Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KIÜRÍTÉS OTSZ 5.0 SZERINT Budapest, 2014. december 8. Lengyelfi László.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KIÜRÍTÉS OTSZ 5.0 SZERINT Budapest, 2014. december 8. Lengyelfi László."— Előadás másolata:

1 KIÜRÍTÉS OTSZ 5.0 SZERINT Budapest, december 8. Lengyelfi László

2 ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet TvMI feladata, lehetőségei Júliusra elkészült a TvMI nyers változata, melyet azóta többször átdolgoztunk az OKF bírálatai alapján 2014. december 5-én megjelent az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5) BM rendelet Sok még a kidolgozandó téma, így folytatjuk ??? készül el a végleges változat A TvMI JELEN ELŐADÁSBAN ISMERTETETT ÁLLAPOTÁT MÉG NEM FOGADTA EL A TŰZVÉDELMI BIZOTTSÁG

3 OTSZ KIÜRÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSAI
II. fejezet: Menekülésre szolgáló lépcsőház, lépcső követelményei Fogalmak III. fejezet Helyiség, épületrész kiürítésének további követelményei Védelmi célok és tervezési alapelvek Kiürítési számítás VIII. fejezet Számítógépes szimuláció Kiürítés általános követelményei 7. melléklet Menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgáló rendeltetés 1. táblázat megengedett legnagyobb úthosszak 2. táblázat helyiség normatív létszámadatai Átmeneti védett tér követelményei A tartózkodási hely védelme 3. táblázat legkisebb szabad szélességek Menekülési útvonal követelményei 4. táblázat kiürítés megengedett időtartama Menekülési útvonalon beépített nyílászárók

4 TvMI TARTALOMJEGYZÉKE
Bevezetés Fogalmak Általános előírások Kiürítés számítás tényezői Kiürítés számítások Tömegrendezvények kiürítését segítő megoldások Menekülésre használható személyfelvonók kialakítása Átmeneti védett terek kialakítása, elhelyezése Speciális szerkezetek, eszközök Menekülésre szolgáló ajtók nyithatósága Mellékletek

5 FOGALMAK OTSZ 8. átmeneti védett tér: a tartózkodás helye szerinti építményszinten kialakított helyiség, helyiségcsoport vagy tér, amely kialakításával tűz esetén az oda menekülő vagy menekített személyek biztonságát átmenetileg, a mentés végrehajtásáig biztosítja, 22. biztonságos tér: az építményen kívüli külső tér, ahonnan a menekülő személyek az építménybe való visszatérés nélkül közterületre juthatnak, 23. biztonságos térbe jutás: az építmény elhagyása a szabadba vezető kijáraton vagy kültéri útvonalon keresztül a terepcsatlakozás szintjére, 27. elérési távolság: a tartózkodási hely és az elérni kívánt hely közötti közlekedési út úttengelyen mért hosszúsága, 36. emberi tartózkodásra szolgáló helyiség, tér: olyan helyiség, tér, ahol a tervezett rendeltetésből adódóan legalább 30 percen keresztül folyamatos vagy olyan 30 percet el nem érő időtartamú emberi tartózkodással lehet számolni, amelyek összege bármely 4 órás intervallumon belül eléri a 2 órát, 75. kiürítés első szakasza: a menekülés azon része, amely a tartózkodási helytől a menekülési útvonal eléréséig vagy – ha az menekülési útvonal igénybevétele nélkül biztosítható az átmeneti védett térbe vagy a biztonságos térbe jutásig tart, 76. kiürítés második szakasza: a menekülés azon része, amely a menekülési útvonal elérésétől a biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe jutásig tart, 77. kiürítés: az épületben, speciális építményben tartózkodó személyek eltávozása, eltávolítása tűz esetén, ami magába foglalja a menekülést és a mentést, 103. menekülési útvonal: a menekülő személyek által igénybe vett közlekedési útvonal, amely kialakításával tűz esetén a kiürítés második szakaszában –tömegtartózkodásra szolgáló helyiség esetén a helyiség kiürítésére szolgáló nyílászárót követő útvonalon – biztosítja a menekülő személyek biztonságát a meneküléshez szükséges időtartamig,

6 FOGALMAK TvMI Kiürítés és menekülés fogalmainak szétválasztása
kiürítési idő: a tényleges, célirányos, kijáratok irányába történő mozgás ideje, az indulástól kezdve a biztonságos tér eléréséig. A kiürítés az OTSZ fogalmai szerint magába foglalja a menekülést és a mentést is, de a TvMI-ben a meneküléshez szükséges időtartam értelmezéséhez a kiürítés számítás által vizsgálható időtartamra korlátozódik a kiürítési idő. szabad és névleges szélesség fogalma – számítások során a szabad szélességet szükséges használni létszámsűrűség: az adott helyiségben tartózkodó, illetve ott menekülő emberek alapterületre vetített fajlagos létszáma

7 FOGALMAK TvMI 2. kiürítési útvonal: az épület, építmény bármely részén tartózkodó személy által menekülés folyamata közben tervezetten bejárt útvonal. Magába foglalja a menekülési útvonal eléréséig tartó, azaz a kiürítés első szakaszában bejárandó elérési útvonalat és a menekülési útvonalat.

8 VÉDELMI CÉLOK Az életvédelmi célokhoz tartozik különösen
a veszélyeztetett személyek menekülésének, mentésének biztosítása, a menekülés és a mentés során az életfeltételek biztosítása, Az építményben tartózkodók részére biztosítani kell a menekülési útvonal elérhetőségét az építmény bármely pontjáról azon időtartam alatt, ameddig a menekülési útvonalhoz vezető úton az életfeltételek biztosítottak, a menekülési útvonal késedelem nélküli használatát, felismerhetőséget, megvilágítását, akadályok feloldását, az átbocsátóképességet, a menekülési útvonal védelmét a tűz és kísérőjelenségei ellen, a menekülési képességtől függően meghatározott időn vagy távolságon belül a biztonságos térbe vagy az átmeneti védett térbe jutást vagy a tartózkodási hely védelmét és a kockázattól függően az alternatív menekülési lehetőséget, a többirányú kiürítést, az építmény környezetében a kijutáshoz, az építmény elhagyásához szükséges és alkalmas területet.

9 TERVEZÉSI ALAPELVEK OTSZ tűzvédelmi tervezés kiindulási feltételei:
az építmény tűzvédelmi megoldásait egyidejűleg egyetlen, az építmény tetszőleges pontján keletkező tűz károsító hatásainak figyelembevételével kell tervezni és méretezni, az építményt a tűz keletkezésekor rendeltetésszerűen használják, a veszélyeztetett személyek létszáma, menekülési képessége a rendeltetésnek megfelelő TvMI-ben Menekülési stratégiák Menekülési vizsgálatból kihagyható terek Hol szükséges menekülésükben korlátozott személyek jelenlétével kalkulálni Menekülésükben korlátozott személyek mozgási képességének figyelembe vétele (szintek között önállóan képes-e mozogni; sérültségük jellege)

10 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK OTSZ
Az épületeket úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a benntartózkodó személyek aa) a tartózkodási helyüket képező helyiséget elégséges számú, átbocsátóképességű és megfelelő helyen beépített kijáraton elhagyhassák, ab) a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési távolságon belül menekülési útvonalra, biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe juthassanak, a nem menthető személyek tartózkodási helye kielégítő védelmet nyújtson a tűz és kísérőjelenségei ellen. Menekülésben korlátozott személyek számára létesített átmeneti védett térből a mentés lehetőségét biztosítani kell.

11 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 2. OTSZ
A kiürítés irányát, a menekülési útvonalak vonalvezetését, a menekülési útvonal méreteit A menekülési útvonal, a biztonságos tér és az átmeneti védett tér elérési távolságának és a menekülési útvonalnak megengedett legnagyobb hosszúsága szerint vagy számítással kell megtervezni. a megengedett legnagyobb útvonalhossz (m), ha a kiürítendő kockázati egység kockázati osztálya NAK AK KK MK Menekülési út elérési távolsága 30 45 Átmeneti védett tér és biztonságos tér elérési távolsága menekülési útvonal nélkül Menekülési út elérési távolsága, valamint átmeneti védett tér és biztonságos tér elérési távolsága menekülési útvonal nélkül abban az esetben, ha a helyiség belmagassága 4 méternél nagyobb, beépített tűzjelző berendezéssel ellátott és hő és füst elleni védelme biztosított 60 Menekülési útvonal megengedett legnagyobb hossza 200 300 Menekülésben korlátozott személyek részére szolgáló átmeneti védett tér elérési távolsága menekülési útvonalon keresztül, a menekülési útvonalba lépés helyétől mérve 40

12 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3. OTSZ
A helyiség befogadóképességét az alábbi létszámadatok közül a nagyobb létszám jelenti tervezői, üzemeltetői adatszolgáltatás szerinti, kiüríthető létszám, a 7. melléklet 2. táblázata szerinti fajlagos értékkel számított, kiüríthető létszám. A menekülési útvonal legkisebb szabad szélességét és a menekülési útvonalon beépített ajtók legkisebb szabad belméretét annak teljes hosszán az adott menekülési útvonalon menekülő személyek létszámának függvényében, a 7. melléklet 3. táblázata alapján kell meghatározni menekülő létszám (fő) menekülési útvonal, lépcsőkar legkisebb szabad szélessége (m) menekülési útvonalon beépített ajtó legkisebb szabad belmérete (m) 0-50 1,2 0,9 51-100 1,2 vagy 2 db 0,9 101- 1,2 + minden további megkezdett 100 főre további 0,6 minden megkezdett 50 főre 0,6 és egyetlen ajtó szabad belmérete sem lehet kisebb 0,9 méternél

13 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 4. OTSZ
Kiürítési számítás esetén a 7. melléklet 4. táblázatában előírt kiürítési normaidők teljesülését kell igazolni. a kiürítés megengedett időtartama (perc), ha a kockázati egység kockázati osztálya NAK AK KK MK Első szakasz 1,0 1,5 Második szakasz 6,0 8,0 Számítógépes szimuláció alkalmazása esetén ellenőrizni és igazolni kell, hogy a menekülő személyek a vizsgált épületet, épületrészt a kiürítés megengedett időtartamán belül vagy a füstterjedés figyelembevételével biztonságosan el tudják-e hagyni.

14 KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS TÉNYEZŐI TvMI
menekülés során bejárandó útvonal meghatározása

15 számításba vehető szabad szélesség meghatározása
lsz = Σlsz,út illetve Σlsz,bejárati ajtó illetve Σlsz,kijárati ajtó közül a kisebbik ajtók szabad szélessége (kétszárnyú ajtó teljes szabad szélességgel csak abban az esetben javasolt figyelembe venni, ha azon olyan zárszerkezet kerül kialakításra, amelynél a nyitószerkezet működtetésével egyszerre nyitható a két ajtószárny)

16 KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁSOK TvMI
kiürítési létszám meghatározása milyen bemeneti adatok szükségesek többműszakos munkahelyek menekülésben korlátozott személyek létszámának és fogyatékossági összetételének meghatározása (rehabilitációs mérnök, ha van vagy TvMI) KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁSOK TvMI általános feltételek mire alkalmasak a számítások; számítási módszerek csak a hozzájuk tartozó elfogadott feltételrendszerrel együttesen alkalmazhatók kiürítési forgatókönyv kiindulási alapja közlekedési célú helyiségek létszámsűrűségének meghatározása

17 Vízszintes haladási sebesség m/min [m/s] Haladás lépcsőn, m/min [m/s]
TvMI-ben össznépesség átlagos menekülő képességén alapuló (korábbi Országos Tűzvédelmi Szabályzatok illetve MSZ szerinti) módszer beleértve az önállóan menekülni képes, de csökkent mozgásképességűek haladást lassító hatását is e módszer csak az önállóan menekülni képes személyek kiürítési időtartamának megállapítására használható ellenőrizni szükséges a menekülés során bejárt tervezett útvonal megtételéhez szükséges időt mind az útvonal hossza, mind az útvonal szélességének átbocsátóképessége szerint a menekülő emberek átlagos haladási sebességét a menekülés adott szakaszának létszámsűrűsége függvényében A helyiségben, vagy a veszélyeztetett területen egy főre jutó alapterület (m2) Vízszintes haladási sebesség m/min [m/s] Haladás lépcsőn, m/min [m/s] lefelé fölfelé 2 felett 1-től 2-ig 0,5-től 1-ig 0,5 alatt 40,00 [0,67] 33,33 [0,56] 20,00 [0,33] 6,67 [0,11] 16,67 [0,28] 10,00 [0,17] 3,33 [0,06] 15,00 [0,25] 12,50 [0,21] 7,50 [0,13] 2,50 [0,04]

18 helyiség kiürítési időtartamának számítása – azonos az eddig ismert módszerrel
helyiség csoport kiürítési időtartamának számítása – az alkalmazott módszer lényegében megfelel a korábbi épület elhagyási idő számításnak, csak az alkalmazott fogalmak lettek a helyiségcsoporthoz igazítva épület, építmény kiürítési időtartamának számítása - azonos az eddig ismert módszerrel

19 TÖMEGRENDEZVÉNYEK KIÜRÍTÉSÉT SEGÍTŐ MEGOLDÁSOK TvMI-ben
egyéb számítási módszerek szimulációkról külön TvMI készül Sport célú lelátók – sajnos az OTSZ 5.0 ad részletes szabályokat e témakörre, melyek nincsenek szinkronban az MSZ EN szabvánnyal, így a szabványnak csak egyes részeit (átbocsátó képességek szabad téri lelátók kialakítása) lehetett átvenni? TÖMEGRENDEZVÉNYEK KIÜRÍTÉSÉT SEGÍTŐ MEGOLDÁSOK TvMI-ben rendezvény látogatóinak tájékoztatási módjára tett javaslatok

20 MENEKÜLÉSBEN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KIÜRÍTÉSE OTSZ-ben
54. § (1) A menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgáló rendeltetés esetén a speciálisnak nem minősülő általános iskolák kivételével, valamint ahol a rendeltetés alapján e rendelet előírja, a menekülésben korlátozott személyek részére a nem menthető személyek kivételével a kijárati szinten biztonságos térbe jutást, a kijárati szinttől eltérő építményszinten átmeneti védett térbe jutást kell biztosítani. (2) Az (1) bekezdéstől eltérő rendeltetés akadálymentesítése esetén a tűzvédelmi szakhatóság előírhatja átmeneti védett tér szükségességét és jellemzőit (3) Menekülési felvonót kell létesíteni, ha azt a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés, mentés elősegítése céljából előírja.

21 MENEKÜLÉSRE HASZNÁLHATÓ SZEMÉLYFELVONÓK KIALAKÍTÁSA TvMI
mely épületekbe célszerű telepíteni hol engedhető meg a menekülési célú felvonók elhagyása milyen felvonók lehetnek alkalmasak menekülési célú felvonó funkcióra – tűzoltó felvonó; előszabványnak megfelelő; TvMI javaslatait kielégítő) felvonó minimális mérete felvonó evakuációs képessége felvonó elhelyezése, előterének kialakítása felvonó megközelítési útvonala felvonó és automatikus tűzjelző rendszer kapcsolata menekítési felvonó kezelése

22 ÁTMENETI VÉDETT TÉR KÖVETELMÉNYEI OTSZ-ben
Az átmeneti védett teret úgy kell méretezni, hogy befogadóképessége megfeleljen az adott építményszinten egyidejűleg tartózkodó, menekülésben korlátozott személyek maximális létszámának Az átmeneti védett teret úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy az oda menekült, menekített személyek biztonságos térbe mentése menekülési útvonalon keresztül végrehajtható legyen Átmeneti védett tér kialakítási követelményei

23 ÁTMENETI VÉDETT TEREK KIALAKÍTÁSA, ELHELYEZÉSE TvMI-ben
hol szükséges átmeneti védett teret létesíteni épületen belüli elhelyezkedés javasolt megoldásai – „F” mellékletben példákkal illusztrálva átmeneti védett terek befogadó képessége, minimális alapterületének meghatározása önálló helyiség kialakítása átmeneti védett térként önálló menekülési útvonallal rendelkező tűzszakasz alkalmassága átmeneti védett térként

24 Füstmentes lépcsőház pihenő része vagy előtere átmeneti védett térként
Tetőfödémen kialakított átmeneti védett tér Egyéb javasolt feltételek – kommunikációs lehetőség, jelölések, biztonsági világítás

25 A TARTÓZKODÁSI HELY VÉDELME OTSZ
Az előkészítéssel menthető vagy előkészítéssel sem menthető személyek tartózkodási helyének kialakítási követelményei A TARTÓZKODÁSI HELY VÉDELME OTSZ 58. § (1) Menekülési útvonal lehet közlekedési útvonalat képező helyiség, lépcsőház, szabadlépcső vagy átrium, nyitott folyosó, függőfolyosó.

26 SPECIÁLIS SZERKEZETEK, ESZKÖZÖK TvMI-ben
Menekülésre szolgáló szabadlépcső kialakítása Vészlétra, Vészhágcsó

27 MENEKÜLÉSI ÚTVONALON BEÉPÍTETT NYÍLÁSZÁRÓK OTSZ
50 fő fölött a helyiségekben tartózkodók menekülésére szolgáló ajtó a kiürítés irányába nyíljon vagy a nyitásiránytól függetlenül menekülési útvonalon beépíthető legyen, a kinyithatóság szempontjából menekülési útvonalon beépíthető legyen és nyílásába legfeljebb 15 mm magas küszöb építhető be. Az ipari, mezőgazdasági és tárolási célú építményeknél a menekülési útvonalon megengedett toló, billenő és emelkedő zsalus kapuk alkalmazása, ha azok mindkét oldalról és kézi úton 20 másodpercen belül legalább az 53. §-ban meghatározott szélességben és magasságban biztonságosan nyithatók és az érintett helyiségben tartózkodó személyek száma 20 m2-enként az egy főt nem haladja meg. A lakások, lakóépületek bejáratát, a lakásokhoz vezető közlekedőn beépített ajtókat abban az esetben lehet bezárni, ha valamennyi érintett személy részére biztosítják a nyitás lehetőségét

28 MENEKÜLÉSRE SZOLGÁLÓ AJTÓK NYITHATÓSÁGA
OTSZ-ben részletesen leírt feltételek melletti alternatív megoldások a TvMI-ben Lakásokhoz vezető közlekedők Üzemszerűen zárt ajtók vész eseti nyithatósága Menekülésre számításba vett ajtók általános követelményei MENEKÜLÉST SEGÍTŐ JELÖLÉSEK ELHELYEZÉSE TvMI OTSZ előírásait kiegészítő, értelmezést segítő javaslatok, szabványos illetve javasolt jelzésekkel

29 MENEKÜLÉSRE SZOLGÁLÓ LÉPCSŐHÁZ, LÉPCSŐ KÖVETELMÉNYEI
OTSZ: A menekülési útvonal függőleges szakaszát lépcsőházban, épületen kívüli szabadlépcsőn vagy menekülési útvonalnak minősülő átriumban elhelyezett és legfeljebb 48 méter hosszúságú menekülési útvonalat képező lépcsőn kell vezetni. emelet földszint

30 SZABADLÉPCSŐ MELLÉKLETEK
A szabadlépcsőt úgy kell elhelyezni, hogy a lépcső szerkezetét és a lépcső használóit a tűz és kísérőjelenségei, így a láng, hősugárzás, füst ne veszélyeztesse. TvMI: Menekülésre szolgáló szabadlépcső kialakítása Vészlétra, Vészhágcsó MELLÉKLETEK „A”-tól „H”-ig a TvMI-ben foglaltakat kiegészítő információk, megértést, alkalmazást segítő ábrák, táblázatok

31 FOLYTATJUK A TvMI KIDOLGOZÁSA FOLYAMATBAN VAN
KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "KIÜRÍTÉS OTSZ 5.0 SZERINT Budapest, 2014. december 8. Lengyelfi László."

Hasonló előadás


Google Hirdetések