Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A portfólió Szakmai nap 2013. október 17.. A minősítés lépései Óra/foglalkozás megtartása Óra/foglalkozás megtartása Felkészülés az e-portfólióvédésre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A portfólió Szakmai nap 2013. október 17.. A minősítés lépései Óra/foglalkozás megtartása Óra/foglalkozás megtartása Felkészülés az e-portfólióvédésre."— Előadás másolata:

1 A portfólió Szakmai nap 2013. október 17.

2

3 A minősítés lépései Óra/foglalkozás megtartása Óra/foglalkozás megtartása Felkészülés az e-portfólióvédésre Felkészülés az e-portfólióvédésre E-portfólió védése, a pedagógus értékelése Jelentkezés, E-portfólió feltöltése Jelentkezés, E-portfólió feltöltése Magasabb fokozatba lépés Felkészülés

4 A fogalom portfólió „levélhordó tárca” OKTATÁSpénzügylevéltár divat művé- szet terme- lés Dokumentumok adott területen meglévő tudásról, kompetenciáról, eszközökről.

5 A portfólió Dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, fejlődése, nehézsége, sikerei egyrészt a tények, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. (326/2013. (VIII. 30.) 8. §

6 Hosszabb időszak teljes dokumentációját tartalmazza,átfogó képet ad készítőjének fejlődéséről, erőfeszítéseiről Dokumentumválogatás, amely a pedagógus kompetenciáinak megfelelő szintű fejlettségét hivatott bizonyítani A pedagógiai e-portfólió definíciója, típusai A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény MunkaportfólióÉrtékelési portfólió

7 Komplex, átfogó képet ad a pedagógus munkájáról, kompetenciáiról. Reflexiók révén lehetőséget ad a pedagógus számára a benyújtott dokumentumok interpretálására, pedagógiai nézetrendszerének megvilágítására. Szakmai önarckép, elkészítése ezért motiváló, a tulajdonosság érzésével tölti el készítőjét. Az e-portfólió értékelési célú használatának előnyei

8 Portfólió tartalma Szakmai önéletrajz Nevelő-oktató munka dokumentumai (10 tanóra terve+reflexió) A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, annak dokumentumai Alkotói művészeti tevékenység dokumentumai Intézmény környezetének rövid bemutatása Szakmai életút értékelése (önértékelés)

9 Portfólió tartalma Alapdokumentumok – kötelező dokumentumok Szabadon választott szakmai dokumentumok Miért? Az e-portfólió új fogalom a pedagógusok többsége számára. Az e-portfólió készítése nyitott feladat.

10 Portfólió tartalma: 1. szakmai önéletrajz 1)tanulmányok 2)munkahelyek, mh. körülmények 3)szakmai tevékenységek (munkakörök, feladatok) 4)szakmai közélet 5)egyéb közéleti tevékenység 6)publikációk, saját fejlesztések

11 Portfólió tartalma: 2/a. Alapdokumentumok Csoportprofil Óraterv Tematikus terv Óraterv + A megvalósítás dokumentumai és reflexiók + A gyermekek tevékenységének értékelése és reflexiók

12 Portfólió tartalma: 2/b. Alapdokumentumok Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás Esetleírás Hospitálási napló + reflexió IKT alkalmazása

13 Alapdokumentumok-csoportprofil Gyerekek élekor szerinti összetétele Kulturális, társadalmi különbségek Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek Testi, szociális, érzelmi-erkölcsi, értelmi képességek szintjének osztály/csoportszintű jellemzői + miből, mikor nyertük az információkat (megfigyelések, MSSST, szociometria, DIFER, egyéb, a fejlődés nyomon követését szolgáló eszközök)

14 Alapdokumentumok- tematikus terv Tematikus terv : egy-egy nagyobb tanegység részletesebb, tanórákra/foglalkozásokra lebontott kidolgozása. Szabadon választható időegység Lényeg: Legyen belőle lebontható 10 tanóra/tevékenységterv Fő tartalmi elemek: didaktikai célok, nevelési feladatok, tananyag/műveltségtartalom, kompetenciafejlesztés, tanulói/gyermeki tevékenységek, eszközök, módszerek, a megvalósítás részfeladatai

15 Alapdokumentumok-óra/tevékenységterv Óra/tevékenységterv: részletes forgatókönyv Fő tartalmi elemek: Célkitűzés A tevékenység feladatai Előzmények Módszerek Munkaformák Gyermeki/tanulói tevékenységek – differenciálás! Szemléltetés Eszközök Értékelés Stb. Részletek: Zsóka, Gyöngyi előadásaiban

16 Alapdokumentumok- a megvalósítás dokumentumai Pedagógus produktumai: Feladatlapok Saját készítésű segédanyagok Gyakorló feladatok Gyakorlat – játék - tevékenység leírás PowerPoint bemutató Szemléltető anyagok fotói Naplóbejegyzések Gyermeki/tanulói produktumok: Feladatmegoldások Házi feladatok Témazáró Röpdolgozat Csoportmunka megjeleníthető eredményei Rajzok,alkotások Fotók Videofelvétel, képek az óráról/foglalkozásról + Reflexió

17 Alapdokumentumok - a tanulói/gyermeki tevékenyég/fejlődés értékelése Az értékelés módszereinek, eszközeinek bemutatása Értékelésből nyert adatok összegzése Értékelés adatainak elemzése Reflexió Óvodában elsődleges értékelési módszer: a megfigyelés Pl. Hány gyermek hányszor vett részt a tevékenységekben? Milyen képességeik fejlődtek a tevékenységek gyakorlásai hatására? Ezt mi bizonyítja? Milyen műveltség tartalommal lettek gazdagabbak? Mit „tanultak” ? Ezt mi bizonyítja? Milyen nevelési feladatokat oldott meg a pedagógus a tevékenységek során? Hogyan hatottak a tevékenységek a közösség fejlődésére? Milyen egyéni fejlődések (tehetségek) történtek a tevékenységek hatására? Stb.

18 További kötelező dokumentum: A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel történő foglalkozás Szakköri tevékenység (szakköri program) Tehetséggondozás (műhelyterv, egyéni fejlesztési terv) SNI/BTM gyermek egyéni fejlesztési terve Felzárkóztatás (egyéni fejlesztési terv) Korrepetálás (egyéni fejlesztési terv) Versenyre felkészítés (egyéni fejlesztési terv) Stb.

19 További kötelező dokumentum: IKT alkalmazása …a szaktárgy tanításában, a tanulás támogatásában számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, stb.) aktív tábla, szavazógépek alkalmazása Internet, elektronikus kommunikáció igénybevétele (SDT, internetes feladatbankok…) http://ikt.ofi.hu/ikt/wp-content/uploads/ikt-mozaik.pdf

20 További kötelező dokumentum: Hospitálási napló Órát/ foglalkozást látogató pedagógus: mikor, hol, kit, milyen céllal + a látott foglalkozás tanulságai, tapasztalatai + hogyan hasznosítja saját munkájában a látottakat (reflexió) Bemutató órát/ foglalkozást tartó pedagógus: mikor, hol, kiknek, milyen céllal + vélemények, visszajelzések+ hogyan hasznosítja saját munkájában a véleményeket (reflexió)

21 További kötelező dokumentum: Esetleírás Pedagógiai probléma megoldásának, bemutatásának dokumentálása. Pl. agresszió kezelése, kirekesztett gyermek közösségbe illesztése, alulteljesítő tehetség teljesítményének optimalizálása stb… Az esetleírás követelményei: külön szakmai nap

22 A portfólió tartalma: 3. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása - példák További nevelő-oktató munkához kapcsolódó dokumentumok o Projektterv és megvalósításának dokumentumai, reflexiók o Osztályfőnöki munka bemutatása, reflexiók o Hagyományőrző közösségi programok, reflexiók o A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus által fontosnak tartott források felsorolása, értékeléssel, ajánlással o Segítségre, támogatásra szoruló gyerekek, családok érdekében tett lépések o Napközi, tanulószoba, szakkör dokumentumai Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, családok érdekében tett lépések

23 A portfólió tartalma: 3. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása - példák További nevelő-oktató munkához kapcsolódó dokumentumok o Osztályfőnöki/óvodapedagógusi nevelési tervek o Közösségfejlesztési tervek o További tanmenetek o Neveltségi mérések, szociometria dokumentumai (kérdőívek, elemzések, értékelések, beavatkozások) o Együttműködés a tanulásban (módszerek), óratervek, megvalósulások (video) o Közösségi dokumentumok: osztályszabályzat, fényképek osztályteremről o 1-1 tanuló/gyermek megismerésének dokumentumai (saját fejlesztésű feltáró eszközök, beszélgetés-leírás, környezettanulmány, családlátogatás dok., személyiségtérkép)

24 A portfólió tartalma: 3. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása - példák További nevelő-oktató munkához kapcsolódó dokumentumok Saját készítésű mérőeszköz/verseny feladatlapok + javítókulcs saját fejlesztésű videófelvételek, IKT-eszközök Munkaközösségi szakmai programok Módszertani anyagok/ módszergyűjtemények Tanulásmódszertan az adott szaktárgyban, szakterületen, saját módszergyűjtemény Mentorálás bemutatása - tanulópárok, kooperativitás 1-1 tanulócsoportban használt értékelési rendszer leírása (indoklások, reflexiók) Szakmai megbeszélések forgató-, jegyzőkönyvei Pedagógusi eseménynaptár

25 A portfólió tartalma: 3. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása - példák További nevelő-oktató munkához kapcsolódó dokumentumok Tantárgy mérési rendszere Gyakorló feladatsorok, összefoglaló feladatsorok, témazárók Egyéni fejlesztéssel kapcsolatos dokumentáció (HH, tehetség) Egyéni tanítási, nevelési módszerek, szemléltető eszközök Tanórán kívüli programok, osztálykirándulások, tábori programok, együttműködés könyvtárakkal, múzeumokkal, művelődési házakkal… Családlátogatások dokumentumai

26 A portfólió tartalma: 3. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása - példák PR-dokumentumok projektek disszeminációi térségi szakmai együttműködések szakmai belső továbbképzések vezetése továbbképzéseken való részvétel igazolása szakmai publikációk, kutatási beszámolók, szakmai előadások anyaga önképzés dokumentálása konferenciákon való részvétel szakirodalom figyelése pályázatokon való részvétel tanulmányutak szakmai erősségek, hiányosságok feltérképezése, saját fejlesztési terv és megvalósítása, értékelése

27 A portfólió tartalma: 4. Alkotói-művészeti tevékenység dokumentumai

28 A portfólió tartalma: 5. Intézmény környezetének rövid bemutatása Társadalmi környezet Szociokulturális jellemzők Családok, gyerekek Lehetőségek

29 A portfólió tartalma: 6. Szakmai életút értékelése (önértékelés) pedagógushivatásról vallott nézetek fejlődést segítő, gátló tényezők honnan indultunk, hol tartunk? jövőbeli tervek

30 Reflexió „A tanári gondolkodás és gyakorlat tudatos elemző formája, olyan kognitív stratégia, mely biztosítja az oktató-nevelő tevékenység folyamatos értelmezését, önellenőrzését és azon alapuló fejlesztését.” Pedagógiai Lexikon Tanulók, tanulócsoportokban történtek Saját személyem,nézeteim, tevékenységem

31 Egyéni reflexiók várható értékelési szempontjai Problémaérzékenység Lényeglátás Elvekre, elméletekre támaszkodó elemzés, értékelés Tudatosság, önkritikusság Fejlődést segítő további feladatok megfogalmazása Szakszerű nyelvezet

32 Értékelési szempontok, indikátorok Világosság pontos cél, ennek megfelelő tartalom Gondolati mélység magas szintű szakmai tudás és alkalmazása, szaknyelv Egység koherencia, logikus felépítés Változatosság módszerek, eszközök, dokumentumtípusok széles skálája Forma formai követelményeknek megfelelő Hitelesség, megbízhatóság az, ami… Szakmai fejlődés bizonyítása folyamatok megjelenítése, fejlesztési terv

33 Felkészülés az e-portfólióvédésre A minősítőbizottságtól előzetesen megkapott kérdések áttekintése Válaszok megfogalmazásaA feltöltött e-portfólió átnézése A pedagógiai munkásságról szóló 15 perces digitális bemutató elkészítése

34 A védés menete A pedagógiai munkásságról szóló 15 perces digitális bemutató Reflektálás az e-portfólió dokumentuma i alapján kapott kérdésekre Szakmai beszélgetés a minősítő- bizottság tagjaival A védés tapasztalatai alapján a kompetenciaterületek előzetes értékelésén a minősítőbizottság változtathat

35 Felkészülés 1. Jogszabályi háttér ismerete A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (64- 65.§, 95.§, 97.§) 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról (1-15.§, 35-37.§, 2.sz. melléklet) A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

36 Felkészülés 2. Indikátorok, értékelési kritériumok megismerése (Kotschy Beáta: A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában) Vezető véleményének kikérése OH tájékoztatójának tanulmányozása: sablonok, minták Intézményi dokumentumok áttekintése Dokumentumok készítésének, gyűjtésének megkezdése „Kritikus barát”(kolléga, mentor, szaktanácsadó) keresése

37 Útmutató a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez című segédanyag OH Nemzetközi kitekintés A minősítési rendszer felépítése Az életpálya szakaszai Kompetenciák, indikátorok Minősítővizsga/minősítési eljárás Eljárásrend A minősítés lépései Az e-portfólió felépítése Az e-portfólió feltöltési segédlete Az óra-/foglalkozáslátogatás menete Dokumentumminták, sablonok Fogalomtár

38 Források Tóth Mária: Pedagógus életpályamodell – minősítés lépésről lépésre http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tanevnyito_konferencia2013/Toth_M aria.pptx http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tanevnyito_konferencia2013/Toth_M aria.pptx Bódi Judit: Tanári portfólió http://www.mpigyor.hu/tartalomuj/aktualis/2013/tanari_portfolio_bodi_judit_2013.pptx Kimmel Magdolna: A portfólió http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tanevnyito_konferencia2013/Kimmel_ Magdolna.phttp://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tanevnyito_konferencia2013/Kimmel_ Magdolna.p.. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna –Szabó Antal: Tanári portfólió http://www.nyf.hu/pkk/sites/www.nyf.hu.pkk/files/tanarkepzo_anyagok/tanari_mesterkepzes/ osszef_shttp://www.nyf.hu/pkk/sites/www.nyf.hu.pkk/files/tanarkepzo_anyagok/tanari_mesterkepzes/ osszef_s... Kotschy Beáta: A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában http://www.oktatas.hu/pub_bin/unios_projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/3_1_5_1_hirlevel _Kotschy_http://www.oktatas.hu/pub_bin/unios_projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/3_1_5_1_hirlevel _Kotschy_...

39 Köszönöm a figyelmet. Herczeg Katalin herczeg.kati@xpszk.hu


Letölteni ppt "A portfólió Szakmai nap 2013. október 17.. A minősítés lépései Óra/foglalkozás megtartása Óra/foglalkozás megtartása Felkészülés az e-portfólióvédésre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések