Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az európai fejlődés a középkorban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az európai fejlődés a középkorban"— Előadás másolata:

1 Az európai fejlődés a középkorban

2 Középkor Media tempestas (medium aevum)
Giovanni Andrea dei Bussi pápai követ, 1469 Korszakok kora középkor: 1000-ig „virágzó középkor” (lovagkor): sz. késő középkor: sz.

3 A római civilizáció felbomlása
Keresztény császárság Constantinus (313) Nagy Theodosius Államvallás (paganus) catholicus (Credo)  haereticus orthodox  arianus (i) Társcsászárok (395) Ravenna, Konstanti-nápoly

4 A római civilizáció felbomlása
Kereszténység – antikvitás Szent Ágoston († 430) Kereszténység – világi hatalom cezaropápizmus kettős hatalom (I. Gelasius)

5 Népvándorlás Hunok  germánok vizigótok vandálok alamannok (svábok)
frankok osztrogótok Avarok  langobárdok, szlávok

6 A kultúra átalakulása Világi műveltség – Szerzetesség
aszkézis (= gyakorlat) erémitész regula (Nagy Szent Vazul, 370 k.) oktatás, tudomány Szent Benedek (529) Szent Patrick († 461)

7 A kultúra átalakulása Szerzetesi iskola: septem artes liberales
trivium grammatica retorica dialectica quadrivium aritmetica geometria musica astronomia

8 Arab terjeszkedés Iszlám (hidzsra, 622) Al-Tarik (711) Poitiers (732)

9 Karoling-birodalom Nagy Károly (768-814): politikai egység 800, Róma
egyházi állam pápa – császár

10 A Karolingoktól Nagy Ottóig
843, Verdun szaracén, normann, magyar támadások Nagy Ottó (962): német-római szent birodalom (1806)

11 Társadalom uradalom hűbériség (beneficium, feudum) nemes = lovag
senior – vasallus nemes = lovag lovagok – papok – parasztok

12 Egyház Donatio Constantini (750 k.) szervezet
dioecesis kanonok (káptalan, prépost) esperes decima egységesülés: római liturgia, bencés regula

13 „Karoling-reneszánsz”
Alcuin apát káptalani iskolák antik kéziratok karoling minuszkula latin kultúra egységesülése, terjesztése

14 Európa felvirágzása (1000–1200)
lovagság: nemzetek feletti intézmény európai keresztény öntudat legfőbb tekintély: pápa ellenség: máshitűek egyház felemelkedése egyházi-világi hatalom kettőssége, egyensúlya

15 Újjászületés „agrárforradalom”
népességnövekedés (1050: 46 millió; 1300: 73 millió) kereskedelem polgárság (burgus) városi önkormányzat

16 Kereszténység megújulása
Cluny Zarándoklatok (Jeruzsálem, Róma, Compostela) szentek, ereklyék kultusza (advocatus Dei, advocatus diaboli) remeterendek (kamalduli, karthauzi) ciszterci, premontrei (mintagazdaságok) treuga Dei

17 Az egyház szabadságharca
szkizma (1054) VII. Gergely cölibátus szimónia megtiltása invesztitúra Canossa Worms (1122) pápaság: független erő kettős (világi-egyházi) hatalom

18 Szellemi megújulás 12. sz.: „reneszánsz” lovagság vakhit  érvelés
Istenfélelem illemkódex lovagi kultúra vakhit  érvelés teológia skolasztika (kérdés - válasz) romanika  gótika Saint-Denis (1150) egységes

19 Keresztes háborúk szeldzsuk-török hódítás Clermont, II. Orbán (1095)
hűbérállamok egyházi lovagrendek templomos johannita (ispotályos) német

20 II. Frigyes és a Staufok bukása
politikai széttagoltság egység letéteményese: birodalmi gyűlés császárválasztás – hét választófejedelem Habsburgok (1273)

21 A lovagkor vége Német-római birodalom ↓ Francia királyság ↑ pápaság ↓
IX. (Szent) Lajos pápaság ↓ VIII. Bonifác  IV. (Szép) Fülöp Anagni

22 A rendi parlamentarizmus kezdetei
communitas = test fej: király Tagok parlamentum (megbeszélés): főpapok, főurak, követek Államforma: nyugat  kelet városok

23 Kultúra oktatás, tudomány: kolostor  város (egyetem) kolduló rendek
ferences (minorita) domonkos (prédikátor) hit és tudomány skolasztika: dedukció Aquinói Szent Tamás ferencesek: természettudomány (Oxford, Roger Bacon)

24 A középkor alkonya százéves háború (1339 – 1453)
Német-római birodalom birodalmi politika  családi politika százéves háború (1339 – 1453) pestis (40-45% veszteség) tömegmozgalmak ideológiai válság (egyház reformja)


Letölteni ppt "Az európai fejlődés a középkorban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések