Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály."— Előadás másolata:

1 Megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály

2 Nyilvántartásba vétel 21. § (1) A köznevelési intézmény e törvényben meghatározott köznevelési feladatok ellátására létesített intézmény. A köznevelési intézmény jogi személy, amely - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény kivételével - a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik. A köznevelési intézmény a nyilvántartásba való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre.

3 (2) A köznevelési intézmény alapítását az alapító okirat,… továbbá - ha a fenntartó a tevékenységet nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el … nyilvántartásba vétel céljából be kell jelenteni … a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes megyei, fővárosi kormányhivatalnál. A nem állami szerv által alapított intézmény csak akkor vehető nyilvántartásba, ha működése összhangban van a fővárosi, megyei feladatellátási, intézményhálózat- működtetési és köznevelés-fejlesztési tervben (a továbbiakban: köznevelés-fejlesztési terv) foglaltakkal.

4 23. § (1) Ha a köznevelési intézményt nem az állami intézményfenntartó központ alapítja, működésének megkezdéséhez engedély szükséges 23. § (7) A kormányhivatal az engedély kiadását akkor tagadhatja meg, ha a nevelési-oktatási intézmény... d) működése nincs összhangban a köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal. Működési engedély

5 Nkt. 31. § (2) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház vagy más nem állami szerv, nem önkormányzat tartja fenn: e) a nevelési-oktatási intézmény - a fenntartó, óvoda esetében a települési önkormányzattal, más köznevelési intézmény esetében az oktatásért felelős miniszterrel kötött írásbeli szerződés (a továbbiakban: köznevelési szerződés) alapján - részt vehet az e törvényben meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában. Köznevelési szerződés

6 Nkt. 31. § (4) A köznevelési szerződés keretei között a nevelés és oktatás a gyermekek, tanulók számára térítésmentessé válik, továbbá a gyermekek, tanulók felvételére alkalmazni kell azokat a szabályokat, amelyek az állami, települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményekre vonatkoznak, és nem lehet alkalmazni a (2) bekezdés c) [fizetési kötelezettség] pontjában foglaltakat.

7 Nkt. 31.§ (6) A köznevelési szerződés érvényességi ideje öt év. A köznevelési szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) megbízásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. (7) Az egyházi és magánintézmények fenntartóival kötött köznevelési szerződés megkötéséhez ki kell kérni az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal, települési önkormányzat, nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás esetében az érintett országos nemzetiségi önkormányzat véleményét.

8 Nkt. 33. § (1) Ha az egyházi és magánintézmény fenntartója a települési önkormányzattal, az oktatásért felelős miniszterrel kötött köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján kiegészítő támogatásra válik jogosulttá, a fenntartásában működő óvoda, általános iskola részt vesz a kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola feladatainak ellátásában. Ennek során felvételi körzetnek kell tekinteni azt a települést, fővárosban azt a kerületet, amelyben az óvoda, az általános iskola székhelye, telephelye található.

9 Nkt. 33. § (1) Az egyházi és magánintézmény fenntartója óvoda esetében a települési önkormányzattal, egyéb alapfeladat esetében a kormányhivatallal közösen a hivatal és az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével meghatározza azt a gyermek-, valamint tanulói létszámot, amelynek felvételét az óvoda, az általános iskola nem tagadhatja meg. Ez a létszám nem lehet kevesebb, mint az óvoda, az általános iskola alapító okiratában - az adott feladatellátási helyre - meghatározott felvehető maximális gyermek-, tanulói létszám huszonöt százaléka.

10 2. § (2) Az állami, települési önkormányzati fenntartású intézményekben, továbbá az állami feladatellátásban részt vevő nemzetiségi önkormányzati, egyházi és magánintézményekben az óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele, valamint a kollégiumi ellátás az ingyenes oktatásban részt vevő, e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő gyermekek, tanulók számára térítésmentes.

11 Közoktatási megállapodás a fenntartó és a feladat ellátásáért felelős helyi önkormányzat között létrejött írásbeli megállapodás (Kt. 81. § (1) e)) a fenntartó és a feladat ellátásáért felelős helyi önkormányzat között létrejött írásbeli megállapodás (Kt. 81. § (1) e)) Köznevelési szerződés a fenntartó, óvoda esetében a települési önkormányzattal, más köznevelési intézmény esetében az oktatásért felelős miniszterrel kötött írásbeli szerződés (Nkt. 31. (2) e))

12 Fejlesztési terv (Kt.) 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 89. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés alapján készített feladatellátási, intézményhálózat- működtetési és köznevelési fejlesztési tervek érvényessége 2013. március 1-jéig meghosszabbodik.

13 Fejlesztési terv (Kt.) 88. § (2)... …..a kormányhivatal és az önkormányzatok milyen módon tesznek eleget a feladatellátási kötelezettségüknek, …..a tanulók hol vehetik igénybe a szolgáltatásokat, A nem önkormányzati intézményt figyelembe kell venni ha közoktatási megállapodás keretében közreműködik ha az egyházi jogi személy egyoldalú nyilatkozattal vállalta ha a miniszterrel közoktatási megállapodást kötött Közoktatási megállapodás, nyilatkozat hiányában az intézményt a fejlesztési tervben nem lehet feltüntetni.

14 Fejlesztési terv (Nkt.) 32. § (2)... Az egyoldalú nyilatkozat alapján a kormányhivatal az egyházi fenntartású intézményt felveszi a köznevelés- fejlesztési tervbe.

15 75. § (1) Az oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok megszervezéséhez szükséges döntései előkészítése céljából a hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével, valamint a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével megyei szintű bontásban feladatellátási, intézményhálózat- működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet készít, amelynek része a megyei szakképzési terv.

16 A települési önkormányzat a köznevelés- fejlesztési tervhez adott véleményéhez beszerzi a településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, a köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében foglalkoztatottak közössége (a továbbiakban: alkalmazotti közösség), szülői és diákszervezeteinek véleményét. A hivatal a megyei szakképzési terv elkészítéséhez beszerzi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter véleményét.

17 (2) A miniszter a köznevelés-fejlesztési tervet legalább ötévente értékeli és szükség szerint módosítja. (3) Az állami fenntartású gyakorló nevelési-oktatási intézmény, gyakorló szakszolgálati intézmény köznevelés-fejlesztési tervbe való felvételéről az oktatásért felelős miniszter a felsőoktatási intézmény javaslata alapján dönt. (4) A hivatal a köznevelés-fejlesztési terv elkészítésekor beszerzi - a nemzetiséget érintő kérdésekben - az érintett települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését. (8) A hivatal a köznevelés-fejlesztési tervet első alkalommal 2013. április 30-ig készíti el.

18 Fejlesztési terv (Nkt.) 95. § (4) l) A Kormány rendeletben állapítja meg a köznevelés-fejlesztési terv részletes tartalmát és elkészítésének eljárásrendjét.

19 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra

20 T/7655. számú törvényjavaslat Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 35. § (1) Jogszabály szerint támogatás biztosított a törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, köznevelési, felsőoktatási, kulturális közfeladatot ellátó intézmény fenntartója részére.

21 Nkt. 88. § (3) A központi költségvetés a nem állami szerv által fenntartott intézmény köznevelési feladatainak ellátásához költségvetési hozzájárulást biztosít, amelynek feltétele, hogy az intézmény a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően végzi tevékenységét. (2012. szeptember 1.)

22 Nkt. 88. § 4) A költségvetési hozzájárulás összege fedezi a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógiai szakszolgálat ellátásához szükséges pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak illetményét, munkabérét és ezek járulékait. A pedagógiai szakszolgálat keretében biztosított ellátás időkereteit külön jogszabály állapítja meg. Nem állami fenntartású szakképző iskola esetében a költségvetési hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy a fenntartó szakképzési megállapodást kössön a kormányhivatallal. (2012. szeptember 1.)

23 KözleményWWW.kormany.hu 2012. október 24. 16:24 Az alapítványi iskolák munkájára továbbra is szükség van

24 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága kijelenti, hogy az alapítványi iskolák pedagógusainak bérkifizetése mind az idei, mind a jövő évre biztosított. A fedezetet idén is tartalmazza az EMMI fejezeti költségvetési törvénye, és a jövő évben szintén szerepel a jelenlegi finanszírozásnak megfelelő, változatlan nagyságrendű összeg. A tanév rendjének biztosítása, a biztonságos rendszerfenntartás érdekében mindössze a kifizetés módszerével kapcsolatban folynak egyeztetések.

25 A kormány elismeri és nagyra értékeli az alapítványi és magániskolákban folyó, a hátrányos gyerekek felzárkóztatását, tehetséggondozását szolgáló áldozatkész pedagógiai tevékenységét, álláspontja szerint munkájukra továbbra is szükség van. Az Oktatásért Felelős Államtitkárság ezúton kéri az alapítványi iskolák igazgatóit, tanárait, ne higgyenek az alaptalan riogatásnak. (Oktatásért Felelős Államtitkárság)


Letölteni ppt "Megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések