Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

4.2 A.A REFORMÁCIÓ FŐBB IRÁNYZATAI FORRÁSOK ALAPJÁN (lutheránus, kálvinista) B. A KATOLIKUS MEGÚJULÁS, AZ ELLENREFORMÁCIÓ KIBONTAKOZÁSA C. A BAROKK STÍLUS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "4.2 A.A REFORMÁCIÓ FŐBB IRÁNYZATAI FORRÁSOK ALAPJÁN (lutheránus, kálvinista) B. A KATOLIKUS MEGÚJULÁS, AZ ELLENREFORMÁCIÓ KIBONTAKOZÁSA C. A BAROKK STÍLUS."— Előadás másolata:

1 4.2 A.A REFORMÁCIÓ FŐBB IRÁNYZATAI FORRÁSOK ALAPJÁN (lutheránus, kálvinista) B. A KATOLIKUS MEGÚJULÁS, AZ ELLENREFORMÁCIÓ KIBONTAKOZÁSA C. A BAROKK STÍLUS Nagyhatalmi konfliktusok és vallási ellentétek a kora újkori Európában (Pl. francia – Habsburg vetélkedés, harmincéves háború)‏ Tk 4- Herber, Martos, Moss, Tisza /Történelem 4 Tk (W)-Walter Mária Tk (Sz)-Száray Miklós

2 római katolikusortodox szkizma Konstantinápoly Róma Konstantin JézusPalesztina 1122 1054 Cluny mozgalom IV.Henrik VII. Gergely Avignon III. Ince 1415 Eretnek mozgalmak inkvizíció Kolduló rendek Ismétlés: Kereszténység kialakulása és elterjedése

3 EGYHÁZ és REFORM Tk (W)-9.old, 75.old, 157.old Tk (Sz)-7.old., 40.old, 155.old Tk(Sz)-2012-11.old EVANGÉLIKUS EGYHÁZ Tk(W)-157.old. Tk (Sz)-155.old Tk(Sz)-2012-12-13.old REFORMÁTUS EGYHÁZ Tk (W)-161.old Tk (Sz)-155.old Tk(Sz)-2012-13.old KATOLIKUS MEGÚJULÁS Tk(W)-161.old Tk (Sz)-155.old Tk(Sz)-2012-20.old

4 Válság és reform a középkori egyházban Tk.(SZ/F)156.old/1. Ismertesse a középkorban az egyházat ért válságokat és jellemezze azok megoldását! Mennyiben tér el a XV. századi helyzet a korábbiaktól? Válságok és reformok Tk.Sz-2012 11.old/3*

5 Római katolikus Evangélikus egyház Biblia Kálvin János Genf Búcsúcédulák 1122 Cluny mozgalom VII. Gergely Konstanzi zsinat Kolduló rendek Trident Loyolai (Szent) Ignác Jezsuita rend Prezsbiteri rendszer „Egyedül a hit által” Megerősítette az egyházi hierarchiát, a hagyományokat és a szentségeket. A katolikus megújulás Református egyház Luther Márton barokk Sikerült felszámolni az egyházszakadást, de mélyreható egyházi reformokat elvetették Szimónia, laza erkölcsök mozgalmak Inkvizició Egyházszakadás Számos válság megoldás Eretnek Reneszánsz pápák időszaka „Eleve elrendelés” 1517 Német –római Császárság Róma Szervét Mihály Unitárius egyház V. Károly

6 Északon Ahol mélyebben gyökerezett a hit Vissza kell térni a kereszténység ősi formáihoz elvezetnek reneszánszhoz Itáliában (Nem a kereszténységben van a hiba, hanem az emberekben akik megrontották) REFORMÁCIÓ Egyház elvilágiasodása, a hitélet mélyülő válsága http://mek.oszk.hu/01200/01267/html/07kotet/ind07kot.htm Nagy Képes Világtöténet / Marczali Henrik/A reformáció kora

7 Tk.4-40.old: X. Leó Szent Péter-templom felépítésének befejezésére hirdette meg a búcsút, s megbízta Albert mainzi érseket a cédulák árusításának lebonyolításával. A befolyó jövedelem felét átengedte neki, hogy törleszteni tudja az augsburgi Fugger-bankháznál fennálló tartozását. Ezért a búcsú árusító dominikánus szerzeteseket a Fuggerek ügynökei kísérték, s azonnal le is foglalták az adományok felét. Így az eredetileg kegyes célokkal hirdetett akció a bűnökkel való kufárkodás jellegét öltötte megára, és óriás felháborodást keltett. (Raffaello festménye)‏ X. Leó pápa „Élvezzük az Isten által reánk ruházott pápaságot” X.Leó pápa megválasztasakor leírt soraiból- Róma,1513 márc. A reneszánsz pápák kora(II. Gyula, X. Leó), jellemző volt a nepotizmus(saját rokonaikat juttatták egyházi méltóságokhoz), a szekularizáció(egyházi birtokok világi kézbe kerülnek) illetve a szimónia(egyházi tisztségek, javak áruba bocsátása). http://www.suliaweben.hu/index.php?page=video&v=244 A reformáció kezdete

8 Wittenberg Búcsúcédulák X. Leó 1517 Luther Márton Raffaello festménye Tk.4.-40old: Az a 95 pont, amelyet Luther Márton Ágoston- rendi szerzetes 1517. okt. 31.-én kitűzött a szászországi Wittenberg vártemplomának kapujára, még nem tartalmazott átfogó támadást a katolikus egyház ellen. Fő kiváltó oka a bűnbocsátó- vagy búcsúcédulákkal való visszaélések sorozata volt. A búcsú a bocsánatos bűnök elkövetéséért járó tisztítótűzi szenvedés megrövidítését vagy teljes elengedését tette lehetővé, s ezt holtak számára is meg lehetett szerezni. Nem volt azonos a bűnök alóli feloldozással, sem a bűnbocsánattal, ezt pénzen soha sem lehetett megvásárolni, hanem az egyházi büntetést lehetett vele megváltani. A bűnökért járó vezeklést, ami lehetett böjt, zarándoklat, keresztes hadjáratban való részvétel stb., helyettesítette valamilyen kegyes célra adományozott összeg. Eredetileg nem is vonatkozott a tisztítótűzbeli büntetés csökkentésére, csak később terjesztették ki rá. http://www.youtube.com/watch?v=w7G8tam4amg Reformáció - történelem érettségi felkészítő videó

9 Mély vallásosság, a kereszténység igazában való őszinte meggyőződés vezeti Luther mint szerzetes. Cranach Lukács 1520-ból való rézmetszete után. http://www.youtube.com/watch?v=nYJxyVhX8BI Birodalmak és fénykorok-27. rész /reformáció „5. A pápa nem akar elengedni és nem is engedhet el semmiféle büntetéseket, mint amiket ő saját belátása szerint, vagy az egyházi szabályok értelmében kirótt… 21. Tévednek tehát mindazok a búcsúhirdetők, akik azt állítják, hogy a pápai búcsú folytán az ember minden büntetéstől megszabadul – üdvözül… 36. Minden igaz, bűnbánó keresztény elnyeri a büntetéstől és a bűntől való teljes feloldozást, s ebből ő a bűnbocsátó cédulák nélkül is részesül. 37. Minden igaz keresztény –akár él, akár már halott –részese a Krisztus és az egyház minden lelki javának, melyeket Isten ugyancsak bűnbocsátó cédulák nélkül adott… 43. Fel kell világosítani a keresztényeket, hogy jobb dolgot művel az, aki a szegényeknek alamizsnát ad vagy a nyomorgót segíti, mint az aki búcsút vásárol… 82. ha a pápa Szent Péter –székesegyház felépítéséhez szükséges nyomorult pénzt- ami gyenge indoklás - számtalan lelket vált ki a tisztítótűzből, akkor miért nem üríti ki a tisztítótüzet a szentséges szeretetre és a lelkek iszonyú gyötrődésére tekintettel, ami pedig mindennél igazságosabb indok lenne.” Részletek Luther 95 pontjából, Wittenberg,1517. okt.31) 95.Pont Tk.Sz-2012 12.old/6*

10 Evangélikus egyház Szerzetes rendeket Egyedül a hit által üdvözülhet Keresztség,úrvacsora Szentségeket Isten kegyeleméből Biblia http://www.youtube.com/watch?v=BLGjLmLpBiI Birodalmak és fénykorok 28/ Luther Márton Az új tanok gyors térhódítását rendkívüli módon elősegítette a könyvnyomtatás elterjedése. Pápa hatalmát Elvetette: Csak kettőt tartott meg: Isteni kinyilatkozás egyetlen forrása Felfogása szerint Luther tanai Tk.Sz-2012 13.old/10* Anyanyelvű igehirdetés

11 A Luther Márton által Wartburg várában németre fordított Biblia 1530-ban Melanchton, Luther munkatársa tételszerűen megfogalmazta, és az augsburgi birodalmi gyűlés elé terjesztette a reformáció teológiai alapelveit. Ez az augsburgi (ágostai) hitvallás lett a lutheri egyház elvi alapvetése. …. A háború akkor robbant ki amikor a protestánsok megtagadták a részvételt az1545- ben megnyílt tridenti zsinaton. 1555-ben az augsburgi vallásbékével zárult, ebben a lutheránus vallást a katolikussal egyenrangúnak ismerték el, az uralkodók vallási ügyekben szabadon rendelkezhettek, az alattvalók uraik vallását kötelesek követni. 1529-ben volt a speyeri birodalmi gyűlés kimondta, hogy Luther hívei megmaradhatnak vallásukban, de hitüket nem terjeszthetik. Ez ellen a reformáció hívei „protestáltak”, vagyis tiltakoztak, ezért hívták őket, majd általában a reformáció különböző irányzatainak híveit protestánsoknak V. Károly http://church.lutheran.hu/luther/index.html A Lutheránus Egyház honlapja

12 Katharina von Bora Philipp Melanchthon Luther Márton talán legközelebbi munkatársa. Kezdettől fogva fontos teológiai munkát is végzett, tudatosan vállalva a reformátor egyházszervező és a protestantizmus egységének védelmező szerepét. Luther 1525. június 13-. án kötött házasságot Barátai megpróbálták lebeszélni, Melanchthon egyenesen "szerencsétlen cselekedetként" értékelte, de Luther családi életével is példázni akarta a reformáció tanait.

13 Új vallás értelmezők: Münzer Tamás - anabaptisták Vagyonközösség, állam ellenesparasztháború Szervét Mihály - antitrinitáriusok Svájci reformáció: Ulrich Zwingli és Kálvin János Szentháromságtagadók

14 Kálvin János Egyszerű, szegény egyház polgári eszményeket Következetesen felszámolta a katolikus hagyományokat Ökormányzatokon (Prezsbiteri rendszer) állította középpontba alapuló felépítése Genf (ésszerűen berendezett egyház, tiszta erkölcs, szorgos polgárság- /munka, vagyonszerzés,közösség szolgálata) http://leporollak.hu/egyhtori/kalvin/irasok/inst/KISINST.HTM KÁLVIN JÁNOS: A KERESZTYÉN VALLÁS ALAPVONALAI /(INSTITUTIO RELIGIONIS CHRISTIANAE) Erősítette az emberekben a közösséghez, a gyülekezethez tartozást (közös ima, közös éneklés) Isten eleve elrendelte, hogy az ember üdvösségre vagy kárhozatra jut, cselekedetektől függetlenül. Isten elrendelése az ember életén meglátszik – siker Isten a kiválasztás jele. „ ELEVE ELRENDELÉS ”

15 „Eleve elrendelésnek pedig Istennek azt az örök elhatározását nevezzük, amellyel önmagában elvégezte azt, hogy akarata szerint mi történjék minden egyes emberrel.” (Kálvin: A keresztyén vallás rendszere)‏ Kálvin János http://mek-oszk.uz.ua/07100/07181/07181.pdf Joachim Staedtke: Kálvin János

16 iskoláztatás Könyvnyomtatás Reformáció ösztönözte: Anyanyelvi kultúra

17 A REFORMÁCIÓ IRÁNYZATAI *Tk.Sz-2012/15.old.10: Gyűjtse össze a reformáció szinte minden irányzatára jellemző, közös jegyeket! Magyarázza meg az azonosság okait! Gyűjtse össze az irányzatok eltérő vonásait is! Milyen összefüggés mutatható ki a reformáció irányzatainak jellegzetességei és az irányzatok társadalmi támogatottsága között? Reformáció irányzatai: Tk.Sz-2012 15.old/15*

18 ELLENREFORMÁCIÓ-KAKATOLIKUS MEGÚJULÁS Trident-i Loyolai (Szent) Ignác Katonás fegyelem, A katolikus egyház részben megújult, részben kemény eszközökkel vette fel a küzdelmet, ami lelassította a reformáció terjedését. Jezsuita rend -et A pápával szemben a feltétlen engedelmesség során az egyház minden olyan tételt megerősített, amit a protestánsok elakartak törölni, így az egyházi hierarchiát, a hagyományokat és a szentségeket. A szent hagyományt a hit forrásaként a Bibliával egyenrangúnak jelentették ki, megerősítették a pápa egyházfőségét, a papi rendet, a misét, a fülbe gyónást és a szentek tiszteletét. Megállapították, hogy az üdvösséghez a hit csak kapu, ezen kívül az eléréshez az egyház közvetítése, a tevékeny vallásosság és a jó tétemények szükségesek. Hitelvi szempontokból a tridenti zsinat a reformáció elutasítását jelentette. zsinat megalapította a Fő feladatának a katolicizmus védelmét tekintette Jellemzői: 1545-1563 Ellereformáció Tk.Sz- 160.old/15* Tk.Sz-2012 20.old/15*

19 A reformáció és a katolicizmus elterjedése a XVI-XVII. században

20 Katolikusok üldözése Angliában

21 A Szent Bertalan-éj Párizsban (F. Dubois festménye)

22 http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/18het/muvtori/muvtori18.html A barokk művészet Lorenzo Bernini (1598-1680) Szent Teréz eksztázisa két évszázada a kultúra, a tudományok fejlődésének ragyogó korszaka. Nagyjelentőségű felfedezések születtek a tudomány számos területén. KÉPZŐMŰVÉSZET Az időben lejátszódó cselekményt, a történést akarja bemutatni, még akkor is, ha portrészerűen csak egyetlen alakot vagy pl. valamilyen tájat ábrázol. A térben szabadon áramló, lendületes vonalvezetést kedveli. Megmozgatja a formát s ennek érdekében előszeretettel aknázza ki a fény és az árnyék festői ellentétét. művészet gyakran folyamodik a szemet megtévesztő illuzionisztikus formálás különféle eszközeihez. A kor racionális gondolkodásmódja azonban itt is érvényesül. A barokk illuzionizmus nem tagadja meg a valóságot; az érzékelés határait akarja kitágítani. A barokk művészet legnagyobb mesterei Itáliában Caravaggio és Bernini, Spanyolországban Greco és Velasquez, Flandriában Rubens és van Dyck, Hollandiában Frans Hals, Rembrandt és Vermeer. (Spanyolországban) Diego Velazquez (1599-1660) Vénusz a tükörrel A három Grácia Rubens Flandriában (Itáliában) Barokk stílus

23 http://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/manierizmus.htm A BAROKK A barokk építészet a 16. század végén Itáliában alakult ki, onnan terjedt át a következő század folyamán Európa többi országára. Kiteljesedésének nagy korszaka Itáliában 17. század utolsó negyedéig, Franciaországban a 18. század kezdetéig tartott. Német területen, a Habsburg monarchia országaiban és Oroszországban a stílus virágkora a 18. század első felére esik. Nem mindenütt tudott gyökeret ereszteni. Anglia pl. nem fogadta be, ott a barokk idején is a klasszikus hangvételű palladiánus irányzat volt az uralkodó. (Az Ibériai félsziget országaiban, valamint Közép- és Dél-Amerika spanyol, ill. portugál fennhatóság alatt álló területein a stílus különleges, a díszítésben szinte tobzódó, sajátos helyi változatai alakultak ki.) A barokk építészet Általános jellemzők: mozgalmasság, nyugtalanság, különleges, szeszélyes díszítőelemek; tagoltfelületek, gazdag árnyékhatás egy tengelyre fűződő palotatermek a templomokban az oltár díszlet-hatású és valóságos díszítményegyüttes. a kupolatér a leghangsúlyozottabb. A fertődi Esterházy-kastély

24 Érdekességek, kiegészítések

25 1519. június 28-án választották német-római császárrá Habsburg V. Károlyt (ur. 1519-1556), Spanyolország királyát, Burgundia és Németalföld uralkodóját. A választófejedelmek döntésével egy gigantikus birodalom jött létre a Habsburg-dinasztia fősége alatt, mely Európa mellett az Újvilágban, Ázsiában és az óceáni szigetvilágban is fokozatosan növelte befolyását. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1519_junius_28_v_karoly_csaszarra_valasztasa/ 1519. június 28. | V. Károly császárrá választása /Tarján M. Tamás …Utódai joggal mondták róla, hogy olyan uralkodó volt, akinek (világ)birodalmában soha nem nyugodott le a nap. Uralkodásának nagy részét a franciák elleni itáliai háborúk és a protestantizmus elleni harc kötötte le, így nagyon kevés katonai akciót tudott indítani a terjeszkedő török birodalom ellen, ami ennek köszönhetően sikeresen teret nyert Közép- Kelet Európában. V. Károly …… A hatalmi ambíciók költségeit az uralkodó leginkább Kasztília adóiból fedezte. Az 1530-as években a kasztíliai jövedelmek megtízszereződtek. Amerikából csak 1540 (Potosí ezüstbányáinak feltárása után) folyt be jelentősebb jövedelem. A rendi gyűlés viszont hosszú politikai egyeztetések után volt hajlandó megszavazni adókat, ezért Károly kölcsönökből fedezte kiadásait. A legelterjedtebb kölcsönforma az asientónak nevezett zálogszerződés volt, amikor az uralkodó földbirtokot, bányát vagy jövedelmet zálogosított el a kölcsönért. A folyamatos háborúk következtében a monarchia pénzügyi igényei eladósodáshoz vezettek. A kamatterhek 1527-ben a kasztíliai bevételek 59%-át tették ki, 1542-ben már 65%-ra, 1557-ben pedig államcsődhöz vezetve 103%-ra rúgtak. Az állandósuló diplomáciai, belpolitikai, vallási konfliktusok aztán nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy V. Károly halála előtt két évvel, 1556-ban lemondott hatalmáról, és kettéosztotta birodalmát.

26 Érettségi feladatok

27 . A XVI. század meghatározó történelmi eseménysorozata volt a reformáció és a katolikus megújulás (ellenreformáció). Nevezze meg a forrásrészletek alapján a hozzájuk köthető felekezetet, illetve szerzetesrendet! (Elemenként 1 pont)‏

28 „Eleve elrendelésnek pedig Istennek azt az örök elhatározását nevezzük, amellyel önmagában elvégezte azt, hogy akarata szerint mi történjék minden egyes emberrel.” (Kálvin: A keresztyén vallás rendszere)‏

29 b) „21. Ennélfogva tévednek azok a búcsúhirdetők, akik azt tanítják, hogy a pápa búcsúja az embert általában minden büntetés alól feloldja és üdvözíti…” (Luther 95 pontja)‏

30 c) „ Bárki, aki társaságunkban, melyet Jézusról kívánunk elnevezni, a kereszt lobogója alatt Isten harcosa kíván lenni, és csak az Urat és annak földi helytartóját, a pápát akarja szolgálni, az ünnepélyes szüzességi fogadalom után lélekben legyen felkészülve…” (Loyola Ignác)‏

31 2008 érettségi 13. A feladat a reformáció történetéhez kapcsolódik. (rövid) Mutassa be a források és ismeretei alapján a reformáció kálvini irányzatát! Válaszában térjen ki az elterjedésére és az egyházszervezetre is! Használja a középiskolai történelmi atlaszt!

32 „ Eleve elrendelésnek pedig Istennek azt az örök elhatározását nevezzük, amellyel önmagában elvégezte azt, hogy akarata szerint mi történjék minden egyes emberrel.” (Kálvin: A keresztyén vallás rendszere; 1535)

33 „És ugyancsak meddő volna, ha magánemberek vitatkoznának arról, hogy melyik államforma a leghelyesebb, mert nem őket illeti az állami szervezet megállapítására vonatkozó tanácskozás. Aztán meg nem is lehet vakmerőség nélkül eldönteni ezt, mivel ennek a vitának az eldöntése a körülményektől függ. A királyságból könnyű zsarnokságba átsiklani, de nem sokkal nehezebb az előkelők uralmából a kevesek párturalmába, s még ennél is könnyebb a népuralomból a lázongásba jutni. Bizonyára, hogyha magában vizsgáljuk ama három kormányformát, egyáltalán nem tagadhatom, hogy az arisztokrácia vagy az általa és a polgári közrend által kormányzott állam a többit messze felülmúlja. Az emberek bűne és hibája idézi elő, hogy biztosabb és tűrhetőbb, ha a kormányzatot többen tartják kezükben, hogy egyik a másiknak támogatója legyen, egymást tanítsák, és ha valamelyik továbbmegy, többen legyenek a bírák.” (Kálvin: A keresztyén vallás rendszere; 1535)

34 A református egyházszervezet (Genf mintájára) Iskolák Egyháztanács Lelkészek, presbiterek Szociális intézmények Városi Tanács Egyházközség = Városi polgárság

35 13. A feladat a reformációhoz kapcsolódik. (rövid) Mutassa be ismeretei alapján és a források elemzésével a reformáció két fő irányzatának lényeges vonásait! Használja a történelmi atlaszt!

36 „5. A pápa nem enged és nem is engedhet el semmiféle büntetést, csak azt, amit vagy a maga vagy a kánonok rendelkezése alapján kiszabott. 6. A pápa nem bocsáthat meg egy vétket sem, legfeljebb kihirdeti és megerősíti az Isten bocsánatát; vagy pedig bocsánatot oszt bizonyos, az ő hatáskörébe tartozó esetekben, s aki ezt nem ismeri el, annak vétkes tartozása éppenséggel megmarad. […] 20. A pápa tehát az »összes büntetések elengedése« alatt csak az általa kiszabott összes büntetést érti, nem pedig általában mindent. 21. Ennélfogva tévednek azok a búcsúhirdetők, akik azt tanítják, hogy a pápa búcsúja az embert általában minden büntetés alól feloldja és üdvözíti. 47. Fel kell világosítani a keresztényeket, hogy a búcsúvásárlás nem kötelező, hanem önkéntes dolog.” (Luther 95 pontjából; 1517) ….„Ezért hiábavaló és lehetetlen bárkinek is megparancsolni, vagy bárkit is erőszakkal kényszeríteni, hogy így vagy úgy higgyen… Miként merészkedhet a dőre világi hatalom megítélni és irányítani olyan titkos, lelki, rejtett dolgot, amilyen a hit?” (Luther; 1521)

37 „ Isten örök elhatározása, amellyel önmagában elhatározta, hogy akarata szerint mi történjen minden egyes emberrel. Isten ugyanis nem egyforma állapotra teremtett mindenkit, hanem némelyeket örök életre, másokat pedig az örök kárhozatra rendelt már kezdettől fogva.” (Kálvin; 1537)

38

39 2013/ május 4. A feladat a barokk művészethez kapcsolódik. Azonosítsa a barokk műalkotásokat! Írja be a négy barokk műalkotás betűjelét a táblázatba! (A többi műalkotás más korszakból származik.) (Elemenként 1 pont.)

40 d. e. f.. h. c. b. a. g.

41 Római katolikus Evangélikus egyház Biblia Kálvin János Genf Búcsúcédulák 1122 Cluny mozgalom VII. Gergely Konstanzi zsinat Kolduló rendek Trident Loyolai (Szent) Ignác Jezsuita rend Prezsbiteri rendszer „Egyedül a hit által” Megerősítette az egyházi hierarchiát, a hagyományokat és a szentségeket. A katolikus megújulás Református egyház Luther Márton barokk Sikerült felszámolni az egyházszakadást, de mélyreható egyházi reformokat elvetették Szimónia, laza erkölcsök mozgalmak Inkvizició Egyházszakadás Számos válság megoldás Eretnek Reneszánsz pápák időszaka „Eleve elrendelés” 1517 Német –római Császárság Róma Szervét Mihály Unitárius egyház V. Károly REFORMÁCIÓ Protestáns

42 A reformáció Magyarországon. Dévai Biró Mátyás. http://mek.oszk.hu/01200/01267/html/07kotet/07r02f10.htm Hazánkban az idegen nyelvű városok és polgárságok fogadták el először Luther reformját. Az udvarnál is a királyné körül terjedt, azaz a németek közt. Maga a nemzet ragaszkodott a régi hithez. Sehol nem találjuk nyomát, hogy a különben annyira féktelen országgyűlésen szót emeltek volna az 1525-ki kegyetlen végzés ellen. A nemzeti párt szószólója Verbőczi István mindig ellensége volt a reformnak és barátja a pápának. Nagyobb jelentőségre akkor jutott hazánkban a protestantismus, midőn egyrészt nagy politikai befolyással biró főurak csatlakoztak hozzá, másrészt pedig oly férfiak ismerkedtek meg az új tanokkal, kik képesek valának azokat magyar nyelven terjeszteni. Azon férfiak közt, kik a magyar nemzetben elterjesztették a reformatiót, legnevezetesebb maradt az emléke Dévai Biró Mátyásnak, a magyar Luthernek….. Dévai Biró Mátyás élete valóban hű tükre a magyar reformatió kezdő viszonyainak. Üldözik, de a központi hatalom gyengesége ellen megvédik a főurak. Mindig összeköttetésben marad a hitujítás szülőföldjével. Nem elégszik meg az egyszer elért eredménynyel, figyelemmel követi a református tanok fejlődését, s ha előbb Luthernek volt tanítványa, később Zwinglihez és Kálvinhoz hajlik. Végre: első műveit, mint pap, latinul irja, később a hazai magyar nyelven igyekszik irodalmat teremteni, Sárváron ő és Erdősy János adták ki az első magyar nyelvtant. Dévai Bíró Mátyás bírái előtt /1531


Letölteni ppt "4.2 A.A REFORMÁCIÓ FŐBB IRÁNYZATAI FORRÁSOK ALAPJÁN (lutheránus, kálvinista) B. A KATOLIKUS MEGÚJULÁS, AZ ELLENREFORMÁCIÓ KIBONTAKOZÁSA C. A BAROKK STÍLUS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések