Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nevelőtestületi pedagógiai nap

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nevelőtestületi pedagógiai nap"— Előadás másolata:

1 Nevelőtestületi pedagógiai nap
CELLDÖMÖLK 2014. Április 1.

2 A pedagógusok előmeneteli rendszere – támogatás és ellenőrzés
Oktatási Hivatal MESTERPEDAGÓGUS KUTATÓTANÁR Megyei Kormányhivatalok Minősítés Pedagógiai-szakmai ellenőrzés - Tanfelügyelet Csak erre vonatkozik a „korkedvezmény”! PEDAGÓGUS II. Pedagógiai intézetek Minősítés Szaktanácsadás, tantárgygondozás, továbbképzés OFI PEDAGÓGUS I. Minősítő vizsga Felsőoktatási intézmény GYAKORNOK

3 Eszközök, módszerek, produktumok
kérdőívek, szempontsorok: pl.: dokumentumelemzési-, megfigyelési-, összegzési szempontsor, segédanyagok: pl: kézikönyvek, kiadványok Módszerek dokumentumelemzés, interjúk, óra- / foglalkozás látogatása, óra- / foglalkozás elemzése, megbeszélése, értékelése e-portfólió, a mesterségbeli tudás fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása. Produktumok Összegző dokumentum elkészítése.

4 SZAKTANÁCSADÁS

5 Szaktanácsadás/tantárgygondozás
Célok a pedagógusok fejlesztő célú támogatása, az új NAT-ban és kerettantervekben meghatározott nevelési célok, fejlesztési területek, ismeretek elsajátításának és alkalmazásának támogatása.

6 Miben segíthet a szaktanácsadó?
Intézménytípushoz és szaktárgyhoz kapcsolódó szakmódszertani és általános módszertani segítséget nyújt. A portfólió összeállításában. A reflexiókban. A szakmai fejlesztési terv kidolgozásában. A folyamatos szakmai fejlődés lépéseinek meghatározásában. Bizalmi kapcsolat: amiben segítséget kér a pedagógus az nem nyilvános, nem képezheti a minősítési eljárás tárgyát.

7 TOVÁBBKÉPZÉS

8 Egyéni és az intézményi érdekek, oktatáspolitikai célok
Intézményi továbbképzési program Ötévenként az intézményvezető készíti el, a nevelőtestület véleményezi, és a fenntartó hagyja jóvá. A március 15-éig elkészítendő program az elkövetkező öt tanévre szól, felülvizsgálatára évente egyszer kerülhet sor. A továbbképzési program alapján készül a beiskolázási terv. Mindkettőnek összhangban kell lennie az intézmény pedagógiai programjával. A fenntartó dönt arról, hogy milyen képzéseket támogat, ezzel az eszközzel érvényesítheti az oktatáspolitikai prioritásokat. A továbbképzési programnak az intézmény érdekeit és a pedagógusok szakmai fejlődési szükségleteit kell tükröznie. Az egyéni szükségletek meghatározásában segít az életpályához kapcsolódó szakmai fejlődési terv, amelynek összeállítása a pedagógus és a szaktanácsadó, tantárgygondozó közös feladata.

9 Az új továbbképzések jellegzetességei
Folyamatba ágyazott képzés: Legalább 2-4 hétig a gyakorlatban próbálják ki a tanult módszereket, eljárásokat, lehetőség van egymással és a képzővel is konzultálni (online formában). általában valamilyen feladatot kell a képzés résztvevőinek párban, kiscsoportban kooperálva megoldaniuk, a kipróbálási szakaszt optimális esetben megelőzi és követi is egy-egy jelenléti képzési szakasz. Blended képzés: Kevert, azaz jelenléti (kontaktórás), illetve távoktatásos környezetben megvalósuló képzés, aktív részvételre, együttműködésre és kommunikációra épül, a számonkérés is történhet a távoktatási környezetben. Moduláris képzés: Olyan képzési szerkezet, amelyben egyes képzési részek (modulok, tematikai egységek) választhatók, illetve kiválthatók. Követő támogatás: A felkészítőknek, képzőknek kell ezt biztosítaniuk legalább egy hónapon keresztül a felkészítésen tanultak mélyebb megértéséhez és alkalmazásához.

10 Új témák a képzésekben Vezetőképzés 3-3 modul óvoda- és iskolavezetőknek (Új elvárások; A horizontális tanulás segítése, Intézményi innováció) Pedagógus életpálya Pedagógia/módszertan A reflektív pedagógus szerep és az aktív tanulás a NAT fejlesztési területei, nevelési céljai A testi-lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

11 TANFELÜGYELET

12 Tanfelügyelet Célok Pedagógusok-, intézményvezetők-, intézmények általános pedagógiai szempontok szerint történő, fejlesztő értékelése.

13 A tanfelügyelet területei
Az ellenőrzés egységes kritériumok szerint, egységes és nyilvános módszerrel történik intézménytípusonként. (megjelent) Területi standardok: óvoda; általános iskola; gimnázium; szakközépiskola és szakiskola; kollégium; alapfokú művészetoktatási intézmény; gyógypedagógiai intézmények; pedagógiai szakszolgálatok; pedagógiai szakmai szolgáltatók.

14 A tanfelügyeleti rendszer szereplői és a rendszer működése
Felelős: Oktatási Hivatal Operatív tervezés: megyei kormányhivatalok Az ellenőrzések tervezésekor figyelembe kell venni: az intézményi létszámadatokat, az előmeneteli rendszerben minősítésre kerülő pedagógusoknak minősítésüket megelőzően mindenképp át kell esniük a tanfelügyeleti ellenőrzésen. Az első években, a minősítő vizsgák és minősítési eljárások nagyban fogják befolyásolni a tanfelügyeleti rendszer működését. Hosszú távon évente pedagógus, 1000 vezető és intézmény ellenőrzése 5000 szakértő bevonásával.

15 A tanfelügyeleti rendszer szereplői és a rendszer működése
Éves ellenőrzési terv, intézményi adatok alapján. A kormányhivatal minden tanév végéig összeállítja a következő tanévre vonatkozó tervezést és ütemezést. Az intézmények, még a tanév kezdete előtt, ezeket a terveket megkapják, szeptemberben véglegesítés (ki mikor kerül sorra, ötévenként mindenki sorra kerül). Pontosítás 15 nappal a tényleges ellenőrzés előtt, órarend alapján. Kötelező létszámok: pedagógus, intézményvezető ellenőrzése 2-2 szakértő, intézmény ellenőrzése 3–5 szakértő. Tanfelügyelő ki lehet? Mesterpedagógus (Átmenetileg van engedmény, de a feltételeknek meg kell felelni.) A tanfelügyeleti ellenőrzésekre, valamint pedagógusminősítésekre felkészítő 2x30 órás akkreditált képzést elvégezése és sikeres vizsga.

16 A tanfelügyeleti ellenőrzés szakaszai
1. Előzetes felkészülés a szakértők az előzetesen rendelkezésükre álló információk alapján átfogó képet alkotnak a pedagógus/vezető/intézmény munkájáról, azonosítják az ellenőrzés kiemelt figyelmet érdemlő területeit. 2. Helyszíni ellenőrzés óralátogatás az interjúk elkészítése, a pedagógiai munka infrastrukturális hátterének megismerése. 3. Összegzés – értékelés a szakértők összesítik az ellenőrzés tapasztalatait, elkészítik az értékelést: ellenőrzési területenként megállapítják az erősségeket és fejleszthető területeket, az értékeltek értékelő lapot töltenek ki a szakértők munkájáról 4. Az intézményfejlesztési terv elkészítése a nevelőtestület az intézményvezető irányításával, az értékelő jelentés szempontjai alapján, elkészíti az intézmény öt évre szóló fejlesztési tervét, a nevelőtestület elfogadja, az intézményértékelés és a fejlesztési terv nyilvános A tanfelügyeleti ellenőrzés minden szinten 1 kontakt napot vesz igénybe, de ez nem jelenti azt, hogy a szakértők ennyit foglalkoznak majd 1-1 pedagógus, vezető vagy intézmény értékelésével. A helyszíni ellenőrzést minden esetben meg kell, hogy előzze az az előzetes felkészülés, melynek során a szakértők a rendelkezésre álló dokumentumok alapján képet alkotnak az érintett pedagógus, vezető, vagy intézmény munkájáról és elhelyezik a hangsúlyokat az értékelési rendszerben. Az értékelléssel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy nem csak a szakértők értékelnek, hanem minőségbiztosítási elemként a szakértők munkájának értékelése is megtörténik.

17 A pedagógusok előmeneteli rendszere – támogatás és ellenőrzés
Oktatási Hivatal MESTERPEDAGÓGUS KUTATÓTANÁR Megyei Kormányhivatalok Minősítés Pedagógiai-szakmai ellenőrzés - Tanfelügyelet Csak erre vonatkozik a „korkedvezmény”! PEDAGÓGUS II. Pedagógiai intézetek Minősítés Szaktanácsadás, tantárgygondozás, továbbképzés OFI PEDAGÓGUS I. Minősítő vizsga Felsőoktatási intézmény GYAKORNOK

18 PEDAGÓGUS MINŐSÍTÉS

19 Célok Pedagógus minősítés A köznevelés eredményesebbé tétele,
az értékelésben a minőségi munka előtérbe kerülése, a szakmai fejlődés elősegítése, a pedagógiai kultúra fejlesztése, a pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására, egységes minősítési szempontrendszer kialakítása, a pedagógusok munkájának komplex értékelése annak érdekében, hogy a pedagógusok az előmeneteli rendszer megfelelő fokozataiba kerüljenek.

20 2015. Január 1-től Szakvizsga és 14 éves szakmai gyakorlat:
2014. április 30-ig egyedi eljárásban a portfólió feltöltésével lehet ideiglenes Pedagógus II. fokozatot kérelmezni, melyet december 31-ig meg kell ismételni, 2015. jan. 1-jén közel fő kerül Pedagógus II. fokozatba, a fokozat eléréséhez április 30-ig portfóliót kell feltölteni, aki nem felelt meg a végleges minősítési eljáráson január 1-től újra Pedagógus I-be kerül.

21 2015. Január 1-től Mesterfokozat
1., 2013-ban az OH által meghirdetett tanfelügyelő és pedagógusminősítő szakértői képzést záró próbaminősítési eljáráson való részvétellel lehet elérni, a 2014-ben lefolytatandó próbaminősítési eljáráson megfelelt pedagógusok január 1-jén lépnek magasabb fokozatba, feltétel: 14 év szakmai gyakorlat, szakvizsga, 2x30 órás képzés sikeres elvégzése, portfólió feltöltése, tanóráról készült felvétel szakértői listára jelentkezés a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés területen 2. A miniszter a pedagógus-előmeneteli rendszer országos bevezetése érdekében pályázati felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából. (A Mesterpedagógus fokozatba történő besorolást megcélzó pályázati felhívás még nem került kiírásra.) 15 év gyakorlat és szakvizsga szakértői, szaktanácsadói, vizsgáztatói listára kerülés

22 A mesterpedagógus feladatai
Külön díjazás nélkül, költségtérítéssel: szakmai ellenőrzésben, minősítésben szakértőként vehet részt, heti 18 óránál nem lehet több a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje, egy tanítási napra mentesíteni kell az iskolai elfoglaltság alól, ezt a napot szeptember 1-ig az intézményvezető rögzíti az OH támogató rendszerében évente 25-ször lehet szakértői feladattal megbízni, gyakornok mentorálása, oktatás- és iskolafejlesztés (Ez csak a 2. esetben a miniszter által kiírt pályázat esetén releváns)

23 Jelentkezés a minősítési eljárásra
Pedagógus II. 2014. február 28-ig a miniszter teszi közzé a évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit, a minősítés szervezés központi szabályait. Keretszám: A évi minősítési tervbe történő felvétel szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt, aki a kormányrendelet 36. § (3) alapján január 1-jével Pedagógus II. fokozatba kerül. 8 év szakmai gyakorlat és szakvizsga 30 év szakmai gyakorlat 2014. április 30-ig a pedagógus figyelembe véve a különös feltételeket kezdeményezi a minősítési eljárásra való jelentkezését az intézményvezető- nél megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot, valamint tanár esetében a jelentkezés tanévében legmagasabb óraszámban tanított tantár- gyat 2014. május 10-ig az intézményvezető rögzíti az OH rendszerében a pedagógus jelentkezését – nem tagadhatja meg

24 Jelentkezés a minősítési eljárásra
Pedagógus II. 2014. május 31-ig a kormányhivatal ellenőrzi és jóváhagyja a jelentkezéseket az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben 2014. június 20-ig a miniszter az Oktatási Hivatal javaslata alapján elkészített minősítési tervben dönt a 2015-ben minősítővizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról 2014. június 30-ig a miniszter a döntésről értesíti a pedagógust, a munkáltatóját és a kormányhivatalt, az informatikai támogató rendszeren keresztül 2014. szeptember 30-ig a kormányhivatal meghatározza a minősítő vizsgák, eljárás esetén a portfólió védés időpontját, a bizottság elnökét és tagjait, majd az OH rendszeren keresztül értesíti a pedagógust, az elnököt, a tagokat, valamint a szakértőt foglalkoztató intézmény vezetőjét 2014. november 30-ig kell a portfóliót feltölteni, ha a minősítés a következő tanévre esik, akkor az aktuális tanév végéig módosítható

25 Jelentkezés a minősítési eljárásra
Egyéb szabályok A minősítővizsgára jelentkezett gyakornokot a minősítési tervbe fel kell venni. Átmeneti szabály szerint nem vonatkozik a szeptember 1-én legalább 8 év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusra a 6 év Pedagógus I-ben eltöltött kötelező idő. A nem kötelező minősítési eljárás díja a kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) hetven százaléka (2014-ben: x 0,7 = ) Az értesítést követő 15 napon belül kell befizetni. "Tekintettel arra, hogy szeptember 1-jén minden érintett a Gyakornok vagy a Pedagógus I. fokozatba lett besorolva, továbbá arra, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésekor (2013. szeptember 1-jén) pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak első minősítésére vagy minősítő vizsgájára szeptember 1. és június 30. között kell sor kerüljön, az idei évben minden minősítésre történő jelentkezés, kötelező minősítési eljárásnak és minősítő vizsgának minősül, ezért azokért nem kell eljárási díjat fizetni"

26 Jelentkezés a minősítési eljárásra
A rendes minősítési eljárás a minősítési rendszer bevezetési ideje 5 év, évente közel minősítést kell lebonyolítani, a Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógus 6 év után kérheti minősítését, (ingyenes) 9 év után a minősítést le kell folytatni, (munkáltató írja elő) a Pedagógus II. fokozatból 6 év gyakorlat után kérhető a mesterpedagógusi minősítésben történő részvétel.

27 A PORTFÓLIÓ

28 A portfólió elemei A portfólió tartalmazza:
A pedagógus gyakorlatának célirányosan összeválogatott dokumentumait tartalmazza, készítőjének reflexióival kiegészítve. Az e-portfólió célja annak alátámasztása, hogy készítője mind a nyolc kompetenciaterületen elérte a minősítés megszerzéséhez szükséges fejlettségi szintet. A portfólió tartalmazza: Eredetiségnyilatkozat Szakmai önéletrajz. A nevelő-oktató munka dokumentumai, legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve/foglalkozásterve. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai. Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai. Az intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. A szakmai életút értékelése.

29 A pedagógusértékelés elemei: a pedagóguskompetenciák
szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók a tanulás támogatása a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

30 A pedagógusértékelés elemei: a pedagóguskompetenciák
szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. 1.3. Fogalomhasználata pontos, következetes. 1.4. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). 1.5. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. 1.6. A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. 1.7. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. 1.8. Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. 1.9. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. 1.10. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját.

31 Anyaggyűjtés „Kutató sarok”
csak papír alapon van meg, vagy nem publikus dokumentumok E-könyvtár: iskola publikus dokumentumai, segédanyagok

32 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez kiadvány 1.
Eredetiségnyilatkozat 1. sz. melléklet Szakmai önéletrajz Formanyomtatvány kitöltése. Nem kerül értékelésre, csak háttérinformációkat szolgáltat. A nevelő-oktató munka dokumentumai, legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve/foglalkozásterve. Minták a mellékletekben. A magasabb óraszámban tanított tantárgyból kell elkészíteni. Nyelvszakosoknál készülhet idegen nyelven is. A tematikus terv részletesebb, mint a tanmenet, tartalmazhatja az osztály megnevezésén, a tanórák számán és felosztásán, a tanórákhoz rendelt didaktikai feladatokon, a fejlesztendő készségeken és képességeken, valamint a kapcsolódó ismereteken túl az alkalmazott főbb módszerek, szervezési módok és tanítási eszközök megnevezését is.

33 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez kiadvány 2.
Reflexió: az olvasó számára megvilágítja az e-portfólió készítőjének gondolkodásmódját, a készítő számára lehetővé teszi saját pedagógiai gyakorlatának kritikus vizsgálatát, Alapvetően három részre tagolódik: 1. Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira. 2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (A cselekvés előtti reflexió.) 3. Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt felekre, leginkább a tanulókra és önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon. (A cselekvés utáni reflexió.) Nyelvszakosoknál is magyar nyelven készül.

34 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez kiadvány 3.
A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai szakmai szervezeti tagság, bizottsági tagság stb. amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell, ezek a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintjén várhatók el. Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai min. 1, max. 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló alkotói, művészeti tevékenységéről, munkáiról, (esetleg mellékletekben, albumokban bemutatva), amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása max. 1. oldal, nem kerül értékelésre, csak háttérinformációkat szolgáltat A szakmai életút értékelése 3-5 oldalnyi önértékelés

35 Az e-portfolió felület felépítése
Itt jelenik meg a tartalom

36 Az e-portfolió felület felépítése – profil és szakmai önéletrajz
KIR adatok Pedagógus által megadott adatok

37 Az e-portfolió felület felépítése – tartalmi elemek

38 Az e-portfolió felület felépítése – tartalmi elemek
Teljesen kitöltött Nem kötelező Kötelező Elkezdett Kötelező, de még nem tölthető

39 Az e-portfolió felület felépítése – dokumentumok feltöltése

40 Az e-portfolió felület felépítése - véglegesítés

41 A MINŐSÍTŐ VIZSGA A MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS

42 Minősítő vizsga, minősítési eljárás
Három fős minősítő bizottság Elnök: a kormányhivatal által delegált, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, az Országos szakértői névjegyzékben pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) vagy pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt Tagok gyakornoki minősítővizsga esetén: pedagógusképző felsőoktatási intézmény képviselője a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott, pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező alkalmazott. Tagok minősítési eljárás esetén: a kormányhivatal által delegált, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai- szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott, pedagógus-szakvizsgával rendelkező alkalmazott. Az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője.

43 Minősítő vizsga, minősítési eljárás
Egyéb szabályok Csak magasabb fokozatba tartozó, azonos munkakörben dolgozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus minősítési eljárásában. A minősítővizsga és a minősítési eljárás esetén a minősítőbizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos az értékelt pedagógusnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgyának megfelelő szakképzettségével. A pedagógus hozzájárulásával a szakértő dönti el, hogy ki vehet részt az óralátogatásán. A pedagógus jóváhagyásával az Intézetvezető nyilvánosságra hozhatja a minősítési eljárás eredményét a tantestület számára. A pedagógus saját e-portfóliójának minősítési eljáráson túli nyilvánosságáról maga hozhat döntést. A Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében a minősítőbizottság további tagja a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja.

44 Minősítő vizsga, minősítési eljárás
A minősítési eljárás (gyakornok esetében vizsga) módszerei: a portfólió előzetes vizsgálata, a pedagógus által tartott foglalkozás látogatása, értékelése, megbeszélése, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak és az összegző értékelésnek a megismerése, az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése, az információk értékelése, felkészülés a védés lebonyolítására a portfólióvédés lebonyolítása

45 Minősítő vizsga, minősítési eljárás
A folyamat lezárása: a pedagógus 15 napon belül értékelő lapot tölthet ki az elnökről és a szakértőkről, ami elérhető a szakértő, az elnök, a pedagógust foglalkoztató intézmény vezetője és a kormányhivatal számára, a bizottság 15 napon belül hozza meg a döntését, a döntést követő 5 napon belül az elnök az értékelés részletes eredményét és a döntést az elnök rögzíti az Oktatási Hivatal informatikai támogató rendszerébe. a rögzítést követő 7 napon belül a kormányhivatal az eredményről tanúsítványt állít ki. A sikeres minősítési eljárást (gyakornok esetén vizsgát) követő év január 1-jétől a pedagógus átlép a következő/magasabb életpálya- fokozatba.

46 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Összeállította: Lingl Zoltán Felhasznált források: Oktatási Hivatal tájékoztató anyagai, valamint Dr. Pompor Zoltán, Bánkúti Zsuzsa, Jakab György, Bessenyeiné Tóth Tünde, Maus Pál, Dr. Szabó Mária, Szabó Győző, Dr. Hunya Márta, Krajcsovicz Ágnes, Krnács András, Petróczi Gábor, Imre Mária, Kákonyi Ágnes prezentációi


Letölteni ppt "Nevelőtestületi pedagógiai nap"

Hasonló előadás


Google Hirdetések