Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyi jövedelemadó 2015 Dr. Orbán Ildikó. А KÚRIÁNAK А PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEIRE VONATKOZÓ JOGEGYSÉGI HATÁROZATÁVAL KAPCSOLATOS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyi jövedelemadó 2015 Dr. Orbán Ildikó. А KÚRIÁNAK А PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEIRE VONATKOZÓ JOGEGYSÉGI HATÁROZATÁVAL KAPCSOLATOS."— Előadás másolata:

1 Személyi jövedelemadó 2015 Dr. Orbán Ildikó

2 А KÚRIÁNAK А PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEIRE VONATKOZÓ JOGEGYSÉGI HATÁROZATÁVAL KAPCSOLATOS EGYES KÉRDÉSEK RENDEZÉSÉR ŐL SZÓLÓ 2014. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNYBEN RÖGZÍTETT ELSZÁMOLÁS SZABÁLYAIRÓL ÉS EGYES EGYÉB RENDELKEZÉSEKRŐL А KÚRIÁNAK А PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEIRE VONATKOZÓ JOGEGYSÉGI HATÁROZATÁVAL KAPCSOLATOS EGYES KÉRDÉSEK RENDEZÉSÉR ŐL SZÓLÓ 2014. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNYBEN RÖGZÍTETT ELSZÁMOLÁS SZABÁLYAIRÓL ÉS EGYES EGYÉB RENDELKEZÉSEKRŐL

3 JÖVEDELMSZÁMÍTÁS SORÁN NEM KELL FIGYELEMBE VENNI A törvény alapján visszatérítendő összegeket Az egyedi perek alapján kifizetett összegeket (mert visszakapják az adózott pénzüket) Korábbi lakáscélú hitelekhez kapcsolódó igénybevett adókedvezmény: nem kell visszafizetni!

4 BEHAJTÁSI TILALOM Fogyasztói kölcsönszerződésen alapuló követelés végrehajtása szünetel: – Külön törvényben foglalt időpontig – Minden határidő addig megszakad, azt követően pedig újraindul Állami kezesség beváltása miatti adók módjára történő köztartozás végrehajtása is szünetel

5 Családi kedvezmény Mértéke kettő eltartott esetén – 2016-ban 78 125 forint, (12500 Ft) – 2017-ben 93 750 forint, (15000 Ft) – 2018-ban 109 375 forint, (17500 Ft) – 2019-ben és az azt követő években 125 000 forint (20000 Ft) 2015-ben nincs változás a mértékében

6 Családi kedvezmény jogosultja Nevelőszülő házastársa is jogosult a kedvezményre – év közben is közös érvényesítés Családi kedvezmény megosztása – Csak ha egy jogosult van – Megosztás év végén – vele közös háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő házastárssal, élettárssal,

7 Családi kedvezmény adóelőleg levonásnál Nyilatkozat – Adattartalom bővül a kedvezmény érvényesítésének jogcímével – Gyermek csak adóazonosítóval azonosítható, természetes azonosítóval nem – 2015. évről adott adóbevallásban először

8 Első házasok kedvezménye A kedvezmény a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. Legalább az egyik házastárs első házasságát köti Jogosultági hónaponként 31 250 forint adóalap kedvezmény, 5000 Ft adókedvezmény Jogosultság megszűnik – 24 hónap eltelte – 24 hónapon belül utoljára az a hónap, amelyet követően magzatra vagy gyermekre tekintettel családi kedvezményre válik jogosulttá – Házasság 24 hónapon belül megszűnik Közös érvényesítés összeg megosztásával Végleges érvényesítés független az adóelőleg-nyilatkozattól Adóbevallásban közös nyilatkozat egymás adóazonosító jeléről is 2014. december 31-ét követően megkötött házasságokra

9 Első házasok adóelőlege Előleg megállapításakor nyilatkozat – a nyilatkozó magánszemély(ek) nevét és adóazonosító jelét, – az adott munkáltatónál, kifizetőnél érvényesítendő kedvezmény összegét, – a nyilatkozó magánszemély(ek) adóelőleget megállapító munkáltatójának, rendszeres bevétel juttató kifizetőjének nevét (elnevezését) és adószámát.

10 Súlyos fogyatékosság Jogosulti kör kibővül fogyatékossági támogatásban részesülő személlyel Jogosultság igazolható a rokkantsági járadék, vagy fogyatékossági támogatás határozatával is

11 Nyugdíjbiztosítás fogalma Életbiztosítás Biztosító teljesítésére egész szerződés alatt a biztosított jogosult, kivéve haláleseti szolgáltatás Biztosítási események: – Biztosított halála, – saját jogú nyugellátásra való jogosultságának megszerzése, azaz tényleges nyugdíj – egészségi állapot legalább 40%-os mértéket elérő károsodása, ami a szerződés megkötésekor még nem áll fenn – a szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár biztosított általi betöltése,

12 Nyugdíjbiztosítás fogalma 2 ha a szerződés létrejöttétől a biztosítási esemény bekövetkeztéig legalább 10 év eltelik, kivéve – biztosított halálát, – biztosított legalább 40%-os mértékű egészségkárosodása – biztosító teljesítése nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás és azt a szerződés létrejöttétől számított legalább 10. év végéig vagy a biztosított haláláig nyújtják, ide nem értve havi 10 ezer forint alatti járadék egy összegben teljesítését Valamennyi biztosítási eseményt tartalmaznia kell a szerződésnek Ha a 40 %-os egészségkárosodás a szerződés megkötésekor fennáll, akkor azt már nem tartalmazhatja

13 Nyugdíjbiztosítás kedvezménye Kiegészítő biztosítás díjrésze nem kedvezményalap – Saját különös szerződési feltétel – Elkülönült díjrész Alapbiztosítás kockázati (halál, egészségkáro-sodás) díjrésze nem haladhatja meg a 10 %-ot Nem forintban fizetett díj átszámítása az adóév utolsó napján érvényes MNB árfolyamon Adójóváírás szerződésenként Visszafizetési kötelezettség akkor is, ha a szerződés megszűnése nélkül nem nyugdíjbiztosítási szolgáltatás történik, pl. részleges visszavásárlás

14 Felelősségbiztosítás Nem bevételnek minősül – Díjfizető tevékenységének ellátásában közreműködő – a díjat fizető kártérítési felelősségi körébe tartozó, – feladata ellátásával kapcsolatos felelősség – Sérelemdíj is PTK. szabályai vezető tisztségviselő felelősségéről

15 Teljes életre szóló biztosítás Megszűnik az adómentessége 2017. december 31. Megszűnik a kifizető adatszolgáltatási kötelezettsége A kifizető által fizetett biztosítási díj adóköteles – egyes meghatározott juttatás lesz 2018. január 1-ig még köthető biztosítás

16 Bevétel minősítése Bevétel a magánszemély által vagy más személy által végzett önálló, vagy nem önálló tevékenység ellenértékeke Ha nincs más szabály Nem minősíthető – adóalapba nem tartozó tételnek – Béren kívüli juttatásnak – Egyes más meghatározott juttatásnak

17 Munkáltató fogalmának változása Munkavállaló kölcsönvevője megállapodás alapján – eddig megállapodástól függetlenül Az általa juttatott bevétel tekintetében járhat el munkáltatóként – Kölcsönbeadó külföldi, és – Járulékkötelezettséget kölcsönbevevő teljesíti Iskolaszövetkezeti szolgáltatás fogadója – Iskolaszövetkezeti tag az érdekében tevékenykedik – Részére közvetlenül juttat bevételt

18 Külföldi vendégművész bevallása Egyszerűsített adózási mód választása esetén – Magyarországról távozást megelőzően – Meghatalmazott, megbízott esetén távozást követő 90 napon belül

19 Kiküldetési rendelvény Nem csak papír alapú lehet Elektronikus rendelvényt is lehet alkalmazni Zárt rendszerben kell kezelni, tárolni A digitális archiválás szabályait kell alkalmazni

20 Fogalmi pontosítások - támogatások Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatás : 2014. június 17-i 651/2014/EU rendelet Agrár csoportmentességi (ABER) támogatás : 2014. június 25-i 702/2014/EU Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: 2013. december 18-i 1408/2013/EU rendelet Halászati csekély összegű (de minimis) támogatás: 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet Kisvállalkozói kedvezményt ezekbe a kategóriákba kell besorolni

21 Közös őstermelői tevékenység Nyilatkozatnál közös háztartás – az egy lakóingatlanban együtt lakó, – ott bejelentett lakóhellyel, vagy – tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek közössége

22 Egyéni vállalkozó külföldi bevételének átszámítása Áfa alap forintra váltásához alkalmazott árfolyam alkalmazandó, ha – Ha áfát is átszámít – Áfa megfizetésére beszerzőként, szolgáltatás igénybe vevőként kötelezett (bármely korábbi évben is alkalmazható)

23 Egyéni vállalkozó Jövedelem minimum a bevétel 2 százaléka Nem vonható le az elábé Átalányadózásra jogosultság megszűnik jogerős bírság miatt számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt

24 Veszteség elhatárolás Eddig a veszteség korlátlan ideig számolható el Most az elhatárolástól számított 5 adóévben 2015. adóév előtt elhatárolt veszteség utoljára 2025-ben számolható el – Őstermelő – Egyéni vállalkozó

25 Értékcsökkenés egyéni vállalkozó Ültetvény nagyobb mint – szőlőültetvény esetén az 1000 négyzetméter (eddig 500), – gyümölcsfa ültetvény esetében az 1500 négyzetméter (eddig is), – bogyósgyümölcs-ültetvény esetében az 500 négyzetméter (eddig is) Ingyenesen szerzett ingó, ingatlan tárgyi eszközre nem lehet értékcsökkenést elszámolni.

26 Osztalék Osztalék a katás társaság nem katás tagjának fizetett nyereségrészesedés 2014-ben egyéb jövedelemnek minősül

27 Béren kívüli juttatás keretösszege SZÉP kártyán kívüli juttatások évi 200 ezer forintig – adóteher 35,7 % SZÉP kártyára 450 ezer forint – adóteher 35,7 % Mindkét esetben – Napi időarányosítás – A magánszemélyre tekintettel juttatott összeg is beszámít – Munkavállaló halála esetén nem kell időarányosítani

28 51,17 % adóteher Béren kívüli juttatás egyedi értékhatárát meghaladó rész SZÉP kártyán kívüli béren kívüli juttatások 200 000 Ft-on felüli része SZÉP kártyára adott juttatás 450 000 Ft-t meghaladó része SZÉP kártyán kívüli és SZÉP kártyára adott juttatás együttes értéke meghaladja a 450 000 Ft-ot.

29 Kifizetői adó megfizetése Juttatás hónapjának kötelezettségeként – Béren kívüli juttatás értékhatárt meghaladó része – Béren kívüli juttatás keretösszeget meghaladó része – Rekreációs keretet meghaladó rész – Munkaviszony megszűnésekor az időarányos kereteket meghaladó rész után

30 Akadálymentesítés mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegéből fakadó lakáshasználattal összefüggő életvitel nehézségeit csökkentő, a rendeltetésszerű használatot biztosító műszaki akadálymentesítési munkák elvégzése – A munkáltatói kölcsön kamata a kamatkedvezmény szabályainál mentesül – Munkáltatói lakáscélú támogatás adómentesen adható

31 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Személyi jövedelemadó 2015 Dr. Orbán Ildikó. А KÚRIÁNAK А PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEIRE VONATKOZÓ JOGEGYSÉGI HATÁROZATÁVAL KAPCSOLATOS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések