Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyvt jellemzői. Vezérlő elvek Gyermekvédelmi hatósági intézkedéseket meg kell előzniük gyermekjóléti szolgáltatásoknak – Céljuk a család többirányú támogatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyvt jellemzői. Vezérlő elvek Gyermekvédelmi hatósági intézkedéseket meg kell előzniük gyermekjóléti szolgáltatásoknak – Céljuk a család többirányú támogatása."— Előadás másolata:

1 Gyvt jellemzői

2 Vezérlő elvek Gyermekvédelmi hatósági intézkedéseket meg kell előzniük gyermekjóléti szolgáltatásoknak – Céljuk a család többirányú támogatása Igénybevételük alapvetően önkéntes Hatósági intézkedésként is elrendelhető az igénybevételük Egyénre szabott szolgáltatások (klienscentrikus rendszer a korábbi intézménycentrikussal szemben) Többszektorúság (törvényben előírt feladatok nem állami szervekkel kötött szerződések alapján is biztosíthatók)

3 A Gyvt céljai, szerkezete Gyermek jogainak és érdekeinek védelme → gyermekjogi rész Szülői kötelezettségek teljesítésének segítése, a hiányzó szülői gondoskodás pótlása, gyermekvédelmi gondoskodásból kiekeürlő fiatalok segítése → „szociális” jellegű intézkedéseket tartalmazó rész (pénzbeli, természetbeni ellátások és személyes szolgáltatások) Veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése → hatósági gyermekvédelmi szabályozást tartalmazó rész Intézményrendszer felépítésének és működésének szabályozása → gyámügyi igazgatással foglalkozó rész

4 Gyvt alapelvei Célszerűség elve – Komplex, a család szükségleteihez igazodó ellátás biztosítása – Családból kikerült gyermekek személyiségfejlődését leginkább szolgáló, szükségleteihez igazodó gondozásának, nevelésének biztosítása Önkéntesség (legkisebb kényszer) elve – Család életébe való beavatkozás kizárólag akkor, ha a gyermek érdekében elkerülhetetlen – Szülő / tv kpv kötelezése csak törvényben meghatározott esetekben lehetséges Hátrányos megkülönböztetés tilalma Ellátással való visszaélés tilalma A gyermek személyi és vagyoné érdekeinek védelme Gondozásba került gyermek sorsának végleges rendezése – Vérszerinti családhoz való visszahelyezés – Örökbefogadás – Tartós nevelőszülői gondozás

5 Gyvt alapelvei Családi környezetbe való visszahelyezés előkészítése – Családgondozás – Családi kapcsolatok ápolásának elősegítése Szükségletekhez igazodó speciális ellátás – Fogyatékkal élő, beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő gyermekek speciális ellátása Nevelőszülői ellátás elsődlegessége Korlátozott gyereklétszám (nevelőszülőnél, kis létszámú gyermekotthonok)

6 Gyermekvédelmi ellátások rendszere Alapellátások – Családon belüli nevelkedést segítő ellátások (lakókörnyezeten belül) – Pénzbeli, természetbeni ellátások és személyes szolgáltatások Szakellátások – Helyettesítő védelem – Mindig személyes szolgáltatás – Feladat ellátási kötelezettsége a megyei / fpvárosi önkormányzatnak van

7 Gyvt. Alapellátásai – pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (havi pénzbeli ellátás) → beépült a 2006-tól duplájára emeltcsaládi pótlékba Igénylés benyújtása: jegyzőhöz – egy éves időtartamra állapítja meg, utána újból kérelmezni kell Jogosultsági feltételek vagyon (önydm 20x, ill 70x) + – Egy főre jutó jövedelem < önydm 130% – Egy főre jutó jövedelem < önydm 140% – Jövedelem számításánál figyelembe kell venni » Szülőt, házastársát, élettársát » 20 évnél fiatalabb gyermeket » 23 évnél fiatalabb, nappali tanulmányokat / 25 felsőfokú napp. tan gyermeket » Korhatárra tekintet nélkül tartósan beteg/ súlyosan fogyatékos gyermeket Gyermeket egyedül nevelő szülő / tv kpv Súlyosan fogyatékos / tartósan beteg gyermek Nagykorúvá vált gyermek nappali oktatásbban 23., felsőfokú nappali 25. életévéig

8 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Ellátás tartalma, összege – 2012. szeptember 30-ig pénzbeli és természetbeni ellátás – 2012. október 1-től természetbeni ellátás – Összegét az éves költségvetési törvény határozza meg – Augusztus 1-én és november 1-én fennálló jogosultság esetén 5.800 Ft értékű Erzsébet utalvány (kész étel, ruházat, tanszer vásárlásra használható) – Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye Bölcsőde, óvoda, általános iskola: 100% Egyéb közoktatási intézmény: 50% – Egyéb kedvezmény Önköltséges hallgató pályázhat ösztöndíj támogatásra (korábban a képzési költségét átvállalta az állam)

9 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Jogosultsági feltételek – Személyi feltételek A gyermek tartására köteles gyámul rendelt hozzátartozó, aki nyugellátásban, időskorúak támogatásában vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül Jegyző állapítja meg (határozatlan időre, de a jogosultsági feltételek fennállását évente füv) Ellátás mértéke: – Önydm 22%-a (gyermekenként) – Pótlék (augusztus 1-én és november 1-én fennálló jogosultságra tekintettel) – összegét a ktsgv tv állapítja meg, 2012-ben 8400 Ft

10 Óvodáztatási támogatás (2008. júliusától) Igénylés: jegyző Jogosultság – Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult szülő, aki 3 vagy négyéves gyermekét óvodába beíratta és gondoskodik annak óvodába járásáról Esedékessége: beíratástól két hónap eltelt, beíratástól függően júniusban vagy decemberben Összege: első beíratáskor gyermekenként 20.000, továbbinál esetenként és gyermekenként 10.000 forint Helyi önkormányzat előírhatja, hogy a szülőnek természetben nyújtsák

11 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Igénylés: önkormányzat (képviselőtestületi hatáskörbe tartozó döntés) Jogosultság – Létfenntartási gondok, rendkívüli élethelyzet – Törvényi prioritások Várandós anya gyermekének megtartásához, gyermek fogadásának előkészítése Betegség Iskoláztatás elősegítése Gyermek családba való visszakerülésének elősegítése Nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának előmozdítása

12 Gyermektartásdíj megelőlegezése Igénylés: gyámhivatal Jogosultság – Jogerős bírósági ítélet, külföldi bíróság vagy más hatóság jogerős határozata gyermektartásdíjról – Behajtása átmenetileg lehetetlen (ehhez szükséges eredménytelen végrehajtási kísérlet) – Gyermeket gondozó szülő / tv kpv nem képes a szükséges tartást nyújtani (egy főre jutó jöv nem éri el az önydm 2x-ét)

13 Gyermektartásdíj megelőlegezése Nincs helye – Kötelezett külföldön ismeretlen helyen tartózkodik – Olyan külföldi államban lakik, ahol nk.szerződés vagy viszonosság alapján az igény nem érvényesíthető – Jogosulttal közös háztartásban él – Lejárt gyermektartásdíjra – Részösszegű megfizetés vagy behajthatóság esetén, ha annak aránya eléri a tartásdíj 50%-át

14 Gyermektartásdíj megelőlegezése Összege: a bíróság által megállapított összeg, de legfeljebb az önydm 50%-a gyermekenként Ennél alacsonyabb, de legalább az önydm 10%-a, ha a gyermeket gondozó szülő a tartást részben biztosítani tudja Időtartama: az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de max. 3 évig

15 Gyermektartásdíj megelőlegezése Esedékessége – Kérelem benyújtásától (ha a hónap 15-ig akkor teljes hónapra, ha 15. után, félhavi) Folyósítás felfüggesztése (legalább 6 hónapra) – Kérelmező körülményeiben változás (egy főre jutó jövedelem meghaladja az önydm 2x-ét) – Vrh eredményre vezet (ha annak összege meghaladja az alapösszeg 50%-át) – Kötelezett egymást követő legalább két alkalommal legalább az alapösszeg 50%-át elérő mértékben fizet – Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését rendelték el Felfügg füv. (kötelező) – Ha nem fizet / nem vrh visszamenőleg kifizetik – Megszüntetik a folyósítását

16 Gyermektartásdíj megelőlegezése Megszüntetés (gyámhivatal) – Gyermek másik személy gondozásába kerül – Gyermek nagykorúvá válik és nappali tanulmányokat nem folytat – Gyermeket átmeneti vagy tartós nevelésbe veszik – Szünetelés füv eredményeképp – Kötelezett meghal Megelőlegezés: kötelezett a jegybanki alapkamat kétszeres kamatával megtéríti – Jegyző részletfizetést engedélyezhet /elengedheti a kamatot – Teljes összeg visszafizetését elengedheti ha valaki hagyatéki teherként örökölte

17 Otthonteremtési támogatás Célja: átmeneti vagy tartós nevelésből kikerülők lakáshoz jutását, tartós lakhatásának biztosítását biztosítsa Igénylés: gyámhivataltól a 24. (felsőfokú nappali 25.) életév betöltéséig – Igénylés lehetőségéről a gyámhivatal az életkor betöltése előtt 6 hónappal köteles tájékoztatni Jogosultság (fiatal felnőtt) – Min 3 éves időtartamú folyamatos nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg Be kell számítani az ideiglenes hatályú elhelyezést is, ha nevelőszülőnél / gyermekotthonban helyezték el 3 évnél rövidebb időtartam esetén is megilleti, ha – Mindkét szülő szf jogát megszüntette a bíróság – Mindkét szülője meghalt – Ismeretlenek a szülei – Készpénzvagyona < önydm 60X ebbe nem számítható be árvaellátása és saját keresményű megtakarítása Felhasználás – Építési telek, lakhatásra alkalmas családi ház, lakás vásárlására, lakhatóvá tételére, bérlakás bérleti díjának fizetésére, bérlői jogviszony vásárlására, önkormányzati bérlakás felújítására, államilag támogatott lakásprogramban, lakás-előtakarékossági programban való részvételre, otthonteremtést segítő pénzintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére – Felhasználás során együtt kell működni az utógondozóval (kérelem érkezésétől számított 15 napon belül kijelöli (gyámhivatal a gyermekvédelmi szakszolgálat utógondozóját)

18 Otthonteremtési támogatás Mértéke a nevelésben töltött időtől és a saját vagyonától függ – 4 évnél rövidebb nevelésben saját vagyonnal érje el az önydm 40x-ét – 4 évnél hosszabb idő nevelésben: saját vagyonnal érje le az önydm 50x-ét – 5 évnél hosszabb idő nevelésben: saját vagyonnal érje el az önydm 60x-át Folyósítása: – Települési önkormányzat jegyzője a központi költségvetsé terhére folyósítja – Kivételesen részletekben is lehet, ha előtakarékosság, vagy bérleti díj fizetését szogálja Gyámhivatal 5 évig elidegenítési tilalmat jegyeztethet be a magyar állam javára az ingatlanra (feloldhatja, majd az új ingatlanra is bejegyeztetheti)


Letölteni ppt "Gyvt jellemzői. Vezérlő elvek Gyermekvédelmi hatósági intézkedéseket meg kell előzniük gyermekjóléti szolgáltatásoknak – Céljuk a család többirányú támogatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések