Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalatgazdaságtan I. Gyakorlat A tantárgy oktatója:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalatgazdaságtan I. Gyakorlat A tantárgy oktatója:"— Előadás másolata:

1 Vállalatgazdaságtan I. Gyakorlat A tantárgy oktatója:
Vállalatgazdaságtan I. Gyakorlat A tantárgy oktatója: Szabó-Szentgróti Eszter, egyetemi tanársegéd Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék Elérhetőségek: Tü. 316-os iroda

2 Vállalkozás indítása Miért jó, hogy vannak vállalatok?
Miért legyek/ne legyek vállalkozó? Milyen területen érdemes vállalkozni? Mi kell egy jó vállalkozás indításához??? Start-up vállalat

3 Vállalkozás: valamilyen többé-kevésbé kockázatos feladat végrehajtása érdekében végzett tevékenység
Gazdasági vállalkozás: olyan vállalkozás, amelyben a célok és kockázatok alapvetően gazdasági természetűek. Üzleti vállalkozás: olyan tevékenység, amelynek alapvető célja a nyereségszerzés és a fogyasztási igények kielégítése Vállalat: Szervezetten és jogi keretek között működő üzleti vállalkozás Forrás: Kurtán, 2006

4 A vállalat általános ismérvei
Kockázatot vállal Jogilag, pénzügyileg önálló Hosszú távon nyereségre törekszik, azaz önfenntartó Valós piacon működik Ezen kívül: kettős értékteremtés! Érték a befektetők, tulajdonosok számára Érték a fogyasztó számára Szükséges: a fizetőképes kereslet!

5 Vállalat tevékenységének rendszere
Pénzügy HR (emberi erőforrás) Technológia menedzsment Beszerzés Termelés Logisztika Marketing Szolgáltatások Stb… Értéklánc és ellátási lánc

6 Értéklánc: vállalaton belüli tevékenységek összekapcsolódását jelenti.
Ellátási lánc (termékpálya): a fogyasztói igény kielégítése céljából egymással (vertikális) kapcsoltban lévő vállalatok sorozata. FOGYASZTÓ Értéklánc 1 Értéklánc 2 Értéklánc 3 Ellátási lánc

7 Vállalkozási formák Magyarországon
Egyéni vállalkozás Társas vállalkozások Részvénytársaságok Bt. Kkt. Kft. Speciális formák Szövetkezet Egyesülés

8 Magánvállalkozás = egyéni vállalkozás
Egyéni tulajdonú vállalkozás, ami az alapító- tulajdonos birtokában van. Belföldi természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. Jellemzői: korlátlan felelősség, osztatlan a cég tulajdonjoga, a cég minden eszköze a tulajdonosé.

9 Egyéni vállalkozás Előnyök Hátrányok Nem kell cégbíróságon bejegyezni
A vállalkozó személyesen felel minden üzleti adósságáért. Nincs előírt minimum tőke. Nehéz hitelt kapnia. A vállalkozó szabadon hozhat döntést. A pótlólagos erőforrások megteremtésének lehetőségei korlátozottak Minden profit a tulajdonost gazdagítja. A tulajdonos gyakorlatának hiánya. Veszteséget kiegyenlítheti az egyéb jövedelme terhére. Magasabb adókulcsok.

10 Egyéni vállalkozás indítása
Fogalma: Magyarország területén természetes személy üzletszerű - rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott - gazdasági tevékenysége.

11 Az egyéni vállalkozás indításnak törvényes feltétele (2009. évi CXV
Az egyéni vállalkozás indításnak törvényes feltétele (2009. évi CXV. Törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről) Magyar állampolgár Európai Uniós állampolgár illetve EGT (Európai Gazdasági Térség) és EK (Európai Közösség) bizonyos állampolgár Bizonyos feltételekkel Magyar Köztársaság területén tartózkodó személy Cselekvőképesség Ne legyen kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. Nem lehet egyéni vállalkozó, az: aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, akit a közélet tisztasága elleni, a nemzetközi közélet tisztasága elleni, gazdasági, vagyon elleni (Btk. XVIII. Fejezet) bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

12 Vállalkozói igazolvány megszerzése
Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához már nem szükséges az egyéni vállalkozói igazolvány. Igazolványt igényelni személyesen az illetékes Okmányirodában lehetséges ( Ft). Indítás és megszüntetés Ügyfélkapun keresztül (magyarorszag.hu) vagy személyesen (okmányiroda, kormányablak, lehet díjmentesen. Szüneteltetés vagy változásbejelentés kizárólag elektronikusan történhet. A kérelemhez mellékelni kell: a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. egyéb igazolást (pl. képesítést igazoló dokumentumokat) nem kell csatolni, utólag kérik vagy ellenőrzik.

13 Vállalkozói igazolvány megszerzése II.
Elektronikusan létrehozzák az egyéni vállalkozó: NAV – adószámát (adóazonosító jel) KSH – statisztikai számjelét Nyilvántartásba vétel (gyakorlatban 1 hét)  nyilvántartási szám (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala kezeli: Az egyéni vállalkozó több tevékenységet (TEÁOR ‘08), több telephelyen folytathat. Alkalmazottat, kisegítőket, tanulót, családtagot a törvényben foglaltak szerint foglalkoztathat.

14 Egyéni cég Többi tudnivaló: 2009. évi CXV. tv.
Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Alapokmánya: alapító okirat Az egyéni cég nem jogi személy, felelőssége választható A bejegyzés előnye abban rejlik, hogy a cégjegyzék közhitelesen tanúsítja az egyéni cég bejegyzett adatait, valamint hogy a bejegyzett cégnév cégoltalom alatt áll, a cég nem a vállalkozó saját neve alatt „fut”. Az egyéni cég egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá vagy egyszemélyes részvénytársasággá alakulhat át. Többi tudnivaló: évi CXV. tv.

15 Társas vállalkozások

16 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (harmadik könyvtől)
Gazdasági társaság: külföldi vagy belföldi természetes és jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenysége, hogy tagsági részesedést szerezzenek. Minimum 2 tag alapíthatja Kivéve: kft. és rt.

17 Jogi személyiség nélküli gt.:
Kkt. Bt. Jogi személyiséggel rendelkező gt.: Rt. Kft. Egyesülés

18 A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is:
Jogképes cégneve alatt Jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat Tulajdont szerezhet, szerződést köthet Pert indíthat és perelhető

19 Nem lehet korlátlanul felelős tag:
Tagok felelőssége: Korlátlan Korlátozott Nem lehet korlátlanul felelős tag: Más gt korlátlanul felelős tagja Kiskorú személy Kkt., Bt.

20 Az alapítás feltétele lehet:
Hatósági engedély megléte Képesítés A gt. alapításához társasági szerződés kötése szükséges. Alapítás módjai: egyszerűsített hagyományos

21 Társasági szerződés Rt., szövetkezet: alapszabály
Egyszemélyes gt.: alapító okirat Bt, Kkt.: társasági szerződés Valamennyi tagnak (vagy képviselőnek) alá kell írnia Ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett

22 A társasági szerződésben meg kell határozni:
Gt. Cégnevét Székhelyét Tagjait Tevékenységek megnevezését Jegyzett tőkét, vagyoni hozzájárulás módját és idejét Társaság képviseletét Cégjegyzés módját Vezető tisztségviselőket, könyvvizsgálót és felügyelőbizottsági tagokat Gazdasági társaság cégjegyzékszámát Működési időtartamát (ha határozott idejű)

23 Vagyoni hozzájárulás Formái: Teljesítése minden tagnak kötelező
Vagyoni (pénzbeli) Nem vagyoni (nem pénzbeli vagy apport): bármilyen forgalomképes vagyoni értékkel rendelkező dolog vagy jog. Teljesítése minden tagnak kötelező Munkavégzést vagy szolgáltatás nyújtást nem lehet apportként figyelembe venni.

24 Felhívás ellenére a vagyoni hozzájárulás nem teljesítése esetén a határidőt követően a tagsági jogviszony megszűnik. A vagyoni hozzájárulás nem teljesítés esetén okozott károkért a tag polgári jogi felelősséggel tartozik.

25 Előtársaság A társasági szerződés ellenjegyzésétől az induló „társaság” előtársaságként működhet. Jogképes Az előtársaság iratain és jogügyletein a „b.a.” (bejegyzés alatt) toldaléknak szerepelnie kell Hatósági engedélyhez kötött tevékenységet a társaság nem végezhet előtársaságként. Cégbejegyzéssel az előtársasági létszakasz megszűnik

26 Cégbejegyzési kérelem elutasítása esetén az előtársaság megszűnik létezni, jogokat nem szerezhet, kötelezettségeket nem vállalhat.

27 Cégbírósági bejegyzés
Az alapítást a társasági szerződés megkötésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a cégbírósághoz. A gt. feletti törvényes felügyeletet a székhely szerinti illetékes cégbíróság látja el.

28 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEI

29 Legfőbb szerv Kkt., Bt.: tagok gyűlése Kft., egyesülés: taggyűlés
Rt.: közgyűlés Feladata elsősorban a társaság stratégiai ügyeiben való döntés Egyszemélyes rt. és kft. taggyűlés ill. közgyűlés nem működik.

30 Ügyvezetés Vezető tisztségviselők vagy a belőlük álló testület látja el. KKt. és Bt.:üzletvezetésre jogosult tag vagy tagok Kft.: ügyvezető(k) Rt.: igazgatóság Egyesülés: igazgató vagy igazgatóság

31 Felügyelőbizottság A társaság ellenőrzése céljából jön létre
Kötelező létrehozni: Nyrt. (kivéve egységes irányítási rendszer esetén) Zrt. ha a szavazati jogok min. 5%-val rendelkező tagok kérik Ha a tv. előírja Min. 3 max. 15 tagból áll

32 Könyvvizsgáló Feladata: Határozott időre választják (max. 5 év)
megállapítsa, hogy a beszámoló megfelel-e a szv-i törvényeknek Társaság vagyoni és pénzügy helyzetéről megbízható képet adni Határozott időre választják (max. 5 év) Joga van: Könyvelésbe, szerződésekbe, számlákba, stb. betekinteni Felvilágosítás kérni

33 Gazdasági társaságok megszűnése

34 Megszűnés esetei (cégjegyzékből való törlés)
Jogutód nélküli megszűnés Lejár a meghatározott időtartam Elhatározza jogutód nélküli megszűnését Tagjainak száma 1-re csökken Jogszabályi rendelkezés miatt Ct.-ben meghatározott okok miatt 2 formája: Végelszámolás Felszámolás

35 Jogutóddal való megszűnés (átalakulás):
Társasági formaváltás Egyesülés: Összeolvadás Beolvadás Szétválás: Különválás Kiválás

36 Átalakulás szabályai Büntetőjogi eljárás alatt lévő vagy felszámolás vagy végelszámolás alatt álló gt. nem alakulhat át. Vagyoni hozzájárulást teljes mértékben teljesített gt. alakulhat át Előtársaságként nem működhet Választható forma: meghatározott jegyzet tőke követelményének eleget tud tenni. Jogutód gt-ot megilletik a jogelőd jogai, kötelezettségei.

37 Jogelőd gt-ot törölni kell a cégjegyzékből a jogutód feltüntetésével
Jogelőd és jogutód gt-ra vonatkozóan is végleges vagyonmérleget kell készíteni. Ha a cégbíróság az átalakulást megtagadja, a gt. eredeti formában működik tovább.

38 Összeolvadás: az egyesülő gt-ok megszűnnek és vagyonuk a létrejövő jogutód gt-ra száll át.
Beolvadás: beolvadó gt. megszűnik és annak vagyona az átvevő jogutódra száll át. Az átvevő gt. formája nem változik. Különválás: a különváló gt. megszűnik és vagyona a létrejövő gt-ra mint jogutódra száll. Kiválás: A kivált tagok új gt-ot alapíthatnak míg az a gt. amelyből a kiválás történt változatlan formában működik tovább (szerződésmódosítással).


Letölteni ppt "Vállalatgazdaságtan I. Gyakorlat A tantárgy oktatója:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések