Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Választható vizsgatárgy A diasort hatályosította: dr. Zöld-Nagy Viktória 2014. augusztus 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Választható vizsgatárgy A diasort hatályosította: dr. Zöld-Nagy Viktória 2014. augusztus 15."— Előadás másolata:

1 ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Választható vizsgatárgy A diasort hatályosította: dr. Zöld-Nagy Viktória 2014. augusztus 15.

2  A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER  A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK RENDSZERE ÉS AZ EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYUK, FELADAT-ÉS HATÁSKÖREIK  AZ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATRENDSZERE  A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE  AZ ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS ÁLLAMI FELADATOK  AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSI RENDSZERE  AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS ÖNKORMÁNYZATI VONATKOZÁSAI MAGYARORSZÁGON

3 Az önkormányzati rendszer előzménye és története Az európai önkormányzati rendszerek A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája Alaptörvényi alapok A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai A közigazgatási reform és az Mötv. hatása az önkormányzati rendszerre

4 A magyar polgári önkormányzati rendszer: község, város, főváros polgári vármegyei közigazgatás törvényhatósági jogú városok A tanácsrendszer jellemzői: tanácstörvények képviseleti szerv, végrehajtó bizottság, szakigazgatási szervek alárendeltségi viszonyai

5 Önállóság mértéke és hatáskörök szélessége szerint: Angolszász (amerikai) rendszer Európai (kontinentális) rendszer Skandináv FranciaVegyes

6 Európa Tanács által összefoglalt minimum- követelmények gyűjteménye Aláíró tagállam köteles:  Chartában foglaltakat betartani és  magára nézve legalább húsz szakaszt kötelezőnek elismerni a Charta első részéből, amelyek közül tízet a Charta által meghatározott cikkekből kell kiválasztani

7 Helyi önállóság (autonómia) Rendeletalkotás Szervezetalakítás Társulási szabadság (de társulás alakítása törvényben kötelezővé tehető) Gazdasági önállóság Petíciós jog Véleménynyilvánítás Felterjesztési jog Önkormányzati jogok védelme Alkotmánybíróság Bírói jogvédelem Nyilvánosság

8 Hhuuggg Speciális: falugyűlés Helyi népszavazás Helyi népi kezdeményezés Közmeghallgatás Akarja-e, hogy *falu területén, xy határában cementgyár épüljön? Kezdeményezzük, hogy a szabályozási terv akként módosuljon, hogy ne épülhessen … területén katonai radar.

9 Az önkormányzati igazgatás és az államigazgatási feladatok egy szervezetben való megjelenése jelentősen átalakult, az önkormányzati szervek által ellátott államigazgatási feladatoknak jelentős részét a járási hivatalok vették át 2013-tól. Változások az önkormányzati rendszerben: fő hangsúly: településüzemeltetés, helyi társadalom bevonása, helyi közösség önszerveződése egyértelműbb elköteleződés a differenciált hatáskör-telepítés mellett csökkent a közszolgáltatási feladatok köre (iskolai nevelés, kórházak, járó-beteg ellátás állami irányítás alá került) normatív finanszírozás helyett feladatalapú támogatási rendszer új önkormányzati hivatali rendszer, csökken a hivatalok száma a polgármester szerepe erősödött, a jegyzői feladat átalakult a megyei önkormányzatok új szerepkörben törvényességi ellenőrzés helyett felügyelet Új társulási rendszer

10  Ismertesse a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának lényegét, soroljon fel legalább három célkitűzését és fejtse ki, hogyan érvényesülnek a magyar jogrendben!  Ismertesse a helyi önkormányzatok Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatásköreit!  Hasonlítsa össze a helyi önkormányzás gyakorlásának közvetett és közvetlen formáját!  Hasonlítsa össze a helyi népszavazást és népi kezdeményezést!  Hasonlítsa össze a közmeghallgatás és a falugyűlés intézményét az önkormányzati rendszerben!  Ismertesse az Mötv. szabályozásának lényegi elemeit

11 A helyi önkormányzatok típusai Nemzetiségi önkormányzatok Társulások Magyarországon Együttműködések Európában

12 város, járásszékhely város Települési Területi község, nagyközség megyei jogú város, megyeszékhely város főváros* és kerületei megyei fővárosi* = Új község alapítása Várossá nyilvánítás

13 TelepülésiTerületiOrszágos község város főváros kerületei fővárosmegye

14 Alaptörvény Szabad társulás elve (de törvény elrendelheti a helyi önkormányzat kötelező feladatának társulásban történő ellátását. Mötv.  társulásra vonatkozó általános szabályok  társult képviselő-testület  közös önkormányzati hivatal

15 Franciaország  Önkéntes  Kötelező Típusai:  Községi  Városi  Kistérségi Hollandia  Önkéntes  Kötelező Finnország  Önkéntes  Kötelező Magyarország  Önkéntes (szabad társulás elve)  Kötelező [Alaptörvény 34. Cikk (2) bek.]

16  Ismertesse a feladatátvállalás legfontosabb szabályait a települési önkormányzatok között, továbbá a főváros önkormányzati rendszerén belül!  Indokolja meg a főváros és kerületi önkormányzatok különbözőségének okait jogállás, feladat-és hatáskörök tekintetében!  Mutassa be a várossá nyilvánítás folyamatát és feltételeit!  Vázolja fel a településrészi önkormányzat lényegét és hasonlítsa össze fő vonásait a települési önkormányzat funkciójával!  Mutassa be a nemzetiségi önkormányzati rendszer felépítését és feladatait!  Ismertesse, hogy milyen társulási formákat ismer Magyarországon!  Ismertesse az önkormányzatok közötti együttműködések legfontosabb szabályait legalább két európai országban!

17 Feladat- és hatáskörök csoportosítása Kötelező feladatok Kötelező feladatok az Mötv. alapján Kötelező feladatok törvények alapján Önként vállalt feladatok Önkormányzati hatósági ügy Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása

18 Államigazgatási feladat- és hatáskörök Önkormányzati feladat- és hatáskörök Képviselő- testület Helyi népszavazás Polgármester megyei közgyűlés elnöke Jegyző főjegyző Polgármester Főpolgár- mester megyei közgyűlés elnöke Polgármesteri hivatal ügyintézője bizottság jegyző részönkormányzat testülete társulás r Polgármester

19 Önkormányzati feladat- és hatáskörök Államigazgatási feladat- és hatáskörök Kötelező feladat Önkormányzati hatósági ügy Önként vállalt/ Fakultatív feladat Mötv. alapján Más TÖRVÉNY alapján Feladat- és hatáskörök Feladat- és hatáskörök - közigazgatás alrendszerei és ellátás módja szerint -

20 Törvény állapítja meg:  Önkormányzati törvény;  Más (ágazati) törvények Az Országgyűlés köteles gondoskodni a feladatellátás anyagi feltételeiről (költségvetési, illetve más vagyoni támogatás). Arányosság!!!

21 Gondoskodás: 1.a településfejlesztésről, -rendezésről és -üzemeltetésről; 2.az egészségügyi és szociális alapellátásról; 3.környezet-egészségügyről; 4.az óvodai nevelésről; 5.kulturális szolgáltatásról; 6.lakás- és helyiséggazdálkodásról; 7.környezetvédelemről, vízellátásról; 8.közfoglalkoztatásról, 9.hulladékgazdálkodásról, 10.a nemzetiségi ügyekről; 11. stb.

22 Példák:  Települési hulladék gyűjtésének és elhelyezésének megszervezése  Kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása  Óvodai nevelés (Mötv. alapján is)  Szociális gondoskodás (Mötv. alapján is)  Területrendezés  Közgyűjtemények fenntartása  Közfoglalkoztatás szervezése

23 Feltételei : 1)Jogszabály nem utalja más szerv feladat- és hatáskörébe 2)Nem veszélyeztetheti a kötelező feladat- és hatáskörök ellátását Például: kisvárosi színház fenntartása; strand és uszoda fenntartása; repülőtér működtetése.

24 Önkormányzati hatósági hatáskört telepíthet:  Országgyűlés törvényben  Képviselő-testület rendeletében Képviselő-testület Bizottság Átruházható Bíróság Fellebbezés Felülvizsgálat Ket. Címzett: Képviselő- testület Polgármester Társulás Rész- önkormányzat Jegyző

25 Differenciált telepítés Feladatátvállalás Települések között Fővároson belül (kerületek–főváros) Állam részéről önkormányzattól uniós fejlesztés megvalósítása érdekében

26  Határozza meg a helyi közügy fogalmát! Mondjon legalább két példát!  Határozza meg az önkormányzati hatósági ügy telepítésének szabályait, és ismertesse, hogy ki jogosult döntéshozatalra önkormányzati hatósági ügyben, valamint milyen jogorvoslati eszközök állnak rendelkezésre!  Hasonlítsa össze a megyei és a települési önkormányzatok kötelező feladatait, ismertesse a fakultatív feladat-vállalás szabályait!  Hasonlítsa össze a főváros és kerületeinek feladatait!  Mutassa be az önkormányzati feladat- és hatáskör átruházás szabályait, soroljon fel legalább tíz át nem ruházható hatáskört!  Fejtse ki, hogy mit jelent az önkormányzati feladat- és hatáskörök differenciált telepítése!

27 Helyi önkormányzati képviselő A képviselő-testület működése Bizottságok, részönkormányzatok Tisztségviselők A polgármester A jegyző

28 Jogállása Mandátum keletkezése Mandátum jellege Mandátum megszűnése Szabad mandátumgyakorlás Jogai Felvilágosítás kérése Testületi működéssel kapcsolatos jogok, stb. Kötelességei Részvétel a testület munkájában Kizárás, összeférhetetlenség bejelentése Összeférhetetlenségi (méltatlansági) szabályok

29 A képviselő-testület ülései Összehívás Nyilvánosság (zárt ülés tartásának feltételei) Határozatképesség Határozathozatal Képviselőtestület aktusai (határozat, rendelet) Jegyzőkönyv Helyi jogalkotás

30 Bizottságok  Kötelezően létrehozandó bizottságok  Szabadon választott bizottságok alakítása  Összetétel  Jogkörök  Kapcsolat a képviselő-testülettel és a hivatallal Településrészi önkormányzatok  Szerepe, létrejötte  Összetétele  Hatáskörök

31 Választott  Polgármester (főpolgármester, közgyűlés elnöke),  Alpolgármester(-ek),  Nem önkormányzati képviselő („Külsős”) alpolgármester sajátos helyzete,  Más vezetők (tanácsnok, bizottsági elnök stb.) Kinevezett  Jegyző, aljegyző  Közös önkormányzati hivatal jegyzője  Főjegyző

32 Megválasztás módja Összeférhetetlenség  okok csoportosítása  eljárás Testület működésével kapcsolatos feladatok A hivatal irányítása  jegyző kinevezése  önkormányzati hatáskörök  államigazgatási hatáskörök

33 Kinevezése, képesítési követelmények A hivatal vezetése  Közös hivatal vezetésének speciális kérdései Feladatai az önkormányzat működése terén Államigazgatási hatáskörök címzettje Közös önkormányzati hivatal létesítésének feltételei:  Kétezer lakos alatti település  Együtt legalább kétezer lakos  7 település együtt, nem kell kétezer  Nemzetiségi specialitások  Városok részvétele

34  Mutassa be a helyi önkormányzati képviselő jogait, a tisztség keletkezésének, megszűnésének szabályait és az összeférhetetlenség eseteit!  Ismertesse a képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályokat!  Ismertese az önkormányzati képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv tartalmi és alaki kellékeit!  Ismertesse röviden a képviselő-testület ülésén a nyílt és a titkos szavazás eseteit!  Röviden fejtse ki, mi az általános indoka annak, hogy a képviselő-testület ülése nyilvános! Ezt követően ismertesse a zárt ülés tartásának szabályait és eseteit!  Vesse össze a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal szerepét, fejtse ki ez utóbbi jellemző vonásait!  Mutassa be az önkormányzati képviselő-testület határozatképességének, illetőleg döntéshozatalának főbb szabályait!  Ismertesse a helyi jogalkotás menetének szabályozását, az önkormányzati rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket!  Hasonlítsa össze a polgármesteri hivatallal kapcsolatban a jegyző és a polgármester jogosítványait!  Milyen bizottságokat köteles létrehozni a képviselő-testület?  Vesse össze a képviselő-testületet megillető felterjesztési jog, valamint az önkormányzati képviselő kérdezési joga (esetleg interpelláció) lényegét, különbözőségeit!

35 Az önkormányzati autonómia tartalma Az Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai A Kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai A miniszterek, minisztériumok feladatai Az önkormányzatok külső ellenőrzése A törvényességi felügyelet A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai

36 Önkormányzati autonómia:  Helyi Önkormányzatok Európai Chartája  Alaptörvény  Önkormányzati törvény  Ágazati törvények

37 Törvényalkotás Mötv. (sarkalatos) Mötv. (sarkalatos) Képviselők és polgármesterek jogállása, választása, választási eljárás Képviselők és polgármesterek jogállása, választása, választási eljárás Költségvetési törvények Költségvetési törvények Vagyontárgyak köre, vagyongazdálkodás Vagyontárgyak köre, vagyongazdálkodás Adósságrendezés Adósságrendezés Döntéshozatali jogkörök Feloszlatás Feloszlatás Területszervezés Területszervezés Költségvetési szabályozás Költségvetési szabályozás

38  Általános önkormányzati választások időpontjának kitűzése  Területszervezési döntések  Kormánymegbízott megbízása a képviselő- testület feloszlatása esetén

39  önkormányzatok törvényességi felügyelete  feloszlatási javaslat előterjesztése  helyi közszolgálati képesítési előírások  államigazgatási feladatok ellátásának irányítása  dönt államigazgatási szerv és önkormányzat közötti vitában

40 A miniszterek feladatai: államigazgatási feladatok szakmai szabályozása; önkormányzati intézmények működésének szakmai szabályai, dolgozók képesítési előírásai; ellenőrzés; tájékoztatás; pénzügyi támogatás nyújtása. Az önkormányzatokért felelős miniszter önkormányzatokat érintő feladatai: jogszabály előkészítés; településfejlesztéssel kapcsolatban. Az önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter: területszervezési döntések előkészítése; a Kormánynál az Alkotmánnyal ellentétesen működő helyi képviselő-testület feloszlatására vonatkozó országgyűlési előterjesztés benyújtásának kezdeményezése.

41 Állami Számvevőszék Fővárosi és megyei Kormányhivatal Gazdálkodás jogszerűségi célszerűségi Működés, döntéshozatal jogszerűségi Jelentés Törvényességi felhívás (+ egyéb felügyeleti eszközök) Rendes- / Alkotmánybíróság Észrevétel

42 Törvényességi felügyelet Magyarországon  Tartalma  Eljárása  Szervezete Törvényességi ellenőrzés/felügyelet Európában  Törvényességi ellenőrzés – törvényességi felügyelet  Dél-európai országok  Osztrák  Német  Francia  Román  Skandináv modell

43 A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve Felépítése: törzshivatal + ágazati szakigazgatási szervek a területi államigazgatási szervek tekintetében Koordinációs és ellenőrzési feladatok a területi államigazgatási szervek tekintetében Államigazgatási hatáskörök Elsőfokú és másodfokú jogkörök Elsőfokú és másodfokú jogkörök Speciális feladatok döntés-előkészítés, javaslattétel, döntés-előkészítés, javaslattétel, a szakigazgatási szerveket érintő funkcionális feladatok, a szakigazgatási szerveket érintő funkcionális feladatok, hatósági tevékenység jogszerűségének ellenőrzésére, hatósági tevékenység jogszerűségének ellenőrzésére, ügyfélszolgálat működtetése (Kormányablak), ügyfélszolgálat működtetése (Kormányablak), Közszolgálati továbbképzés

44  Fejtse ki részletesen, hogy melyek az Országgyűlés döntéshozatali jogkörei a helyi önkormányzatokat érintő ügyekben!  Milyen feladat- és hatáskörrel rendelkezik a köztársasági elnök az önkormányzatok tekintetében ?  Ismertesse az önkormányzatokra vonatkozó törvényességi felügyelet eljárási szabályait!  Hasonlítsa össze az Állami Számvevőszék és a fővárosi és megyei kormányhivatal által folytatott, a helyi önkormányzatok tevékenységét érintő ellenőrzési, illetve felügyeleti tevékenységet!  Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet szabályait legalább három európai országban!

45 Az államháztartás alrendszerei (emlékeztető) Az önkormányzatok bevételi forrásai Az önkormányzat saját bevételei Az átengedett központi adók A feladatalapú finanszírozás Gazdálkodási sajátosságok Az önkormányzat költségvetése A gazdálkodás ellenőrzésének típusai Az önkormányzat vagyona

46  Központi alrendszer  Önkormányzati alrendszer

47 1.Saját bevétel 2.Átengedett központi adók 3.Feladat alapú állami támogatások 4.Egyéb állami támogatások

48  Helyi adók  Saját tevékenységből, vállalkozásból, vagyon hasznosításából származó bevételek  Átvett pénzeszközök  Egyéb (működési, ár- és díjbevételek)  Az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei

49  Gépjárműadó részben  Termőföld bérbeadása  Környezetvédelmi és a szabálysértési bírság adóerő-képesség beszámítása

50 Központi költségvetési támogatások legnagyobb hányadát alkotja. Megállapítás módja: egyes feladatokra vonatkozó mutatók alapján, a helyi iparűzési adó mértékének figyelembevételével. A támogatási jogcímek alakulása

51  Gazdálkodási önállóság és felelősség, vállalkozás és korlátai  Költségvetési szervek alapítása és gazdálkodása  Adósságot keletkeztető kötelezettség- vállalások (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás) korlátozása  Adósságrendezési eljárás

52 A költségvetés tervezése Előkészítési és koncepció-készítési szakasz Egyeztetési rendszer Rendelet-tervezet összeállítása A költségvetés elfogadása Információs rendszer Beszámoló a költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) Nemzetiségi önkormányzatok költségvetése

53 BelsőKülső Jegyző Belső ellenőr Könyvvizsgáló* Pénzügyi bizottság Magyar Államkincstár Állami Számvevőszék

54 Vagyontárgyak típusai Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes vagyontárgyak Vagyonhasznosítás Ingatlanvagyon kataszter

55  Mutassa be az önkormányzatok bevételeinek rendszerét!  Fejtse ki a helyi adó megállapításának szabadságát és korlátait az önkormányzati döntéshozatalban!  A helyi adókról szóló törvény többféle helyi adót, adónemet ismer (építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,). A helyi önkormányzatnak milyen körülményekre kell figyelemmel lennie, amikor dönt a helyi adók kivetéséről, hogyan rendelkezik a törvény a többféle helyi adó egyidejű megállapításáról azonos ügyfél terhére?  Mutassa be a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásának folyamatát!  Írja le a helyi önkormányzat költségvetési rendelete alkotásának menetét!  Mutassa be az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésének rendszerét!

56 A helyi jogalkotás törvényi kereteinek alakulása A szolgáltatások szabad áramlása a belső piaci irányelv tükrében Az európai közösségi szabályozás önkormányzatokat érintő legfontosabb területei

57 1.A csatlakozás előtt: jogharmonizáció 2.A csatlakozás időpontjában: dereguláció 3.A csatlakozást követően: EU jogforrási rendszeréhez illeszkedő jogalkotás A csatlakozással összefüggő feladatok teljesítésének kikényszeríthetősége

58  Eljárások egyszerűsítése  Egyablakos ügyintézési pontok  A letelepedés szabadsága  A határokon átnyúló szolgáltatások nyújtásának szabadsága  Hatóságok közötti együttműködés

59  Hulladékgazdálkodás  Vízügy  Közszolgáltatások Hatályos hazai szabályok e területeken

60  Hogyan alakult a helyi jogalkotási kötelezettség az Európai Unióhoz való csatlakozás után?  Mutassa be, hogy milyen kötelezettségeket jelent az önkormányzatok számára a belső piaci irányelv végrehajtása!  Milyen uniós alapelveket kell figyelembe venni az önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi jogalkotás során?

61


Letölteni ppt "ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Választható vizsgatárgy A diasort hatályosította: dr. Zöld-Nagy Viktória 2014. augusztus 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések