Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kárpátaljai magyar nyelvű/nyelvi oktatás helyzete és lehetőségei az elfogadott ukrajnai nyelvtörvény tükrében A kárpátaljai magyar nyelvű/nyelvi oktatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kárpátaljai magyar nyelvű/nyelvi oktatás helyzete és lehetőségei az elfogadott ukrajnai nyelvtörvény tükrében A kárpátaljai magyar nyelvű/nyelvi oktatás."— Előadás másolata:

1 A kárpátaljai magyar nyelvű/nyelvi oktatás helyzete és lehetőségei az elfogadott ukrajnai nyelvtörvény tükrében A kárpátaljai magyar nyelvű/nyelvi oktatás helyzete és lehetőségei az elfogadott ukrajnai nyelvtörvény tükrében Orosz Ildikó Beregszász, 2013. február 16.,

2 „ Törvények még nem döntöttek le válaszfalakat fiam, azt nekünk magunknak kell ledöntenünk” Benedek Elek:”Testamentum és hat levél”, 1895

3 Mit ír/ígér a törvény Az ukrán állami nyelvpolitika elvei:  az ukrán nyelv elismerése államnyelvként, sokoldalú fejlesztése  a regionális vagy kisebbségi nyelvek és más nyelvek szabad fejlődésének garantálása,  minden ember számára garantálja a nyelvi önmeghatározás és a nyelvi azonosulás jogát

4 Mit ír/ígér a törvény Definiál fogalmakat: államnyelv,nyelvcsoport, nyelvi kisebbség, regionális nyelvi csoport, régió, regionális vagy kisebbségi nyelv, a regionális nyelv elterjedtségének területe, anyanyelv,nemzeti kisebbségek nyelve.  államnyelv – jogszabály által megerősített nyelv, melynek alkalmazása kötelező az állami igazgatás és ügyintézés szerveinél, az intézményekben és szervezetekben, a vállalatoknál, az állami oktatási, tudományos, kulturális intézményekben, a hírközlésben, a kapcsolattartás szférájában, az informatikában stb.;  anyanyelv – az első nyelv, melyet az egyén korai gyermekkorában elsajátított; (I. fejezet, 1.cikkely)

5 Mit ír/ígér a törvény  Az ukrán nyelv, mint államnyelv kötelező használata vagy használatának támogatása a társadalmi élet különböző területein nem értelmezhető a regionális vagy kisebbségi nyelvek használata tiltásaként vagy jogainak szűkítéseként az adott szférában és a nyelv elterjedtségi területén.  Az ukrán nyelv normáit az ukrán nyelv szótáraiban és az ukrán helyesírásban határozzák meg. (I. fejezet, 6. cikk)

6 Mit ír/ígér a törvény  Minden embernek joga van szabadon meghatározni, mely nyelvet tartja anyanyelvének, megválasztani a kapcsolattartás nyelvét...  Mindenki jogosult szabadon használni bármilyen nyelvet a társadalmi és a magánéletben, tanulni és művelni bármilyen nyelvet… (1. fejezet. 3.cikkely)  Amennyiben Ukrajna hatályos nemzetközi szerződésében, melyet Ukrajna Legfelső Tanácsa kötelező érvényűként jóváhagyott, más szabályokat állapítottak meg, mint azok, melyeket Ukrajna nyelvek használatával kapcsolatos jogszabályai előírnak, akkor azokat a normákat kell alkalmazni, amelyek rendelkezései az emberi jogokra való tekintettel kedvezőbbek. (1. fejezet. 4, cikkely, 2.pont.)

7 Mit ír/ígér a törvény Meghatározza a regionális nyelvek körét: orosz, belarusz, bolgár, örmény, gagauz, jiddis, krími tatár, moldáv, német, újgörög, lengyel, roma, román, szlovák, magyar, ruszin, karaim, krimcsak. A regionális vagy kisebbségi nyelvek használatára a törvényben előírt intézkedés alkalmazása lehetséges, ha az adott nyelvet beszélő személyek száma, az adott területen eléri a lakosság 10 százalékát vagy ennél többet teszi ki. Egyes esetekben, a helyi tanácsok határozata alapján ezek az intézkedések alkalmazhatóak akkor is, ha a regionális nyelvi csoport nem éri el az adott földrajzi körzet lakosságának 10 százalékát. A regionális vagy kisebbségi nyelv alkalmazására vonatkozó intézkedések megtételének kezdeményezésére jogosultak annak a területnek a lakosai is, amelynek területén az adott nyelvet használják. (I. fejezet.,7. cikk)

8 Mit ír/ígér a törvény Nyelvi jogok védelmét deklarálja: Az államnyelv, a regionális/kisebbségi nyelvek nyilvános lebecsülése, becsmérlése, szándékos eltorzítása a hivatalos dokumentumokban, szövegekben, ami alkalmazásuk akadályozásához és korlátozásához vezet, az emberi jogok megsértése, ellenségeskedés szítása nyelvi alapon az Ukrán Büntető Törvénykönyv 161. cikkelye szerinti felelősségre vonást von maga után. Mindenkinek joga a törvény által nem tiltott eszközzel saját nyelvi jogait és szabadságait a támadásoktól és a törvénysértési kísérletektől megvédeni. (I. fejezet.,8. cikkely)

9 Mit ír/ígér a törvény Védi a személy nevek használatát: Minden ukrán állampolgárnak joga van saját család- és utónevét (apai nevét) anyanyelvén, az adott nyelv hagyományainak megfelelően használni, jogosult ezek hivatalos elismerésére…. Ukrajna minden állampolgárának joga van ahhoz, hogy kijavítsák család- és utónevét (apai nevét) a személyazonossági igazolványban, útlevelében és egyéb hivatalos igazolványában, ha azt hibásan írták be... (V. fejezet.,28. cikkely)

10 Mit ír/ígér a törvény Розділ II., Стаття 13. п. 2. “Документ про освіту, отриману в навчальному закладі з навчанням регіональною мовою, за заявою особи виконується двома мовами - державною і поруч відповідною регіональною.” II. Fejezet 13. cikk., 2 pont. „A végzettséget igazoló okmány, ha azt regionális nyelven oktató tanintézet adta ki, a személyek kérelmére két nyelven kerül kiállításra: államnyelven és mellette az adott regionális nyelven.”

11 Mit ír/ígér a törvény  Az oktatás nyelvének szabad megválasztása az állampolgárok elidegeníthetetlen joga, az államnyelv elsajátítása kötelező, oly mértékben, amely elegendő az ukrán társadalomba való integrálódáshoz. Kérdés: mi a mérték ?

12 Mit ír/ígér a törvény В усіх загальних середніх навчальних закладах забезпечується вивчення державної мови і однієї з регіональних мов або мов меншин. Обсяг вивчення регіональних мов або мов меншин визначається місцевими радами відповідно до законодавства про освіту з урахуванням поширеності цих мов на відповідній території.” (Розділ ІІІ., стаття 20., пункт 7.) Minden általános középfokú tanintézetben biztosítják az államnyelv és egy regionális vagy kisebbségi nyelv oktatását. A regionális vagy kisebbségi nyelv oktatásának mértékét a helyi tanácsok szabják meg az oktatásról szóló jogszabályoknak megfelelően az adott nyelvnek, az adott körzetben való elterjedtségének figyelembevételével.” (III. fejezet., 20 cikk, 7.pont)

13 Підтвердження в інших наказах “З 5-го класу запроваджується обов’язкове вивчення другої іноземної мови. Нею може бути будь-яка іноземна мова або російська чи інша мова національних меншин. Загальноосвітнім навчальним закладам дозволяється перерозподіляти години всередині галузі за погодженням із управлінням освіти у підпорядкуванні якого знаходиться навчальний заклад. Освітня галузь "Мови і літератури" у Типових навчальних планах може реалізуватися через навчальні предмети "Українська мова", "Іноземна мова", "Російська, інша мова національної меншини","Українська література", "Світова література" та інтегрований курс "Література.” Наказ МОНМСУ №409 від 03.04.2012

14 Más rendelet is megerősít “Az 5. osztálytól kötelező jelleggel bevezetésre kerül a második idegen nyelv oktatása, ami lehet bármely idegen nyelv, vagy orosz, vagy más kisebbségi nyelv. Az általános iskoláknak jogukban áll a felügyeleti szerveikkel egyeztetve egy műveltségi tömbön belül az órákat átcsoportosítani. A „Nyelv és irodalom” műveltségi tömbhöz az óratervek alábbi tantárgyai tartoznak: ukrán nyelv, idegen nyelv, orosz és más nemzetiségi nyelv, ukrán irodalom, világirodalom, irodalom (integrált kurzus). OTISM 409 számú rendelete, kelt 03.04.2012

15 Mit ír/ígér a törvény Ukrajna állampolgárai számára szavatolt az állam- és a regionális vagy kisebbségi nyelvű oktatás. Ezt a jogot az iskola előtti gyermeknevelő intézmények, az általános középiskolák, az iskolán kívüli, a szakmai- műszaki, valamint a felsőfokú állami, illetve önkormányzati/magán, ukrán, illetve más oktatási nyelvű tanintézmények hálózatán keresztül biztosítják, melyeket a polgárok igénye szerint hoznak létre Ukrajna oktatásról szóló jogszabályainak megfelelően. (III. fejezet., 20.cikk)

16 Mit ír/ígér a törvény  A polgárok igényelte oktatási nyelvet kötelező hatállyal jelölik ki az oktatás nyelvére vonatkozó benyújtott kérelmek alapján, melyeket a tanulók (kiskorúak esetében a szülők vagy az őket helyettesítő személyek), a diákok nyújtanak be felvételkor az állami vagy az önkormányzati/magán tanintézetekbe, valamint, ha ez szükséges, az oktatási folyamat bármely szakaszában.  (III. fejezet., 20.cikk)

17 Mit ír/ígér a törvény Elegendő számú kérvény esetén az oktatás nyelvét illetően, az állami és az önkormányzati/magán tanintézetekben a megszabott rendben külön osztályokat, csoportokat szerveznek, melyekben az intézmény oktatási nyelvétől eltérő nyelven folyik az oktatás. A bármilyen szintű magán oktatási intézményekben az oktatás nyelvét az adott tanintézmény alapítója/alapítói jelöli ki. (III. fejezet., 20.cikk)

18 Mit ír/ígér a törvény A regionális oktatási nyelvű állami és az önkormányzati/magán tanintézetekben a tantárgyakat regionális nyelven oktatják (kivéve az ukrán nyelvet és irodalmat). Az állam biztosítja a pedagógusok felkészítését a regionális vagy kisebbségi oktatási nyelvű tanintézetekbe és módszertanilag is ellátja az ilyen felkészítést. (III. fejezet., 20.cikk) (III. fejezet., 20.cikk)

19 Mit ír/ígér a törvény A tudás minőségének külső értékelése céljából létrehozott tesztek államnyelven készülnek. A személy kérelmére e teszteket regionális vagy kisebbségi nyelvre lefordítják (kivéve az ukrán nyelv és irodalom teszteket). (III. fejezet., 20.cikk)

20 Mit ír/ígér a törvény A tudományos tevékenység területén garantált az államnyelv, a regionális vagy kisebbségi nyelvek, más nyelvek szabad használatának joga. Az állam elősegíti, hogy a tudományos tevékenységben alkalmazni lehessen az államnyelvet, a regionális vagy kisebbségi nyelveket, valamint más nyelveket; azt, hogy lehessen tudományos irodalmat olvasni ezeken a nyelveken, lehessen tudományos rendezvényeket tartani, a tudományos kutatómunka eredményeit publikálni, kiadványokat megjelentetni, és más hasonló tevékenységet folytatni. (III. fejezet. 21. cikk)

21 Mit ír/ígér a törvény A tudományos kutatómunka eredményeit államnyelven, regionális vagy kisebbségi nyelven, esetleg más nyelven adják közre a munkát végzők választása szerint. (III. fejezet. 21. cikk)

22 Mit ír/ígér a törvény A törvény végrehajtásának a megszervezése Ukrajna kormányának, a központi és a helyi végrehajtó hatalmi szervek, a helyi önkormányzati szervek, a polgári egyesületek, a vállalatok, intézmények és szervezetek vezetőinek a feladata illetékességi körük szerint. Az államhatalmi szervek, a helyi önkormányzati szervek, ezek tisztségviselői és hivatali személyei, a polgárok, akik megsértik a törvényt, Ukrajna jogszabályai szerint közigazgatási vagy büntetőjogi felelősséget viselnek. (IX. Fejezet 31-32. cikk.)

23 Mit ír/ígér a törvény E törvény végrehajtásának a felügyeletét Ukrajna Legfelső Tanácsa parlamenti ellenőrzés formájában, valamint más, Ukrajna jogszabályai által erre felhatalmazott államhatalmi és helyi önkormányzati szervek végzik. E törvény teljesítésének bírói védelmét a bírósági hatalom szervei látják el. (IX. Fejezet 31-32. cikk.)

24 Mit ír/ígér a törvény Ukrajna Miniszteri Kabinetjének: háromhavi határidőn belül biztosítani saját normaértékű jogszabályainak, valamint a minisztériumok és a központi végrehajtó hatalom egyéb szervei normaértékű jogszabályainak jelen törvénynek való megfelelését; háromhavi határidőn belül biztosítani saját normaértékű jogszabályainak, valamint a minisztériumok és a központi végrehajtó hatalom egyéb szervei normaértékű jogszabályainak jelen törvénynek való megfelelését; Intézkednek, hogy az érintett hatalmi szervek, szervezetek és intézmények, ezek tisztségviselői és hivatali személyei, a polgárok tájékoztatva legyenek jelen törvényben foglalt jogokról és kötelezettségekről;X. Fejezet Intézkednek, hogy az érintett hatalmi szervek, szervezetek és intézmények, ezek tisztségviselői és hivatali személyei, a polgárok tájékoztatva legyenek jelen törvényben foglalt jogokról és kötelezettségekről;X. Fejezet

25 Minden törvény annyit ér, amennyit sikerül abból megvalósítani!

26 Eddigi erőfeszítések, eredmények A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola: -Segített a törvény lefordításában, dolgozik egy gyakorlati útmutatón annak alkalmazásával kapcsolatban. -Felajánlotta segítségét az oktatásban használatos bizonyítványok formanyomtatványok fordításában -Ingyenes 60 órás alapfokú magyar nyelvi tanfolyamot szervezett hivatalnokoknak Beregszász, Ungvár, Munkács, Nagyszőlős, Huszt városokban. A felajánlott lehetőséggel 30 hivatal közül 12 élt A képzés 21 csoportban szervezték, 18 tanár tanított Beiratkozott 385 fő Közülük sikeresen elvégezte 297 fő

27 A KMPSZ tevékenysége Felmérte a magyar iskolák igényeit és ez alapján a kárpátaljai magyar iskolák ünnepélyes tanévnyitón elfogadott magyar nyelvű állásfoglalását 2012.09.24.ajánlott levélben megkapta: Felmérte a magyar iskolák igényeit és ez alapján a kárpátaljai magyar iskolák ünnepélyes tanévnyitón elfogadott magyar nyelvű állásfoglalását 2012.09.24.ajánlott levélben megkapta:  Kárpátaljai Területi Tanács  Kárpátaljai Közigazgatási Hivatal  Kárpátalja érintett járási tanácsai, megyei jogú városai  Kárpátalja érintett járási közigazgatási hivatalai  Kárpátalja megyei/ járási/megyei jogú városi tanácsai  Kárpátaljai Magyar Pártoknak Kiküldött levelek száma:176 Válaszlevél: 2 Tartalmuk: elutasító Hangneműk: kioktató

28 A KMPSZ tevékenysége A kárpátaljai magyar iskolák ünnepélyes tanévnyitón elfogadott állásfoglalását ukránul ajánlott levélként megkapta:  Kárpátaljai Területi Tanács  Kárpátaljai Közigazgatási Hivatal  Kárpátalja érintett járási tanácsai, megyei jogú városai  Kárpátalja érintett járási közigazgatási hivatalai  Megyei/Járási/Városi Oktatási Osztályoknak  Kárpátalja megyei/ járási/megyei jogú városi tanácsok képviselőinek  Kárpátaljai Magyar Pártoknak Kiküldött levelek száma: 31 Válaszlevél: 5 Tartalmuk: főleg áthárító vagy a minisztérium kompetenciájának, vagy az iskolák kompetenciájának tekintik Hangneműk: hivatalos, kimért.

29 A KMPSZ tevékenysége Kétnyelvű bizonyítványokról, iskolai dokumentációk magyar nyelven történő vezetése, iskolai pecsétek fejlécek kétnyelvű használata, a magyar mint második idegen nyelv bevezetése kapcsán kérte a kárpátaljai iskolák igazgatóit 2012.12.21. kiküldött leveleiben. Kiküldött levelek száma: 101 iskolának kérdésenként 4 külön levélben megfogalmazva és ajánlva a magyar iskolák igazgatóinak. Válaszlevél: 2 Tartalmuk: tájékoztatás, hogy a felsőbb járási vezetés a kezdeményezésüket szóban elutasította. Hangneműk: tárgyszerű

30 A KMPSZ tevékenysége A magyar mint második idegen nyelv oktatása kapcsán 2012.12.21. kiküldött ajánlott levélben kérte a gyakorlati intézkedések megvizsgálásának lehetőségét. Címzettek: Kárpátaljai Területi Tanács Kárpátaljai Közigazgatási Hivatal Kárpátalja érintett járási tanácsai, megyei jogú városai Kárpátalja érintett járási közigazgatási hivatalai Megyei/Járási/Városi Oktatási Osztályok Azon települések iskolaigazgatói, ahol a lakosság lélekszáma meghaladja a 10%-ot. Kiküldött levelek száma:142 Válaszlevél: 9 Válaszlevelek tartalma: elhárító, a szülők választására bízza, nem tud beavatkozni, főleg az oroszt választották,1-2 esetben bizakodó Hangneműk: tárgyszerű

31 A KMPSZ tevékenysége 2013. január 17. kelt önálló levelekben fordultunk az Ukrán Oktatási Tudományos Ifjúsági és Sport Minisztériumához az alábbi kérdésekben:  Az ukrán iskolákba a magyar nyelv mint második idegen nyelv bevezetés  A magyar iskolák dokumentációjának magyar nyelven történő vezetés  A kétnyelű bizonyítványok kiadás Válasz még nem érkezett.

32 SWOT-analízis Позитивний вплив/ pozitív hatás Негативний вплив/ negatív hatás Belső tényezők/ Внутрішнє середовище Strengths/ erősségek/ сила Weaknesses/ gyengeségek/ слабкість Külső tényezők/ Зовнішнє середовище Opportunities/ lehetőségek/ можливості Threats/ veszélyek/ небезпеки

33 Strengths/erősségek/силa  Azokra az alapkérdésekre, melyeket a kisebbségek az eltelt két évtizedben felvetettek reflektál a törvény  Igyekszik rendezni a kisebbségi anyanyelvhasználatot  Kiterjed az élet széles területére  Definiál olyan fogalmakat, melyek nélkül a nyelvhasználat és nyelvi jogok rendszere és annak alkalmazása nehezen megvalósítható  Beemel számos pozitív elemet a nemzetközi gyakorlatból, annak apparátusából

34 Weaknesses/gyengeségek/слабкіст ь  Több helyen nem egyértelmű, nem kötelező jellegű, teret enged a kettős mérce alkalmazásának, az esetlegességnek  A korábban elfogadott törvényeket a kijelölt határidőig nem igazították az elfogadott nyelvtörvényhez, így végrehajtásban sok a mérlegelési lehetőség, a végrehajtás elodázására esetleges szabotálására alkalmas kétértelműség, kiskapu.  Nem készült el a végrehajtási rendelkezés és nem rendeltek anyagi forrásokat, a költségvetések nem is terveztek erre a célra eszközöket a 2013-as évre  A végrehajtó szervek hozzáállása elutasító, elhárító, esetenként még partnernek sem tekintik a törvény alanyait.

35 Opportunities/lehetőségek/можливості  A törvény érvényesítésének alapfeltétele a kisebbség és többség közötti partneri viszony kialakítása, aminek az alapja a kisebbségek ellenségképének megszüntetése, ha a törvényt állampolgárként közös célnak és érdeknek tekintik, megvalósításába saját erejüknek és lehetőségeiknek megfelelően részt vesznek/engedik hogy részt vegyenek.  Segíthetné a törvény betartását a pozitív és támogató hozzáállás a helyi hatalom részéről, amennyiben állampolgárnak és nem munkájuk nyűgös alanyának tekintenék a helyi kisebbséget  A kisebbségi közösség, annak képviselői és tagjai részéről a törvény ismerete, betartásának következetes kérése lépésről lépésre elősegítheti a törvény végrehajtásának érvényesítését.

36 Threats/veszélyek/небезпеки  A hivatalok/hivatalnokok negatív hozzáállása, helyenként cinizmusa.  A többségi lakosság közhangulatát befolyásoló eszközök negatív hangulatot keltő hatása  Kisebbségi közösségünk tájékozatlansága az egyéni és kollektív jogok gyakorlásával kapcsolatban, ami eredménye a jogbiztonság és a jogsegély szolgálat hiányának.  Az eltelt évszázad tapasztalata alapján kisebbségi közösségünkben kialakult kishitűség és apátia a kisebbségi jogok érvényesülése terén.

37 Hogyan tovább?  Nemzeti minimumnak, közös ügynek tekinteni a törvény betartását/betartattatását az élet minden területén, kiváltképp az anyanyelvű/anyanyelvi oktatás terén.  Ezen az alapon átgondolni és oktatási/oktatáspolitikai szakértők bevonásával kidolgozni az anyanyelvű/anyanyelvi oktatás fejlesztési rövid- közép- és hosszútávú koncepcióját Kárpátalján.  Kitartás, türelem, makacsság a törvény következetes betartása terén mindenkinek a maga helyén, pozíciójában.

38 Gyakorlati teendők Mint egyének és közösségünkért felelősséget vállaló értelmiségiek, akik bizonyos lehetőséget és felelősséget kaptak:  Ne várjuk a sült galambot  Igényeljük a törvény által garantált jogok biztosítását az élet minden területén  Ne mondjunk le önként a minket megillető jogokról sem félelemből, sem kényelemből, sem elvárásból, sem megfelelési kényszerből

39 „Állj a védtelenek, gyengék közé; az erősek, hatalmasok oldalán harcolni nem virtus. Ne ejtsen meg a könnyű, puha élet varázsa; nehogy cserbe hagyd a veled egysorsúakat, mert téged talán megtűrnek a felsőbbek között. Neked ez nem okozhat akkora örömöt, a mekkora keserűséget azoknak, akiket te cserben hagyál.” Benedek Elek:”Testamentum és hat levél”, 1895

40 Köszönöm a figyelmet! Дякую за увагу! Orosz Ildikó


Letölteni ppt "A kárpátaljai magyar nyelvű/nyelvi oktatás helyzete és lehetőségei az elfogadott ukrajnai nyelvtörvény tükrében A kárpátaljai magyar nyelvű/nyelvi oktatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések