Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A portfólió Szakmai nap 2013. október 17..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A portfólió Szakmai nap 2013. október 17.."— Előadás másolata:

1 A portfólió Szakmai nap 2013. október 17.

2

3 A minősítés lépései Magasabb fokozatba lépés
E-portfólió védése, a pedagógus értékelése Felkészülés az e-portfólióvédésre Óra/foglalkozás megtartása Jelentkezés, E-portfólió feltöltése Felkészülés

4 A fogalom portfólió „levélhordó tárca”
művé-szet terme-lés divat portfólió „levélhordó tárca” OKTATÁS pénzügy levéltár Dokumentumok adott területen meglévő tudásról, kompetenciáról, eszközökről.

5 A portfólió Dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, fejlődése, nehézsége, sikerei egyrészt a tények, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. (326/2013. (VIII. 30.) 8. §

6 A pedagógiai e-portfólió definíciója, típusai
A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény Hosszabb időszak teljes dokumentációját tartalmazza,átfogó képet ad készítőjének fejlődéséről, erőfeszítéseiről Dokumentumválogatás, amely a pedagógus kompetenciáinak megfelelő szintű fejlettségét hivatott bizonyítani Munkaportfólió Értékelési portfólió

7 Az e-portfólió értékelési célú használatának előnyei
Komplex, átfogó képet ad a pedagógus munkájáról, kompetenciáiról. Reflexiók révén lehetőséget ad a pedagógus számára a benyújtott dokumentumok interpretálására, pedagógiai nézetrendszerének megvilágítására. Szakmai önarckép, elkészítése ezért motiváló, a tulajdonosság érzésével tölti el készítőjét.

8 Portfólió tartalma Szakmai önéletrajz
Nevelő-oktató munka dokumentumai (10 tanóra terve+reflexió) A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, annak dokumentumai Alkotói művészeti tevékenység dokumentumai Intézmény környezetének rövid bemutatása Szakmai életút értékelése (önértékelés)

9 Portfólió tartalma Alapdokumentumok – kötelező dokumentumok
Szabadon választott szakmai dokumentumok Miért? Az e-portfólió új fogalom a pedagógusok többsége számára. Az e-portfólió készítése nyitott feladat.

10 Portfólió tartalma: 1. szakmai önéletrajz
tanulmányok munkahelyek, mh. körülmények szakmai tevékenységek (munkakörök, feladatok) szakmai közélet egyéb közéleti tevékenység publikációk, saját fejlesztések

11 Portfólió tartalma: 2/a. Alapdokumentumok
Csoportprofil Tematikus terv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv + A megvalósítás dokumentumai és reflexiók + A gyermekek tevékenységének értékelése és reflexiók

12 Portfólió tartalma: 2/b. Alapdokumentumok
Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás Hospitálási napló + reflexió Esetleírás IKT alkalmazása

13 Alapdokumentumok-csoportprofil
Gyerekek élekor szerinti összetétele Kulturális, társadalmi különbségek Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek Testi, szociális, érzelmi-erkölcsi, értelmi képességek szintjének osztály/csoportszintű jellemzői + miből, mikor nyertük az információkat (megfigyelések, MSSST, szociometria, DIFER, egyéb, a fejlődés nyomon követését szolgáló eszközök)

14 Alapdokumentumok- tematikus terv
Tematikus terv: egy-egy nagyobb tanegység részletesebb, tanórákra/foglalkozásokra lebontott kidolgozása. Szabadon választható időegység Lényeg: Legyen belőle lebontható 10 tanóra/tevékenységterv Fő tartalmi elemek: didaktikai célok, nevelési feladatok, tananyag/műveltségtartalom, kompetenciafejlesztés, tanulói/gyermeki tevékenységek, eszközök, módszerek, a megvalósítás részfeladatai

15 Alapdokumentumok-óra/tevékenységterv
Óra/tevékenységterv: részletes forgatókönyv Fő tartalmi elemek: Célkitűzés A tevékenység feladatai Előzmények Módszerek Munkaformák Gyermeki/tanulói tevékenységek – differenciálás! Szemléltetés Eszközök Értékelés Stb. Részletek: Zsóka, Gyöngyi előadásaiban

16 Alapdokumentumok- a megvalósítás dokumentumai
Pedagógus produktumai: Feladatlapok Saját készítésű segédanyagok Gyakorló feladatok Gyakorlat – játék - tevékenység leírás PowerPoint bemutató Szemléltető anyagok fotói Naplóbejegyzések Gyermeki/tanulói produktumok: Feladatmegoldások Házi feladatok Témazáró Röpdolgozat Csoportmunka megjeleníthető eredményei Rajzok,alkotások Fotók Videofelvétel, képek az óráról/foglalkozásról + Reflexió

17 Alapdokumentumok - a tanulói/gyermeki tevékenyég/fejlődés értékelése
Az értékelés módszereinek, eszközeinek bemutatása Értékelésből nyert adatok összegzése Értékelés adatainak elemzése Reflexió Óvodában elsődleges értékelési módszer: a megfigyelés Pl. Hány gyermek hányszor vett részt a tevékenységekben? Milyen képességeik fejlődtek a tevékenységek gyakorlásai hatására? Ezt mi bizonyítja? Milyen műveltség tartalommal lettek gazdagabbak? Mit „tanultak” ? Ezt mi bizonyítja? Milyen nevelési feladatokat oldott meg a pedagógus a tevékenységek során? Hogyan hatottak a tevékenységek a közösség fejlődésére? Milyen egyéni fejlődések (tehetségek) történtek a tevékenységek hatására? Stb.

18 További kötelező dokumentum: A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel történő foglalkozás
Szakköri tevékenység (szakköri program) Tehetséggondozás (műhelyterv, egyéni fejlesztési terv) SNI/BTM gyermek egyéni fejlesztési terve Felzárkóztatás (egyéni fejlesztési terv) Korrepetálás (egyéni fejlesztési terv) Versenyre felkészítés (egyéni fejlesztési terv) Stb.

19 További kötelező dokumentum: IKT alkalmazása
…a szaktárgy tanításában, a tanulás támogatásában számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, stb.) aktív tábla, szavazógépek alkalmazása Internet, elektronikus kommunikáció igénybevétele (SDT, internetes feladatbankok…)

20 További kötelező dokumentum: Hospitálási napló
Órát/foglalkozást látogató pedagógus: mikor, hol, kit, milyen céllal + a látott foglalkozás tanulságai, tapasztalatai + hogyan hasznosítja saját munkájában a látottakat (reflexió) Bemutató órát/foglalkozást tartó pedagógus: mikor, hol, kiknek, milyen céllal + vélemények, visszajelzések+ hogyan hasznosítja saját munkájában a véleményeket (reflexió)

21 További kötelező dokumentum: Esetleírás
Pedagógiai probléma megoldásának, bemutatásának dokumentálása. Pl. agresszió kezelése, kirekesztett gyermek közösségbe illesztése, alulteljesítő tehetség teljesítményének optimalizálása stb… Az esetleírás követelményei: külön szakmai nap

22 A portfólió tartalma: 3. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása - példák
További nevelő-oktató munkához kapcsolódó dokumentumok Projektterv és megvalósításának dokumentumai, reflexiók Osztályfőnöki munka bemutatása, reflexiók Hagyományőrző közösségi programok, reflexiók A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus által fontosnak tartott források felsorolása, értékeléssel, ajánlással Segítségre, támogatásra szoruló gyerekek, családok érdekében tett lépések Napközi, tanulószoba, szakkör dokumentumai Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, családok érdekében tett lépések

23 A portfólió tartalma: 3. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása - példák
További nevelő-oktató munkához kapcsolódó dokumentumok Osztályfőnöki/óvodapedagógusi nevelési tervek Közösségfejlesztési tervek További tanmenetek Neveltségi mérések, szociometria dokumentumai (kérdőívek, elemzések, értékelések, beavatkozások) Együttműködés a tanulásban (módszerek), óratervek, megvalósulások (video) Közösségi dokumentumok: osztályszabályzat, fényképek osztályteremről 1-1 tanuló/gyermek megismerésének dokumentumai (saját fejlesztésű feltáró eszközök, beszélgetés-leírás, környezettanulmány, családlátogatás dok., személyiségtérkép)

24 A portfólió tartalma: 3. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása - példák
További nevelő-oktató munkához kapcsolódó dokumentumok Saját készítésű mérőeszköz/verseny feladatlapok + javítókulcs saját fejlesztésű videófelvételek, IKT-eszközök Munkaközösségi szakmai programok Módszertani anyagok/ módszergyűjtemények Tanulásmódszertan az adott szaktárgyban, szakterületen, saját módszergyűjtemény Mentorálás bemutatása - tanulópárok, kooperativitás 1-1 tanulócsoportban használt értékelési rendszer leírása (indoklások, reflexiók) Szakmai megbeszélések forgató-, jegyzőkönyvei Pedagógusi eseménynaptár

25 A portfólió tartalma: 3. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása - példák
További nevelő-oktató munkához kapcsolódó dokumentumok Tantárgy mérési rendszere Gyakorló feladatsorok, összefoglaló feladatsorok, témazárók Egyéni fejlesztéssel kapcsolatos dokumentáció (HH, tehetség) Egyéni tanítási, nevelési módszerek, szemléltető eszközök Tanórán kívüli programok, osztálykirándulások, tábori programok, együttműködés könyvtárakkal, múzeumokkal, művelődési házakkal… Családlátogatások dokumentumai

26 A portfólió tartalma: 3. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása - példák
PR-dokumentumok projektek disszeminációi térségi szakmai együttműködések szakmai belső továbbképzések vezetése továbbképzéseken való részvétel igazolása szakmai publikációk, kutatási beszámolók, szakmai előadások anyaga önképzés dokumentálása konferenciákon való részvétel szakirodalom figyelése pályázatokon való részvétel tanulmányutak szakmai erősségek, hiányosságok feltérképezése, saját fejlesztési terv és megvalósítása, értékelése

27 A portfólió tartalma: 4. Alkotói-művészeti tevékenység dokumentumai

28 A portfólió tartalma: 5. Intézmény környezetének rövid bemutatása
Társadalmi környezet Szociokulturális jellemzők Családok, gyerekek Lehetőségek

29 A portfólió tartalma: 6. Szakmai életút értékelése (önértékelés)
pedagógushivatásról vallott nézetek fejlődést segítő, gátló tényezők honnan indultunk, hol tartunk? jövőbeli tervek

30 Reflexió „A tanári gondolkodás és gyakorlat tudatos elemző formája, olyan kognitív stratégia, mely biztosítja az oktató-nevelő tevékenység folyamatos értelmezését, önellenőrzését és azon alapuló fejlesztését.” Pedagógiai Lexikon Tanulók, tanulócsoportokban történtek Saját személyem,nézeteim, tevékenységem

31 Egyéni reflexiók várható értékelési szempontjai
Problémaérzékenység Lényeglátás Elvekre, elméletekre támaszkodó elemzés, értékelés Tudatosság, önkritikusság Fejlődést segítő további feladatok megfogalmazása Szakszerű nyelvezet

32 Értékelési szempontok, indikátorok
Világosság pontos cél, ennek megfelelő tartalom Gondolati mélység magas szintű szakmai tudás és alkalmazása, szaknyelv Egység koherencia, logikus felépítés Változatosság módszerek, eszközök, dokumentumtípusok széles skálája Forma formai követelményeknek megfelelő Hitelesség, megbízhatóság az, ami… Szakmai fejlődés bizonyítása folyamatok megjelenítése, fejlesztési terv

33 Felkészülés az e-portfólióvédésre
A minősítőbizottságtól előzetesen megkapott kérdések áttekintése Válaszok megfogalmazása A feltöltött e-portfólió átnézése A pedagógiai munkásságról szóló 15 perces digitális bemutató elkészítése

34 A védés menete Szakmai beszélgetés a minősítő-bizottság tagjaival
A pedagógiai munkásságról szóló 15 perces digitális bemutató Reflektálás az e-portfólió dokumentumai alapján kapott kérdésekre Szakmai beszélgetés a minősítő-bizottság tagjaival A védés tapasztalatai alapján a kompetenciaterületek előzetes értékelésén a minősítőbizottság változtathat

35 Felkészülés 1. Jogszabályi háttér ismerete
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( §, 95.§, 97.§) 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról (1-15.§, §, 2.sz. melléklet) A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

36 Felkészülés 2. Indikátorok, értékelési kritériumok megismerése
(Kotschy Beáta: A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában) Vezető véleményének kikérése OH tájékoztatójának tanulmányozása: sablonok, minták Intézményi dokumentumok áttekintése Dokumentumok készítésének, gyűjtésének megkezdése „Kritikus barát”(kolléga, mentor, szaktanácsadó) keresése

37 Útmutató a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez című segédanyag OH
Nemzetközi kitekintés A minősítési rendszer felépítése Az életpálya szakaszai Kompetenciák, indikátorok Minősítővizsga/minősítési eljárás Eljárásrend A minősítés lépései Az e-portfólió felépítése Az e-portfólió feltöltési segédlete Az óra-/foglalkozáslátogatás menete Dokumentumminták, sablonok Fogalomtár

38 Források Tóth Mária: Pedagógus életpályamodell – minősítés lépésről lépésre Bódi Judit: Tanári portfólió Kimmel Magdolna: A portfólió Hollósi Hajnalka Zsuzsanna –Szabó Antal: Tanári portfólió Kotschy Beáta: A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

39 Köszönöm a figyelmet. Herczeg Katalin herczeg.kati@xpszk.hu


Letölteni ppt "A portfólió Szakmai nap 2013. október 17.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések