Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vezetői feladatok az aktuális jogszabályi környezetben ( tanügyi, tanügy-igazgatási kérdések ) Tótáné Tóth Éva Szolnok Városi Óvodák tanügy-igazgatási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vezetői feladatok az aktuális jogszabályi környezetben ( tanügyi, tanügy-igazgatási kérdések ) Tótáné Tóth Éva Szolnok Városi Óvodák tanügy-igazgatási."— Előadás másolata:

1 Vezetői feladatok az aktuális jogszabályi környezetben ( tanügyi, tanügy-igazgatási kérdések ) Tótáné Tóth Éva Szolnok Városi Óvodák tanügy-igazgatási igazgató helyettes

2 Intézményértékelés (OH);
Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Szaktanácsadás (OFI) Óvodai tevékenységek, tematikus Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Minősítés (OH) Szolnok Városi Óvodák Szontagh Pál, pedagógiai szakértő, Református Pedagógiai Intézet

3 Szakértő - tanfelügyelet
•ellenőriz, értékel, hibát tár fel, tényeket állapít meg, javasol •szakvéleményt készít a felkérésben foglaltak szerint •pedagógusokat, vezetőket, intézményeket értékel általános pedagógiai szempontok alapján Eszközei •szempontsorok •kérőívek •értékelőlapok /egységes, nyilvános/ Módszerei •óralátogatás •interjú •pedagógiai dokumentumok vizsgálata •intézményi önértékelés vizsgálata Munkájának eredménye •megállapításait, javaslatait tartalmazó jegyzőkönyv Látogatása •legalább 5 évente •előre bejelentett időpontban Szolnok Városi Óvodák Szontagh Pál, pedagógiai szakértő, Református Pedagógiai Intézet

4 A tanfelügyeleti standardok fajtái
Az ellenőrzés területeinek megfelelő A pedagógusok ellenőrzése - értékelése Az intézmény ellenőrzése - értékelése A vezető ellenőrzése - értékelése Egységes, de az intézménytípusok sajátosságait figyelembe vevő (óvoda, általános iskola, gimnázium, szakképzés, kollégium, művészeti iskola, gyógypedagógiai intézmény) Szolnok Városi Óvodák Szontagh Pál, pedagógiai szakértő, Református Pedagógiai Intézet

5 A tanfelügyelet felépítése
•Intézményi eredmények •Intézményi kapcsolatok Intézményértékelés •Vezetői felkészültség •Vezetői munka hatékonysága •Vezetői attitűd Vezetőértékelés •Pedagógiai, szakmai felkészültség •Pedagógiai munka hatékonysága •Pedagógusattitűd Pedagógusértékelés Szolnok Városi Óvodák Szontagh Pál, pedagógiai szakértő, Református Pedagógiai Intézet

6 Dokumentum ellenőrzés
a.) Az intézmény működését meghatározó szabályzók, szabályzatok elkészítése (Pedagógiai program; Szervezeti és működési szabályzat; Házirend; Intézményi továbbképzési program) Legitimáció folyamata, dokumentumai b.)Az intézmény működését meghatározó szabályzók, szabályzatok tartalma (Pedagógiai program; Szervezeti és működési szabályzat; Házirend; Intézményi továbbképzési program; Adatkezelési szabályzat; Iratkezelési szabályzat; ) Munkaterv ( két egymást követő nevelési év munkaterve ) Pedagógiai program Szervezeti és működési szabályzat Házirend Intézményi továbbképzési program Adatkezelési szabályzat Iratkezelési szabályzat Szolnok Városi Óvodák

7 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről
A köznevelési intézmény működésének rendje 25. § (1) A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. (2) Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg az e törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül - a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola, kollégium által elvárt viselkedés szabályait. Szolnok Városi Óvodák

8 (3) A házirend előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend az óvodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel. (4)63 A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési intézményben a szakalkalmazotti értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a házirend nyilvános. Szolnok Városi Óvodák

9 70. § (1)207 A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. (2) A nevelőtestület a) a pedagógiai program elfogadásáról, b) az SZMSZ elfogadásáról, c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, e) a továbbképzési program elfogadásáról, f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, g) a házirend elfogadásáról, h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról, i) a tanulók fegyelmi ügyeiben, j) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról, k) jogszabályban meghatározott más ügyekben dönt. Szolnok Városi Óvodák

10 (3) A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 73. § (1) Az óvodában, az iskolában és a kollégiumban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. Szolnok Városi Óvodák

11 Szervezeti és működési szabályzat-20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
4. § (1) A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) kell meghatározni a) a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét, b) a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, c) a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel, d) ha a nevelési-oktatási intézmény tagintézménnyel, intézményegységgel rendelkezik, a tagintézménnyel, intézményegységgel való kapcsolattartás rendjét, e) a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a vezetők közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, f) az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét, Szolnok Városi Óvodák

12 m) az intézményi védő, óvó előírásokat,
g) a vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, az intézményi tanács, valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét, h) a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, i) a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást, j) az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, k) a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok munkájának segítésében, l) az alapfokú művészeti iskola kivételével a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét, m) az intézményi védő, óvó előírásokat, n) bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket, o) annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról, Szolnok Városi Óvodák

13 p) azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel, r) az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, s) az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét, t) az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, munkaköri leírás-mintákat, u) mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, vagy nem lehet szabályozni. (4) Az SZMSZ-ben meghatározhatók azok a nevelési-oktatási intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek. (5) Ha iskolaszék, óvodaszék, kollégiumi szék nem működik, az SZMSZ elfogadásakor az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség véleményét kell beszerezni. Szolnok Városi Óvodák

14 A házirend - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
5. § (1) A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni a) a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó előírásokat, b) a térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, d) a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit, e) a gyermekek, tanulók jutalmazásának elveit és formáit, f) a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit, Szolnok Városi Óvodák

15 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK I
LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK I. Készítette: a Szolnok Városi Óvodák nevelőtestülete Szolnok, 201…………… ……………….. …………. a nevelőtestület nevében II. A Közalkalmazotti Tanács a Szolnok Városi Óvodák SzMSz-ének elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez általános véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg A Közalkalmazotti Tanács elnöke III. AZ ÓVODA SZMSZ – ÉBEN FOGLALTAKKAL KAPCSOLATOSAN MAGASABB JOGSZABÁLYBAN BIZTOSÍTOTT VÉLEMÉNYEZÉSI JOGÁVAL ÉLVE A DOKUMENTUMRÓL VÉLEMÉNYT ALKOTOTT AZ ÓVODÁBAN MŰKÖDŐ SZÜLŐI SZERVEZET/KÖZÖSSÉG. Kelt: Szolnok, 201 ……………….. ……………………………………… Szülői Szervezet elnöke Szolnok Városi Óvodák

16 IV. Az óvoda nevelőtestülete át nem ruházható jogkörében a Szervezeti és Működési Szabályzatot 201 …………… -án tartott határozatképes rendkívüli ülésén 100 %-os igenlő szavazattal …../ (….) határozatszámon elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai a csatolt jelenléti íven hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. Kelt: Szolnok, 201 ……………….. …………………………………………………… a nevelőtestület nevében névaláírás V. A fenntartó a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottakkal a …./201…. (..) számú határozatával egyetértett. (ezt akkor kell hitelesíteni ha a fenntartóra bármely szabályzat pénzügyi többletkiadással jár) A fenntartóhoz való benyújtás időpontja: 201 ………….. Kelt: Szolnok, 201 ……………….. …………………………………… a fenntartó képviseletében VI. A Szolnok Városi Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatát …../201 ………… (..) számú határozatával döntési hatáskörében …../201… (..) határozatszámon jóváhagyta az óvoda igazgatója. Kelt: Szolnok, 201 ……………….. ……………………………. PH. igazgató Szolnok Városi Óvodák

17 Az iratkezelés és az ügyintézés szabályai 20/2012.EMMI r.
84. § (2) A nevelési-oktatási intézménybe érkezett vagy az intézményen belül keletkezett iratok kezelésének rendjét az iratkezelési szabályzatban, ha a nevelési-oktatási intézmény ennek készítésére nem kötelezett, adatkezelési szabályzatban kell meghatározni. (3) A nevelési-oktatási intézménybe érkezett és az intézményben keletkezett iratokat iktatni kell. (4) Ha az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás nemzetiségi nyelven folyik, a gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, iskolai oktatásával kapcsolatosan keletkezett iratokat külön iktatókönyvben, két nyelven - a nemzetiség által használt és magyar nyelven - kell iktatni és tárgymutatózni. (5) A személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell. (6) A jogszabályban meghatározottakon túl felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, a diákönkormányzat, az óvodaszék, az iskolaszék, a kollégiumi szék, az intézményi tanács, a szülői szervezet, a munkahelyi szakszervezet részére érkezett leveleket, továbbá azokat az iratokat, amelyek felbontásának jogát a vezető fenntartotta magának. (7) Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, elektronikus levélben vagy a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn vagy személyes tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását. Szolnok Városi Óvodák

18 85. § (1) A nevelési-oktatási intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell
a) a nevelési-oktatási intézmény aa) nevét, ab) székhelyét, b) az iktatószámot, c) az ügyintéző megnevezését, d) az ügyintézés helyét és idejét, e) az irat aláírójának nevét, beosztását és f) a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. (2) A nevelési-oktatási intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A határozatnak a rendelkező részben és az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell a) a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, b) amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást, c) a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és d) az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést. – Jogorvoslat lehetőségét, másod fokon az intézmény fenntartója, kézhezvételtől számított 15 napon belül évi CXC.tv. Szolnok Városi Óvodák

19 (3) Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha a köznevelési intézmény nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény működésére, a gyermekekre, a tanulókra vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), továbbá akkor, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja és elkészítését a nevelési-oktatási intézmény vezetője elrendelte. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a meghozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott írja alá. (4) Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének a napja megállapítható legyen. 86. § (1) Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét az 1. mellékletként kiadott irattári terv határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének évétől kell számítani. (2) Az iratok selejtezését a nevelési-oktatási intézmény vezetője rendeli el és ellenőrzi. A tervezett iratselejtezést annak tervezett időpontját legalább harminc nappal megelőzően be kell jelenteni az illetékes levéltárnak. Szolnok Városi Óvodák

20 Dokumentumok nyilvánossága 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
82. § (2) Az óvoda, iskola, kollégium vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők, tanulók részére tájékoztatást adni a pedagógiai programról. (3) Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. (4) A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót tájékoztatni kell. (6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott kérdések SZMSZ-ben történő szabályozásánál az iskolaszéket, óvodaszéket, kollégiumi széket, vagy ha az nem működik, az iskolai, óvodai, kollégiumi szülői szervezetet, közösséget és az iskolai kollégiumi diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. Szolnok Városi Óvodák

21 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát, c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, Szolnok Városi Óvodák

22 f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza. (2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát. 24. § (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. § szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési intézmény képviselője a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként egyszer, az OSAP-jelentés megküldését követő tizenöt napon belül felülvizsgálja. A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat. Szolnok Városi Óvodák

23 Kötelezően használt nyomtatványok az óvodában
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Kötelezően használt nyomtatványok az óvodában a) a felvételi előjegyzési napló, b) a felvételi és mulasztási napló, c) az óvodai csoportnapló, d) az óvodai törzskönyv, e) a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény (a továbbiakban: óvodai szakvélemény), f)45 a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció. Szolnok Városi Óvodák

24 (3) A felvételi előjegyzési napló gyermekenként tartalmazza
89. § (1) Az óvodai felvételi előjegyzési napló az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartására szolgál. (2) A felvételi előjegyzési naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a nevelési évet, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát is. A napló nevelési év végén történő lezárásakor fel kell tüntetni a felvételre jelentkező, a felvett és a fellebbezés eredményeként felvett gyermekek számát. (3) A felvételi előjegyzési napló gyermekenként tartalmazza a) a jelentkezés sorszámát, időpontját, b) a gyermek nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja (gondviselője) nevét, Szolnok Városi Óvodák

25 d) annak az óvodának a megnevezését, ahová a gyermek jelentkezését még benyújtották,
e) annak tényét, hogy a gyermek a jelentkezés időpontjában részesül-e bölcsődei vagy óvodai ellátásban, f) a szülő felvétellel, ellátással kapcsolatos igényeit, g) a felvételi elbírálásánál figyelembe vehető egyéb szempontokat, h) az óvodavezető javaslatát, i) a felvétellel kapcsolatos döntést, annak időpontját, j) a felvétellel kapcsolatos fellebbezés időpontját és iktatószámát, k) a felvétel időpontját. Szolnok Városi Óvodák

26 (3) A felvételi és mulasztási napló
90. § (1) A felvételi és mulasztási napló az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására és mulasztásaik vezetésére szolgál. (2) A felvételi és mulasztási naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a nevelési évet, a csoport megnevezését. ( Küllapon található jogszabályi hivatkozás ) (3) A felvételi és mulasztási napló a) a gyermek naplóbeli sorszámát, oktatási azonosító számát, nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, okirat számát, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét, (5) A gyermeket akkor lehet a felvételi és mulasztási naplóból törölni, ha az óvodai elhelyezése megszűnt. Szolnok Városi Óvodák

27 c) az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves összesítését,
d) a szülők napközbeni telefonszámát, e) a megjegyzés rovatot tartalmazza. (4) Amennyiben az óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is ellátja, a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény kiállításának időpontját és számát, valamint az elvégzett felülvizsgálatok, továbbá a következő kötelező felülvizsgálat időpontját. (5) A gyermeket akkor lehet a felvételi és mulasztási naplóból törölni, ha az óvodai elhelyezése megszűnt.(határozat száma, vagy záradék - iskolába iratkozás esetén) Szolnok Városi Óvodák

28 (2) Az óvodai törzskönyv tartalmazza
92. § (1) Az óvodai törzskönyv az óvodára vonatkozó legfontosabb adatok vezetésére szolgál. (2) Az óvodai törzskönyv tartalmazza a) a törzskönyvi bejegyzések hitelesítésének időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát, b) az óvoda nevét és címét, c) nevelési évenként az óvoda általános adatait (önkormányzati, nem önkormányzati jelleg, nevel-e sajátos nevelési igényű és nemzetiségi gyermekeket, gyakorló intézményként működik-e, a gyermekek október 1-jei létszámát, az összes férőhely és a szükséges férőhelyek számát, gyermekcsoportjainak számát, az óvodapedagógusok számát, a bérgazdálkodó, a munkáltató és gondnokság megnevezését, Szolnok Városi Óvodák

29 g) az engedélyezett és betöltött összes álláshely évenkénti számát,
d) az óvoda nyitvatartási idejét (év, heti időszak, napi időszak és időtartam), e) a gyermeklétszámot nevelési évenként összesítve, továbbá az október 1-jei és május 31-i állapot szerint, a korosztályonkénti bontást, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos, továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát, a gyermekcsoportok október 1-jei számát, f) nevelési évenként az étkezésben részesülő és nem részesülő gyermekek számát, g) az engedélyezett és betöltött összes álláshely évenkénti számát, h) az óvoda telkeinek adatait nevelési évenként (összes terület, tulajdonos, a kert, a beépített terület és az udvar területe), Szolnok Városi Óvodák

30 i) az óvoda épületeinek adatait (építés éve, használat jogcíme, fűtési módja, légtere, alapterülete, a WC-k száma, a szolgálati lakások száma, a felújítások adatai), j) kimutatást az óvoda helyiségeiről (alapterület, férőhely, minőség, használat, a gyermekcsoportok közvetlen ellátását szolgáló helyiségek, egyéb helyiségek), k) az óvoda könyvtárának adatait (állományát, állományának gyarapodását, csökkenését) nevelési évenként, l) az óvodapedagógusok és egyéb alkalmazottak adatai közül a nevet, születési helyet és időt, a végzettséget, szakképzettséget, a beosztást, a szolgálati idő kezdetét, a munkába lépés és kilépés időpontját. Szolnok Városi Óvodák

31 b) az állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy az intézmény
93. § (1) Az óvodai szakvélemény az óvodának a gyermek iskolaérettségére vonatkozó állásfoglalására szolgáló három példányból álló nyomtatvány. (2) A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai szakvéleményen fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját és címét. (3) A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai szakvélemény tartalmazza a) a gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, és az OM számát b) az állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy az intézmény ba) a gyermeknek az általános iskola első évfolyamára való felvételét, bb) a gyermek további óvodai nevelését, bc)49 a gyermek iskolaérettségének megállapítása céljából a szakértői bizottság vizsgálatát javasolja, c) a szakvélemény kiállításának helyét és idejét, az óvodavezető aláírását, d) a szülőnek a szakvélemény megismerését igazoló aláírását. (5) A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai szakvélemény egy példánya az óvodában marad, egy példányát át kell adni a szülőnek. Amennyiben az óvodavezető a gyermek további óvodai nevelésére tesz javaslatot, akkor az egyik példányt meg kell küldeni a gyermek lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének. Szolnok Városi Óvodák

32 Köszönöm a figyelmet! Szolnok Városi Óvodák


Letölteni ppt "Vezetői feladatok az aktuális jogszabályi környezetben ( tanügyi, tanügy-igazgatási kérdések ) Tótáné Tóth Éva Szolnok Városi Óvodák tanügy-igazgatási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések