beadványok

8 Az Fmhtv. tárgyi hatálya (alkalmazási köre)
polgári jogviszonyból eredő lejárt összegszerűen meghatározott pénzkövetelés pl.: társasházi közös költség

9 Az Fmhtv. tárgyi hatálya (alkalmazási köre)
Fmh eljárás alól kizárt esetek (negatív hatály) kötelezettnek nincs ismert belföldi idézési címe lakóhely / tartózkodási hely / székhely / képviselet a pénzkövetelés munkaviszonyból származik, és az ügy tárgya a jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, vagy fegyelmi vétség miatt alkalmazott jogkövetkezmény. Következmény: fmh-kérelem elutasítása hivatalból [Fmhtv. 24. § (1) bek. c) pont]

10 Az Fmhtv. tárgyi hatálya (alkalmazási köre)
Kötelező értékhatár Ft-ot meg nem haladó pertárgyértékű pénzkövetelés főszabály szerint csak közjegyzői FMH eljárás útján érvényesíthető pertárgy értéke Pp. 24–25. § alapján kivéve: Pp § szerinti eljárások (egyezségi kísérletre idézés stb.) kis értékű követelések európai eljárása (861/2007/EK rendelet) választottbírósági eljárás munkaviszonyból eredő követelések

11 Ügyelosztás Jogi személy Elektronikus fmh-kérelem
automatikus ügyelosztás (50–70%) Jogi képviselővel eljáró fél Papír alapú fmh-kérelem Eljáró közjegyző Bt., Kkt., Társasház jogi képv. nélk. szóbeli fmh-kérelem szabad közjegyző-választás Természetes személy jogi képv. nélk.

12 Beadványok Általános szempontok Három fő típus
adatokat rögzíteni kell a rendszeren melléklet-beadás korlátozva ügyszám alapján történő azonosítás kimenő irat elválik a bejövő irattól elég egy példány űrlaphasználat kevesebb a hibalehetőség Három fő típus szóbeli írásbeli papír alapon elektronikusan

13 Beadványok Elektronikus beadvány (preferált) lehetőség mindenkinek
automatikus hiba-kiszűrés rövidebb ügyintézési határidők lehetőség mindenkinek kötelezettség: jogi személyeknek től a társasházat kivéve minden nem természetes személynek jogi képviselővel eljáró feleknek általában minden beadványra vonatkozik (nem csak FMH-kérelem, VH-lap) kivéve: jogi képviselővel eljáró természetes személy jogosult költségkedvezmény iránti kérelme +FMH kérelme engedélyezett mellékletek [Fmhtv. 10. § (3) bek., külön rendelet] azaz igazolási kérelem (igényérvényesítési határidő) FMH-kérelem esetén, jogutódlás megállapítása iránti kérelem VH-lap esetén papíron mellékletekkel beadható de ez nem mentesít az FMH- kérelem, VH-lap elektronikus beadása alól e-kérelmen jelezni kell, 3 munkanapon belül papíron, addig az ügy függőben

14 Beadványok A kezdő iratok (FMH-kérelem, VH-lap) elektronikus beadása garanciális jellegű ügyelosztás tvs. bíróhoz való jog külön elutasítási ok! Hp. nélkül! Ha a közjegyző nem utasítja el fegyelmi felelősség Btk § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen, hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi, vagy hivatali helyzetével egyébként visszaél, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

15 Beadványok Elektronikus iratok beadásának módja
MOKK-rendszerbe feltöltés minősített elektronikus aláírás + minősített időbélyegző egyesével online/offline tömegesen MOKK-rendszer által elvégzett vizsgálat technikai szűrés hiányok kiszűrése (addig, amíg nem hiánytalan a kérelem, nem rögzíthető) díjfizetés

16 Beadványok Papír alapú beadvány lehetőség űrlapok használata
természetes személyeknek, ha nem jogi képviselővel járnak el nem jogi személy jogalany szervezeteknek, ha nem jogi képviselővel járnak el ( ig, társasházaknak utána is) űrlapok használata kötelező űrlap (HP!) FMH-kérelem Biztosítási intézkedés iránti kérelem VH-lap űrlapok elérhetők: közjegyzőnél, csekkek a közjegyzőnél érhetők el

17 Beadványok melléklet az alábbi iratokhoz csatolható
Fmhtv 10. § (3) bek.: költségkedvezmény iránti kérelem (kötelező mellékletek!) igazolási kérelem kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem részletfizetés/fizetésre halasztás iránti kérelem félbeszakadással összefüggő beadványok Fmhtv. egyéb rendelkezései fellebbezés ügyviteli rendelet jogutódlás megállapítása iránti kérelem (vh-szakban) későbbi kielégítés veszélyeztetettségét valószínűsítő okiratok

18 A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elintézése
Regisztráció A kérelem beadása Eljárási díj Alaki vizsgálat általában Elutasítás A fizetési meghagyás kibocsátása A fizetési meghagyás kézbesítése a kötelezettnek Elektronikus betekintés az iratokba

19

20 Regisztráció

21 Regisztráció

22 Belépés

23 A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem beadása

24 A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem beadása

25 A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem beadása

26 A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem beadása
A kérelemben szereplő adatok helyességéért a kérelmező felel!

27 A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem beadása

28 A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem beadása

29 A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem beadása

30 Az eljárási díj Illeték helyett Sui generis díjtípus
3 % 3000– Ft → 3 % 5000– Ft min. felek száma*1000 Ft Illetékmentesség, illetékfeljegyzési jog nem alkalmazható [Itv. 67. § (5) bek.] cél: a felhasználó fizessen viszont a peres illetékbe beszámít Eljárási költség / perköltség része Sui generis díjtípus Díjrendelet nem alkalmazandó közvetlen jogosultja a MOKK beszedés behajtás (végrehajtás) de fedezetet nyújt a közjegyző munkadíjára és költségeire is

31 Az eljárási díj Díjalap Díj mérték
a főkövetelés összege (járulékok nem számítanak több főkövetelés esetén az együttes összeg Díj mérték FMH eljárási díj: a díjalap 3 %-a, 5000– Ft, de legalább felek száma*1000 Ft részletfizetés / fizetésre halasztás engedélyezése iránti kérelem: díjalap 1 %-a, 5000–15000

32 Az eljárási díj A díj megfizetésének módja (MOKK számla)
elektronikus kérelem-beadás: bankkártyával kezdeményezett átutalás után +: egy összegben előre (megállapodás alapján) átutalás papír alapú kérelem beadás / szóbeli előterjesztés postai készpénz átutalási megbízás túlfizetés esetén a MOKK visszautalja kérelemre elektronikusan beadott fellebbezés esetén elvileg az illetéket is elektronikusan kell megfizetni

33 Az eljárási díj Végrehajtás elrendelése FMH alapján: Másolati díj
végrehajtási díj: 1 %, vh kérő előlegezi, adós viseli vh költségként kell behajtani biztosítási intézkedés díja: 1 %, biztosítási intézkedés megszüntetése esetén a vh kérő viseli Másolati díj közjegyzőnél fizetendő a Díjrendelet szerint 100 Ft/ oldal a nem hiteles iratmásolat

34 Alaki vizsgálat Érdemi vizsgálat nincs Határidő kezdő időpont:
elektronikus kérelem esetén: 3 munkanap papír alapú vagy szóbeli kérelem esetén: 15 nap elmulasztásuk esetén automatikus intézkedés (kibocsátás) kezdő időpont: beérkezéstől kivéve: elektronikus kérelem esetén díj MOKK-számlán történő jóváírásától nem számít bele HP kibocsátásától a hiányok pótlásáig eltelt idő de 2 munkanap ez után is van kizárás, igazolási kérelem, költségkedv. iránti kérelem tárgyában való döntés törvénykezési szünet nap 4 órát meghaladó üzemszünet

35 Alaki vizsgálat Kérelem beérkezése Kibocsátás Elutasítás Hiánypótlás
Áttétel

36 Elutasítás Hivatalbóli elutasítás alaki vizsgálat eredményeként
kizárólag az észlelt perakadályok miatt „ha megállapítható, hogy…” azaz ha a kérelemből megállapítható! az alaki kifogásait a kötelezett az ellentmondásban érvényesítheti taxatíve meghatározott esetekben

