Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az európai fejlődés a középkorban. Középkor Media tempestas (medium aevum) Giovanni Andrea dei Bussi pápai követ, 1469 Korszakok –kora középkor: 1000-ig.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az európai fejlődés a középkorban. Középkor Media tempestas (medium aevum) Giovanni Andrea dei Bussi pápai követ, 1469 Korszakok –kora középkor: 1000-ig."— Előadás másolata:

1 Az európai fejlődés a középkorban

2 Középkor Media tempestas (medium aevum) Giovanni Andrea dei Bussi pápai követ, 1469 Korszakok –kora középkor: 1000-ig –„virágzó középkor” (lovagkor): 11-13. sz. –késő középkor: 14-15. sz.

3 A római civilizáció felbomlása Keresztény császárság –Constantinus (313) –Nagy Theodosius Államvallás (paganus) –catholicus (Credo)  haereticus –orthodox  arianus (i) Társcsászárok (395) –Ravenna, Konstanti- nápoly

4 A római civilizáció felbomlása Kereszténység – antikvitás –Szent Ágoston († 430) Kereszténység – világi hatalom –cezaropápizmus –kettős hatalom (I. Gelasius)

5 Népvándorlás Hunok  germánok vizigótok vandálok alamannok (svábok) frankok osztrogótok Avarok  langobárdok, szlávok

6 A kultúra átalakulása Világi műveltség – Szerzetesség aszkézis (= gyakorlat) erémitész regula (Nagy Szent Vazul, 370 k.) oktatás, tudomány Szent Benedek (529) Szent Patrick († 461)

7 A kultúra átalakulása Szerzetesi iskola: septem artes liberales trivium –grammatica –retorica –dialectica quadrivium –aritmetica –geometria –musica –astronomia

8 Arab terjeszkedés Iszlám (hidzsra, 622) Al-Tarik (711) Poitiers (732)

9 Karoling-birodalom Nagy Károly (768- 814): politikai egység 800, Róma egyházi állam pápa – császár

10 A Karolingoktól Nagy Ottóig 843, Verdun szaracén, normann, magyar támadások Nagy Ottó (962): német-római szent birodalom (1806)

11 Társadalom uradalom hűbériség (beneficium, feudum) –senior – vasallus nemes = lovag lovagok – papok – parasztok

12 Egyház Donatio Constantini (750 k.) szervezet –dioecesis –kanonok (káptalan, prépost) –esperes –decima egységesülés: római liturgia, bencés regula

13 „Karoling-reneszánsz” Alcuin apát káptalani iskolák antik kéziratok karoling minuszkula latin kultúra egységesülése, terjesztése

14 Európa felvirágzása (1000–1200) lovagság: nemzetek feletti intézmény európai keresztény öntudat –legfőbb tekintély: pápa –ellenség: máshitűek –egyház felemelkedése –egyházi-világi hatalom kettőssége, egyensúlya

15 Újjászületés „agrárforradalom” népességnövekedés (1050: 46 millió; 1300: 73 millió) kereskedelem polgárság (burgus) városi önkormányzat

16 Kereszténység megújulása Cluny Zarándoklatok (Jeruzsálem, Róma, Compostela) szentek, ereklyék kultusza (advocatus Dei, advocatus diaboli) remeterendek (kamalduli, karthauzi) ciszterci, premontrei (mintagazdaságok) treuga Dei

17 Az egyház szabadságharca szkizma (1054) VII. Gergely –cölibátus –szimónia megtiltása –invesztitúra –Canossa Worms (1122) –pápaság: független erő –kettős (világi-egyházi) hatalom

18 Szellemi megújulás 12. sz.: „reneszánsz” lovagság –Istenfélelem –illemkódex –lovagi kultúra vakhit  érvelés –teológia –skolasztika (kérdés - válasz) romanika  gótika –Saint-Denis (1150) –egységes

19 Keresztes háborúk szeldzsuk-török hódítás Clermont, II. Orbán (1095) hűbérállamok egyházi lovagrendek –templomos –johannita (ispotályos) –német

20 II. Frigyes és a Staufok bukása politikai széttagoltság egység letéteményese: birodalmi gyűlés császárválasztás – hét választófejedelem –Habsburgok (1273)

21 A lovagkor vége Német-római birodalom ↓ Francia királyság ↑ –IX. (Szent) Lajos pápaság ↓ –VIII. Bonifác  IV. (Szép) Fülöp –Anagni

22 A rendi parlamentarizmus kezdetei communitas = test –fej: király –Tagok parlamentum (megbeszélés): főpapok, főurak, követek Államforma: nyugat  kelet városok

23 Kultúra oktatás, tudomány: kolostor  város (egyetem) kolduló rendek –ferences (minorita) –domonkos (prédikátor) hit és tudomány –skolasztika: dedukció –Aquinói Szent Tamás –ferencesek: természettudomány (Oxford, Roger Bacon)

24 A középkor alkonya Német-római birodalom –birodalmi politika  családi politika százéves háború (1339 – 1453) pestis (40-45% veszteség) tömegmozgalmak ideológiai válság (egyház reformja)


Letölteni ppt "Az európai fejlődés a középkorban. Középkor Media tempestas (medium aevum) Giovanni Andrea dei Bussi pápai követ, 1469 Korszakok –kora középkor: 1000-ig."

Hasonló előadás


Google Hirdetések