Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyvt jellemzői.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyvt jellemzői."— Előadás másolata:

1 Gyvt jellemzői

2 Vezérlő elvek Gyermekvédelmi hatósági intézkedéseket meg kell előzniük gyermekjóléti szolgáltatásoknak Céljuk a család többirányú támogatása Igénybevételük alapvetően önkéntes Hatósági intézkedésként is elrendelhető az igénybevételük Egyénre szabott szolgáltatások (klienscentrikus rendszer a korábbi intézménycentrikussal szemben) Többszektorúság (törvényben előírt feladatok nem állami szervekkel kötött szerződések alapján is biztosíthatók)

3 A Gyvt céljai, szerkezete
Gyermek jogainak és érdekeinek védelme → gyermekjogi rész Szülői kötelezettségek teljesítésének segítése, a hiányzó szülői gondoskodás pótlása, gyermekvédelmi gondoskodásból kiekeürlő fiatalok segítése → „szociális” jellegű intézkedéseket tartalmazó rész (pénzbeli, természetbeni ellátások és személyes szolgáltatások) Veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése → hatósági gyermekvédelmi szabályozást tartalmazó rész Intézményrendszer felépítésének és működésének szabályozása → gyámügyi igazgatással foglalkozó rész

4 Gyvt alapelvei Célszerűség elve Önkéntesség (legkisebb kényszer) elve
Komplex, a család szükségleteihez igazodó ellátás biztosítása Családból kikerült gyermekek személyiségfejlődését leginkább szolgáló, szükségleteihez igazodó gondozásának, nevelésének biztosítása Önkéntesség (legkisebb kényszer) elve Család életébe való beavatkozás kizárólag akkor, ha a gyermek érdekében elkerülhetetlen Szülő / tv kpv kötelezése csak törvényben meghatározott esetekben lehetséges Hátrányos megkülönböztetés tilalma Ellátással való visszaélés tilalma A gyermek személyi és vagyoné érdekeinek védelme Gondozásba került gyermek sorsának végleges rendezése Vérszerinti családhoz való visszahelyezés Örökbefogadás Tartós nevelőszülői gondozás

5 Gyvt alapelvei Családi környezetbe való visszahelyezés előkészítése
Családgondozás Családi kapcsolatok ápolásának elősegítése Szükségletekhez igazodó speciális ellátás Fogyatékkal élő, beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő gyermekek speciális ellátása Nevelőszülői ellátás elsődlegessége Korlátozott gyereklétszám (nevelőszülőnél, kis létszámú gyermekotthonok)

6 Gyermekvédelmi ellátások rendszere
Alapellátások Családon belüli nevelkedést segítő ellátások (lakókörnyezeten belül) Pénzbeli, természetbeni ellátások és személyes szolgáltatások Szakellátások Helyettesítő védelem Mindig személyes szolgáltatás Feladat ellátási kötelezettsége a megyei / fpvárosi önkormányzatnak van

7 Gyvt. Alapellátásai – pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (havi pénzbeli ellátás) → beépült a 2006-tól duplájára emeltcsaládi pótlékba Igénylés benyújtása: jegyzőhöz egy éves időtartamra állapítja meg, utána újból kérelmezni kell Jogosultsági feltételek vagyon (önydm 20x, ill 70x) + Egy főre jutó jövedelem < önydm 130% Egy főre jutó jövedelem < önydm 140% Jövedelem számításánál figyelembe kell venni Szülőt, házastársát, élettársát 20 évnél fiatalabb gyermeket 23 évnél fiatalabb, nappali tanulmányokat / 25 felsőfokú napp. tan gyermeket Korhatárra tekintet nélkül tartósan beteg/ súlyosan fogyatékos gyermeket Gyermeket egyedül nevelő szülő / tv kpv Súlyosan fogyatékos / tartósan beteg gyermek Nagykorúvá vált gyermek nappali oktatásbban 23., felsőfokú nappali 25. életévéig

8 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ellátás tartalma, összege 2012. szeptember 30-ig pénzbeli és természetbeni ellátás 2012. október 1-től természetbeni ellátás Összegét az éves költségvetési törvény határozza meg Augusztus 1-én és november 1-én fennálló jogosultság esetén Ft értékű Erzsébet utalvány (kész étel, ruházat, tanszer vásárlásra használható) Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye Bölcsőde, óvoda, általános iskola: 100% Egyéb közoktatási intézmény: 50% Egyéb kedvezmény Önköltséges hallgató pályázhat ösztöndíj támogatásra (korábban a képzési költségét átvállalta az állam)

9 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Jogosultsági feltételek Személyi feltételek A gyermek tartására köteles gyámul rendelt hozzátartozó, aki nyugellátásban, időskorúak támogatásában vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül Jegyző állapítja meg (határozatlan időre, de a jogosultsági feltételek fennállását évente füv) Ellátás mértéke: Önydm 22%-a (gyermekenként) Pótlék (augusztus 1-én és november 1-én fennálló jogosultságra tekintettel) – összegét a ktsgv tv állapítja meg, 2012-ben 8400 Ft

10 Óvodáztatási támogatás (2008. júliusától)
Igénylés: jegyző Jogosultság Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult szülő, aki 3 vagy négyéves gyermekét óvodába beíratta és gondoskodik annak óvodába járásáról Esedékessége: beíratástól két hónap eltelt, beíratástól függően júniusban vagy decemberben Összege: első beíratáskor gyermekenként , továbbinál esetenként és gyermekenként forint Helyi önkormányzat előírhatja, hogy a szülőnek természetben nyújtsák

11 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Igénylés: önkormányzat (képviselőtestületi hatáskörbe tartozó döntés) Jogosultság Létfenntartási gondok, rendkívüli élethelyzet Törvényi prioritások Várandós anya gyermekének megtartásához, gyermek fogadásának előkészítése Betegség Iskoláztatás elősegítése Gyermek családba való visszakerülésének elősegítése Nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának előmozdítása

12 Gyermektartásdíj megelőlegezése
Igénylés: gyámhivatal Jogosultság Jogerős bírósági ítélet, külföldi bíróság vagy más hatóság jogerős határozata gyermektartásdíjról Behajtása átmenetileg lehetetlen (ehhez szükséges eredménytelen végrehajtási kísérlet) Gyermeket gondozó szülő / tv kpv nem képes a szükséges tartást nyújtani (egy főre jutó jöv nem éri el az önydm 2x-ét)

13 Gyermektartásdíj megelőlegezése
Nincs helye Kötelezett külföldön ismeretlen helyen tartózkodik Olyan külföldi államban lakik, ahol nk.szerződés vagy viszonosság alapján az igény nem érvényesíthető Jogosulttal közös háztartásban él Lejárt gyermektartásdíjra Részösszegű megfizetés vagy behajthatóság esetén, ha annak aránya eléri a tartásdíj 50%-át

14 Gyermektartásdíj megelőlegezése
Összege: a bíróság által megállapított összeg, de legfeljebb az önydm 50%-a gyermekenként Ennél alacsonyabb, de legalább az önydm 10%-a, ha a gyermeket gondozó szülő a tartást részben biztosítani tudja Időtartama: az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de max. 3 évig

15 Gyermektartásdíj megelőlegezése
Esedékessége Kérelem benyújtásától (ha a hónap 15-ig akkor teljes hónapra, ha 15. után, félhavi) Folyósítás felfüggesztése (legalább 6 hónapra) Kérelmező körülményeiben változás (egy főre jutó jövedelem meghaladja az önydm 2x-ét) Vrh eredményre vezet (ha annak összege meghaladja az alapösszeg 50%-át) Kötelezett egymást követő legalább két alkalommal legalább az alapösszeg 50%-át elérő mértékben fizet Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését rendelték el Felfügg füv. (kötelező) Ha nem fizet / nem vrh visszamenőleg kifizetik Megszüntetik a folyósítását

16 Gyermektartásdíj megelőlegezése
Megszüntetés (gyámhivatal) Gyermek másik személy gondozásába kerül Gyermek nagykorúvá válik és nappali tanulmányokat nem folytat Gyermeket átmeneti vagy tartós nevelésbe veszik Szünetelés füv eredményeképp Kötelezett meghal Megelőlegezés: kötelezett a jegybanki alapkamat kétszeres kamatával megtéríti Jegyző részletfizetést engedélyezhet /elengedheti a kamatot Teljes összeg visszafizetését elengedheti ha valaki hagyatéki teherként örökölte

17 Otthonteremtési támogatás
Célja: átmeneti vagy tartós nevelésből kikerülők lakáshoz jutását, tartós lakhatásának biztosítását biztosítsa Igénylés: gyámhivataltól a 24. (felsőfokú nappali 25.) életév betöltéséig Igénylés lehetőségéről a gyámhivatal az életkor betöltése előtt 6 hónappal köteles tájékoztatni Jogosultság (fiatal felnőtt) Min 3 éves időtartamú folyamatos nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg Be kell számítani az ideiglenes hatályú elhelyezést is, ha nevelőszülőnél / gyermekotthonban helyezték el 3 évnél rövidebb időtartam esetén is megilleti, ha Mindkét szülő szf jogát megszüntette a bíróság Mindkét szülője meghalt Ismeretlenek a szülei Készpénzvagyona < önydm 60X ebbe nem számítható be árvaellátása és saját keresményű megtakarítása Felhasználás Építési telek, lakhatásra alkalmas családi ház, lakás vásárlására, lakhatóvá tételére, bérlakás bérleti díjának fizetésére, bérlői jogviszony vásárlására, önkormányzati bérlakás felújítására, államilag támogatott lakásprogramban, lakás-előtakarékossági programban való részvételre, otthonteremtést segítő pénzintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére Felhasználás során együtt kell működni az utógondozóval (kérelem érkezésétől számított 15 napon belül kijelöli (gyámhivatal a gyermekvédelmi szakszolgálat utógondozóját)

18 Otthonteremtési támogatás
Mértéke a nevelésben töltött időtől és a saját vagyonától függ 4 évnél rövidebb nevelésben saját vagyonnal érje el az önydm 40x-ét 4 évnél hosszabb idő nevelésben: saját vagyonnal érje le az önydm 50x-ét 5 évnél hosszabb idő nevelésben: saját vagyonnal érje el az önydm 60x-át Folyósítása: Települési önkormányzat jegyzője a központi költségvetsé terhére folyósítja Kivételesen részletekben is lehet, ha előtakarékosság, vagy bérleti díj fizetését szogálja Gyámhivatal 5 évig elidegenítési tilalmat jegyeztethet be a magyar állam javára az ingatlanra (feloldhatja, majd az új ingatlanra is bejegyeztetheti)


Letölteni ppt "Gyvt jellemzői."

Hasonló előadás


Google Hirdetések