Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben” TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0020 Projektindító konferencia 2009. 08. 31.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben” TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0020 Projektindító konferencia 2009. 08. 31."— Előadás másolata:

1 A „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben” TÁMOP-3.1.4/08/ Projektindító konferencia Készítette: Vizváriné Maronics Mária Vekkeli Józsefné projektvezetők A projekt az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg

2 Mi a kompetencia? „A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.” (John Coolahan 1996)

3 Tehát a kompetenciák fejlesztése az oktatás során történik, így „…ha komolyan vesszük a kompetenciák fejlesztését, az eddigieknél sokkal több alternatív programot kell kialakítani. A fejlődés ugyanis összefügg a tananyag kompetenciaorientált megközelítésével, és igencsak megváltoztatja a tanár-diák viszonyt …” (Mihály Ildikó 2003)

4 A működő tudás deklaratív tudás adatok, konkrét ismeretek, tények procedurális tudás a megszerzett ismeretek alkalmazása különböző helyzetekben ismeretalkalmazás tudás + képességek + attitűdök

5 Kitérő: példázat az attitűdről Jó válasz: 18,4% Részben jó: 4,2% Rossz válasz: 18,8% Nem válaszolt: 58,6%

6 A kontextusok a feladatok kontextusa tudományos oktatási valós Milyen összefüggés alapján számíthatjuk ki egy adott téglalap egyik oldalát? Adott egy téglalap, amelynek 20 méter a kerülete. Az egyik oldala 4 méter, hány méter a másik oldala? Egy 20 méter hosszúságú kerítéssel téglalap formájú konyhakertet kerítenek el. Ha a kert szélessége 4 méter, akkor mekkora a hosszúsága?

7 1.Anyanyelven folytatott kommunikáció 2.Idegen nyelveken folytatott kommunikáció 3.Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén 4.Digitális kompetencia 5.A tanulás (meg)tanulása 6.Interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia 7.Vállalkozói kompetencia 8.Kulturális kifejezőkészség Kulcskompetenciák 1.Anyanyelvi kommunikáció 2.Idegen nyelvi kommunikáció 3.Matematikai kompetencia 4.Természettudományos kompetencia 5.Digitális kompetencia 6.A hatékony, önálló tanulás 7.Szociális és állampolgári kompetencia 8.Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 9.Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség NAT

8 Kompetencia alapú oktatás 2002, 2004, TIOK, HEFOP/3.1.3 „Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük, amely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára.” (Pála, 2008.)

9 A kompetencia-fejlesztés területei Óvodai nevelés kompetenciaterület Szövegértés-szövegalkotási kompetencia Matematikai kompetencia Idegen nyelvi kompetencia Életpálya-építési kompetencia Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

10 1.Anyanyelven folytatott kommunikáció 2.Idegen nyelveken folytatott kommunikáció 3.Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén 4.Digitális kompetencia 5.A tanulás (meg)tanulása 6.Interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia 7.Vállalkozói kompetencia 8.Kulturális kifejezőkészség Kulcskompetenciák és programfejlesztés Szövegértés - szövegalkotás Idegen nyelv (GB, F, D, H) Matematika, gondolkodás IKT (Educatio Kht) Szociális, életviteli, környezeti Életpálya-építés Óvodai nevelés AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA Program

11 A programcsomagok típusai teljes műveltségterületi rendszer szövegértés-szövegalkotás kereszttantervi modulok A A B B C C tanórán kívül feldolgozható programok magyar nyelv és irodalom történelem földrajz kémia biológia fizika történelem földrajz kémia biológia fizika például:

12 komplex taneszközegyüttes tanulói eszközök tanári eszközök A programcsomag elemei program- tanterv értékelő eszközök koncepció modulok rendszere digitális eszközök támogató rendszer továbbképzés + mentorálás kompetencia képességek rendszere Példa : Példa :

13  ismeretátadás és képességfejlesztés  reális tananyagmennyiség Alapelvek  tanulóközpontú, differenciált módszertan  változatos tanulásszervezési megoldások  tevékeny tanulói magatartás  gondolkodási műveletek képességfejlesztése  problémamegoldási stratégiák kialakítása  együttműködés  esélyteremtés

14 A pályázat tartalma Pályázó: Barcs Város Önkormányzata Feladatellátási helyek: 7 Igényelhető max. támogatás: Ft Elnyert támogatás: Ft Projektmenedzsment: 5 fő (1pr, 3 pa. 1gv) Szakmai vezetők: 7 fő Megvalósítók: 53 fő Megvalósítás időszaka: 16hó Feladatell. hely IgényelhetőIgényelt támogatás Gimnázium25 M Kollégium15 M Szakképző25 M Arany25 M Deák25 M 4. Óvoda 7 M 7. Óvoda 7 M

15 TÁMOP/3.1.4 Kötelező elemek Feladat-ellátási helyenként: A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja. Kötelező elemek: –legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés- szövegalkotás”(A) kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása; –legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” (A) kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása; –legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása; (idegen nyelv, szociális és életviteli, életpálya-építési )

16 Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább %-a mértékéig. Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen (választott műveltségterület) Óvoda: legalább 1 óvodai csoportban 1 komplex óvodai programcsomag bevezetése. Kollégiumban: szociális, életviteli és környezeti; életpálya-építési kompetencia alapú oktatási programcsomag.

17 Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia stb.). kötelező elemek: –Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként –Legalább egy témahét megszervezése tanévenként –Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. (25%)

18 Kompetencia területek Gim n Koll.SzakkAranyDeák4. Ovi7. Ovi Össz. pcs. Matematika A 2 cs. 9. o 9.o1.o; 5.o;2.o; 5.o;7 csop. Szövegérté s A 2 cs. 9. o 9.o1.o; 5.o; 1.o;6 csop. SzociálisC- 9évfA- 9.o, 10.o C-1.o.A-1.o; 7.o6 csop. Angol9. o5.o2 csop. Német9. o7.o2 csop. Életpálya- építés A 2cs évf 9.o, 10.o 4 csop. Össz: 6cs3cs6cs 27 cs.

19 Műhelymunkák kompetencia területenként 1. Szövegértés-szövegalkotás 1-4, 5-8, 9-12 évfolyam Vezeti: Fodor Lászlóné, Varga Csabáné 2. Matematika 1-4, 5-8, 9-12 évfolyam Vezeti: Margiticsné N. Rózsa, Kecskésné A. Mónika 3. Idegen nyelv (angol, német) évfolyam Vezeti: Ódry Gabriella, Kisiván Imréné, 4. Szociális és környezeti 1-4, 5-8, évfolyam Vezeti: Villant Györgyi szaktanácsadó 5. Életpályaépítés évfolyam Vezeti: Lieb Mariann szaktanácsadó 6. Óvodai programcsomag Vezeti: Vinczéné Kara Márta szaktanácsadó 7. Digitális eszközök alkalmazása, programcsomagok Vezeti: Vizvári Dénes szaktanácsadó

20 Eszközbeszerzés GimnKoll.SzakkAranyDeák4. Ovi7. Ovi Program csomag Egyéb tanesz közök Egyéb költsége k/eszköz ök Össz BNI össz.:

21 Tanácsadói szolgáltatások GimnKoll.SzakkAranyDeák4. Ovi7.OviÖssz Előkészítés: Komplex int. szakt. 45 ó 25 ó24 ó 274 ó Intézm. folyamat szt 80 ó90 ó60 ó56 ó60 ó40 ó42 ó428 ó Kompetenci a területi mentor szt 6x14ó =84ó 3x14 =42ó 6x14ó =84ó 2x15ó =30ó 2x14ó = 28ó 436 ó IKT fejleszt. folyamat t. 50 ó60 ó33 ó36 ó28 ó00207 ó IKT mentor szaktanács. 20 ó60 ó33 ó60 ó38 ó00211 ó IPR módszert mentor szt 0060 ó ó Esélyegyenl folyamat szt 0030 ó22 ó20 ó0072 ó Össz.279 ó297ó345 ó363 ó335 ó95 ó94 ó1808 ó

22 CSAPATMUNKA

23 Szakmai megvalósítás GimnKoll.SzakkAranyDeák4. Ovi7. OviÖssz Szakmai vezető fő IKT asszisztens fő Projektnap 1 nap-6-8ó nap PP átdolgozása 1 (120ó) 1 (60ó) 1 (120ó) 1 (120ó) 2 (120ó) 1 (30ó) 1 (30ó) 8fő Innovációs tev.- megvalósító k 4 (160ó) 3 (120) 4 (160ó) 4 (160ó) 4 (160ó) 2 (60ó) 2 (60ó) 23fő Önálló innováció 3 (120ó) 2 (60ó) 3 (120ó) 3 (120ó) 3 (120ó) 2 (40ó) 2 (40ó) 18fő Jó gyakorlat jó gy Össz. fő:10 fő7 fő10 fő 11 fő6 fő 60 fő

24 Továbbképzések GimnKoll.SzakkAranyDeák4. Ovi7. Ovi Össz. tanús. 291db Vezetői 2x30 ó x2 Megvalósító k 4x30ó 63 3x30ó x30ó 2 3x30ó 24x4 +22 Informatikai Alap 30ó Mérés-ért. 60ó IPR 30ó tt IPR módsz. 30ó Egyéb 30ó SNI 30ó

25 2.Továbbképzések Vezetői: változásmenedzsment ………………………… (h) új oktatásszervezés az intézménybe………… (h) Megvalósítói: projektped.tanórán, műveltségterület okt. tantárgyi bontás nélkül,tantárgytömbösített oktatás …………………………….…………… nov.-dec.(h) tanórai diff.heterogén csoportban …………… jan. (h) tanulás tanulása ……………………………… dec. tevékenységközpontú ped. …………………… jan.-febr. kooperatív tanulás ………………………………2010.jan.-febr. hatékony tanuló megismerési technikák …… febr.-márc. óvoda-iskola átmenet támogatása …………….2009.nov. differenciálás heterogén csop.-ban (ovi) …… jan.

26 Óvodai oktatási programok alkalmazását támogató képzés ……………………………… Kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása adott évfolyamokon és a választott területeken ………………………… Informatikai alapozó képzés ………………… IKT oktatásban való alkalmazását segítő képzés ………………………………………… Mérés-értékelés ……………………………… március SNI gyerekek együttnevelésére felkészítő képzés ……………………………….2010.márc.-ápr. IPR alkalmazására felkészítő tantestületi képzés …………………………… (h) IPR alkalmazását támogató módszertani tantestületi képzés …………………………… nov.-dec.(h)

27 Jó gyakorlatok - Gimn.: A differenciálás lehetőségei, megvalósításának lehetőségei oszt. keretben és csop. foglalkozásokon -Koll.: Kollégiumi mentálhigiéné -Szakképző: Mentálhigiénés program -Arany: Óvoda-iskola átmenet -Deák: Mentálhigiénés program -4. Ovi: Egészséges életmódra nevelés -7. Ovi: Beilleszkedés az óvodába, a gyermekek beszoktatása

28 Innovációs tevékenység Gimn.:- Az angol és a német tanulásának lehetőségét, minőségét és hozzáférésének javítását célzó fejlesztések - A matematika és a magyar tantárgyak minőségi oktatásának fejlesztése. Koll.: -Tanulói felzárkóztató programok szervezése. -Közművelődési, kulturális intézményekkel való együttműködési programok, - A család, az iskola, a kollégium jobb együttműködését célzó tevékenységek. Szakképző: - Tanórai tevékenységekhez kapcsolódó kiadványok, eszközök. - SNI beilleszkedést segítő program. - Életpálya-építési programok, fejlesztések. - Egyéni felzárkóztató, tehetségfejlesztő program. Arany: - IKT alkalmazás, - Elektronikus tananyag, program alkalmazása Deák: - Az idegen nyelv(a/n) minőségi oktatásának fejlesztése. - Tehetségfejlesztő programok - Multimédiás eszközök tanórai alkalmazása. 4. Ovi: - A környezettudatos magatartás kialakításának programja. 7. Ovi: - A helyi nevelési program megvalósulását segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, segédletek.

29 „ Aki elsősorban tanítani akar, annak számára a pedagógiának két fő fejezete van: az „amit” és „ahogyan”: az anyag és a módszer. Aki elsősorban nevelni akar, annak az „amit” és „ahogyan” a célt és a légkört jelenti.” ( Mérei Ferenc 1985)

30 Dolgozzunk EGYÜTT, ÉRTÜK!

31 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben” TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0020 Projektindító konferencia 2009. 08. 31."

Hasonló előadás


Google Hirdetések