Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS"— Előadás másolata:

1 ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS
KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Választható vizsgatárgy ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS A diasort hatályosította: dr. Zöld-Nagy Viktória augusztus 15.

2 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK RENDSZERE ÉS AZ EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYUK, FELADAT-ÉS HATÁSKÖREIK AZ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATRENDSZERE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE AZ ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS ÁLLAMI FELADATOK AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSI RENDSZERE AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS ÖNKORMÁNYZATI VONATKOZÁSAI MAGYARORSZÁGON

3 1. fejezet A helyi önkormányzati rendszer
Az önkormányzati rendszer előzménye és története Az európai önkormányzati rendszerek A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája Alaptörvényi alapok A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai A közigazgatási reform és az Mötv. hatása az önkormányzati rendszerre

4 Az önkormányzati rendszer előzménye és története
A magyar polgári önkormányzati rendszer: község, város, főváros polgári vármegyei közigazgatás törvényhatósági jogú városok A tanácsrendszer jellemzői: tanácstörvények képviseleti szerv, végrehajtó bizottság, szakigazgatási szervek alárendeltségi viszonyai

5 Az európai önkormányzati rendszerek
Önállóság mértéke és hatáskörök szélessége szerint: Angolszász (amerikai) rendszer Európai (kontinentális) rendszer Francia Vegyes Skandináv

6 A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája
Európa Tanács által összefoglalt minimum-követelmények gyűjteménye Aláíró tagállam köteles: Chartában foglaltakat betartani és magára nézve legalább húsz szakaszt kötelezőnek elismerni a Charta első részéből, amelyek közül tízet a Charta által meghatározott cikkekből kell kiválasztani

7 Alaptörvényi alapok Helyi önállóság (autonómia) Petíciós jog
Rendeletalkotás Szervezetalakítás Társulási szabadság (de társulás alakítása törvényben kötelezővé tehető) Gazdasági önállóság Petíciós jog Véleménynyilvánítás Felterjesztési jog Önkormányzati jogok védelme Alkotmánybíróság Bírói jogvédelem Nyilvánosság

8 A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai
Hhuuggg Speciális: falugyűlés Helyi népszavazás Helyi népi kezdeményezés Közmeghallgatás Kezdeményezzük, hogy a szabályozási terv akként módosuljon, hogy ne épülhessen … területén katonai radar. Akarja-e, hogy *falu területén, xy határában cementgyár épüljön? A helyi népszavazás jogorvoslati rendje!

9 A közigazgatási reform és az Mötv. hatása az önkormányzati rendszerre
Az önkormányzati igazgatás és az államigazgatási feladatok egy szervezetben való megjelenése jelentősen átalakult, az önkormányzati szervek által ellátott államigazgatási feladatoknak jelentős részét a járási hivatalok vették át 2013-tól. Változások az önkormányzati rendszerben: fő hangsúly: településüzemeltetés, helyi társadalom bevonása, helyi közösség önszerveződése egyértelműbb elköteleződés a differenciált hatáskör-telepítés mellett csökkent a közszolgáltatási feladatok köre (iskolai nevelés, kórházak, járó-beteg ellátás állami irányítás alá került) normatív finanszírozás helyett feladatalapú támogatási rendszer új önkormányzati hivatali rendszer, csökken a hivatalok száma a polgármester szerepe erősödött, a jegyzői feladat átalakult a megyei önkormányzatok új szerepkörben törvényességi ellenőrzés helyett felügyelet Új társulási rendszer

10 Ellenőrző kérdések: Ismertesse a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának lényegét, soroljon fel legalább három célkitűzését és fejtse ki, hogyan érvényesülnek a magyar jogrendben! Ismertesse a helyi önkormányzatok Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatásköreit! Hasonlítsa össze a helyi önkormányzás gyakorlásának közvetett és közvetlen formáját! Hasonlítsa össze a helyi népszavazást és népi kezdeményezést! Hasonlítsa össze a közmeghallgatás és a falugyűlés intézményét az önkormányzati rendszerben! Ismertesse az Mötv. szabályozásának lényegi elemeit

11 2. fejezet A helyi önkormányzatok rendszere és egymáshoz való viszonyuk
A helyi önkormányzatok típusai Nemzetiségi önkormányzatok Társulások Magyarországon Együttműködések Európában

12 A helyi önkormányzatok típusai
Települési Területi = város, járásszékhely város megyei fővárosi* község, nagyközség megyei jogú város, megyeszékhely város Új község alapítása Várossá nyilvánítás főváros* és kerületei

13 Nemzetiségi önkormányzatok
Települési Területi Országos megye főváros A három fajta kisebbségi önkormányzat jogállása különböző. A kisebbségi települési önkormányzat hatásköre megegyezik a települési önkormányzat hatáskörével. A három fajta kisebbségi önkormányzat közül legjellemzőbb gyakoriság a közvetlenül megválasztott helyi kisebbségi önkormányzat. község város főváros kerületei

14 Társulások Magyarországon
Alaptörvény Szabad társulás elve (de törvény elrendelheti a helyi önkormányzat kötelező feladatának társulásban történő ellátását. Mötv. társulásra vonatkozó általános szabályok társult képviselő-testület közös önkormányzati hivatal

15 Együttműködések Európában
Magyarország Önkéntes (szabad társulás elve) Kötelező [Alaptörvény 34. Cikk (2) bek.] Franciaország Önkéntes Kötelező Típusai: Községi Városi Kistérségi Hollandia Finnország

16 Ellenőrző kérdések: Ismertesse a feladatátvállalás legfontosabb szabályait a települési önkormányzatok között, továbbá a főváros önkormányzati rendszerén belül! Indokolja meg a főváros és kerületi önkormányzatok különbözőségének okait jogállás, feladat-és hatáskörök tekintetében! Mutassa be a várossá nyilvánítás folyamatát és feltételeit! Vázolja fel a településrészi önkormányzat lényegét és hasonlítsa össze fő vonásait a települési önkormányzat funkciójával! Mutassa be a nemzetiségi önkormányzati rendszer felépítését és feladatait! Ismertesse, hogy milyen társulási formákat ismer Magyarországon! Ismertesse az önkormányzatok közötti együttműködések legfontosabb szabályait legalább két európai országban!

17 3. fejezet Az önkormányzatok feladatrendszere
Feladat- és hatáskörök csoportosítása Kötelező feladatok Kötelező feladatok az Mötv. alapján Kötelező feladatok törvények alapján Önként vállalt feladatok Önkormányzati hatósági ügy Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása Feladatok – közszolgáltatások feltételrendszerének megteremtése Helyi közhatalom gyakorlásának feltételrendszerének megteremtése

18 Feladat- és hatáskörök - címzett szerint -
Önkormányzati feladat- és hatáskörök Államigazgatási feladat- és hatáskörök Képviselő- testület Helyi népszavazás Polgármester megyei közgyűlés elnöke Jegyző főjegyző Polgármester Főpolgár- mester megyei közgyűlés elnöke Polgármesteri hivatal ügyintézője Hatósági ügyek: Államigazgatás c. köt. tárgy Önkormányzati hatósági ügyek: Közhatalmi: szociális segély kérelem elbírálása Tulajdonosi: vagyonhasznosítás, gazdálkodás, rendelkezés a vagyon fölött bizottság társulás Polgármester részönkormányzat testülete jegyző

19 Feladat- és hatáskörök
- közigazgatás alrendszerei és ellátás módja szerint - Önkormányzati feladat- és hatáskörök Államigazgatási feladat- és hatáskörök Kötelező feladat Önként vállalt/ Fakultatív feladat Önkormányzati hatósági ügy Mötv. alapján Más TÖRVÉNY alapján

20 Kötelező feladatok Törvény állapítja meg: Önkormányzati törvény;
Más (ágazati) törvények Az Országgyűlés köteles gondoskodni a feladatellátás anyagi feltételeiről (költségvetési, illetve más vagyoni támogatás). Arányosság!!! Az Ötv.tkp. Kötelezettséget állapít meg. AB: az önkormányzat teljes bevételi rendszerén keresztül kell támogatni, nem jelent feladatfinanszírozást Charta: arányos támogatás elve A gyakorlat az, hogy az Országgyűlés támogatást állapít meg a kötelező feladatokhoz a mindenkori költségvetésben.

21 Kötelező feladatok az Mötv. alapján
Gondoskodás: a településfejlesztésről, -rendezésről és -üzemeltetésről; az egészségügyi és szociális alapellátásról; környezet-egészségügyről; az óvodai nevelésről; kulturális szolgáltatásról; lakás- és helyiséggazdálkodásról; környezetvédelemről, vízellátásról; közfoglalkoztatásról, hulladékgazdálkodásról, 10. a nemzetiségi ügyekről; 11. stb. 1990-ben ágazati törvények még nem részletezhették az egyes feladatokat. Ezért az Országgyűlés a minden településen minimálisan ellátandó feladatok körét szabta meg.

22 Kötelező feladatok törvények alapján
Példák: Települési hulladék gyűjtésének és elhelyezésének megszervezése Kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása Óvodai nevelés (Mötv. alapján is) Szociális gondoskodás (Mötv. alapján is) Területrendezés Közgyűjtemények fenntartása Közfoglalkoztatás szervezése

23 Önként vállalt feladatok
Feltételei : Jogszabály nem utalja más szerv feladat- és hatáskörébe Nem veszélyeztetheti a kötelező feladat- és hatáskörök ellátását Például: kisvárosi színház fenntartása; strand és uszoda fenntartása; repülőtér működtetése.

24 Önkormányzati hatósági ügy
Önkormányzati hatósági hatáskört telepíthet: Országgyűlés törvényben Képviselő-testület rendeletében Címzett: Képviselő-testület Bíróság Felülvizsgálat Ket. Képviselő-testület Átruházható Fellebbezés Bizottság Polgármester Társulás Rész- önkormányzat Jegyző

25 Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása
Differenciált telepítés Feladatátvállalás Települések között Fővároson belül (kerületek–főváros) Állam részéről önkormányzattól uniós fejlesztés megvalósítása érdekében Differenciált: pl. oktatási törvény Települések közötti feladatok átvállalása: megállapodással Főváros: kerületek egymás között, ill. kerület–főváros között

26 Ellenőrző kérdések: Határozza meg a helyi közügy fogalmát! Mondjon legalább két példát! Határozza meg az önkormányzati hatósági ügy telepítésének szabályait, és ismertesse, hogy ki jogosult döntéshozatalra önkormányzati hatósági ügyben, valamint milyen jogorvoslati eszközök állnak rendelkezésre! Hasonlítsa össze a megyei és a települési önkormányzatok kötelező feladatait, ismertesse a fakultatív feladat-vállalás szabályait! Hasonlítsa össze a főváros és kerületeinek feladatait! Mutassa be az önkormányzati feladat- és hatáskör átruházás szabályait, soroljon fel legalább tíz át nem ruházható hatáskört! Fejtse ki, hogy mit jelent az önkormányzati feladat- és hatáskörök differenciált telepítése!

27 4. fejezet A helyi önkormányzatok szervezete és működése
Helyi önkormányzati képviselő A képviselő-testület működése Bizottságok, részönkormányzatok Tisztségviselők A polgármester A jegyző

28 Helyi önkormányzati képviselő
Jogállása Mandátum keletkezése Mandátum jellege Mandátum megszűnése Szabad mandátumgyakorlás Jogai Felvilágosítás kérése Testületi működéssel kapcsolatos jogok, stb. Kötelességei Részvétel a testület munkájában Kizárás, összeférhetetlenség bejelentése Összeférhetetlenségi (méltatlansági) szabályok Releváns jogszabályok: Ötv., választójogi tv., 1994:LXIV. tv., 2000: XCVI. tv.

29 A képviselő-testület működése
A képviselő-testület ülései Összehívás Nyilvánosság (zárt ülés tartásának feltételei) Határozatképesség Határozathozatal Képviselőtestület aktusai (határozat, rendelet) Jegyzőkönyv Helyi jogalkotás Szervezeti és működési szabályzat alapján alapvetően

30 Bizottságok, részönkormányzatok
Kötelezően létrehozandó bizottságok Szabadon választott bizottságok alakítása Összetétel Jogkörök Kapcsolat a képviselő-testülettel és a hivatallal Településrészi önkormányzatok Szerepe, létrejötte Összetétele Hatáskörök

31 Tisztségviselők Választott Kinevezett
Polgármester (főpolgármester, közgyűlés elnöke), Alpolgármester(-ek), Nem önkormányzati képviselő („Külsős”) alpolgármester sajátos helyzete, Más vezetők (tanácsnok, bizottsági elnök stb.) Kinevezett Jegyző, aljegyző Közös önkormányzati hivatal jegyzője Főjegyző Polgármester és alpolgármester viszonya! Jelölése, feladatainak meghatározása

32 A polgármester Megválasztás módja Összeférhetetlenség
okok csoportosítása eljárás Testület működésével kapcsolatos feladatok A hivatal irányítása jegyző kinevezése önkormányzati hatáskörök államigazgatási hatáskörök Érdemes kiemelni a polgármester szerepeit a képviselők munkájának (képzésének) segítésében, a civil szervezetekkel, a kisebbségi önkormányzatokkal való kapcsolatok fenntartásában és a gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolattartásban.

33 A jegyző Kinevezése, képesítési követelmények A hivatal vezetése
Közös hivatal vezetésének speciális kérdései Feladatai az önkormányzat működése terén Államigazgatási hatáskörök címzettje Közös önkormányzati hivatal létesítésének feltételei: Kétezer lakos alatti település Együtt legalább kétezer lakos 7 település együtt, nem kell kétezer Nemzetiségi specialitások Városok részvétele A jegyző által gyakorolt munkáltatói jogok esetében polgármesteri egyetértési jogok érvényesülése!

34 Ellenőrző kérdések: Mutassa be a helyi önkormányzati képviselő jogait, a tisztség keletkezésének, megszűnésének szabályait és az összeférhetetlenség eseteit! Ismertesse a képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályokat! Ismertese az önkormányzati képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv tartalmi és alaki kellékeit! Ismertesse röviden a képviselő-testület ülésén a nyílt és a titkos szavazás eseteit! Röviden fejtse ki, mi az általános indoka annak, hogy a képviselő-testület ülése nyilvános! Ezt követően ismertesse a zárt ülés tartásának szabályait és eseteit! Vesse össze a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal szerepét, fejtse ki ez utóbbi jellemző vonásait! Mutassa be az önkormányzati képviselő-testület határozatképességének, illetőleg döntéshozatalának főbb szabályait! Ismertesse a helyi jogalkotás menetének szabályozását, az önkormányzati rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket! Hasonlítsa össze a polgármesteri hivatallal kapcsolatban a jegyző és a polgármester jogosítványait! Milyen bizottságokat köteles létrehozni a képviselő-testület? Vesse össze a képviselő-testületet megillető felterjesztési jog, valamint az önkormányzati képviselő kérdezési joga (esetleg interpelláció) lényegét, különbözőségeit!

35 5. fejezet Az önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok
Az önkormányzati autonómia tartalma Az Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai A Kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai A miniszterek, minisztériumok feladatai Az önkormányzatok külső ellenőrzése A törvényességi felügyelet A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai

36 Az önkormányzati autonómia tartalma
Helyi Önkormányzatok Európai Chartája Alaptörvény Önkormányzati törvény Ágazati törvények

37 Az Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai
Törvényalkotás Mötv. (sarkalatos) Képviselők és polgármesterek jogállása, választása, választási eljárás Költségvetési törvények Vagyontárgyak köre, vagyongazdálkodás Adósságrendezés Döntéshozatali jogkörök Feloszlatás Területszervezés Költségvetési szabályozás

38 A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai
Általános önkormányzati választások időpontjának kitűzése Területszervezési döntések Kormánymegbízott megbízása a képviselő-testület feloszlatása esetén Biztos kinevezésére az elmúlt 12 évben egy esetben került sor, Tiszaderzs képviselőtestülete feloszlatásához kapcsolódóan.

39 A Kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai
önkormányzatok törvényességi felügyelete feloszlatási javaslat előterjesztése helyi közszolgálati képesítési előírások államigazgatási feladatok ellátásának irányítása dönt államigazgatási szerv és önkormányzat közötti vitában

40 A miniszterek, minisztériumok feladatai
A miniszterek feladatai: államigazgatási feladatok szakmai szabályozása; önkormányzati intézmények működésének szakmai szabályai, dolgozók képesítési előírásai; ellenőrzés; tájékoztatás; pénzügyi támogatás nyújtása. Az önkormányzatokért felelős miniszter önkormányzatokat érintő feladatai: jogszabály előkészítés; településfejlesztéssel kapcsolatban. Az önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter: területszervezési döntések előkészítése; a Kormánynál az Alkotmánnyal ellentétesen működő helyi képviselő-testület feloszlatására vonatkozó országgyűlési előterjesztés benyújtásának kezdeményezése. MEH feladatai változtak 2002-ben! Más minisztériumok feladatai Miniszterelnöki Hivatal (területfejlesztésért felelős politikai államtitkár ir. alatt Területfejlesztési Hivatal) Kiemelten szóljon erről, mert ez változás a jegyzethez képest.

41 Az önkormányzatok ellenőrzése
Állami Számvevőszék Fővárosi és megyei Kormányhivatal Gazdálkodás jogszerűségi célszerűségi Működés, döntéshozatal jogszerűségi Jelentés Törvényességi felhívás (+ egyéb felügyeleti eszközök) Észrevétel Rendes- / Alkotmánybíróság

42 A törvényességi felügyelet
Törvényességi felügyelet Magyarországon Tartalma Eljárása Szervezete Törvényességi ellenőrzés/felügyelet Európában Törvényességi ellenőrzés – törvényességi felügyelet Dél-európai országok Osztrák Német Francia Román Skandináv modell

43 A fővárosi/megyei kormányhivatal feladatai
A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve Felépítése: törzshivatal + ágazati szakigazgatási szervek Koordinációs és ellenőrzési feladatok a területi államigazgatási szervek tekintetében Államigazgatási hatáskörök Elsőfokú és másodfokú jogkörök Speciális feladatok döntés-előkészítés, javaslattétel, a szakigazgatási szerveket érintő funkcionális feladatok, hatósági tevékenység jogszerűségének ellenőrzésére, ügyfélszolgálat működtetése (Kormányablak), Közszolgálati továbbképzés

44 Ellenőrző kérdések: Fejtse ki részletesen, hogy melyek az Országgyűlés döntéshozatali jogkörei a helyi önkormányzatokat érintő ügyekben! Milyen feladat- és hatáskörrel rendelkezik a köztársasági elnök az önkormányzatok tekintetében ? Ismertesse az önkormányzatokra vonatkozó törvényességi felügyelet eljárási szabályait! Hasonlítsa össze az Állami Számvevőszék és a fővárosi és megyei kormányhivatal által folytatott, a helyi önkormányzatok tevékenységét érintő ellenőrzési, illetve felügyeleti tevékenységet! Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet szabályait legalább három európai országban!

45 6. fejezet Az önkormányzatok gazdálkodása
Az államháztartás alrendszerei (emlékeztető) Az önkormányzatok bevételi forrásai Az önkormányzat saját bevételei Az átengedett központi adók A feladatalapú finanszírozás Gazdálkodási sajátosságok Az önkormányzat költségvetése A gazdálkodás ellenőrzésének típusai Az önkormányzat vagyona

46 Az államháztartás alrendszerei (emlékeztető)
Központi alrendszer Önkormányzati alrendszer

47 Az önkormányzatok bevételi forrásai
Saját bevétel Átengedett központi adók Feladat alapú állami támogatások Egyéb állami támogatások

48 Az önkormányzat saját bevételei
Helyi adók Saját tevékenységből, vállalkozásból, vagyon hasznosításából származó bevételek Átvett pénzeszközök Egyéb (működési, ár- és díjbevételek) Az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei Pl. árbevételre: szemétszállítási díj lehet ilyen, helyiségbérleti díj. Privatizációs bevételekre: gázközmű Vagyon hozadékából származó bevétel: kötvény, értékpapír, kamat

49 Az átengedett központi adók
Gépjárműadó részben Termőföld bérbeadása Környezetvédelmi és a szabálysértési bírság adóerő-képesség beszámítása Várhatóan a gépjárműadó teljesen helyi bevétel lesz. A környezetvédelmi bírság jegyző által kiszabott része helyben marad, a környezetvédelmi felügyelőség által kiszabott bírság 30 %-a (2002) az önkormányzatot illeti meg.

50 A feladatalapú finanszírozás
Központi költségvetési támogatások legnagyobb hányadát alkotja. Megállapítás módja: egyes feladatokra vonatkozó mutatók alapján, a helyi iparűzési adó mértékének figyelembevételével. A támogatási jogcímek alakulása

51 Gazdálkodási sajátosságok
Gazdálkodási önállóság és felelősség, vállalkozás és korlátai Költségvetési szervek alapítása és gazdálkodása Adósságot keletkeztető kötelezettség-vállalások (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás) korlátozása Adósságrendezési eljárás 13 ezer önkormányzati költségvetési intézmény

52 Az önkormányzatok költségvetése
A költségvetés tervezése Előkészítési és koncepció-készítési szakasz Egyeztetési rendszer Rendelet-tervezet összeállítása A költségvetés elfogadása Információs rendszer Beszámoló a költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) Nemzetiségi önkormányzatok költségvetése

53 A gazdálkodás ellenőrzésének típusai
Belső Külső Jegyző Állami Számvevőszék Magyar Államkincstár Belső ellenőr Könyvvizsgáló* Pénzügyi bizottság

54 Az önkormányzatok vagyona
Vagyontárgyak típusai Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes vagyontárgyak Vagyonhasznosítás Ingatlanvagyon kataszter példák

55 Ellenőrző kérdések: Mutassa be az önkormányzatok bevételeinek rendszerét! Fejtse ki a helyi adó megállapításának szabadságát és korlátait az önkormányzati döntéshozatalban! A helyi adókról szóló törvény többféle helyi adót, adónemet ismer (építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,). A helyi önkormányzatnak milyen körülményekre kell figyelemmel lennie, amikor dönt a helyi adók kivetéséről, hogyan rendelkezik a törvény a többféle helyi adó egyidejű megállapításáról azonos ügyfél terhére? Mutassa be a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásának folyamatát! Írja le a helyi önkormányzat költségvetési rendelete alkotásának menetét! Mutassa be az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésének rendszerét!

56 7. fejezet Az EU-csatlakozás önkormányzati vonatkozásai
A helyi jogalkotás törvényi kereteinek alakulása A szolgáltatások szabad áramlása a belső piaci irányelv tükrében Az európai közösségi szabályozás önkormányzatokat érintő legfontosabb területei

57 A helyi jogalkotás törvényi kereteinek alakulása
A csatlakozás előtt: jogharmonizáció A csatlakozás időpontjában: dereguláció A csatlakozást követően: EU jogforrási rendszeréhez illeszkedő jogalkotás A csatlakozással összefüggő feladatok teljesítésének kikényszeríthetősége

58 A szolgáltatások szabad áramlása a belső piaci irányelv tükrében
Eljárások egyszerűsítése Egyablakos ügyintézési pontok A letelepedés szabadsága A határokon átnyúló szolgáltatások nyújtásának szabadsága Hatóságok közötti együttműködés

59 Az európai közösségi szabályozás önkormányzatokat érintő legfontosabb területei
Hulladékgazdálkodás Vízügy Közszolgáltatások Hatályos hazai szabályok e területeken Önkormányzati feladatok közül hozhat olyan példát, amelyikben az uniós szabályozás konfliktusokat okozhat.

60 Ellenőrző kérdések Hogyan alakult a helyi jogalkotási kötelezettség az Európai Unióhoz való csatlakozás után? Mutassa be, hogy milyen kötelezettségeket jelent az önkormányzatok számára a belső piaci irányelv végrehajtása! Milyen uniós alapelveket kell figyelembe venni az önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi jogalkotás során?

61 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések