Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyi jövedelemadó 2015

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyi jövedelemadó 2015"— Előadás másolata:

1 Személyi jövedelemadó 2015
Dr. Orbán Ildikó

2 а Kúriának а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezésér ől szóló évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről  

3 JÖVEDELMSZÁMÍTÁS SORÁN NEM KELL FIGYELEMBE VENNI
A törvény alapján visszatérítendő összegeket Az egyedi perek alapján kifizetett összegeket (mert visszakapják az adózott pénzüket) Korábbi lakáscélú hitelekhez kapcsolódó igénybevett adókedvezmény: nem kell visszafizetni!

4 BEHAJTÁSI TILALOM Fogyasztói kölcsönszerződésen alapuló követelés végrehajtása szünetel: Külön törvényben foglalt időpontig Minden határidő addig megszakad, azt követően pedig újraindul Állami kezesség beváltása miatti adók módjára történő köztartozás végrehajtása is szünetel

5 Családi kedvezmény Mértéke kettő eltartott esetén
2016-ban forint, (12500 Ft) 2017-ben forint, (15000 Ft) 2018-ban forint, (17500 Ft) 2019-ben és az azt követő években forint (20000 Ft) 2015-ben nincs változás a mértékében

6 Családi kedvezmény jogosultja
Nevelőszülő házastársa is jogosult a kedvezményre – év közben is közös érvényesítés Családi kedvezmény megosztása Csak ha egy jogosult van Megosztás év végén vele közös háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő házastárssal, élettárssal,

7 Családi kedvezmény adóelőleg levonásnál
Nyilatkozat Adattartalom bővül a kedvezmény érvényesítésének jogcímével Gyermek csak adóazonosítóval azonosítható, természetes azonosítóval nem – évről adott adóbevallásban először

8 Első házasok kedvezménye
A kedvezmény a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. Legalább az egyik házastárs első házasságát köti Jogosultági hónaponként forint adóalap kedvezmény, 5000 Ft adókedvezmény Jogosultság megszűnik 24 hónap eltelte 24 hónapon belül utoljára az a hónap, amelyet követően magzatra vagy gyermekre tekintettel családi kedvezményre válik jogosulttá Házasság 24 hónapon belül megszűnik Közös érvényesítés összeg megosztásával Végleges érvényesítés független az adóelőleg-nyilatkozattól Adóbevallásban közös nyilatkozat egymás adóazonosító jeléről is 2014. december 31-ét követően megkötött házasságokra

9 Első házasok adóelőlege
Előleg megállapításakor nyilatkozat a nyilatkozó magánszemély(ek) nevét és adóazonosító jelét , az adott munkáltatónál, kifizetőnél érvényesítendő kedvezmény összegét , a nyilatkozó magánszemély(ek) adóelőleget megállapító munkáltatójának, rendszeres bevétel juttató kifizetőjének nevét (elnevezését) és adószámát.

10 Súlyos fogyatékosság Jogosulti kör kibővül fogyatékossági támogatásban részesülő személlyel Jogosultság igazolható a rokkantsági járadék, vagy fogyatékossági támogatás határozatával is

11 Nyugdíjbiztosítás fogalma
Életbiztosítás Biztosító teljesítésére egész szerződés alatt a biztosított jogosult, kivéve haláleseti szolgáltatás Biztosítási események: Biztosított halála , saját jogú nyugellátásra való jogosultságának megszerzése , azaz tényleges nyugdíj egészségi állapot legalább 40%-os mértéket elérő károsodása, ami a szerződés megkötésekor még nem áll fenn a szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár biztosított általi betöltése,

12 Nyugdíjbiztosítás fogalma 2
ha a szerződés létrejöttétől a biztosítási esemény bekövetkeztéig legalább 10 év eltelik, kivéve biztosított halálát, biztosított legalább 40%-os mértékű egészségkárosodása biztosító teljesítése nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás és azt a szerződés létrejöttétől számított legalább 10. év végéig vagy a biztosított haláláig nyújtják, ide nem értve havi 10 ezer forint alatti járadék egy összegben teljesítését Valamennyi biztosítási eseményt tartalmaznia kell a szerződésnek Ha a 40 %-os egészségkárosodás a szerződés megkötésekor fennáll, akkor azt már nem tartalmazhatja

13 Nyugdíjbiztosítás kedvezménye
Kiegészítő biztosítás díjrésze nem kedvezményalap Saját különös szerződési feltétel Elkülönült díjrész Alapbiztosítás kockázati (halál, egészségkáro-sodás) díjrésze nem haladhatja meg a 10 %-ot Nem forintban fizetett díj átszámítása az adóév utolsó napján érvényes MNB árfolyamon Adójóváírás szerződésenként Visszafizetési kötelezettség akkor is, ha a szerződés megszűnése nélkül nem nyugdíjbiztosítási szolgáltatás történik, pl. részleges visszavásárlás

14 Felelősségbiztosítás
Nem bevételnek minősül Díjfizető tevékenységének ellátásában közreműködő a díjat fizető kártérítési felelősségi körébe tartozó, feladata ellátásával kapcsolatos felelősség Sérelemdíj is PTK. szabályai vezető tisztségviselő felelősségéről

15 Teljes életre szóló biztosítás
Megszűnik az adómentessége december 31. Megszűnik a kifizető adatszolgáltatási kötelezettsége A kifizető által fizetett biztosítási díj adóköteles – egyes meghatározott juttatás lesz 2018. január 1-ig még köthető biztosítás

16 Bevétel minősítése Bevétel a magánszemély által vagy más személy által végzett önálló, vagy nem önálló tevékenység ellenértékeke Ha nincs más szabály Nem minősíthető adóalapba nem tartozó tételnek Béren kívüli juttatásnak Egyes más meghatározott juttatásnak

17 Munkáltató fogalmának változása
Munkavállaló kölcsönvevője megállapodás alapján – eddig megállapodástól függetlenül Az általa juttatott bevétel tekintetében járhat el munkáltatóként Kölcsönbeadó külföldi, és Járulékkötelezettséget kölcsönbevevő teljesíti Iskolaszövetkezeti szolgáltatás fogadója Iskolaszövetkezeti tag az érdekében tevékenykedik Részére közvetlenül juttat bevételt

18 Külföldi vendégművész bevallása
Egyszerűsített adózási mód választása esetén Magyarországról távozást megelőzően Meghatalmazott, megbízott esetén távozást követő 90 napon belül

19 Kiküldetési rendelvény
Nem csak papír alapú lehet Elektronikus rendelvényt is lehet alkalmazni Zárt rendszerben kell kezelni, tárolni A digitális archiválás szabályait kell alkalmazni

20 Fogalmi pontosítások - támogatások
Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatás : június 17-i 651/2014/EU rendelet Agrár csoportmentességi (ABER) támogatás : június 25-i 702/2014/EU Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: december 18-i 1408/2013/EU rendelet Halászati csekély összegű (de minimis) támogatás: június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet Kisvállalkozói kedvezményt ezekbe a kategóriákba kell besorolni

21 Közös őstermelői tevékenység
Nyilatkozatnál közös háztartás az egy lakóingatlanban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek közössége

22 Egyéni vállalkozó külföldi bevételének átszámítása
Áfa alap forintra váltásához alkalmazott árfolyam alkalmazandó, ha Ha áfát is átszámít Áfa megfizetésére beszerzőként, szolgáltatás igénybe vevőként kötelezett (bármely korábbi évben is alkalmazható)

23 Egyéni vállalkozó Jövedelem minimum a bevétel 2 százaléka
Nem vonható le az elábé Átalányadózásra jogosultság megszűnik jogerős bírság miatt számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt

24 Veszteség elhatárolás
Eddig a veszteség korlátlan ideig számolható el Most az elhatárolástól számított 5 adóévben 2015. adóév előtt elhatárolt veszteség utoljára 2025-ben számolható el Őstermelő Egyéni vállalkozó

25 Értékcsökkenés egyéni vállalkozó
Ültetvény nagyobb mint szőlőültetvény esetén az 1000 négyzetméter (eddig 500), gyümölcsfa ültetvény esetében az 1500 négyzetméter (eddig is), bogyósgyümölcs-ültetvény esetében az 500 négyzetméter (eddig is) Ingyenesen szerzett ingó, ingatlan tárgyi eszközre nem lehet értékcsökkenést elszámolni.

26 Osztalék Osztalék a katás társaság nem katás tagjának fizetett nyereségrészesedés 2014-ben egyéb jövedelemnek minősül

27 Béren kívüli juttatás keretösszege
SZÉP kártyán kívüli juttatások évi 200 ezer forintig – adóteher 35,7 % SZÉP kártyára 450 ezer forint – adóteher 35,7 % Mindkét esetben Napi időarányosítás A magánszemélyre tekintettel juttatott összeg is beszámít Munkavállaló halála esetén nem kell időarányosítani

28 51,17 % adóteher Béren kívüli juttatás egyedi értékhatárát meghaladó rész SZÉP kártyán kívüli béren kívüli juttatások Ft-on felüli része SZÉP kártyára adott juttatás Ft-t meghaladó része SZÉP kártyán kívüli és SZÉP kártyára adott juttatás együttes értéke meghaladja a Ft-ot.

29 Kifizetői adó megfizetése
Juttatás hónapjának kötelezettségeként Béren kívüli juttatás értékhatárt meghaladó része Béren kívüli juttatás keretösszeget meghaladó része Rekreációs keretet meghaladó rész Munkaviszony megszűnésekor az időarányos kereteket meghaladó rész után

30 Akadálymentesítés mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegéből fakadó lakáshasználattal összefüggő életvitel nehézségeit csökkentő, a rendeltetésszerű használatot biztosító műszaki akadálymentesítési munkák elvégzése A munkáltatói kölcsön kamata a kamatkedvezmény szabályainál mentesül Munkáltatói lakáscélú támogatás adómentesen adható

31 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Személyi jövedelemadó 2015"

Hasonló előadás


Google Hirdetések