Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tartalmi szabályozók változásai a közoktatásban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tartalmi szabályozók változásai a közoktatásban"— Előadás másolata:

1 Tartalmi szabályozók változásai a közoktatásban
Testnevelés és Sport Készítette: dr. Bognár József február 15.

2 Műveltségi területek közös kiemelt céljai
a tevékenykedtetés (cselekvő részvétel) (kísérlet, megfigyelés) középpontba állítása; az informatika alkalmazása; a szociális kompetenciák sokirányú fejlesztése; a közösségi élethez, a munka világába való belépéshez szükséges képességek és ismeretek; az egészséges életmód kialakítása; az aktív részvétel, öntevékenység és a kreativitás biztosítása; a médiumok alkotó használata.

3 Tartalmi fejlesztés A fejlesztési feladatok – nevelési célok, valamint az új ismeretkörök, tartalmak kereszttantervi „szálként” hassák a pedagógia tartalmakat; a fejlesztés és az ismeretátadás komplex és kiegyensúlyozott folyamatban valósulhasson meg; a kompetenciafejlesztési elvárások összhangba kerüljenek a közműveltségi tartalmakkal; hangsúlyosabb szerepet kapjanak a gyakorlatorientált tevékenységek, az életviteli kompetenciák (egészségre nevelés, testmozgás, pénzügyi, gazdálkodási, vállalkozási ismeretek).

4 NAT kiemelt fejlesztési területek – nevelési célok
Erkölcsi nevelés Önismeret, társas kultúra Családi életre nevelés Testi, lelki egészség Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezet Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárság, demokrácia Pályaorientáció Gazdasági, pénzügyi nevelés Médiatudatosság A tanulás tanítása

5 Kulcskompetenciák Azok az ismeretek, képességek és attitűdök, amelyek birtokában az EU polgárai hatékonyan alkalmazkodhatnak a gyorsan változó modern világhoz a változások irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják. Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A hatékony, önálló tanulás

6 Testnevelés és Sport Alapelvek, célok
Testi, motoros, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlesztés Prevenció és egészségfejlesztés Komplex motoros képességfejlesztés (kondicionális és koordinációs képességek) Fittség, edzettség Életkornak, képességszintnek, érdeklődésnek megfelelő sporttevékenység – a sport megszerettetése Élethosszig tartó rendszeres sporttevékenység, aktív életvezetés és életminőség megalapozása Tehetséggondozás

7 A Műveltségterület kiemelt céljai
Fitnesz és edzettségi szint fejlesztése, rendszeres preventív fizikai aktivitással Motoros képességek, kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése, a sportági készségek kialakítása Testnevelési és sportági tevékenységhez kötődő ismeretek fejlesztése Szabadidős-, diák- és versenysportban való részvétel, sportágválasztás, kiválasztás és utánpótlás-nevelés, élethosszig tartó rendszeres fizikai aktivitás Személyiségfejlesztés, szociális és emocionális képességek fejlesztése, erősítése Preventív és egészségtudatos szokások fejlesztése

8 Fejlesztési feladatok (FF)
Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség Motoros készségfejlesztés: mozgástanulás Játék Versenyzés Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés

9 FF 1 Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség
Általános és speciális képességfejlesztő, az edzettséget fejlesztő és a fittségi szintet növelő vagy megtartó testgyakorlatok. A motoros képességek fejlesztésének és szerepének tudatosítása. Motoros készségfejlesztés: mozgástanulás Sportág-specifikus és általános technikai, taktikai elemek egyénileg, párban és csoportban. A kognitív, az affektív és a szociális képességek fejlesztése motoros tanulással.

10 FF 2 Játék Versenyzés Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
Egyénileg, párban és csoportban végrehajtott játékos mozgásformák. Sportági előkészítő mozgásos játékok. Alkotó és kooperatív játékos feladatok. A kognitív, affektív és szociális képességek fejlesztése játékkal. Versenyzés Egyénileg, párban és csoportban végrehajtott sportág-specifikus versenyek. A versenyzés szerepe a kognitív, affektív és szociális képességekben. Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés Prevenciós és szabadidős sporttevékenységek. Életmódot, életstílust és életminőséget befolyásoló egyéni, társas és csoportos tevékenységek.

11 Közműveltségi tartalmak
Mozgásműveltség, mozgáskultúra Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség Motoros készségfejlesztés: mozgástanulás Játék Versenyzés Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés Ismeretek, személyiségfejlesztés

12 Közműveltségi tartalmak
1–4. évfolyam: A legfontosabb időszak a motoros képességek és készségek fejlesztésében, az egészségtudatos testnevelési és később sportolási szokások kialakítása a sportmozgás megszerettetésének érdekében. 5–8. évfolyam: A jól megalapozott koordinációs és kondicionális képzésre épülhet a diák- és szabadidős sport, illetve a tehetségesek és elhivatottak számára az élsport utánpótlás-nevelés technikai-taktikai képzése. 9–12 évfolyam: A kimeneti szakaszra a tudatos rendszeres képzés és öntevékenykedés a jellemző, ahol az iskolai motoros aktivitás mellett egyre hangsúlyosabb a rekreatív, szabadidős fizikai tevékenység és a tehetségek számára az élsportban való érvényesülés.

13 1-4. évfolyam Képességfejlesztés, fittség, motoros tesztek
Természetes mozgásformák (torna, atlétika, sportjáték, önvédelmi, küzdő és úszó feladatok, gyakorlatok) Különböző játékok Egyszerűsített sportági versenyek, sor- és váltóversenyek Preventív gyakorlatok, relaxáció, higiénia, baleset-megelőzés Ismeret és alkalmazás, önértékelés, énkép, testkép, felelősség, tudatosság, érzelmek és motiváció, konfliktuskezelés, egyéni és társas folyamatok, sportszerűség, példakép, szokás …

14 5-8. évfolyam Általános és speciális képességfejlesztés, motoros tesztek Természetes és nem természetes mozgásformák Sportágspecifikus technikai-, taktikai-, és versenyelemek (kibővített sportági mozgásanyaggal) Sportági előkészítő játékok Versenyszabályoknak megfelelő gyakorlás, versenyhelyzetek és versenyek Preventív motoros tevékenységek, relaxáció Ismeret, megértés és alkalmazás, célorientált tevékenység és gondolkodás, összehasonlítás, döntéshozatal, sikerorientáltság, szabályrendszerek, önkontroll és önuralom, esélyegyenlőség …

15 9-12. évfolyam Általános és sportágspecifikus képességfejlesztés, motoros tesztek Magas cselekvésbiztonság (technika és taktika) a különböző sporttevékenységekben, táncban Játék különböző környezetben, formában és szabályokkal Versenyek, diáksport, élsport Szabadidősport és mozgásgazdag életmód Ismeret, megértés, értelmezés és alkalmazás, tudatosság, elemzés és értékelés, önkifejezés, közösségépítés, baleset-megelőzés, egészséges életvitel…

16 Kerettantervi irány Források és értékirányok:
Egyén – társadalom/közösség – műveltségterület Mi a hangsúlyos a fejlesztésben és miért Ezek alapján hangsúlyos lehet Motoros képességfejlesztés (kondicionális és koordinációs képességfejlesztés) Fitnesz és edzettség Technikai (mozgástanulás) tudás Utánpótlás-nevelés és tehetséggondozás Tudás, megértés és alkalmazás Szabadidősport

17 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Tartalmi szabályozók változásai a közoktatásban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések