Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Major Éva egyetemi docens ELTE Angol Nyelvpedagógia Tanszék OFI konferencia 2012. február 29. OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 – 08/1-2008-0002.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Major Éva egyetemi docens ELTE Angol Nyelvpedagógia Tanszék OFI konferencia 2012. február 29. OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 – 08/1-2008-0002."— Előadás másolata:

1 Major Éva egyetemi docens ELTE Angol Nyelvpedagógia Tanszék OFI konferencia 2012. február 29. OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 – 08/1-2008-0002 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció

2 A nyelvtanárképzés európai tendenciái Két hasznos európai dokumentum A hazai tanárképzés strukturális és tartalmi változásai Továbbképzések Kérdések, tanulságok, dilemmák

3 A 2002-ben az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Igazgatósága számára készített jelentés (Kelly et al., 2002) 32 ország nyelvpedagógus képzését vizsgálta meg részletesen. Leggyakoribb nyelvek: angol, francia, német - következő 3 legnépszerűbb: olasz, spanyol és orosz Képzőintézmény (középfokú oktatás): főiskola, egyetem Képzési szint: BA illetve egyre inkább MA szint (egyetemi szintre emelés) Az egyetemen belül: Pedagógia, Pszichológia és a Modern nyelvi tanszékek közös felelőssége Koordináció: Oktatási Minisztérium (Anglia, Wales - Tanárképzési Ügynökség

4 Tartalmi jellemzők: A szaktárgyi, szaktudományos képzési rész: „ bölcsész tárgyak ” alkalmazott nyelvészet, interkulturális ismeretek Pedagógia és pszichológia: néhány helyen + kutatásmódszertan Célnyelv és kultúra A nyelvtanítás módszertana Közös Európai Referenciakeret (kommunikatív megközelítés, tanulóközpontú gyakorlat, „tevékenységközpontú” megközelítés) Információs és Kommunikációs Technikák Az európai dimenzió A nyelvtanár szerepe a tolerancia és a megértés előmozdításában (interkulturális ismeretek) Szaktárgyak tanítása idegen nyelven Megfigyelés, tervezés, tanítás és óraelemzés (portfólió) Tanítási gyakorlat, külföldi résztanulmányok

5 1. European Profile for Language Teacher Education Michael Kelly and Michael Grenfell University of Southampton, 2004, A Frame of Reference 2. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek, Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára. Newby, D., Allan, R. Anne – Brit Fenner, A. B. Jones, B. Komorowska, H. és Soghikyan, K. 2007. Fordította: Horváth József. 2007 ECML, Graz http://www.ecml.at/mtp2/Fte/html/EPOSTL.pdfhttp://www.ecml.at/mtp2/Fte/html/EPOSTL.pdf

6

7

8

9

10 A hazai tanárképzés legfontosabb jellemzői a 2000-es években: A bolognai képzés előttA képzés bevezetése után Többszintű (tanítóképzés, főiskolai, egyetemi képzés) Párhuzamos Tartalmi hangsúlyok: szaktárgyi, szaktudományos felkészítés pedagógiai-pszichológiai felkészítés szakmódszertani (tantárgypedagógiai) felkészítés gyakorlati felkészítés Egységes képesítési és kimeneti követelmények „Egységes” (tanítóképzés + mesterszintű képzés Követő Tartalmi hangsúlyok: szaktárgyi, szaktudományos felkészítés pedagógiai-pszichológiai felkészítés szakmódszertani(tantárgypedagógiai) felkészítés gyakorlati felkészítés Kompetenciákra épülő egységes, részletes képesítési és kimeneti követelmények vissza

11 Hároméves nyelvtanárképző központok (angol és német nyelv) – Szakmódszertan – Tanítási gyakorlat – Mentorképzés – Osztálytermi kutatás Orosztanárok átképzése

12 A tanárképzés strukturális és tartalmi változásai 1. szakterület = alapképzési szak 120 kr 2. szakterület 50 kr tanári alapozó 10 kr 1. szakterületi modul 40 (30) kr 2. szakterületi modul 40 (50) kr ped-pszi modul 40 kr gyakorlat 30 kr MA Tanári szak 150 kr BA/BSc szak 180 kr

13 Filológia - alkalmazott nyelvészet, nyelvpedagógia? Képzési és Kimeneti Követelmények Angoltanár A szakképzettség oklevélben szereplő, – magyar nyelvű megjelölése: okleveles angoltanár; – angol nyelvű megjelölése: teacher of English language and culture. A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés. A 8.3. pontban foglalt szakterületi általános ismereteken túli, sajátos ismeretkörök: Szakterületi ismeretek: – Alapvető rendszernyelvészeti ismeretek, az alkalmazott nyelvészet főbb területeinek ismeretanyaga (szocio- és pszicholingvisztika, nyelvelsajátítás, szövegnyelvészet és kompetencia, nyelvi variáció, stílus stb.). A tanításhoz szükséges kontrasztív nyelvészeti alapok és kérdések. – Angol alkalmazott nyelvészet: Az idegen nyelv elsajátításának elmélete és gyakorlata. A nyelvtanítás módszertani ismereteinek elméleti megalapozása. Az első és második nyelv elsajátításának elméletei. A köztes nyelv tanulmányozásából fakadó ismeretek. A második nyelv és az idegen nyelv. A nyelvtanulás stílusai és stratégiái, a tanulás tanítása. Egyéni sajátosságok a nyelvtanulásban: nyelvérzék, életkor, nyelvi szorongás, motiváció. – Angol nyelvi stúdiumok: magas szintű angol nyelvű kommunikációs készség elsajátítása, az angol nyelvhelyesség szabályainak magabiztos alkalmazása, az angol nyelvi változatok ismerete. A szinkrón nyelvállapot fonológiai, morfológiai, szintaktikai, szemantikai és pragmatikai rendszerének magas fokú ismerete. Szociolingvisztikai sajátosságok. Stilisztikai ismeretek. – Az angol nyelvi műveltségterületen felhalmozódott kultúra fő területei, azok a szellemi és művészeti irányzatok, amelyek meghatározóak az adott kultúra sajátos arculatának kialakulásában, és amelyek szerves részei az egyetemes emberi kultúrának. Egyes angol nyelvű kultúrák (amerikai, ausztrál, ír, kanadai, skót stb.) ismerete. Kortárs irodalmi, képzőművészeti, filmes, zenei ismeretek. Az angol nyelv és kultúra tanításának jelentősége a személyiség fejlesztése érdekében.

14 Szakmódszertani ismeretek: – Az angol nyelv tanításának módszertana: a nyelvtanítás elméleti tudnivalói és gyakorlati ismeretei; nemzetközi tendenciák és a magyarországi gyakorlat. – A nyelvtudás mérése és értékelése. Az osztálytermi értékelés, az érettségi és a nyelvvizsgák. A kétszintű nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése, kipróbálása, ellenőrzése, bankosítása. A vizsgák minőségi kritériumai: a validitás és a megbízhatóság. A Közös Európai Referenciakeret és annak alkalmazása. – Tanítási technikák, módszerek, mikrotanítás. Multimediális nyelvtanítási ismeretek. Differenciált munkaformák (egyéni munka, pármunka, csoportmunka, frontális munka), tantervek, tanmenetek, tematikus tervek, óratervezetek, óravázlatok készítésének módszertana. – Tananyagkészítés, projektmunka és a személyre szabott oktatás. A csoportos oktatás jellemzői, a csoportdinamika szerepe a kommunikatív nyelvoktatásban, a csoport mint motiváló tényező. A nyelv mint a kultúra tanításának eszköze, az interkulturális kommunikáció fogalma. – A szaknyelvek oktatása a középiskolákban, a szakképző intézményekben és a felnőttképzésben. Sajátos kompetenciák: Az angoltanár – rendelkezzék magas szintű célnyelvi kommunikációs kompetenciával (legalább C1-es szinten), legyen képes magabiztosan alkalmazni az adott nyelv szabályait, legyen jártas a stílusok és stílusrétegek (regiszterek) alkalmazásában; – a nyelvpedagógia elméletének tükrében legyen képes a nyelvtanításnak az adott kontextusban legmegfelelőbb módszereit és eljárásait alkalmazni az alapkészségek, a nyelvtan, a kiejtés és intonáció, valamint az adott célnyelvi kultúrákra vonatkozó ismeretek tanítása, gyakoroltatása, mérése és értékelése során; – ismerje és tudja alkalmazni az olyan, nyelvtanulást segítő munkaformákat, mint például az önszabályozó tanulás, az együttműködő tanulás (pár- és csoportmunka), valamint az ún. frontális osztálymunka; – ismerje és tudja alkalmazni a kommunikatív és feladatközpontú nyelvpedagógiai szemléleteket, a tantárgyközi és a szakmaorientált nyelvtanítás alapelveit, valamint legyen képes dráma- és projektpedagógiai folyamatokat tervezni, irányítani és értékelni.

15 Célnyelv és kultúra A nyelvtanítás módszertana Információs és Kommunikációs Technikák Az európai dimenzió A nyelvtanár szerepe a tolerancia és a megértés előmozdításában (interkulturális ismeretek) Szaktárgyak tanítása idegen nyelven Megfigyelés, tervezés, tanítás és óraelemzés (portfólió)

16 Érettségi vizsgáztatói képzés Nyelvi előkészítő évfolyam Nyelviskolai képzések Mentortanárok képzése Kiadókhoz, tankönyvekhez kapcsolódó képzések IKT képzések Világ- Nyelv program (Tartalomalapú nyelvoktatás, kevésbé tanult nyelvek, stb.) Kompetencia alapú oktatási programcsomagokhoz kapcsolódó képzések

17 A mesterszintű tanári programok nyelvi szakhoz kapcsolódó moduljainak tartalma általában nagyjából követi az európai tendenciákat. Mennyire függetleníthető a nyelvtanárképzés tartalma a képzés szerkezetétől? Mennyire elfogadott az alkalmazott nyelvészet és a nyelvpedagógia, mint szaktudományos alap? Mennyire összehangoltak a szakmai részek a pedagógia-pszichológia modul tartalmaival? Elkülöníthető-e az „általános pedagógiai tartalom” a „szaktárgyi pedagógiai tartalomtól”?

18 Ercsei Kálmán, Jancsák Csaba (szerk.) : Tanárképzős hallgatók a bolognai folyamatban (2010–2011), OFI, 2011 Falus, I.: A pedagógusképzés modelljei az európai közösség országaiban. In:Bábosik, I. és Kárpáti, A. (szerk.): Összehasonlító pedagógia, BIP, Budapest, 2002. 87-103. Kelly, M., Grenfell, M.: European Profile for Language Teacher Education, A Frame of Reference. University of Southampton, 2004, Retrieved, June 2, 2007, http://www.lang.soton.ac.uk/profile/report/MainReport.pdf, (letöltés: 2012. február 20.)http://www.lang.soton.ac.uk/profile/report/MainReport.pdf Kelly, M., Grenfell, M., Gallagher-Brett, A., Jones, D., Richard, L., Hilmarsson-Dunn, A.: The Training of Teachers of a Foreign Language: Developments in Europe. A Report to the European Commission Directorate General for Education and Culture, August 2002, http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/executive_summary_full_en.pdf (letöltés: 2012. február 20.) http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/executive_summary_full_en.pdf Major, É.: (2007) A szakmódszertani képzés és a gyakorló iskolai munka tartalma és aránya az angol, finn, holland és német nyelvtanárképzésben összehasonlítva a hazai helyzettel. Miniszterelnöki Hivatal Oktatás és Gyermeksegély Kerekasztal Program, háttértanulmány. http://www.oktatasikerekasztal.hu/hattertanulmanyok/08/major_szakmodszertani.pdf ((letöltés: 2012. február 20.) http://www.oktatasikerekasztal.hu/hattertanulmanyok/08/major_szakmodszertani.pdf Medgyes Péter: Aranykor, nyelvoktatásunk két évtizede 1989-2009. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011 Newby, D., Allan, R. Anne – Brit Fenner, A. B. Jones, B. Komorowska, H. és Soghikyan, K. 2007. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek, Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára. Fordította: Horváth József. 2007 ECML, Graz http://www.ecml.at/mtp2/Fte/html/EPOSTL.pdfhttp://www.ecml.at/mtp2/Fte/html/EPOSTL.pdf


Letölteni ppt "Major Éva egyetemi docens ELTE Angol Nyelvpedagógia Tanszék OFI konferencia 2012. február 29. OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 – 08/1-2008-0002."

Hasonló előadás


Google Hirdetések