Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarországi Ökoiskolák VII. Országos találkozója

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarországi Ökoiskolák VII. Országos találkozója"— Előadás másolata:

1 Magyarországi Ökoiskolák VII. Országos találkozója
Hogyan segíthetik a kompetenciafejlesztő feladatok az ökoiskolai munkát? Magyarországi Ökoiskolák VII. Országos találkozója 2009. Június 6. Horváth Zsuzsanna

2 A feladatállomány elérhetősége
Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis és Etalontár (META) A háttértanulmányok elérhetősége Tanulmányok az érettségiről (pl. Einhorn Ágnes: A fejlesztő- és mérőfeladatok különbségei)

3 A feladatállomány szerkezete:
évfolyam Idegen nyelvek: a referenciakeret szintjei szerint Tanári mappa/tanulói mappa Feladatsorok, kommentárokkal Feladatmegoldások Módszertani javaslatok Szövegértés, szövegalkotás (Írni jó!) Matematika Történelem Angol, Német, Francia nyelv Informatika Biológia, Fizika, Földrajz, Kémia Rajz-vizuális kultúra

4 TÖBB ÖNBIZALOM, KEVESEBB KUDARC .
a tanóra minősége: az osztálytermi szint jelentősége (a „tulajdonlás” kérdése: kié a tanóra?)    iskolaeredményességi kutatások Pygmalion-hatás, rejtett tanterv

5 Elméleti megfontolások
A reflektív tanításra vonatkozó kutatási eredmények - a gyakorlati tanári tudás felértékelődése A tartósan jó teljesítmény megbízható, érvényes előrejelzője a „pszichológiai immunrendszer” (pl. stressztűrés, impulzuskontroll, önismeret, a sikeres megküzdés mint az énkép része) A flow élmény (a feladatmegoldásban mint jóleső vonzó feszültség), mint a pozitív tanulási beállítódás serkentője (Csíkszentmihályi M.) Az érzelmi intelligenciára vonatkozó kutatások (pl. H. Gardner, D. Coleman), az EQ fejlesztésének szerepe az iskola kedvező pszichés klímájában A konstruktív tanulásfelfogás (cselekvő részvétel, értelmes cél) Az induktív gondolkodás mint az új tudás képzésének eszköze (vö. megfigyelés, tapasztalat, cselekvés, a probléma-megoldási tapasztalat átvihetősége új helyzetre)

6 Feltevések, célok A tantárgyak közös kompetenciaterületeinek fejlesztése A jó minőségű és koncepciózus‘fejlesztő feladattal’ jelentős transzfer hatás elérése A „diagnózis-terápia” eljárás megjelenítése (fejlesztő feladat’ elhelyezhető a diagnózis-terápia kontextusában: hiányterületek azonosítása és célzott fejlesztése A fejlesztő értékelés lehetővé tétele (nem minden feladatmegoldás tétje az azonnali nyereség vagy veszteség (osztályzat, minősítés)

7 A feladattartalmak jellemzői
A fejlesztendő kompetenciák „tematizálása” (kreativ tevékenységeket igénylő feladattémák kreatív megtalálása) A tudáskeret (háttértudás, előzetes tudás) figyelembe vétele Változatos „hozzáférhetőség”, változatos források (bázisszövegek, információk) Kapcsolódás tananyagtartalmakhoz

8 A fejlesztő feladat mint „próbálkozás”, mint heurisztikus tanulás
„A hat oldal”: Problémamegoldó gondolkodás, indukció Modellalkotás Tájékozódás térben és időben) Kommunikáció Társas együttműködés Érzelmi intelligencia

9 A tanulás alapelveinek érvényesülése a mérésben
Osztálytermi mérés Vizsga Aktivitás, konstruálás Sokféle faladat Nyitott feladatok Kreativitás Sokféle feladat Nyitott feladatok (!!!) Autencititás Autentikus anyagok Reális élethelyzetek Tanulói autonómia Részterületek mérése Transzparens értékelés Részletes indoklás Választási lehetőségek Választási lehetőség Együttműködés Páros munka Csoportmunka Projekt Páros vizsga Csoportos vizsga Projektvizsga

10 Példa (1) társas kompetenciák
Együttműködés (heterogén) csoportban  mások megértése kapcsolatépítés és a kapcsolat fenntartása vitastílus alakítása, érvelési módszerek alkalmazása konfliktuskezelés önérvényesítés és empátia szolidaritás

11 Példa (2) Kommunikáció Beszédértés Beszéd Olvasás, szövegértés
Írás, szövegalkotás

12 Példa (3) Az érvelés támogatása
– Igazad van, de … – Ez érdekes vélemény, de … – Ez valóban fontos szempont, azonban … – Vegyük azt is figyelembe, hogy … – Ez nem így van, mert … – Ezzel az állásponttal vitatkoznom kell. – Ebben nem egyezik a véleményünk. – Ezt meg tudom cáfolni, mivel … – Véleményem szerint … – Úgy vélem … – Azt gondolom … – Úgy látom … – Nem hiszem … – Egyetértek. – Valóban, erre nem gondoltam. – Ez meggyőző érv, ezt én is így látom. – Egyezik a véleményünk.

13 Példa (4) érzelmi intelligencia
A személyes kompetenciák és a másokra irányuló társas (személyközi) kompetenciák „együttese” pl. érzelmi tudatosság, önismeret, önszabályozás, empátia, motiváltság, együttműködés, társas felelősségtudat, meggyőző erő, a saját érzelmek kezelése

14 - felépített feladatsorok, világos feladatinstrukciók
A feladatmegoldás mint tevékenységekre alapozott tanulás a tudás megalkotása interakcióval Biztosítékok: - felépített feladatsorok, világos feladatinstrukciók - változatos egyéni és kooperatív feladat-megoldási tevékenységek pl. manuális tevékenységek, információ-keresés, alkalmazás, általánosítás, következtetés, értelmezés, modellalkotás, vizualizálás - támogató értékelői visszajelzések

15 A fejlesztő feladat az iskolában
A fejlesztő feladatot a tanórán vagy a tanóra alternatívájaként felfogott más tanulási helyzetben oldják meg a diákok Ideális a reflektív tanári magatartás, a támogató érzelmi klíma és a fejlesztő, kvalitatív, kritériumorientált értékelés

16 A feltételezett hatás területei
Mi változik, változhat a tanórán? a tanulási folyamat szervezése a tanulási klíma a tanári kommunikáció a diákok kapcsolata az értékelés kritériumai és hatása

17 Feladatpéldák

18 Szövegértés – szóhasználat, szójelentés, kontextuális jelentés
„Brutus sorsa sem szappanoperába[1] illő, őt „gondos" kezek szorosan a menhely kapujához láncolták. „ [1] Szappanopera: az angol szappan és opera szavak összevonásával keletkezett szó (soap+opera: soapera) magyar fordítása, elsősorban háziasszonyok szórakoztatására készült érzelmes filmsorozat, melyben a jók elnyerik méltó jutalmukat.

19 Kifejezés értelmezése, kontextuális jelentés
„Brutus sorsa sem szappanoperába illő.” Fogalmazza meg másképpen! Miért van idézőjelben a „gondos” kezek kifejezés első tagja? Magyarázza meg a kifejezés szövegbeli jelentését és az idézőjel szerepét!

20 Idézőjeles kifejezés értelmezése
- a szerző távolságtartását is kifejezi - a szó szótári jelentésével ellentétesen a gondatlan, felelőtlen és embertelen bánásmódra utal - a ’gondos’ szó két jelentését (1.: alapos 2.: gondoskodó) állítja szembe egymással - a ’kezek’ eltávolodik a konkrét személytől (aki alaposan és gondatlanul odakötötte a kutyát) és tágabban értelmezi a helytelenítendő magatartást, utalva ezzel a közös, társadalmi felelősségre „gondos” kezek

21 Szövegalkotás – leírás változatos kontextusban /eltérő nézőpontból
- tájékozódási útmutató - tárgyszerű bemutatás - mint egyfókuszú látvány a környezet összefüggésében - mint személyes érzelmi tér - mint mesebeli helyszín Az iskolaépület leírása mint

22 Néhány szövegalkotási téma és műfaj
Durva beszéd, agresszív kifejezésmód Televíziózás Kreatív írás: „Mi lenne,…ha” szerkezetben Műfajok: ajánlás, leírás, érvelés, vita, megbeszélés, jellemzés, kifejtés nézőpontváltással Gyakorlati írásbeliség: önéletrajztípusok

23 Történelem – forráselemzés (szövegértés), együttműködés, kreatív problémamegoldás
A feladathelyzet: családi tőke befektetése Lépések: (fiktív) cégalapítás (vendéglátás) 1895-ben egy magyar vidéki városban névadás, PR (reklámozás, plakát, cégér) Források: Cukrászat, cukrászda, kávéházak, berendezésük, cégérek, reklámok, kávéházbelsők (fotók)

24 Történelem – forráselemzés (szövegértés), együttműködés, kreatív problémamegoldás
A feladathelyzet: családi tőke befektetése Lépések: (fiktív) cégalapítás (vendéglátás) 1895-ben egy magyar vidéki városban névadás, PR (reklámozás, plakát, cégér) Források: Cukrászat, cukrászda, kávéházak, berendezésük, cégérek, reklámok, kávéházbelsők (fotók)

25 Angol nyelv/Future of Communication – olvasás és hallott szöveg értése
TASK 2 Internet Visit the following website: Click on the option: ‘Launch site with introduction.’ Read or listen to the text you can find on this site. Then using the text, fill in the sentences to make them true. 1. We can barely imagine in the next decade. 2. In this site some changes they think will happen can 3. In this site you can tell 4. Vodafone wants to offer mobile services in the future that

26 Német nyelv – tájékozódás internetes oldalon - olvasás/írás
a) Du kannst für jeden Tag ein Buch online bestellen. b) Du kannst dein Tagebuch online führen. c) Du findest hier eine Seifenoper. 2. a Um mitmachen zu können brauchst du nur ein Formular auszufüllen.Welche Fragen passen wohin? Studiere das Formular, und ergänze!

27 Matematika – METEO – szövegértés, modellalkotás, logikai következtetés, léptékváltás
Az egyik bennszülött ma éppen napos (azaz pontosan napja született). Szerencsére ezt a kerek évfordulót napos és szélcsendes időben ünnepelhetik meg. Milyen volt az időjárás, amikor született? Napos és erős szeles.

28 Matematika – METEO – vizualizálás, logikai következtetés,
Egy bennszülött a legjobb barátjától születésnapjára kapott egy faragott botot ezzel a mintával.

29 Matematika / Meteo A faragás jeleinek megfejtése
A faragás az időjárást ábrázolja. A vékony kör a napos, a vastag a borús, a vízszintes vonal a szélcsendes, a vékony nyíl a szellős és a vastag nyíl az erős szeles időjárást jelzi.

30 Fizika – megfigyelés, lényegkiemelés
Léteznek a világon ferde tornyok, amelyeket véletlenül, vagy akarattal ferdére építettek, esetleg valamitől elferdültek az idők során, mégsem dőltek le. Kérdés, hogy mennyire lehet elferdíteni egy tornyot. Tudunk-e erre valamilyen szabályszerűséget találni?

31 Fizika - tevékenység eredményének megfigyelése, értelmezése
Építs a rendelkezésre álló egyforma, téglatest alakú (homogén tömegeloszlású) építőkockákból tornyot! Építs egymás után több tornyot is, különböző ferdeségűeket! Építsd mindegyiket olyan magasra, amennyire csak tudod, akkor hagyd abba az építkezést, amikor érzed, hogy a következő téglától már felborulna a torony! Figyeld meg a következőket! Függ-e a torony maximális magassága attól, hogy mennyire építetted ferdére? Ha igen, hogyan? Figyeld meg, hogy amikor ledől a torony, az hogyan történik! Figyeld meg, legfeljebb mennyire tolódhat el vízszintes irányban a torony teteje az aljához képest!

32 Biológia – fókuszban a Növényismeret című könyv - irányított információgyűjtés
A könyv végén található Adatbázisban konkrét fajok élőhely igényeit tüntették fel. Tanulmányozzuk először az Ökológiai mutatók jelentését majd keressünk a táblázatból néhány olyan fajt, amelyik igen száraz környezetet jelez erős emberi beavatkozást (degradációt) „kedvel”, ill. jelez savanyú kémhatású talajt jelez Milyen típusú növényeknek jelezték 0-val ökológiai mutatóit? Miért? Milyen típusú növényeknél nem jeleztek semmit egy vagy több ökológai mutató helyén? Miért?

33 Biológia – összehasonlítás, általánosítás
Az eddigi példák alapján fogalmazzuk meg, mi a hasonlóság a biológiai (ökológiai) indikáció, és a kémiai indikáció (például sav-bázis indikáció között). Mi az a különbség, ami a biológiai indikációt a kémiainál bonyolultabbá teszi? Mindkettő jelzés. Mindkét jelzést csak a hozzáértő ember tudja megfejteni. Különbség: az élőlények a környezet sokféle tényezőjére érzékenyek (pl. ökológiai mutatók), ezek együttes hatását jelzik elterjedésükkel vagy vissza-szorulásukkal.

34 Földrajz – térképvázlat alkotása (színezése) adott információk alapján / szövegértés, fogalmi ismeret kreatív alkalmazása A Rák- és a Baktérítő között fekszik a kontinens. A kontinens nyugati és belső részén magashegységek húzódnak. A nyugati part mentiről tudjuk, hogy mélytengeri árok követi, tehát gyűrthegység, amely óceáni-szárazföldi lemezek ütközéséből született. A C betűvel jelölt terület alföld, enyhén süllyed a tenger felé, egészen mélyfölddé. A D dombvidék. A part mentén körben sekély a tenger, majd fokozatosan mélyülni kezd.

35 Földrajz – márkanév értelmezése, információgyűjtéssel
Téma: a légkör Miről kapták típusnevüket a német Volkswagen autók? VW Passzát VW Golf VW Sirokkó VW Bora

36 Rajz és vizuális kultúra – ujjnyomat-labirintus
A személyes ujjnyomat átalakítása labirintussá grafikai terv  táblás játék tervezése (játékszabályokkal!)  plakát  személyes honlap


Letölteni ppt "Magyarországi Ökoiskolák VII. Országos találkozója"

Hasonló előadás


Google Hirdetések