Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A ROMÁNIAI FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYERMEKEK HELYZETE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A ROMÁNIAI FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYERMEKEK HELYZETE"— Előadás másolata:

1 A ROMÁNIAI FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYERMEKEK HELYZETE

2 „Minden embernek ugyanannyi az értéke, mint egy másiknak azaz az értéke abszolút”
KANT

3 Romániában a fogyatékos gyerekeket éppen olyan jogok illetik meg, mint az egészséges társaikat, köszönhetően a nemzetközi szabályozásnak is, amit országunk is elfogadott és alkalmaz. Ennek megfelelően ezeknek a gyerekeknek biztositani kell többek között: az oktatást, egyenlő esélyeket az oktatási rendszerben, joguk van igényeiknek és képességeiknek megfelelő támogatásra, ami elősegiti és biztositja fejlődésüket, mert minden fogyatékkal élő gyermek fejleszthető, integrálható valamilyen szinten legyen szó akár iskolai közösségről, akár a társadalomról.

4 Román jogszabályok: 1.A 272/2004-es gyerekvédelmi törvény előirja:
46-os cikkely 1.bekezdés kimondja, hogy a fogyatékkal élő gyerekeknek joguk van szükségleteiknek megfelelő speciális ellátáshoz. 2.bekezdés - A fogyatékkal élő gyerekeknek joguk van oktatáshoz, egészséghez azaz egészségmegörzéshez, rehabilitációhoz, rekuperációhoz, integrációhoz, saját igényeiknek megfelelően, s oly módon, ami elősegit személyiségfejlődésüket. 4.bekezdés - A közigazgatás központi és helyi szakintézményei felelnek a szociális szolgáltatások kifejlesztéséért az ehhez szükséges anyagi források rendelkezésrebocsátásáért. Törekedniük kell olyan körülmények létrehozására, ami garantálja ezen gyerekek és családjaik méltoságát és ami elősegiti a társadalomba való beilleszkedésüket.

5 2.A 84/1995-es Tanügyi törvény kimondja, hogy minden állampolgárnak egyenlő jogaik vannak az oktatás illetően. 3.A fogyatékkal élők Konvenciója hivatott elősegiteni, biztositani és megvédeni a sérült emberek jogait, méltóságát. 4.A 448/2006-es törvény a fogyatékkal élő személyek jogait határozzak meg 2.cikkely 1. bekezdés E törvény értelmében fogyatékkal élő személynek minösülnek, akik testi értelmi vagy érzékszervi bántalmuk következtében nélkülözik a normális, hétköznapi életvitelhez szükséges képességeket, visszanyerésük, társadalmi beilleszkedésük támogatására pedig óvintézkedések szükségesek. 2.bekezdés E törvény rendelkezéseiben részesülhetnek a fogyatékkal élő román állampolgárságú gyermekek és felnőttek, illetve más államok polgárai vagy hontalanok, arra az időszakra, amelyben a törvénynek megfelelően romániai lakhelyük vagy tartozkodási helyük van.

6 4.cikkely-A törvény alkalmazásáért felelős hatóságok, szociális szolgáltatók, a civil társadalom képviselői, valamint magán és jogi személyek kötelessége a törvény tiszteletbe tartása, előmozditása és a mozzgássérült személyek jogainak biztositása, az Európai Szociális Charta által megállapitott rendelkezések alapján. A fogyatékkal élők jogai -6.cikkely: a törvény felsorolja a fogyatékkal élők jogait, ezek a következők: a)egészségvédelem-megelőzés, kezelés, rehabilitáció b)oktatás és szakképesités c)foglalkoztatás, a munkahelynek a rokkant munkavállalóhoz történő igazitása, szakmai tanácsadás és átképzés d)szociális ellátás, szolgáltatások, segitség e)lakás életkörülmény, környezet kialakitása, szállitás, tájékoztatási és kapcsolattartási körülményekhez való hozzáférés f)szabadidő eltöltése, müvészetekhez sporthoz, turizmushoz való hozzáférés g)jogi tanacsadás h)adókedvezmény i)a mozgásképtelen betegek otthoni értékelése, újraellenörzése a felértékelési bizottság tagjai által

7 7.cikkely 1.bekezdés- A fogytékkal élők jogainak a tiszteletben tartása és érvényesitése elsősorban a helyi közigazgatási intézményekre , hatóságokra hárul, ahol az illető személy állandó lakhelye vagy tartozkodási helye talalható, és másodsorban a központi hatóságokra, civil társadalomra és a családra vagy a fogyatékos személy törvényes képviselőjére. 2.bekezdés- Az esélyegyenlőség elve alapján a helyi közigazgatási hatóságok kötelesek biztositani a szükséges pénzügyi forrásokat a betegeknek a szolgáltatásokhoz való hozzáférésekre.

8 12.cikkelye alapján az a személy, akinek az eltartásában/gondozásában egy fogyatékosságban szenvedő gyermek van, következőkre jogosult: a)fizetett gyermeknevelési szabadségra a gyermek 7 éves koráig, 4 órára lecsökkentett munkaidőre az a szülő jogosult, aki gondozza a gyereket, annak 18 éves koráig b)betegszabadság, amennyiben a beteg gyermek kórházi beutalást, orvosi vagy otthoni nevelést igényel 18 éves korig c)beteg gyermek nevelési juttatása annak a nőnek, anyának, aki fogyatékossági igazolással rendelkezik a gyermek 7 éves koráig. d)50%-kal megnövelt eltartási juttatás fogyatékos gyermekekért, akik családi kihelyezésben vannak

9 Mindezek ellenére kijelenthetjük, hogy Romániában mégis igencsak korlátozottak a lehetőségek, ami a fogyatékos gyerekek fejlesztését és oktatási rendszerbe való elhelyezését illeti mivel nincsenek kifejlődve a megfelelő intézmények, amik ezen problémák megoldására szakosodtak.(azaz nincsenek meg a feltételek a törvény betartásához) Azok amik mégis megalakultak szinte csak a civilszervezetek által létrehozott intézmények, esetleg helyi kezdeményezés vagy fogyatékos gyerekek szüleinek az összefogása. Pozitivum viszont, hogy ezek a kezdeményezések állami szinten is támogatásra találnak, de sajnos ez sem elég, mivel ezeknek az intézményeknek nem mindig van akkora kapacitásuk, hogy lefedjenek egy egy problémát, gyakori a túljelentkezés és kevés a szakember.

10 A szülők is sokszor probálják hagyományos közösségbe, iskolába-ovodába járatni sérült gyerekeiket, de sajnos az ottani pedagogusok nem képesek a speciális oktatást igénylő gyerekek beilleszkedési és tanulási nehézségeivel megbirkozni. Ezt belátni a szülőnek is sokszor szakember segitsege szükséges. A sajátos nevelést igénylő gyerekek fejlesztéséhez, oktatásához szükséges: egyéni tanterv, ami alkalmazkodik a gyermek képességeihez, néha speciális iskolai felszerelés, és sajátos környezet, amik egy hagyományos tanintézményben nem mindig valósithatók meg.

11 A FOGYATÉKOSSÁG MEGÁLLAPITÁSA/BESOROLÁS
A fogyatékkal élő gyermek fogyatékosságának súlyossági és típus szerinti besorolását a megyei gyermekvédelmi bizottság végzi, a Gyermekvédelmi Igazgatóság keretében működő Komplex felmérő osztály javaslatainak alapján. A fogyatékkal élő gyermekek a fogyatékosságuk besorolása alapján, illetik meg a különböző jogok. A fogyatékosság súlyossági besorolásának alapjául szolgáló pszicho-szocio-medikális kritériumokat a közegészségügyi miniszter és a munkaügyi, társadalmi szolidaritási és családügyi miniszter együttes rendeletével állapítják meg, a Fogyatékkal Élőket Segítő Országos Hatóság javaslatára.

12 A fogyatékosság mértéke lehet:
-enyhe -mérsékelt -előrehaladott -súlyos

13 A FOGYATÉKOSSÁG TIPUSAI
*TESTI *PSZIHIKAI *LÁTÓSZERVI *HIV/AIDS *HALLÓSZERVI *JÁRULÉKOS *HALLÁS ÉS LÁTÁSSÉRÜLT *RITKA BETEGSÉGEK *SZOMATIKUS *ÉRTELMI

14 A fogyatékkal élő gyerekeket felmérő bizottság fő feladatkörei: · megállapítja a fogyatékkal élő gyermek fogyatékosságának besorolását · évente újra felméri a fogyatékkal élő gyermek fogyatékosságának besorolását, valamint e tekintetében megállapított több védelmi intézkedést · visszavonja vagy helyettesíti a törvény feltételei között megállapított védelmi intézkedést, amennyiben a megállapítását kiváltó körülmények módosultak · elbírálja a hivatásos személyi gondozó bizonylat kibocsátására irányuló kéréseket · tájékoztatja a fogyatékkal élő gyermek törvényes képviselőjét a megállapított védelmi intézkedésekről · kidolgozza az egyéni rehabilitációs és szociális beilleszkedés programját, együttműködve a fogyatékkal élő gyermek törvényes képviselőjével

15 A felértékeléshez, illetve a fogyatékosságot megállapító igazolás megszerzéséhez szükséges iratok
A gyermek háziorvosának a szakvélemények A szakorvos által elkészitett orvosi vélemény, a gyermek aktuális egészségi állapotáról, mellékelve a gyermek kezelését igazoló okiratok, kórházi zárojelentése A gyermek születési anyakönyvi kivonata Szülők személyi igazolványa, ezekről fénymásolat A szülők házassági anyakönyvi kivonat, szükség esetén halotti bizonyitvány vagy vállást igazoló birói végzés Szülők jövedelmét igazoló okirat Psihológiai ürlap Egy tipizált kérelem, amit a gyermek hivatalos képviselője tölt ki Szociális felmérés

16 Az 151/2010-es Törvény - az autisták törvénye Romániában, ami 2011 január 1-től lépett életbe, s mégsem alkalmazzák mivel még nem jelentek meg a törvény alkalmazásának a kidolgozásai. Ez nagyban megneheziti a romániai autisták helyzetét, mivel akadályozza a betegség diagnosztizálását, kezelését, a másik nagy problémaval együtt, ami a szakemberhiány. Az állami intézmlnyek mind országos, s mind helyi szinten nehezen birkoznak meg a fogyatékos gyerekek fejlesztésével. Szatmár megyében a civil szervezetek vállalták fel ennek a problémának a kezelését. A teljesség igénye nélkül egy néhány Ilyen szervezet: -A Hans Linder Alapitvány-amely támogatja a fogyatékosokkal foglalkozó szakemberek képzését, 2010-ben csatlakozott Regionális Fejlesztési Alaphoz tartozó pályázathoz, aminek célja olyan szakemberek képzése, akik ezen a területen dolgoznak vagy fognak dolgozni.

17 - A Caritas szervezete - felvállalta a fogytékkal élő személyek rehabilitációját, napköziotthonjaik megalapitásával nagy részt vállaltak a fogyatékkal élő személyek családjainak tehermentesitésében, és a fogyatékkal élő felnőttek és gyerekek itt lehetőséget kapnak, hogy igényeiknek, képességeiknek megfelelően foglalkozzanak velük. Több napkoziotthonnal rendelkeznek: Szatmármegyében: Szent József Gyermekrehabilitációs Központ, ahol 0-7 éves korig fogadnak fogyatékos gyerekeket, itt szakember csoport segitségével foglalkoznak velük, hangsúlyt fektetve a szülők segitésére is, tanácsadással próbálják segiteni a családokat.

18 -Forrásközpont Fogyatékkal élő személyek számára A központ szolgáltatásai a fogyatékkal élő személyek és családjaik felé irányulnak. A támogatott személy igényeinek feltérképezése után, az iroda szakképzett munkatársai tanácsadással és információkkal segítenek az állami szervek vagy más illetékes hivatalok által a fogyatékkal élő személyeknek biztosított jogok ismertetésében és az őket megillető lehetőségek vonatkozásában. -Gyöngy Ház-integrációs és foglalkoztató központ- fogyatékkal élő fiatalok számára (18-35 éves korig) üdülési lehetőséget biztosit. -Nappali foglalkoztató fogyatékkal élő gyerekek számára A speciális óvoda szolgáltatásai főként a különböző fogyatékkal élő, 3 és 9 év közötti, hátrányos szociális helyzetű családokból származó gyermekek felé irányulnak. A fő cél a gyermekek és a szülők különválasztásának elkerülése.

19 Szent Benedek Autistákért Egyesület
-nevelőprogramjukban jelenleg 47 szatmár megyei gyerek vesz részt, összesen 8 csoport mőködik: *óvoda 18 gyermekkel 3 csoportra osztva (3-7éves korosztály) *iskola itt 5 csoport van -I, II, III osztály (7-14 éves korosztály) -VIII, IX osztály (15-18 éves korosztály) Az oktató/fejlesztő munkát 16 pedagógus látja el közöttük van: pszihologóus, gyógypedagógus, tanár, tanitó, gyógytornász. Az egyesület 2005 septemberében alakult meg, az állam a tanárok fizetésével járult a működéshez, közüzemi számláikat a Szatmárnémet Polgármesteri Hivatal fizeti, székhelyüket a Hans Linder alapitvány biztositja.

20 Szegregáció: a kisebbség fizikai elkülönítése a többségtől, nyilvános - közérdekű területeken, a mi esetünkben az oktatási intézményekben. Törvényileg nem definiált. Integrált intézmény: a fogyatékosság fogalmai A Román Orvosi Kamara Deontológiai Kódexének irányelvei a következőkre vonatkoznak: az orvosi hivatás gyakorlásának alapelvei a beleegyezés szakmai titoktartás és a beteg egészségi álapotára vonatkozó adatokhoz való hozzáférés általános viselkedési szabályok a gyógyászatban a gyógyíáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek kutatás gyógyellátásra vonatkozó hírdetések deontológiai szabálysértések

21 A Román Pszichológusi Kamara Deontológiai Kódexének irányelvei és előírásai:
minden ember jogának és méltóságának tiszteletben tartása szakmai és szociális felelősségvállalás szakmai integrittás (feddhetetlenség) kompetenciastandardok (szakszerűség) standardok az emberi kapcsolatokban standardok a titoktartásban kollegialitás standardjai adatrögzítési, -kezelési és -tárolási standardok a honoráriumra vonatkozó standardok nyílvános szereplések és hírdetések képzések terápia és tanácsadás kutatásetikai alapelvek A gyógypedagógusok szintén lehetnek a kamara tagjai, ebben az esetben rájuk ugyanazok a szakmai előírások vonatkoznak


Letölteni ppt "A ROMÁNIAI FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYERMEKEK HELYZETE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések