Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Uniós támogatások és közbeszerzés Dr. Holovács Gabriella (LL.M Groningen)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Uniós támogatások és közbeszerzés Dr. Holovács Gabriella (LL.M Groningen)"— Előadás másolata:

1 Uniós támogatások és közbeszerzés Dr. Holovács Gabriella (LL.M Groningen)

2 Közbeszerzés meghatározása (Kbt. 5.§) Közbeszerzési eljárást az  ajánlatkérőként meghatározott szervezetek  visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni  megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzés).

3 Közbeszerzés szabályozása (fontosabb jogszabályok) Jogszabály megnevezése tartalma 2011. évi CVIII. törvényKbt. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 842/2011/EU Rendelet Uniós hirdetménymintákról 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet Nemzeti hirdetménymintákról

4 Kbt. szerkezeti felépítése 1. rész – Általános rendelkezések I. -Célok, alapelvek II.. Értelmező rendelkezések III..- Személyi és tárgyi hatály IV.- ajánlatkérők és gazdasági szereplők V. Közzététel és kommunikáció 2. rész – Uniós értékhatárt elérő értékű beszerzések szabályai VI. a felhívás VII. Közbeszerzés tárgya, műszaki leírás VIII.A dokumentáció IX. Ajánlattevők, részvételre jelentkezők X. Benyújtás, felbontás XI. Bírálat XII. Eljárások fajtái XIII. Építési Koncesszió XIV. Közszolgáltatók 3. rész –Nemzeti eljárásrend 4. rész – Közbeszerzési szerződések 5. rész – Jogorvoslat 6. rész – Közbeszerzési Hatóság

5 Kbt. alkalmazási köre (Kbt.5.§)  ajánlatkérőként meghatározott szervezetek  visszterhes szerződés megkötése céljából  megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében

6 Közbeszerzési eljárás résztvevői  Közbeszerzés alanyai:  ajánlatkérők  ajánlattevők(részvételre jelentkezők)  Egyéb gazdasági szereplők  Bíráló Bizottság  Ellenőrzésben részt vevő szerv (NFÜ KFF – csak EU-s projekteknél)  Jogorvoslati eljárás szervei  KDB  Fővárosi Bíróság

7 Ajánlatkérők (Kbt. 6.§) 1) Minisztérium, Miniszterelnökség, központosított közbesz. 2) Állam, önkormányzat, költségvetési szerv, közalapítvány 3) Közjogi szervezet 4) In-house szervezet – 9.§ (1) bek. k) pont 5) Közszolgáltatók 6) Támogatott szervezetek 7) Önkéntes alkalmazók

8 Ajánlatkérők (folyt.)  Két fő csoport: klasszikus ajánlatkérők közszolgáltatók  Közös ajánlatkérők (képviselőt maguk közül – Kbt.21.§ (3) bek.)  Más nevében ajánlatkérő

9 Ajánlattevők  az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be  Többszörös megjelenés tilalma (Kbt. 28. §)  Közös ajánlattevők (konzorciumok, >25% alvállalkozó!) - képviselet kötelező - biztosíték egyszer - előírt alkalmassági követelményeknek együttesen, vagy egyikük által is megfelelhetnek - egyetemleges felelősség - eljárás során ajánlattételi /részvételi/ határidő lejárta után személyükben változás nem állhat be

10 Egyéb gazdasági szereplők  Alvállalkozók  Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet  Más nevében ajánlatkérő  projekttársaság

11 Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; 10% fölötti alválallkozót nevesíteni kell >25% alvállalkozó KÖZÖS AJÁNLATTEVŐ!

12 Eljárásban részt vevőkkel szembeni követelmények  Összeférhetetlenségi szabályok (Kbt. 24.§)  Alkalmassági követelmények  Pénzügyi és gazdasági  Műszaki szakmai  310/2011. Korm. rendelet szabályozza  Kizáró okok

13 Kizáró okok Kötelező (Kbt. 56.§)  Végelszámolás  Felfüggesztett tevékenység  Szakmai tevékenység  Eltiltás  Adó, vám, tb tartozás (1 évnél régebbi)  Hamis adatszolg, kizárás (3 éven belül)  Munkaügyi bírság spec. jogsértés  Közrendv. Bírság  Bűncselekmény  Nem fizette ki alvállalkozóit  Kbt. 56.§ (1) k) pont  Kbt. 56.§ (2) off shore!!! – tulajdonos nem lehet 25. %-nél több, a teljesítés során; Nemzeti rezsimben is kötelező Választható (Kbt. 57.§)  Gazd, szakmai jogszab. sértés  GVH bírság  Szerződéses köt nem teljesítette, elmúlt két év  Nyilvántartásba nincs bejegyezve külf.  Engedély, egyéb tagság nincs  Szakmai kötelezettségszegés 3 éven belül Nem kötelező előírni, de ha előírták, kötelező érvényesíteni

14 Kizáró okok (folyt.)  Ajánlattevők, alvállalkozók és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekkel szemben  Igazolási mód szabályai - 310/2011. Korm. rendelet  Alvállalkozók és alk.igazolásában részt vevők igazolására csak ajánlattevői nyilatkozat  Ajánlattevő felelőssége

15 Alkalmassági követelmények  Kbt. 55.§ + 310/2011. Korm. rendelet  Két csoport: 1) Gazdasági-pénzügyi alkalmasság 2) Műszaki-szakmai alkalmasság  Meghatározását közbeszerzés tárgyára korlátozni  Közös ajánlattétel esetén: - együttesen, vagy - bármelyikük által  Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által is teljesíthető

16 Közbeszerzés tárgya  árubeszerzés,  építési beruházás,  szolgáltatás megrendelése,  építési koncesszió és  szolgáltatási koncesszió

17 Árubeszerzés  olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről.  magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is.

18 Építési beruházás  visszterhes szerződés,  Tárgya: a) az 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, vagy módon történő kivitelezése.

19 Szolgáltatás  Ami nem árubeszerzés és nem építési beruházás  visszterhes szerződés,  tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről  Akkor is szolgáltatás, ha értéke meghaladja az árubeszerzés értékét

20 Építési koncesszió  olyan építési beruházás, amely alapján  az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt,  a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli.

21 Szolgáltatási koncesszió  olyan szolgáltatás-megrendelés, amelynek alapján  az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és  ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt,  a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli

22 Közbeszerzés tárgya eljárásrend és ajánlatkérők összefüggésében Uniós eljárásrendNemzeti eljárásrend Klasszikus ajánlatkérők ÁruSzolgáltatás Építési beruházás Áru szolgáltatás Építési beruházás Építési koncesszió szolgáltatásik oncesszió Építési koncesszió KözszolgáltatókÁruSzolgáltatás Építési beruházás ÁruSzolgáltatás Építési beruházás

23 Kivételek 1) Minősített adat, nemzetbiztonsági érdek 2) Védelmi, katonai, rendvédelmi célok 3) Nemzetközi szerződés, nemzetközi szervezetek eljárásrendje 4) Elektronikus hírközlési szolgáltatás 5) Központosított közbeszerzés az igénybevevők részére 6) Építési és szolgáltatási koncesszió – ha közszolgáltatásként a XIV. fejezet alá tartozna 7) Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás – külön törvény 8) In-house megállapodások 9) Helyi önkormányzat kötelező közoktatási feladatainak ellátása 10) Ingatlan vásárlás 11) Értékpapír kibocsátás, eladás, vétel, átruházás 12) Műsorszám vétel, fejlesztés, előállítás 13) Választottbíróság, békéltetés 14) Munkaszerződés, közszolgálati jogviszony 15) Kutatás-fejlesztés, ha eredménye nem ajánlatkérőnél hasznosul 16) 6.§ (1) a)-c) kizárólagos jog alapján nyújtott szolgáltatása 17) 6.§ (1) a)-c) közfeladat végzésének átadása nyereség nélkül

24 In-house megállapodások (Kbt.9:§ (1) k) pont) 1. típus:  6. § (1) bekezdés a)-d) szerinti ajánlatkérő és az egyedüli tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet köti  Közfeladat, közszolgáltatás ellátása  Ajánlatkérő teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik  képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, feltéve hogy  a szerződéskötést követően a gazdálkodó szervezet adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a az egyedüli tag ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik 2. típus:  a 6. § (1) bekezdés a)-d) szerinti ajánlatkérő és olyan gazdálkodó szervezet köt egymással, amelynek részvényei vagy üzletrészei kizárólag ezen ajánlatkérő és más a 6. § (1) bekezdés a)- d) szerinti ajánlatkérő(k) tulajdonában vannak,  Közfeladat, közszolgáltatás ellátása  az ajánlatkérők az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal közösen rendelkeznek és  képesek a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, feltéve,  a szerződéskötést követően a gazdálkodó szervezet adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a a tag ajánlatkérőkkel kötendő szerződések teljesítéséből származik MAX 5 évre!

25 Közbeszerzési értékhatárok o Uniós – EU Bizottság állapítja meg o Nemzeti (egyszerű) közbeszerzési -éves költségvetési törvény állapítja meg o Közbeszerzési Hatóság a költségvetési év elején közzéteszi o Alanyonként eltérő o Közbeszerzési tárgyanként eltérő o Beszerezési tárgycsoporton belül is van eltérés

26 Közbeszerzési értékhatár beszerzés tárgya és ajánlatkérők kapcsolatában UniósNemzeti Áru, Szolgáltatás Építési beruházás Építési konc. Áru, Szolgáltatás Épít. beruh. Épít. konc. Szolg. konc. 6.§ (1) a) 39.287.460, Ft 1.520.483.340,- Ft 8 MFt 15 MFt 100 MFt 25 MFt 6. (1) egyéb 60.690.330,- Ft Közszolgá ltatók (Kbt. XIV. fejezet) 121.380.660,- Ft 1.520.483.340,- Ft - 50 MFt 100 MFt --

27 Becsült érték (Kbt. 11.§) o közbeszerzés megkezdésekor o annak tárgyáért általában kért vagy kínált o általános forgalmi adó nélkül számított, o a Kbt. 12-18. §-okban foglaltakra tekintettel megállapított o legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatás

28 Közbeszerzési eljárások A) Eljárásrend 1. Uniós (Kbt. II. rész) 2. Nemzeti (Kbt. III. rész) B) Eljárás fajták 1. Nyílt 2. Meghívásos 3. Tárgyalásos - hirdetmény közzétételével induló - hirdetmény nélküli 4. Versenypárbeszéd

29 Köszönöm a figyelmet holovacs.gabriella@upcmail.hu


Letölteni ppt "Uniós támogatások és közbeszerzés Dr. Holovács Gabriella (LL.M Groningen)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések