Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tartalmi szabályozók változásai a közoktatásban Testnevelés és Sport Készítette: dr. Bognár József 2012. február 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tartalmi szabályozók változásai a közoktatásban Testnevelés és Sport Készítette: dr. Bognár József 2012. február 15."— Előadás másolata:

1 Tartalmi szabályozók változásai a közoktatásban Testnevelés és Sport Készítette: dr. Bognár József 2012. február 15.

2 Műveltségi területek közös kiemelt céljai a tevékenykedtetés (cselekvő részvétel) (kísérlet, megfigyelés) középpontba állítása; az informatika alkalmazása; a szociális kompetenciák sokirányú fejlesztése; a közösségi élethez, a munka világába való belépéshez szükséges képességek és ismeretek; az egészséges életmód kialakítása; az aktív részvétel, öntevékenység és a kreativitás biztosítása; a médiumok alkotó használata.

3 Tartalmi fejlesztés  A fejlesztési feladatok – nevelési célok, valamint az új ismeretkörök, tartalmak kereszttantervi „szálként” hassák a pedagógia tartalmakat;  a fejlesztés és az ismeretátadás komplex és kiegyensúlyozott folyamatban valósulhasson meg;  a kompetenciafejlesztési elvárások összhangba kerüljenek a közműveltségi tartalmakkal;  hangsúlyosabb szerepet kapjanak a gyakorlatorientált tevékenységek, az életviteli kompetenciák (egészségre nevelés, testmozgás, pénzügyi, gazdálkodási, vállalkozási ismeretek).

4 NAT kiemelt fejlesztési területek – nevelési célok  Erkölcsi nevelés  Önismeret, társas kultúra  Családi életre nevelés  Testi, lelki egészség  Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  Fenntarthatóság, környezet  Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  Állampolgárság, demokrácia  Pályaorientáció  Gazdasági, pénzügyi nevelés  Médiatudatosság  A tanulás tanítása

5 Kulcskompetenciák  Azok az ismeretek, képességek és attitűdök, amelyek birtokában az EU polgárai –hatékonyan alkalmazkodhatnak a gyorsan változó modern világhoz –a változások irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják. Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A hatékony, önálló tanulás

6 Testnevelés és Sport  Alapelvek, célok –Testi, motoros, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlesztés –Prevenció és egészségfejlesztés –Komplex motoros képességfejlesztés (kondicionális és koordinációs képességek) –Fittség, edzettség –Életkornak, képességszintnek, érdeklődésnek megfelelő sporttevékenység – a sport megszerettetése –Élethosszig tartó rendszeres sporttevékenység, aktív életvezetés és életminőség megalapozása –Tehetséggondozás

7 A Műveltségterület kiemelt céljai  Fitnesz és edzettségi szint fejlesztése, rendszeres preventív fizikai aktivitással  Motoros képességek, kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése, a sportági készségek kialakítása  Testnevelési és sportági tevékenységhez kötődő ismeretek fejlesztése  Szabadidős-, diák- és versenysportban való részvétel, sportágválasztás, kiválasztás és utánpótlás-nevelés, élethosszig tartó rendszeres fizikai aktivitás  Személyiségfejlesztés, szociális és emocionális képességek fejlesztése, erősítése  Preventív és egészségtudatos szokások fejlesztése

8 Fejlesztési feladatok (FF)  Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség  Motoros készségfejlesztés: mozgástanulás  Játék  Versenyzés  Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés

9 FF 1  Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség –Általános és speciális képességfejlesztő, az edzettséget fejlesztő és a fittségi szintet növelő vagy megtartó testgyakorlatok. –A motoros képességek fejlesztésének és szerepének tudatosítása.  Motoros készségfejlesztés: mozgástanulás –Sportág-specifikus és általános technikai, taktikai elemek egyénileg, párban és csoportban. –A kognitív, az affektív és a szociális képességek fejlesztése motoros tanulással.

10 FF 2  Játék –Egyénileg, párban és csoportban végrehajtott játékos mozgásformák. –Sportági előkészítő mozgásos játékok. –Alkotó és kooperatív játékos feladatok. –A kognitív, affektív és szociális képességek fejlesztése játékkal.  Versenyzés –Egyénileg, párban és csoportban végrehajtott sportág- specifikus versenyek. –A versenyzés szerepe a kognitív, affektív és szociális képességekben.  Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés –Prevenciós és szabadidős sporttevékenységek. –Életmódot, életstílust és életminőséget befolyásoló egyéni, társas és csoportos tevékenységek.

11 Közműveltségi tartalmak  Mozgásműveltség, mozgáskultúra –Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség –Motoros készségfejlesztés: mozgástanulás –Játék –Versenyzés –Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  Ismeretek, személyiségfejlesztés –Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség –Motoros készségfejlesztés: mozgástanulás –Játék –Versenyzés –Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés

12 Közműveltségi tartalmak  1–4. évfolyam: A legfontosabb időszak a motoros képességek és készségek fejlesztésében, az egészségtudatos testnevelési és később sportolási szokások kialakítása a sportmozgás megszerettetésének érdekében.  5–8. évfolyam: A jól megalapozott koordinációs és kondicionális képzésre épülhet a diák- és szabadidős sport, illetve a tehetségesek és elhivatottak számára az élsport utánpótlás-nevelés technikai-taktikai képzése.  9–12 évfolyam: A kimeneti szakaszra a tudatos rendszeres képzés és öntevékenykedés a jellemző, ahol az iskolai motoros aktivitás mellett egyre hangsúlyosabb a rekreatív, szabadidős fizikai tevékenység és a tehetségek számára az élsportban való érvényesülés.

13 1-4. évfolyam  Képességfejlesztés, fittség, motoros tesztek  Természetes mozgásformák (torna, atlétika, sportjáték, önvédelmi, küzdő és úszó feladatok, gyakorlatok)  Különböző játékok  Egyszerűsített sportági versenyek, sor- és váltóversenyek  Preventív gyakorlatok, relaxáció, higiénia, baleset- megelőzés  Ismeret és alkalmazás, önértékelés, énkép, testkép, felelősség, tudatosság, érzelmek és motiváció, konfliktuskezelés, egyéni és társas folyamatok, sportszerűség, példakép, szokás …

14 5-8. évfolyam  Általános és speciális képességfejlesztés, motoros tesztek  Természetes és nem természetes mozgásformák  Sportágspecifikus technikai-, taktikai-, és versenyelemek (kibővített sportági mozgásanyaggal)  Sportági előkészítő játékok  Versenyszabályoknak megfelelő gyakorlás, versenyhelyzetek és versenyek  Preventív motoros tevékenységek, relaxáció  Ismeret, megértés és alkalmazás, célorientált tevékenység és gondolkodás, összehasonlítás, döntéshozatal, sikerorientáltság, szabályrendszerek, önkontroll és önuralom, esélyegyenlőség …

15 9-12. évfolyam  Általános és sportágspecifikus képességfejlesztés, motoros tesztek  Magas cselekvésbiztonság (technika és taktika) a különböző sporttevékenységekben, táncban  Játék különböző környezetben, formában és szabályokkal  Versenyek, diáksport, élsport  Szabadidősport és mozgásgazdag életmód  Ismeret, megértés, értelmezés és alkalmazás, tudatosság, elemzés és értékelés, önkifejezés, közösségépítés, baleset-megelőzés, egészséges életvitel…

16 Kerettantervi irány  Források és értékirányok: –Egyén – társadalom/közösség – műveltségterület –Mi a hangsúlyos a fejlesztésben és miért  Ezek alapján hangsúlyos lehet –Motoros képességfejlesztés (kondicionális és koordinációs képességfejlesztés) –Fitnesz és edzettség –Technikai (mozgástanulás) tudás –Utánpótlás-nevelés és tehetséggondozás –Tudás, megértés és alkalmazás –Szabadidősport

17 Köszönöm a figyelmet bognar@tf.hu


Letölteni ppt "Tartalmi szabályozók változásai a közoktatásban Testnevelés és Sport Készítette: dr. Bognár József 2012. február 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések