Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az alaktan az információs pszicholingvisztikában Pléh Csaba 3. Óra Információs Pszicholingvisztika a PPKE diákjainak 2014 ősz

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az alaktan az információs pszicholingvisztikában Pléh Csaba 3. Óra Információs Pszicholingvisztika a PPKE diákjainak 2014 ősz"— Előadás másolata:

1 Az alaktan az információs pszicholingvisztikában Pléh Csaba 3. Óra Információs Pszicholingvisztika a PPKE diákjainak 2014 ősz pleh.csaba@ektf.hu

2 Áttekintés A morfológia fogalma Szófelismerés és alaktani elemzés. A szuffixumok feldolgozása agglutinatív nyelvekben. Elemző és egészleges modellek kombinációja. Az igekötő levágás és a komplex igék képviselete. Az alaktani szabályok és az allomorfia: észlelés, produkció és elsajátítás. A szabályok és szokások vitája az alaktanban: a konnekcionisták és Pinker. Alaktan afáziás és egyéb patológiás folyamatokban. Alternatívák az alaktanban és a nyelvhasználat mint értékhordozó (stigmatizációs folyamatok).

3 Morfológia A szavak belső szerkezetét vizsgálja Morféma: legkisebb jelentéssel bíró nyelvi egység Szó és szóalak elkelkáposztásíthatatlanságaitokért Hány morféma ez a szóalak?

4 Morfológiai folyamatok A morfémák kombinációkészsége nyelvről nyelvre változik: –Poliszintetikus nyelvek: többszörösen összetett szavak, teljes mondatokat fejezhet ki egy szó. Ajjiliurumavagit. (inuktitut) Le akarlak fényképezni. –Izoláló nyelvek: ritka az összetett szó, a grammatikai morfémák is szabadon állnak. I want to take a picture of you. (angol) Le akarlak fényképezni. Flektáló nyelv: szláv, latin. Tőtípusok –Agglutináló nyelvek: nyelvtani morfémák többnyire kötöttek, lexikai morfémák többnyire szabadok. Le akarlak fényképezni. Szatellita szerveződés: minden megkülönböztetés másik morféma kalap-ja-im-nak Egy-egy nyelv története mozoghat a típusok között.

5 Az alaktan bonyolódása csökkenti a beszélők számát Nettle, 2012

6 Szavak száma és szóalakok a bibliafordításban. Ragozóknál sok alak s kevés szó Sekély morfológiai: sok fonéma, sok szó

7 Az alaktan viszonylagos szerepének következményei (Gergely és Pléh, 1995) Gazdag alaktan gyors döntések lokálisabb megértés emlékezet szavaknál (Németh Dezső) Szegényes alaktan lassabb döntés egészlegesebb megértés emlékezet frázisoknál

8 A morfémákat emlékezetünkben tároljuk: mentális lexikon morfématár része A tárolt morfémákból kombinációs szabályok szerint alkotunk szavakat. –prefixáció: be-megy, be-olvas, ? ki-rándul –Szuffixáció drájv-ot, kólá-val –Szóösszetétel sörkorcsolya –kettőzés (egyszer-egyszer, tutyi-mutyi) –szóvegyülés (citrancs) A kombinációs szabályok többnyire nem egyéni szavakra vonatkoznak, hanem kategóriákra: Főnév + bAn : helyet jelölő főnév Le + mozgást jelentő ige : lefelé mozgást jelentő ige

9 A szavak világa Tövek és végződések: a szavak felépítése barátomat barátomat Feladatok szegmentálástő felismerés Végződések kezelése felismerésösszegzés

10 Mi történik egy bonyolult szónál? A pszichológusok régóta méricskélik ezt Holisztikus hozzáférés: erdők Teljesen analitikus erdőben egyes kenyeret kenyér kenyeret ? ? ? gyakori idiomatikus szabálytalan Feldolgozás Elemző default Egészleges Gyakori Egyedi: házasság

11 Az áttetszőség szerepe Magyari Lilla előfeszítéses kiolvasási kísérletei 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Áttetsző Szeszély - Szeszélyes Homályos Ír - Iroda Előfeszítés (msec)

12 Taft: prefixum levágási modell

13 Magyar példák Meg-olvas Fel-gondol Ki-teg Melyiket nehezebb eldönteni? Levágás: megolvas meg + olvas nem megy a kombináció

14 A levágási modell a a magyarban Szegmentálást segíti: hangsúly elől, szóalak korlátok A töveket és a ragot dolgozzuk fel elsődlegesen (Juhász és Pléh), lassabban, mint az angol vagy olasz Fürdőkád hatás

15 Döntések hosszú sok morfémás szavaknál: Pléh és Juhász 1995 bathtub effect Aithchison

16 Eleje – vége jóEleje jóVége jó Ha egy pinaglló mbengbereti a sznyráát Pgenbiken, az akár tdoánrot is getheszejrt Amikerában. Vinalgkábun mdenin mninnedel öfüsszegg, menidn cseketüedlenk abápjalan vtja áltoztatha meg a jvöőt. Még elzépeklni is reémes, A nő nyumlogaar vákgyi. A házsagaás elrtotmol, a láany kamkdioasz- ő eregy kevbéés tajallá a hetlyé, és úgy ézir, rdviöidőre mujszá tálvo keneirlü a hétkölótpaijzan. Eztré fodjaag el egy bajatrá megtáváhí, aknike van egy kis motjeel A ágmany acsk sesűrkeéget üszl és aszőrekot. Max enm thite nolva, ohgy a ajsát őrbén lkel taszegpamtalnia zet. Jó arzsu olvt, kai glodoban él a leséefge és álksinya lelmett. A A szavak eleje számít Fazekas szövegjavítási feladat

17 A szavak rekonstrukciója sikeresebb, ha mind a szó eleje mind a vége helyesen van leírva

18 Az előfeszítési helyzet RPOBLÉMA PROBLÉMA

19 Előfeszítési hatás a kezdetnél: A rontott szó lelassít az elején és a végén PORBLÉMA PROLBÉMA PROBLMÉA PROBLÉAM Várhelyi Klára

20 Hasonló szavak, mint a gatingnél Böllár Tő Böllér-ak bölléruk Jel Böllér-nak böllér-nuk Rag Böllér-ak-nek böllér-uk-nek Jel belül

21 A vizsgálati anyag alapja 60 kétszótagú főnév, Németh Kornél gating vizsgálata alapján Forrás: MOKK korpusz (www.szoszablya.hu ) 4 csoport egyediségi pont és gyakoriság alapján GyakoriRitka Koraikenyér, műsor böllér, gyűszű Későiváros, csapat pincsi, krokett

22 A ragozott szavak keny é rnek keny é rben keny é rre kenyerek kenyerak/ kenyerikkenyerem kenyeram/ kenyerimkenyered kenyerad/ kenyerid kenyereknek kenyeraknek/k enyeriknekkenyerekben kenyerakben/ kenyeriken kenyerek re kenyerakra/ kenyerikra kenyeremnek kenyeramnek/ kenyerimnekkenyeremben kenyeramben /kenyerimben kenyere mre kenyeramra/ kenyerimre kenyerednek kenyeradnek/ kenyeridnekkenyeredben kenyeradben/ kenyeridben kenyered re kenyeradra/ kenyeridra Előfordulások: csak tő, jel, rag vagy jel és rag Rontás a tőben (kunyérem) a jelben (kenyérid) vagy a ragban (kenyeredbun) Létező, de rosszul illesztett (kenyérim) vagy nem létező toldalékok (kenyérum)

23 A vizsgálat felépítése 72, 18 és 34 év közötti résztvevő a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói közül 44 (átlag életkor: 21,41 év) nő és 28 (átlag életkor: 21,75 év) férfi Minden kísérleti személy döntést hozott az összes szóról, az ingerek fele létező, fele nem létező szó volt A szavak egy fixációs kereszt felvillanása után jelentek meg és a kísérleti személyek az i (létező) és r (nem létező) billentyűk segítségével válaszoltak

24 Eredmények – helyes válaszok Mind a gyakoriság mind a hibatípus hatása szignifikáns A szó gyakorisága és a hibatípus felismerésének gyakorisága között is szignifikáns korreláció figyelhető meg Minél később fordul elő a hiba a szóban, elutasítása annál könnyebb és gyorsabb ritka gyakori

25 Eredmények - reakcióidők Mind a gyakoriság, mind a hibatípus hatása szignifikáns A létező szavak elfogadása lassabb, mint a nem létezők elutasítása A nem létező tövek elutasítása lassabb, mint a nem létező toldalékoké Nincs egyértelmű fürdőkád hatás A két magánhangzó harmóniát sértő hibatípus közt nincs különbég, viszont ezekhez képest a nem létező toldalékok elutasítása gyorsabb ritka gyakori

26 Szóközepén előforduló rontások gyakori szavaknál Gyorsabb reakcióidő, de gyakoribb hibázások Lehet egy optimalizálási mechanizmus eredménye Reakcióid ő Helyes válaszok Gyako ri

27 A rontás alattomossága A rontás előtt lévő 4 karakter előfordulási gyakorisága a MOKK korpuszban, pl.: bölléred - böllérud léru-782 előfordulás lére-75283 előfordulás A két szám hányadosának logaritmusa (ngram-faktor) határozza meg a rontás alattomosságának a mértékét

28 Tényleg külön dolgozzuk fel a ragokat hallva is ? „A hálószobában kóválygott a fejem a csókjaidtól.” „A hálószobában mindent belengett illatával a levendula.” A második közben nehezebb meghallani a kattanást, mert fel kell dolgozni a szót.

29 Menetközbeni feldolgozás és az alaktan (Gergely és Pléh) Extra hang felismerése és az alaktani terhelés A végződés feldolgozás már menet közben, hallgatáskor végbemegy

30 Jellegzetes hangrekonstrukciós anyag (Dankovics Natali ) A majmot nézik a gyerekek. – kattanó zaj

31 Mondatpéldák a rekonstrukcióban Többesszám helye (1a) A macskák megették a kolbászt. (1b) A kolbászt megették a macskák. Tárgyrag helye (2a) A macskát kergeti a kutya. (2b) A kutya kergeti a macskát. Ige vonzatkerete (3 a) Kati hitt Imrének Velencében. (3b) Kati hitt az ének erejében. Elhagyható esetragok: (4a) Hiányzik a papucsomnak a bojtja. (4b) Hiányzik a motorcsónak a partról.

32 Az alaktan hatásai A komplexebb alaktan-mondattan kölcsönhatás megfigyelhető

33 Az információelmélet beemelése

34 Kostic, Baayen, Moscoso Kostic: infomennyiség szabja meg az időt, nem a formaszám

35 a morféma összes alakjához viszonyítva az adott alak Pl. háznak Dat Gen Kostic adatai és az Információ mércéje

36 Milin RI frekvencia és entrópia függő

37 Modell: információs maradvány magyaráz jobban

38 RI meghatározói a szerbben

39 Házi feladat Szuffixumok információs elemzése a magyarban. Entrópiamércék ragokkal s képzőkkel Különböző gyakoriságú tövek szaturációja. Hány alakjuk fordul elő, s milyen entrópiával. Entrópia és szegmentáció. Hogyan segít? Főnevek és igék entrópiája Szóhossz, nyelvtani komplexitás és mozgósított szókincs (tokenek) irodalom szövegben


Letölteni ppt "Az alaktan az információs pszicholingvisztikában Pléh Csaba 3. Óra Információs Pszicholingvisztika a PPKE diákjainak 2014 ősz"

Hasonló előadás


Google Hirdetések