Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információs társadalom

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információs társadalom"— Előadás másolata:

1 Információs társadalom

2 I. Az informatika fejlődéstörténete – Információs korszakok

3 I. Az informatika fejlődéstörténete – Információs korszakok
A beszéd kialakulása Az írás megjelenése A nyomtatás elterjedése A távközlés forradalma

4 I. Az informatika fejlődéstörténete – Információs korszakok
A beszéd kialakulása Az írás megjelenése A nyomtatás elterjedése A távközlés forradalma

5 1. A beszéd kialakulása Ismert, hogy a közösségekben élő állatok is használnak jelrendszereket. Ezek segítségével kommunikálnak egymással a fajtársak, sőt esetenként különböző fajok egyedei is. Mai tudásunk szerint az emberré válás folyamatában fontos szerep jutott a beszélt nyelv kialakulásának. A viszonylag bonyolult emberi nyelv kifejlődését a nagy agyvelő és a folyamatos társas lét tette lehetővé.

6 1. A beszéd kialakulása A beszéd a kapcsolattartás, a csoportszervezés, a közös munka és szórakozás legfőbb összekapcsoló kommunikációs eszközévé vált. A nyelv az ismeretek, történetek évtizedes vagy akár évszázados megőrzését is lehetővé tette, felhasználva az emberi agy viszonylagos nagy memóriakapacitását és a gyakori (ismétlés) technikáját.

7 I. Az informatika fejlődéstörténete – Információs korszakok
A beszéd kialakulása Az írás megjelenése A nyomtatás elterjedése A távközlés forradalma

8 2. Az írás megjelenése A népes társadalmak és államok kialakulásával egyre több olyan adat keletkezett, amit nem volt értelme és nem is lehetett hosszú távra a memóriába vésni. Ki és mennyi adót fizetett a királynak? Mennyi a termés vagy az állandóan változó állatállomány? Ezeket az adatokat már érdemes volt egy megbízható és a memóriától, a személyektől lényegében független eszközön, adathordozón tárolni.

9 2. Az írás megjelenése Egyiptomi képírás Az írás kifejlődésével és használatával az ismeretek viszonylag függetlenné váltak az emlékezettől, az egyes személyektől, hiszen az adatok, történetek pontos felidézéséhez elegendő volt az írást elolvasni. Nem az adatok megjegyzése, hanem az írás olvasás megtanulása vált elsődlegesen fontossá.

10 2. Az írás megjelenése Sumér képírás Az ismeretek tárgyiasultak az adathordozón – képekben és tárgyakban (képírás, csomóírás, rózsafüzér) vagy elvontabb jelekben (ékírás, hieroglif írás, kínai írás, betűírás) – kőben, fában, agyagtáblán, papíron az írott, rajzolt szövegekben. föníciai ábécé kínai

11 2. Az írás megjelenése

12 2. Az írás megjelenése - Az írás ősformái

13 2. Az írás megjelenése - Az írás ősformái
Letűnt korok titkait rejtik az ősi írások. Nagy kihívás e régi írásoknak a megfejtése és értelmezése. Az egyiptomi hieroglifák jelentését például Jean- François Champollion (1790–1832) fejtette meg a Rosette-i bazaltkő segítségével. A hieroglifákat tartalmazó követ Napóleon katonái találták meg árokásás közben Rosette falu határában, 1799-ben. A megfejtés lehetőségét a kövön található kétnyelvű felirat (görög és egyiptomi) adta.

14 2. Az írás megjelenése - Az írás ősformái
1961-ben Erdélyben, Tatárlakán, Nicolae Vlassza kolozsvári régész egy hamuval telt sírgödröt tárt fel, amelyben egy 40 év körüli ember összetört, megégett csontjaira, mellette pedig 26 agyagszoborra, két kőfigurára, egy tengeri kagylókból készült karperecre, egy égetett agyagból készített korongra és két téglalap alakú táblácskára bukkant. A csontok alapján a szénizotópos vizsgálat eredménye szerint a lelet éves.

15 2. Az írás megjelenése – Hieroglif írás: A képírástól a betűírásig
Egy indián lány levele Az inkák írtak, létrehoztak egy különleges nyilvántartási és kronológiai rendszert, az úgynevezett kiput. Lényege az, hogy színes és csomózott zsinórokkal számokat és bizonyos javakat, értékeket vagy éppen uralkodók egymásutániságát lehet nyilvántartani, időrendi sorrendbe állítani.

16 2. Az írás megjelenése Nagyon fontos az is, hogy az ember számára megjegyezhetetlenül sok adatot, tényt „szó szerinti” pontossággal lehetett könyvtárakban, irattárakban megőrizni. Az egyes ember gyakran tévedhet, elfelejthet dolgokat, vagy csak éppen nem jut eszébe, nincs mindig jelen két-három másik személy, aki javítja.

17 2. Az írás megjelenése - Könyvtár
A leghíresebb papiruszkönyvtár Magyarország egyik legrégebbi könyvtára a pannonhalmi bencés monostorban található. Alapításának éve 966-ban volt. Stuttgarti Városi Könyvtár

18 2. Az írás megjelenése Az írott szöveg azonban évszázadokig, évezredekig megmaradhat, lényegében változatlan formában. Ennek két folyománya van: Rendkívül megnő az írott ismeretek biztonsága, az egyénektől (a szubjektumtól), a memóriától való függetlensége.

19 2. Az írás megjelenése Az írástudónak alaposan meg kell gondolnia, hogy mit ír, hiszen az írott szöveg „eltávolodhat” alkotójától, kikerülhet befolyása alól. Az adat sokszorozódhat, kezdetben a másolás, később a nyomtatás révén, aminek következtében nehezen javítható.

20 2. Az írás megjelenése Lehetővé vált az információcsere nagy távolságokon, például a levelezés révén. Az írás kialakulásával az ember átlépte a közvetlen kommunikáció térben és időben szűk korlátait. Évtizedekkel vagy évszázadokkal korábban írott gondolatokat olvashatott, és sok száz kilométerre lévő barátaival levelezhetett.

21 Dühös 4 éves 2. Az írás megjelenése A kommunikáció legtöbbször több csatornán keresztül zajlik. Pl.: egyszerre halljuk a szöveget és látjuk a beszélő arcjátékát, kézmozdulatait. Az írás lényegében láthatóvá (olvashatóvá) tett beszéd. Az írás a beszédet látható szimbólumsorokkal helyettesíti. Ezért az írás erős hidat teremt a hallható (audio) és a látható (vizuális) kommunikáció között is.

22 I. Az informatika fejlődéstörténete – Információs korszakok
A beszéd kialakulása Az írás megjelenése A nyomtatás elterjedése A távközlés forradalma

23 3. A nyomtatás elterjedése
Guttenberg műhelye Guttenberg korabeli nyomdagép A nyomtatott könyvek története egyik mérföldkövének a kézi festéssel gazdagon díszített 641 lapos, oldalanként 42 soros és két hasábos Biblia 1456-os megjelenését szokták tekinteni.

24 3. A nyomtatás elterjedése
A 42 soros Biblia Az írás több évezredes gazdag és izgalmas fejlődéstörténetét nincs módunk áttekinteni. A fejlődés további lépcsőfokának tekinthetjük a nyomtatás megjelenését, kifejlesztését. Az írás technológiája ekkor elindult a gépesítés irányába. Ez azért fontos haladás, mert a gépesítés révén egyre inkább lehetővé vált az ismeretek gyors, olcsó és tömeges elterjesztése.

25 3. A nyomtatás elterjedése
A nyomtatás nagy tömegek számára hozzáférhetővé tette az olvasást. Az „egy író – sok olvasó” (egy  sok) modell: kedvez a tömeges olvasásnak, jelentősen terjesztheti a tudást, a kultúrát, de magában hordja a tömegek manipulálá- sának lehetőségét is.

26 I. Az informatika fejlődéstörténete – Információs korszakok
A beszéd kialakulása Az írás megjelenése A nyomtatás elterjedése A távközlés forradalma

27 4. A távközlés forradalma – morzetávíró, telefon
Az elektromosság alkalmazása a távközlésben előbb a morzetávíró, majd később a telefon feltalálását eredményezte. A telefon a „sok beszélő – sok hallgató” (sok  sok) modellt valósította meg.

28 4. A távközlés forradalma
Morse távíró Puskás Tivadar ( )

29 4. A távközlés forradalma
Bell és asszisztense

30 4. A távközlés forradalma – morzetávíró, telefon
Mobiltelefon A rádióhullámok alkalmazása, a vezeték nélküliség pedig még szabadabbá tette a távolsági kommunikációt. Az elektromos jelek rendkívül gyorsan továbbíthatóak. Informatikai szempontból a távolságok megszűntek.

31 4. A távközlés forradalma – rádió, tévé
Az „egy író – sok olvasó” (egy  sok) modellt erősítette: a rádió és a tévé feltalálása is. „Egy sugárzó adó – és sok hallgató”. Ezt a felállást részben ellensúlyozza, hogy lehet sok író, sok kiadó és sok rádió- és tévécsatorna, de a lényegen ez nem sokat változtat. Ezek a médiumok nyilvánvalóan magukban hordozzák a tömegek központból irányított befolyásolásának, manipulálásának lehetőségét.

32 4. A távközlés forradalma – rádió, tévé
Nikola Tesla ( ) Karl Ferdinand Braun és az általa kifejlesztett katódsugárcső Mihály Dénes és Telechor készüléke

33 4. A távközlés forradalma
Mindez csak előtörténete annak, ami a XX. század második felében a számítógép és az internet forradalma hozott az informatikában.

34 Infokommunikációs technikák fejlődése

35 Érdekességek Agyhullámok segítségével kommunikálhat Stephen Hawking A számítógépes alkalmazói jelrendszer bemeneti jelkészlete elsősorban manuális (billentyűzet, egér) műveletekre, kimeneti jelkészlete pedig vizuális (képernyő) elemekre épül. Az „alkalmazói nyelv” ma még vizuális-manuális nyelv, de egyre nagyobb szerepet kapnak egyéb fontos jeltípusok is, például a hangjelek (beszéd), a 3D megjelenítés, és a gépi „látás”.

36 Érdekességek Eredményes kísérletek folynak közvetlenül az agy elektromos jeleivel (EEG=elektroenkefalográf- jelek) történő irányítással is. Az EEG-jeleket a gondolatainkkal, érzelmeinkkel befolyásolhatjuk. Olyan ez, mint egy bonyolult titkosírás, amit egyszer talán valaki megfejt – és akkor közvetlenül gondolattal kommunikálhatunk a számítógépekkel.

37 Ellenőrző kérdések és feladatok
Milyen előnyökkel járt az írás kifejlesztése? Az ismeretek függetlenedtek az emlékezettől. Nagyon sok adatot pontosan lehetett rögzíteni, hosszú időre megőrizni. A távolsági kommunikáció fejlődött. A hallható és a látható kommunikáció kapcsolata fejlődött.

38 Ellenőrző kérdések és feladatok
Milyen adatokat volt célszerű már az ókorban is írásban rögzíteni? Célszerű volt írásban rögzíteni a gazdasági adatokat. A birtoklásra vonatkozó adatokat. A különféle tananyagokat, a tudományos és filozófiai ismereteket.

39 Ellenőrző kérdések és feladatok
Miért tartjuk nagy találmánynak a nyomtatást? A nyomtatás az „írás gépesítése”, ami tömeggyártást és alacsony árakat eredményezett. Nagy tömegek számára hozzáférhetővé tette az olvasást.

40 Ellenőrző kérdések és feladatok
Miért állíthatjuk, hogy informatikai szempontból a távolságok megszűntek (a telefon és a rádió elterjedése óta)? Természetesen nem a fizikai távolság szűnt meg. A rádióhullámok közel km/s sebességgel terjednek, a Föld kerülete mindössze km. A jel a másodperc tört része alatt eljuthat a Föld bármelyik részére. Ez az ember reakcióidejével azonos nagyságrendű, illetve kisebb idő. Ha valamit fél másodperc alatt elérhetünk, az emberi mércével „nagyon közel van”, hiszen a kommunikáció szempontjából az üzenetváltás ideje a lényeges tényező, nem a fizikai távolság. Ebben az értelemben mondhatjuk, hogy a távolságok megszűntek.

41 Ellenőrző kérdések és feladatok
Készíts kiselőadást az ókori írásokról! Készíts kiselőadást az magyar rovásírásról! Gyűjts forrásanyagot a telefon, vagy a rádió feltalálásáról! Ismétlő kérdések Milyen előnyöket hozott az írás alkalmazása a társadalomban? Ki találta fel a nyomdát, és mi volt a jelentősége? Mit tudsz a morzetávíróról és a telefonról? Kik találták fel ezeket, mi a működési elvük? Mire használhatóak a számítógépek? Sorolj fel néhány fontos területet!

42 Jó tanulást!


Letölteni ppt "Információs társadalom"

Hasonló előadás


Google Hirdetések