37 Elutasítás Elutasítási okok: kizárt joghatóság
a jogosult követelésének érvényesítése más bíróság vagy más hatóság hatáskörébe tartozik, de az áttétel a szükséges adatok hiányában nem alkalmazható FMH kibocsátás törvényi akadálya perfüggőség, res iudicata jogképesség hiánya kézbesítési megbízott hiánya, hirdetményi kézbesítés kérése az FMH ismételt sikertelen kézbesítése időelőttiség, naturalis obligatio (bírósági úton érvényesíthetetlenség) igényérvényesítési határidő elmulasztása jogvesztő igazolással orvosolható, de nem orvosolta jogi képviselő hiányos kérelme elektronikus iratbenyújtásra kötelezett fél nem elektronikus kérelme hiánypótlás nem teljesítése és emiatt a kérelem elbírálhatatlansága

38 Elutasítás Elutasító végzés Jogosult reakciója
jogosultnak kézbesíteni fellebbezhet, a fellebbezést észrevételezésre a kötelezettnek megküldeni nem kell kötelezettnek csak megküldeni Jogosult reakciója fellebbezés ismét benyújtja az FMH-kérelmet keresetet indít 1 M Ft-os értékhatár nem érvényesül egyéb úton szabályszerűen érvényesíti a követelését Beadás joghatályai fennmaradnak, ha mindezt a VZ jogerőre emelkedését követő 30 napon belül teszi meg a jogosult második FMH díjából 50 % kedvezmény (de min Ft, ill. felek száma*1000 Ft) ennek technikai kivitelezése Elutasítás esetén az eljárási díj nem jár vissza

39 A fizetési meghagyás kibocsátása
A meghagyás kibocsátása a kérelemmel azonos tartalommal kivéve eljárási költségekről dönteni hivatalból kell ügyvédi díj kérdése a kötelezett meghallgatása és bizonyítás nélkül azaz érdemi vizsgálat nélkül a közjegyző köteles kibocsátani ügyintézési határidő elektronikus kérelem esetén: 3 munkanap papír alapú vagy szóbeli kérelem esetén: 15 nap elmulasztásuk esetén automatikus kibocsátás

40 A fizetési meghagyás kibocsátása
Automatikus kibocsátás szankciós ügyintézési határidő elmulasztása miatt eljárás elhúzódása miatti kárfelelősségtől véd opciós közjegyző döntésétől függően ebben az esetben nincs pontlevonás tkp. a törvény alapkoncepciójához ez áll a legközelebb

41 A fizetési meghagyás kézbesítése a kötelezettnek
A fizetési meghagyás kézbesítése és az ellentmondás összefüggései primer végrehajtói kézbesítés Fmhtv. 16. § (1) tényleges postai kézbesítés postai kézbesítés vélelemmel Pp. 99/A. § (2) bek. 1. ellentmondási lehetőség eredményes kézbesítés + 15 nap kézbesítés + 15 nap kézbesítési vélelem beállta + 15 nap szekunder végrehajtói kézbesítés kérése kizárt jogosult nem kéri Fmhtv. 32. § jogosult a végrehajtótól kéri Vht 31/D. § jogosult a közjegyzőtől kéri Fmhtv. 36. § (3), Vht 31/D. § 2. ellentmondási lehetőség VH-lap kézbesítése + 15 nap jogerős FMH végrehajtói kézbesítése + 15 nap

42 Elektronikus betekintés az iratokba

43 Elektronikus betekintés az iratokba

44 Elektronikus betekintés az iratokba

45 Végrehajtás elrendelése

46 Végrehajtás elrendelése

47 Végrehajtás elrendelése

48 Végrehajtás elrendelése

49 Végrehajtás elrendelése

50 Végrehajtás elrendelése

51 Végrehajtás elrendelése

52 Köszönöm a figyelmet! dr. Szécsényi-Nagy Kristóf fmhinfo@mokk.hu
https://fmh.mokk.hu https://fmh-teszt.mokk.hu


Letölteni ppt "A közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések