Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Dr. Fehér Mihály A Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Dr. Fehér Mihály A Magyar Könyvvizsgálói Kamara"— Előadás másolata:

1 A könyvvizsgálói alapelveket (etikai magatartást) veszélyeztető tényezők
Előadó: Dr. Fehér Mihály A Magyar Könyvvizsgálói Kamara választott fegyelmi megbízottja Magyar Könyvvizsgálói Kamara XVI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia 2008. szeptember 4.

2 Az előadás célja: Könyvvizsgálat során a körülmények kiválthatnak a szabályok betartását veszélyeztető tényezőket, Milyen veszélyhelyzetek lehetnek (legfontosabbak), Jogszabályok, szabályzataink ezeket hogyan kezelik, A tapasztalataink, Hogyan lehet csökkenteni a veszélyeket, Segítsünk egymásnak az elkerülésben.

3 Miből indulhatunk ki? Jogszabályok Tapasztalatok
Gt. Kkt. Szt. Egyéb törvények Tapasztalatok Önkormányzati szabályzataink IFAC Etikai Kódexe

4 Etikai ügyek 2007-ben Az etikai bizottság 2007 évben 38 határozatot hozott, melyek közül 16 esetben megszüntette az eljárást, mivel nem volt bizonyítható, hogy a könyvvizsgáló etikai vétséget követett el, 8 esetben írásbeli megrovásban részesítette a könyvvizsgálót, 8 esetben pénzbírságot szabott ki, összesen 1 120 e Ft összegben, 4 esetben kizárta a kamarai tagot és további 2 esetben pedig folyamatban lévő polgári peres eljárás illetve büntető eljárás miatt, közbenső határozattal felfüggesztette az eljárást. 3 esetben nem javasoltam eljárást

5 Korábbi évek esetei:

6 Megoszlás:

7 Szempontok: Kevesebb vélelmezett szabálysértés merüljön fel. A bejelentések megelőzése. Csak akkor kerüljön sor eljárásra, ha az indokolt. Ha nem indokolt, ne induljon eljárás. Adjunk lehetőséget a könyvvizsgálónak, aki ilyen helyzetbe került, hogy álláspontját ismertesse. A könyvvizsgálónak is lehet igaza. Védjük meg a könyvvizsgálót, amennyiben nem a saját hibájából került ilyen helyzetbe. Legyünk humánusak a tárgyalásokon és az esetleges etikai (fegyelmi) szankciók esetében. Viszont korrektek és alaposak legyünk az ügyek kezelésében, a szakmaiság biztosítása érdekében. Aki ellen eljárás indul az már maga is büntetés.

8 KKT. (2007. évi LXXV. Tv) Kamarai tagság keletkezése 11. §
A kamarai tag kötelezettségei 22. § A könyvvizsgálói feladatkörrel (hivatással) összeegyeztethetetlen tevékenységek 53. § Függetlenség § Titoktartás §

9 Kamarai tagság keletkezése:
e) vállalja, hogy más kamarai tag könyvvizsgálónál, könyvvizsgáló cégnél létesített munkaviszonyán kívüli munkaviszonyban, továbbá közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, szolgálati viszonyban, munkaviszony jellegű jogviszonyban a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megkezdésének időpontjától nem áll [ide nem értve a (2) bekezdés szerinti jogviszonyt], f) vállalja, hogy könyvvizsgáló cégen kívül más gazdálkodó szervezetben (szervezetben) személyes közreműködésre tagként, vezető tisztségviselőként a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megkezdésének időpontjától nem lesz kötelezett [ide nem értve a (2) bekezdés szerinti jogviszonyt], g) a kamara alapszabályában meghatározott mértékű, a Magyar Köztársaság területén végzett jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó könyvvizsgálói felelősségbiztosítással rendelkezik, h) a kamara alapszabályában és a kamara önkormányzati szabályzataiban foglaltakat magára kötelezőnek ismeri el, i) vállalja a kamarai tagdíj megfizetését,

10 A kamarai tag kötelességei
22. § A kamarai tag könyvvizsgáló köteles a) megtartani a kamara alapszabályában és egyéb önkormányzati szabályzataiban foglaltakat, b) haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül jelenteni, ha a 11. §-ban felsorolt feltételeknek való megfelelésben vagy a 33. § (1) bekezdésében felsorolt adatokban változás következett be, c) részt venni a kamara által a kamarai tagok részére szervezett, a 106. § szerinti szakmai továbbképzésben, d) megfizetni a tagdíjat. 23. § A kamarai tag könyvvizsgáló köteles a) feladatait lelkiismeretesen, esküjének megfelelően, a jogszabályok és a 4. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti standardok alapján, körültekintően ellátni, b) a könyvvizsgálói tevékenysége során az adott helyzetben elvárható gondossággal, legjobb tudása szerint eljárni.

11 A kamarai tag kötelezettségei:
24. § (1) Ha a 3. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenységet végző kamarai tag könyvvizsgáló megállapítja vagy tudomást szerez arról, hogy megbízója vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a legfőbb irányító (vezető) szerv vagy a felügyelő testület tagjainak jogszabályban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles kezdeményezni a megbízó legfőbb szervének összehívását. (2) Ha a megbízó a kamarai tag könyvvizsgáló kezdeményezésére a legfőbb szervét nem hívja össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a kamarai tag könyvvizsgáló köteles erről a megbízó törvényességi felügyeletét ellátó szervet értesíteni. 25. § A 3. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenységet végző kamarai tag könyvvizsgáló a megbízó legfőbb szervének a számviteli jogszabályok szerinti beszámolót tárgyaló ülésén köteles részt venni.

12 Hivatással összeegyeztethetetlen:
53. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása mellett nem vehet részt olyan tevékenységben, amely csorbítja, vagy csorbíthatja feddhetetlenségét, objektivitását, függetlenségét vagy a szakma jó hírnevét, és amely ezáltal összeegyeztethetetlen a szakmai tevékenységek ellátásával. (2) Többféle szakmai szolgáltatás egyidejű nyújtása önmagában nem csorbítja a feddhetetlenséget, az objektivitást vagy a függetlenséget. (3) A könyvvizsgálói feladatkörrel (hivatással) összeegyeztethetetlen a) bármely szakmai szolgáltatás nyújtása, valamint b) a szakmai szolgáltatásokhoz nem kapcsolódó bármely egyéb tevékenység ellátása, ha annak hatására a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég nem képes a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet megfelelően ellátni. (4) A könyvvizsgálói feladatkörrel (hivatással) összeegyeztethetetlen tevékenységekre vonatkozó részletszabályokat a kamara alapszabálya, valamint etikai szabályzata határozza meg.

13 Függetlenség: 61. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenysége során köteles a) a függetlenségét megőrizni, és b) objektív, pártatlan véleményt formálni. (2) A könyvvizsgáló nem vehet részt megbízója döntéseinek meghozatalában. (5) A kamarai tag könyvvizsgálónak, a könyvvizsgáló cégnek a függetlenségét ért veszélyeket és az elhárításukra tett intézkedéseket a könyvvizsgálói munkaanyagokban dokumentálnia kell. Tevékenység ellátása során nem utasítható, senki által nem befolyásolható!

14 Függetlenség: 63. § (1) A 62. § (3) bekezdésének alkalmazásában a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég függetlenségét veszélyeztetheti, ha a) a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég, valamint azon könyvvizsgálói hálózat más tagja, amelyhez a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég tartozik, által végzett jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységgel összefügg a megbízó részére teljesítendő vagy teljesített szakmai és egyéb szolgáltatás, b) a megbízó vezető tisztségviselője vagy vezető állású munkavállalója a kamarai tag könyvvizsgáló közeli hozzátartozója, c) olyan gazdálkodó tekintetében lát el jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet, amelynél saját maga vagy közeli hozzátartozója a megbízását megelőző két éven belül a legfőbb irányító (vezető) szervnek vagy a felügyelő testületnek a tagja volt vagy a megbízás időtartama alatt is tagja, d) a kamarai tag könyvvizsgálóra, a könyvvizsgáló cégre a megbízó bármilyen módon nyomást gyakorol.

15 Titoktartás: 66. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég köteles a tevékenysége során tudomására jutott, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízással összefüggő minősített adatot, hivatásbeli titkot és üzleti titkot (a továbbiakban együttesen: titok) megőrizni. (2) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég az (1) bekezdés szerinti titkot megfelelő és konkrét felhatalmazás nélkül nem használhatja fel, nem teheti közzé, kivéve, ha jogszabály alapján joga vagy kötelessége a közlés, a közzététel. (3) Azokat, akik a (2) bekezdés alapján jutottak a titok birtokába, a kamarai tag könyvvizsgálóval, könyvvizsgáló céggel azonos titoktartási kötelezettség terheli. (4) A titoktartási kötelezettség a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízás megszűnése után is terheli Minőség-ellenőrzés? Következő könyvvizsgáló? = (arányos adatszolgáltatás)

16 Gt. (2006. évi IV. tv.) Választott könyvvizsgáló feladata
Könyvvizsgálati kötelezettség, legfőbb szerv választ (szerződés lényeges elemei) Nem lehet: alapító, részvényes(tag), vezető tisztségv., Fb. Tag és ezek közeli hozzátartozója, munkavállaló, de 3 évig Legfeljebb 5 év, minimum is meghatározott 90 napon belül megbízási szerződés – ügyvezetéssel (elmulasztása?) Tanácskozási jog – Fb. Függetlenség (párttatlan munkavégzés) Titoktartás Számviteli beszámoló elfogadása Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, felelősség (összehívást kezdeményez)

17 Standardok (keretelvek)(alapelvek)
(a) tisztesség (b) tárgyilagosság (c) szakmai kompetencia és megfelelő gondosság (d) titoktartás, valamint (e) hivatáshoz méltó magatartás. Előírja a cégek és a bizonyosságot nyújtó szolgáltatást végző munkacsoport tagjai számára, hogy azonosítsák és értékeljék a függetlenséget veszélyeztető tényezőket létrehozó körülményeket és kapcsolatokat, valamint hogy megfelelő lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy biztonsági intézkedések alkalmazásával kiküszöböljék vagy elfogadható szintre csökkentsék ezeket a veszélyeket

18 Etikai kódex- veszélyek:
Önérdek miatti veszély (saját vagy közeli hozzátartozó) Saját vélemény felülvizsgálatából adódó (felelős könyvvizsgálónak kell újra értékelni) Elkötelezettségből adódó veszély (támogat egy álláspontot) Közeli ismeretségből adódó veszély (túlságosan átérzi mások érdekeit) Fenyegetettségből adódó veszély (tárgyilagos eljárástól tényleges vagy annak látszó fenyegetéssel próbálják eltéríteni)

19 Önérdek miatti veszély:
Pénzügyi érdekeltség egy ügyfélben, vagy egy ügyféllel közösen birtokolt pénzügyi érdekeltség. Túlzott függőség egy adott ügyféltől kapott díjaktól. Közeli üzleti kapcsolat egy ügyféllel. Aggodalom az ügyfél lehetséges elvesztése miatt. Lehetséges munkába lépés az ügyfélnél. Feltételektől függő díjak egy bizonyosságot nyújtó megbízáshoz kapcsolódóan. Bizonyosságot nyújtó megbízást igénybevevő ügyfélnek, illetve bármely igazgatójának, vezető tisztségviselőjének nyújtott, vagy attól kapott hitel.

20 Saját vélemény felülbírálása ..
Jelentős hiba felfedezése a gyakorló könyvvizsgáló munkájának újraértékelése során. Jelentés a pénzügyi rendszerek működéséről a tervezésükben és megvalósításukban való részvételt követően. A bizonyosságot nyújtó szolgáltatást végző munkacsoport egy tagja jelenleg vagy a közelmúltban az ügyfél igazgatója vagy vezető tisztségviselője volt. A bizonyosságot nyújtó szolgáltatást végző munkacsoport egy tagja jelenleg vagy a közelmúltban az ügyfélnél olyan pozíciót töltött be, amelyben közvetlen és jelentős befolyást gyakorolt a megbízás tárgyára. Olyan szolgáltatások végzése egy ügyfél részére, amely közvetlenül érinti egy bizonyosságot nyújtó megbízás tárgyát.

21 Elkötelezettségből eredő veszély
Egy tőzsdén jegyzett jogi személy részvényeivel történő üzletelés, ha a cég könyvvizsgálati ügyfél. Védőügyvédi tevékenység egy bizonyosságot nyújtó szolgáltatást igénybevevő ügyfél részére perben vagy harmadik felekkel folyó vitában.

22 Közeli ismeretségből adódó:
A megbízást végrehajtó munkacsoport egy tagja az ügyfél egy igazgatójának vagy vezető tisztségviselőjének közvetlen családtagja vagy közeli rokona. (családtag – ügyfél alkalmazottja is) A cég korábbi partnere az ügyfél igazgatója vagy vezető tisztségviselője, vagy olyan beosztású alkalmazottja, aki közvetlen és jelentős befolyást gyakorolhat a megbízás tárgyára. Ajándékok vagy kivételes bánásmód elfogadása egy ügyféltől, hacsak annak értéke nem nyilvánvalóan jelentéktelen. A megbízást vezető személy(ek) régóta kapcsolatban áll(nak) az ügyféllel.

23 Fenyegetettségből fakadó:
Egy megbízással kapcsolatosan elbocsátással vagy leváltással való fenyegetés. Perrel való fenyegetés. A díjak csökkentése érdekében nyomás gyakorlása az elvégzett munka túlzott mértékű csökkentésére.

24 Óvintézkedések A szakma, törvényhozás vagy szabályozás által létrehozott óvintézkedések (standardok, szabályzatok, továbbképzések kommunikáció), és A munka környezetben megtalálható óvintézkedések.

25 Munka környezetében: A munka környezetben megtalálható, adott esetre érvényes óvintézkedések a körülményektől függően változnak. Szakmai megítélés alapján kell meghatároznia, hogy egy azonosított veszéllyel szemben milyen óvintézkedések alkalmazása a leghatékonyabb. A megítélés során figyelembe kell venni, hogy egy ésszerűen döntő és jól informált harmadik fél, minden vonatkozó tény, ideértve a veszély jelentőségét és az alkalmazott óvintézkedéseket, ismeretében mit tartana elfogadhatónak. Ennek figyelembe vételét olyan tényezők befolyásolják, mint például a veszély jelentősége, a megbízás jellege, és a cég szerkezete.

26 Megbízás-specifikus óvintézked.:
További könyvvizsgáló bevonása az elvégzett munka ellenőrzése vagy egyéb tanácsadás céljából. Konzultáció független harmadik féllel, például egy szakmai szabályozó szervvel vagy egy másik könyvvizsgálóval. Etikai kérdések megvitatása az ügyfél irányításával megbízott testületekkel. Tájékoztatás az ügyfél irányításával megbízott személyek, testületek részére a nyújtott szolgáltatások jellegéről és a díjak mértékéről. Másik cég bevonása a megbízás részleges elvégzésére vagy megismételt elvégzésére. A munkacsoport vezetőinek váltogatása, rotálása.

27 Etikai Szabályzat-vétség:
a) ‑a szakmai szolgáltatás nyújtásával összefüggő kötelezettségeit gondatlanságból vagy szándékosan megszegi, vagy b) ‑gondatlanságból vagy szándékosan a kkt, a kamara alapszabályának vagy etikai szabályzatának előírásaival ellentétes magatartást tanúsít, vagy c) ‑a szakmai szolgáltatást gondatlanságból, szakmai hiányosságok miatt vagy szándékosan nem a jogszabályoknak és a standardoknak megfelelően nyújtja, vagy d) ‑a minőség-ellenőrzés során, a kkt 171. §-a szerint hozott jogerős határozatban foglalt kötelezettségeket nem teljesíti, vagy e) ‑tevékenységére, megválasztására vonatkozó valamely törvény összeférhetetlenségi szabályait megszegi.

28 Fegyelmi esetek: a) ‑a kamara javára teljesítendő fizetési kötelezettségek teljesítésének elmulasztása; b) ‑a szakmai továbbképzési rendszerben való kötelező részvétel elmulasztása; c) ‑az előírt kamarai adatszolgáltatások elmulasztása, illetve valótlan tartalmú vagy hiányos adatszolgáltatás teljesítése; d) ‑az előírt könyvvizsgálói felelősségbiztosítás megkötésének, hatályban tartásának elmulasztása; e) ‑a jogszabályokban foglalt sajátos kötelezettségek megszegése a kkt 49. §-a szerinti minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég esetében; f) ‑a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályoknak megfelelő szabályzatot nem készíti el, és a megadott határidőre nem küldi el jóváhagyásra;

29 Kiemelt szabályok: Magatartási szabályok Függetlenség
Összeférhetetlenség Hirdetés, ajánlattétel Az ügyféllel szembeni magatartás Titoktartás Együttműködés a könyvvizsgálók között

30 Magatartási szabályok
Megbízója nem utasíthatja Tevékenysége nem veszélyeztetheti a függetlenséget Egyéb sz. szolgáltatás-vezetői felelősség Korrekt, segítőkész-jogszabály, szerződés Függő helyzet beállta-30 nap Kkt. 11. § (2) – további tilalmak

31 Függetlenség Tulajdoni korlátozás Tisztségviselői korlátozás
Érdekeltég, befektetés – ügyfél érdekeltsége Ügyfelének (megbízójának) hitelezője, adósa Részesedés, érdekeltség társaságban Ahol ügyfelének üzleti érdekeltsége van, Ahol ügyfele a könyvvizsgáló

32 Függetlenség 3 éves tilalmak
Tulajdonos, Igazgatóság, Fb., alkalmazott, stb. még további 3 évig Könyveinek vezetésében részt vett Ellenőrzésben részt vett (pl. adóellenőr) Költségvetési szervnél tisztségviselő Díjazás: döntéshozó, jelentés tartalma, juttatás Részfeladatot nem bízhat ügyfele könyvelőjére Függetlenséget nem veszélyeztetheti

33 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG Ugyanazon ügyfélnél könyvelést végzett, hozzátartozó, érdekeltség is Egyéb üzleti kapcsolat esetén Konszolidációs körbe (saját) tartozó Adósa, hitelezője, kezese (tisztségviselő, Fb, Audit bizottság is) Vagyon-mérleg tervezet, 3 évig Ha már van érvényes könyvvizsgálói szerződés Amely nála lát el könyvvizsgálatot, 3 évig

34 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG Nem lehet Fb. Tag ahol a könyvvizsgáló hozzátartozó vagy azonos társaságban van Ahol a könyvvizsgáló társaság bármely tagja alkalmazottz, Ig., Fb. Tag, auditbizottság tagja, stb.

35 HIRDETÉS, AJÁNLATTÉTEL
Hirdethet, de tárgyilagosan, másokat nem minősíthet Tartózkodni a gyorsaság, minőség megalapozatlan feldicsérésétől Tilos összeköttetésre hivatkozni Összehasonlíthat, ha nem sért Díjazás közzétehető Rendezvényeken hirdethet, de ……

36 Ügyféllel szembeni magatartás
Hivatáshoz méltó Szakmai felkészültség (üzleti tev. Is) Véleményeltérés: szóban és írásban Szerződés: írásban, minimum idő, akadályoztatás Felelős a külső szakértő munkájáért is

37 Titoktartás Tudomásra jutott információt bizalmasan kezeli, a megkereséstől kezdve Minden információra, a megbízás után is Közreműködők, cég alkalmazottai is Saját és más előnyére nem használhatja, a látszatát is kerülni kell Csak az ÜGYFÉL, csak írásban mentesítheti (polgári, közigazgatási, büntető ügyekben)

38 Titoktartás Minőség-ellenőrzés Fegyelmi ügy
Az előző könyvvizsgáló – arányos! Másik könyvvizsgálótól nem szerezhet és nem használhat információt Írásbeli felmentés: figyelembe kell venni a harmadik fél érdekeit is

39 Együttműködés könyvvizsgálókkal
Készséggel, nem vezethet félre Megbízások megszerzése Előző könyvvizsgáló Könyvvizsgáló társaság ügyfelét 2 évig tilos megszerezni Konszolidációs körbe tartozó, ha nem ugyanaz, akkor írásban Nem köthetik ki a többségi cégeket

40 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Előadó: Dr. Fehér Mihály A Magyar Könyvvizsgálói Kamara"

Hasonló előadás


Google Hirdetések