Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÁLLALATGAZDASÁGTAN I. GYAKORLAT A TANTÁRGY OKTATÓJA: SZABÓ-SZENTGRÓTI ESZTER, EGYETEMI TANÁRSEGÉD VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK ELÉRHETŐSÉGEK:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÁLLALATGAZDASÁGTAN I. GYAKORLAT A TANTÁRGY OKTATÓJA: SZABÓ-SZENTGRÓTI ESZTER, EGYETEMI TANÁRSEGÉD VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK ELÉRHETŐSÉGEK:"— Előadás másolata:

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN I. GYAKORLAT A TANTÁRGY OKTATÓJA: SZABÓ-SZENTGRÓTI ESZTER, EGYETEMI TANÁRSEGÉD VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK ELÉRHETŐSÉGEK: TÜ. 316-OS IRODA SZENTGROTI.ESZTER@KE.HU SZENTGROTI.ESZTER@KE.HU

2 Vállalkozás indítása  Miért jó, hogy vannak vállalatok?  Miért legyek/ne legyek vállalkozó?  Milyen területen érdemes vállalkozni?  Mi kell egy jó vállalkozás indításához???  Start-up vállalat 2

3 3 Vállalkozás: valamilyen többé-kevésbé kockázatos feladat végrehajtása érdekében végzett tevékenység Gazdasági vállalkozás: olyan vállalkozás, amelyben a célok és kockázatok alapvetően gazdasági természetűek. Üzleti vállalkozás: olyan tevékenység, amelynek alapvető célja a nyereségszerzés és a fogyasztási igények kielégítése Vállalat: Szervezetten és jogi keretek között működő üzleti vállalkozás Forrás: Kurtán, 2006

4 4 A vállalat általános ismérvei  Kockázatot vállal  Jogilag, pénzügyileg önálló  Hosszú távon nyereségre törekszik, azaz önfenntartó  Valós piacon működik Ezen kívül: kettős értékteremtés! Érték a fogyasztó számára Érték a befektetők, tulajdonosok számára Szükséges: a fizetőképes kereslet!

5 5 Vállalat tevékenységének rendszere  Pénzügy  HR (emberi erőforrás)  Technológia menedzsment  Beszerzés  Termelés  Logisztika  Marketing  Szolgáltatások  Stb… Értéklánc és ellátási lánc

6 6 Értéklánc: vállalaton belüli tevékenységek összekapcsolódását jelenti. Ellátási lánc (termékpálya): a fogyasztói igény kielégítése céljából egymással (vertikális) kapcsoltban lévő vállalatok sorozata. FOGYASZTÓ Értéklánc 1Értéklánc 2Értéklánc 3 … Ellátási lánc

7 7 Vállalkozási formák Magyarországon  Egyéni vállalkozás  Társas vállalkozások Részvénytársaságok Bt. Kkt. Kft.  Speciális formák Szövetkezet Egyesülés

8 8 Magánvállalkozás = egyéni vállalkozás  Egyéni tulajdonú vállalkozás, ami az alapító- tulajdonos birtokában van.  Belföldi természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége.  Jellemzői:  korlátlan felelősség,  osztatlan a cég tulajdonjoga,  a cég minden eszköze a tulajdonosé.

9 9 Egyéni vállalkozás ElőnyökHátrányok Nem kell cégbíróságon bejegyezni A vállalkozó személyesen felel minden üzleti adósságáért. Nincs előírt minimum tőke.Nehéz hitelt kapnia. A vállalkozó szabadon hozhat döntést. A pótlólagos erőforrások megteremtésének lehetőségei korlátozottak Minden profit a tulajdonost gazdagítja.A tulajdonos gyakorlatának hiánya. Veszteséget kiegyenlítheti az egyéb jövedelme terhére. Magasabb adókulcsok.

10 10 Egyéni vállalkozás indítása Fogalma: Magyarország területén természetes személy üzletszerű - rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott - gazdasági tevékenysége.

11 11 Az egyéni vállalkozás indításnak törvényes feltétele (2009. évi CXV. Törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről)  Magyar állampolgár  Európai Uniós állampolgár illetve EGT (Európai Gazdasági Térség) és EK (Európai Közösség) bizonyos állampolgár  Bizonyos feltételekkel Magyar Köztársaság területén tartózkodó személy  Cselekvőképesség  Ne legyen kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. Nem lehet egyéni vállalkozó, az:  aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen,  akit a közélet tisztasága elleni, a nemzetközi közélet tisztasága elleni, gazdasági, vagyon elleni (Btk. XVIII. Fejezet) bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,  akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,  aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

12 12 Vállalkozói igazolvány megszerzése  Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához már nem szükséges az egyéni vállalkozói igazolvány.  Igazolványt igényelni személyesen az illetékes Okmányirodában lehetséges (10 000 Ft).  Indítás és megszüntetés Ügyfélkapun keresztül (magyarorszag.hu) vagy személyesen (okmányiroda, kormányablak, www.nyilvantarto.hu/hu/evig ) lehet díjmentesen.  Szüneteltetés vagy változásbejelentés kizárólag elektronikusan történhet.  A kérelemhez mellékelni kell:  a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.  egyéb igazolást (pl. képesítést igazoló dokumentumokat) nem kell csatolni, utólag kérik vagy ellenőrzik.

13 13 Vállalkozói igazolvány megszerzése II.  Elektronikusan létrehozzák az egyéni vállalkozó: NAV – adószámát (  adóazonosító jel) KSH – statisztikai számjelét  Nyilvántartásba vétel (gyakorlatban 1 hét)  nyilvántartási szám (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala kezeli: www.nyilvantarto.hu).  Az egyéni vállalkozó több tevékenységet (TEÁOR ‘08), több telephelyen folytathat.  Alkalmazottat, kisegítőket, tanulót, családtagot a törvényben foglaltak szerint foglalkoztathat.

14 Egyéni cég  Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.  Alapokmánya: alapító okirat  Az egyéni cég nem jogi személy, felelőssége választható  A bejegyzés előnye abban rejlik, hogy a cégjegyzék közhitelesen tanúsítja az egyéni cég bejegyzett adatait, valamint hogy a bejegyzett cégnév cégoltalom alatt áll, a cég nem a vállalkozó saját neve alatt „fut”.  Az egyéni cég egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá vagy egyszemélyes részvénytársasággá alakulhat át. Többi tudnivaló: 2009. évi CXV. tv.

15 Társas vállalkozások

16  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (harmadik könyvtől)  Gazdasági társaság: külföldi vagy belföldi természetes és jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenysége, hogy tagsági részesedést szerezzenek.  Minimum 2 tag alapíthatja  Kivéve: kft. és rt. 16

17  Jogi személyiség nélküli gt.:  Kkt.  Bt.  Jogi személyiséggel rendelkező gt.:  Rt.  Kft.  Egyesülés 17

18  A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is:  Jogképes cégneve alatt  Jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat  Tulajdont szerezhet, szerződést köthet  Pert indíthat és perelhető 18

19  Tagok felelőssége:  Korlátlan  Korlátozott  Nem lehet korlátlanul felelős tag:  Más gt korlátlanul felelős tagja  Kiskorú személy  Kkt., Bt. 19

20  Az alapítás feltétele lehet:  Hatósági engedély megléte  Képesítés  A gt. alapításához társasági szerződés kötése szükséges.  Alapítás módjai:  egyszerűsített  hagyományos 20

21 Társasági szerződés  Rt., szövetkezet: alapszabály  Egyszemélyes gt.: alapító okirat  Bt, Kkt.: társasági szerződés  Valamennyi tagnak (vagy képviselőnek) alá kell írnia  Ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett 21

22  A társasági szerződésben meg kell határozni:  Gt. Cégnevét  Székhelyét  Tagjait  Tevékenységek megnevezését  Jegyzett tőkét, vagyoni hozzájárulás módját és idejét  Társaság képviseletét  Cégjegyzés módját  Vezető tisztségviselőket, könyvvizsgálót és felügyelőbizottsági tagokat  Gazdasági társaság cégjegyzékszámát  Működési időtartamát (ha határozott idejű) 22

23 Vagyoni hozzájárulás  Formái:  Vagyoni (pénzbeli)  Nem vagyoni (nem pénzbeli vagy apport): bármilyen forgalomképes vagyoni értékkel rendelkező dolog vagy jog.  Teljesítése minden tagnak kötelező  Munkavégzést vagy szolgáltatás nyújtást nem lehet apportként figyelembe venni. 23

24  Felhívás ellenére a vagyoni hozzájárulás nem teljesítése esetén a határidőt követően a tagsági jogviszony megszűnik.  A vagyoni hozzájárulás nem teljesítés esetén okozott károkért a tag polgári jogi felelősséggel tartozik. 24

25 Előtársaság  A társasági szerződés ellenjegyzésétől az induló „társaság” előtársaságként működhet.  Jogképes  Az előtársaság iratain és jogügyletein a „b.a.” (bejegyzés alatt) toldaléknak szerepelnie kell  Hatósági engedélyhez kötött tevékenységet a társaság nem végezhet előtársaságként.  Cégbejegyzéssel az előtársasági létszakasz megszűnik 25

26  Cégbejegyzési kérelem elutasítása esetén az előtársaság megszűnik létezni, jogokat nem szerezhet, kötelezettségeket nem vállalhat. 26

27 Cégbírósági bejegyzés  Az alapítást a társasági szerződés megkötésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a cégbírósághoz.  A gt. feletti törvényes felügyeletet a székhely szerinti illetékes cégbíróság látja el. 27

28 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEI

29 Legfőbb szerv  Kkt., Bt.: tagok gyűlése  Kft., egyesülés: taggyűlés  Rt.: közgyűlés  Feladata elsősorban a társaság stratégiai ügyeiben való döntés  Egyszemélyes rt. és kft. taggyűlés ill. közgyűlés nem működik.

30 Ügyvezetés  Vezető tisztségviselők vagy a belőlük álló testület látja el.  KKt. és Bt.:üzletvezetésre jogosult tag vagy tagok  Kft.: ügyvezető(k)  Rt.: igazgatóság  Egyesülés: igazgató vagy igazgatóság

31 Felügyelőbizottság  A társaság ellenőrzése céljából jön létre  Kötelező létrehozni:  Nyrt. (kivéve egységes irányítási rendszer esetén)  Zrt. ha a szavazati jogok min. 5%-val rendelkező tagok kérik  Ha a tv. előírja  Min. 3 max. 15 tagból áll

32 Könyvvizsgáló  Feladata:  megállapítsa, hogy a beszámoló megfelel-e a szv-i törvényeknek  Társaság vagyoni és pénzügy helyzetéről megbízható képet adni  Határozott időre választják (max. 5 év)  Joga van:  Könyvelésbe, szerződésekbe, számlákba, stb. betekinteni  Felvilágosítás kérni

33 Gazdasági társaságok megszűnése

34 Megszűnés esetei (cégjegyzékből való törlés)  Jogutód nélküli megszűnés  Lejár a meghatározott időtartam  Elhatározza jogutód nélküli megszűnését  Tagjainak száma 1-re csökken  Jogszabályi rendelkezés miatt  Ct.-ben meghatározott okok miatt  2 formája:  Végelszámolás  Felszámolás 34

35  Jogutóddal való megszűnés (átalakulás):  Társasági formaváltás  Egyesülés: Összeolvadás Beolvadás  Szétválás: Különválás Kiválás 35

36 Átalakulás szabályai  Büntetőjogi eljárás alatt lévő vagy felszámolás vagy végelszámolás alatt álló gt. nem alakulhat át.  Vagyoni hozzájárulást teljes mértékben teljesített gt. alakulhat át  Előtársaságként nem működhet  Választható forma: meghatározott jegyzet tőke követelményének eleget tud tenni.  Jogutód gt-ot megilletik a jogelőd jogai, kötelezettségei. 36

37  Jogelőd gt-ot törölni kell a cégjegyzékből a jogutód feltüntetésével  Jogelőd és jogutód gt-ra vonatkozóan is végleges vagyonmérleget kell készíteni.  Ha a cégbíróság az átalakulást megtagadja, a gt. eredeti formában működik tovább. 37

38  Összeolvadás: az egyesülő gt-ok megszűnnek és vagyonuk a létrejövő jogutód gt-ra száll át.  Beolvadás: beolvadó gt. megszűnik és annak vagyona az átvevő jogutódra száll át. Az átvevő gt. formája nem változik.  Különválás: a különváló gt. megszűnik és vagyona a létrejövő gt-ra mint jogutódra száll.  Kiválás: A kivált tagok új gt-ot alapíthatnak míg az a gt. amelyből a kiválás történt változatlan formában működik tovább (szerződésmódosítással). 38


Letölteni ppt "VÁLLALATGAZDASÁGTAN I. GYAKORLAT A TANTÁRGY OKTATÓJA: SZABÓ-SZENTGRÓTI ESZTER, EGYETEMI TANÁRSEGÉD VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK ELÉRHETŐSÉGEK:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések