Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi és állampolgári nevelés-oktatás a szakiskolákban finanszírozásának támogatására c. projekt Demokratikus értékeket támogató képzőprogramok tapasztalata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi és állampolgári nevelés-oktatás a szakiskolákban finanszírozásának támogatására c. projekt Demokratikus értékeket támogató képzőprogramok tapasztalata."— Előadás másolata:

1 Társadalmi és állampolgári nevelés-oktatás a szakiskolákban finanszírozásának támogatására c. projekt Demokratikus értékeket támogató képzőprogramok tapasztalata

2 A képzőprogramok lebonyolításának a megszervezése SZTE JGYPK Szakképzési Központ, 2009. február 10-23. Hat térségi integrált szakképzési központ kiválasztása: 1. Savaria TISZK - Szombathely 2. Kecskeméti TISZK Kht. - Kecskemét 3. Egri TISZK Kht. - Eger 4. Belvárosi TISZK – Budapest 5. Pannon TISZK – Pécs 6. 1000 Mester Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft. - Szeged Képzésben résztvevő szakképző iskolák tantestületeinek kiválasztása, kapcsolattartás a tantestületekkel

3 SZTE JGYPK Szakképzési Központ, 2009. február 10-23. „Demokratikus iskolavezetés a gyakorlatban” című képzőprogram elektronikus tananyagának elkészítése, fejlesztése „Demokratikus értékek és attitűdök” képzőprogram elektronikus tananyagának elkészítése, fejlesztése Attitűd vizsgálat, e-learning képzések visszajelző vizsgálat mérőeszközök elkészítése

4 SZTE JGYPK Szakképzési Központ, OFI E-learning Portál 2009. február 23-március 13. A „Demokratikus iskolavezetés a gyakorlatban” című képzőprogram teljes körű lebonyolítása a képzők körében Az elektronikus portál tesztelése a képzők körében Elektronikus tanulási-attitűd vizsgálat a képzők körében

5 SZTE JGYPK Szakképzési Központ, OFI E-learning Portál 2009. február 23-március 8. „Demokratikus értékek és attitűdök” képz ő program teljes körű lebonyolítása felsőfokú szakképzési hallgatók körében Az elektronikus portál tesztelése a hallgatók körében Elektronikus tanulási-attitűd vizsgálat a hallgatók körében

6 6 TISZK, OFI E-learning Portál 2009. február 23-március 13. „Demokratikus iskolavezetés a gyakorlatban” című képzőprogram teljes körű lebonyolítása pedagógusok körében 2009. március 9-21. „Demokratikus értékek és attitűdök” képzőprogram teljes körű lebonyolítása a szakképzésben résztvevő tanulók körében Az elektronikus portál tesztelése a pedagógusok, a tanulók körében Elektronikus tanulási-attitűd vizsgálat

7 SZTE JGYPK Szakképzési Központ, 2009. március 21-31. Képzések tesztelése, eredmények feldolgozása, javaslattétel megfogalmazása a fejlesztő programok módosítására Fejlesztő program módosítása a tesztelés eredményeinek tükrében Tanulmány készítése a képzések tapasztalatairól, eredményeiről és javaslattétel a program kiterjesztésére széles körben.

8 E-tananyagok kialakítása Kialakított e-képzőprogramok: „Demokratikus iskolavezetés a gyakorlatban” képzők képzése, 30 óra, e-teszt „Demokratikus iskolavezetés a gyakorlatban” szakiskolák vezetői és tantestületei számára, 30 óra, e-teszt „Demokratikus értékek és attitűdök” képzőprogram szakképző iskolákban tanuló diákok számára, 10 óra, e-teszt „Demokratikus értékek és attitűdök” képzőprogram szakképző iskolákban tanuló diákok számára, 20 óra, e-teszt „Demokratikus értékek és attitűdök” képzőprogram szakképző iskolákban tanuló diákok számára, 30 óra, e-teszt Visszajelző lap: Társadalmi és állampolgári nevelés-oktatás a szakiskolákban

9 A tartalom kialakítása, a tananyag strukturálása az állampolgári dimenziók mentén történt: Politikai és jogi dimenzió Társadalmi dimenzió Gazdasági dimenzió Kulturális dimenzió

10 Az e-képzőprogramok általános célja, hogy a célcsoportokban tudatosuljon az, hogy: Miért fontos az egyének és a közösségek jó kapcsolata (kölcsönös függés). Miért fontos a gazdasági ismeret és készség (gazdasági műveltség). Miért fontos a jogok ismerete és a kötelességek teljesítése. Mi a választás lényege intézményi szinttől a társadalmi szintig (politikai műveltség). A kultúra szerepe a működő demokráciában (műveltség és kulturáltság).

11 Az e-képzőprogramok alkalmazási célja, hogy az igényt és érdeklődést felkeltsék a téma iránt. A képzőprogramok elve, hogy a demokratizálódási folyamatban ugyanolyan élményeket és tapasztalatokat szerezzenek a szakképző intézmények vezetői, tantestületei és diákjai. Ennek érdekében azonos szemléletű képzőprogramok kerültek kidolgozásra szakiskolai vezetők, tanárok és diákok számára. Fő hangsúlyok: az aktív állampolgári magatartással és a gazdasági műveltséggel kapcsolatos képességek fejlesztése. A tananyagok szellemisége támogatja az aktív és felelős állampolgárságra nevelés nemzeti stratégia megvalósulását a közoktatási intézményekben zajló munka és a felsőfokú szakképzés keretei között.

12

13 Vizsgálat tárgya: Elektronikus portál tesztelése, e-részmintánként. Tanulási attitűd vizsgálat e-részmintánként, e-tartalom és e-módszer vonatkozásban. Kritérium: (1) az e-képzőprogramot elfogadják és jónak ítéljék meg legalább 60 %-ban; (2) legalább egy olyan dolgot nevezzenek meg, amit az e-teszt után másként látnak, amivel szembesültek, vagy amire eddig nem gondoltak, ami újat jelentett. E-tananyag jósága az állampolgári dimenziók mentén, e- részmintánként.

14 Jó a képzőprogram, ha rávilágított arra, hogy: miért fontos a jogi és politikai műveltség ahhoz, hogy működjön a demokrácia; miért fontos az egyének és a közösségek jó kapcsolata ahhoz, hogy működjön a demokrácia; miért fontos a gazdasági ismeret és készség ahhoz, hogy működjön a demokrácia; az írás, az olvasás, az idegen nyelvek ismerete (szélesebb értelemben a kultúra) a demokratikus állampolgárságra nevelés alapvető feltétele.

15 E-részminták összehasonlítása. A személyes jelenlétet kívánó (N=309) és az e- képzőprogramok hatékonyságának összehasonlítása a tartalom és a módszer szempontjából a Szegedi Tudományegyetem Pedagógusképző Kar Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központjában zajló képzésekben résztvevők körében.

16 A tesztelés eredményeinek a kiértékelése Az e-képzésbe beiratkozott résztvevők száma Az e-képzőprogramról visszajelzést adó részminták létszámadatai DiákokTanárokKépzők 10256415 DiákokTanárokKépzők A tartalom érdeklődésfelkeltő jellege 464429 A foglalkozás módszerének hatékonysága 463429

17

18 P=0,04 P=0,048

19 Az Egyetértek és Nagymértékben egyetértek (4 vagy 5) válaszok aránya a diákok és tanárok körében DiákokTanárok A foglalkozás rávilágított arra, hogy …. … miért fontos a jogi és politikai műveltség ahhoz, hogy működjön a demokrácia. 65,6%83,3% … miért fontos az egyének és közösségek jó kapcsolata ahhoz, hogy működjön a demokrácia. 72,1%90,3% …miért fontos a gazdasági ismeret és készség ahhoz, hogy működjön a demokrácia. 58,4%73,8% … az írás, az olvasás, az idegen nyelvek ismerete a demokratikus állampolgárságra nevelés alapvető feltétele. 73,5%83,3%

20 A személyes jelenlétet kívánó képzőprogramok vissza- jelzései ugyan nem sokkal, de kedvezőbbek voltak. A személyes jelenlétet kívánó tanóra jellemzői: Az Állampolgári tudatosság – felelős jövőépítés című, személyes jelenlétet kívánó tanórát 2008 tavaszán teszteltük (N=309), és a hallgatói visszajelzések alapján javítottuk. A tanóra segíti az elmozdulást az elméleti modellhez képest a legsürgősebb beavatkozást igénylő területeken. Átfogó célja az állampolgári tudatosság növelése és a figyelem ráirányítása a felelős jövőépítés jelentőségére.

21 Fókuszai: választás lényege a működő demokráciában; anyagi és szociális jólét a jövőkép tükrében; szervezeti élethez fűződő társas kapcsolatok; agresszió nélküli konfliktuskezelés. A nagy pedagógiai és pszichológiai iskolák bevált, alternatív módszereit alkalmazza. Dominál a csoportmunka nyílt, plenáris vitával. A feladatok tudatosítják az aktív és felelős állampolgári léttel kapcsolatos személyes és közös érdeket. Jellemző a támogató és a szokásosnál magasabb bizalomszintű légkör. Alkalmazási cél az igény és érdeklődés felkeltése a téma iránt.

22 A tanóra jóságának két kritériuma volt: Az egyik, hogy az óra végén mindenki legalább egy új momentumot nevezzen meg, ami motivációs erővel hatott. A másik, hogy a diákok az órát elfogadják, és „jónak” ítéljék meg. A hallgatói vélemények messze meghaladták a vártakat, pozitív irányban. A tartalmát 94 %-ban 10 fokozatú skálán 8-as és 9-es értékre, a módszert 9-es és 10-es értékre becsülték.

23 Az eredmények tükrében az e-képzőprogramok előnyei: Rövidebb idő alatt több személy részesülhet a képzésben, Lebonyolítása gazdaságosabb, Kevesebb élőmunkát kíván a képzőprogramok szervezése, Az infrastrukturális feltételek az E-learning portálra és a számítógépekre korlátozódnak, A tanítási-tanulási folyamatban használt tesztek megoldásai tetszés szerint ismételhetők.

24 Hátrányok: A személyes jelenlét, a tapasztalati tanulás és az interaktív műhelymunka előnyeit nem pótolhatja a számítógép, A tanár nem tud reagálni az „itt és most” történtekre, így azok lélektani hatásait nem lehet kihasználni.

25 Ajánlások megfogalmazása az e-tananyagok módosítására Határozottan kedvezőnek ítélhető meg a képzőprogramok azon elve, hogy a demokratizálódási folyamatban ugyanolyan élményeket és tapasztalatokat szerezzenek a szakképző intézmények vezetői, tantestületei és diákjai. Ennek szellemében az alábbi javasolt módosítások kívánatosak, hogy megjelenjenek a különböző szintű képzőprogramokban:

26 A tananyagok szerkezete világosabban kövesse az állampolgári dimenziókat, az állampolgári dimenziók és a tananyagok tagolása nagyobb harmonizációt mutasson! A tananyagok jobban tudatosítsák az állampolgári dimenziók összefüggéseit! A szakképzés profiljához illeszkedően a tananyagokban nagyobb hangsúlyt kapjon a gazdasági dimenzió, ebből következően célirányosabban törekedjen a gazdasági műveltséghez köthető képességek fej- lesztésére. Kívánatos, hogy a tananyagok nagyobb mértékben hang- súlyozzák a személyes felelősségvállalás fontosságát a fejlődési folyamatban!

27 Köszönet a projekt lebonyolításában és a bemutató összeállításában nyújtott segítségért az SZTE JGYPK Szakképzési Központ munkatársainak: Döbör András (projektvezetés) Lengyel Sándorné (adminisztráció) Tóth Károly (kapcsolattartás, rendezvényszervezés) D. Fizel Natasa (e-tananyagfejlesztés) Vedelek Tamás (e-tananyagfejlesztés) Farkas Olga, Kinyó László (értékelés, elemzés)

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Társadalmi és állampolgári nevelés-oktatás a szakiskolákban finanszírozásának támogatására c. projekt Demokratikus értékeket támogató képzőprogramok tapasztalata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések