Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYÉNEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYÉNEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN."— Előadás másolata:

1 JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYÉNEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN

2 KI, HOVA FORDULHAT?

3 SZEMÉLYISÉGI JOGI PER, MUNKAÜGYI PER Ebktv. 12. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti igények az e fejezetben, valamint külön jogszabályokban meghatározott eljárások során - így különösen személyiségi jogi per, munkaügyi per, fogyasztóvédelmi, munkaügyi vagy szabálysértési hatóságok eljárása során - érvényesíthetőek. Ptk 2: 43. § c) hátrányos megkülönböztetés mint nevesített személyiségi jog Mt. 12. § egyenlő bánásmód követelménye

4 SZEMÉLYISÉGI JOGI PER Személyhez fűződő jog megsértése esetén kérhető jogkövetkezmények Ptk. 2: 51. § Akit személyiségi jogában megsértenek, a jogsértés ténye alapján - az elévülési időn belül - az eset körülményeihez képest követelheti a) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; b) a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; c) azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot; d) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását; e) azt, hogy a jogsértő vagy jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javára a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint.

5 SZEMÉLYISÉGI JOGI PER Elsőfok: törvényszék, másodfok: ítélőtábla (ügyvédkényszer, jogi szakvizsga) Közérdekű igényérvényesítés: Ebktv. 20. § Perköltség: szakértői díj! Kártérítés(sérelemdíj) Ptk. 2: 52. § Nem vagyoni kár Hátrányt a jogsértés megállapítása esetén nem kell igazolni Mértéke: különösen a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a felróhatóság mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatására - tekintettel, egy összegben határozza meg a bíróság

6 KÖZÉRDEKŰ IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS  Közérdekből az egyenlő bánásmód követelményének megsértése vagy annak közvetlen veszélye miatt akkor lehet fellépni, ha a jogsértés (vagy annak veszélye) olyan tulajdonságon alapult, amely az egyes ember személyiségének lényegi vonása, és a jogsértés vagy annak közvetlen veszélye személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti.  Jogosultak: civil szervezetek, szakszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, EBH, ügyész  strukturális, rendszerszintű diszkriminációs gyakorlatok azonosítására,  amelyekhez jelentős társadalmi érdek fűződik  alkalmas eszköze tervezett, de még végre nem hajtott diszkriminatív intézkedések, döntések megakadályozásának.

7 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Közigazgatási eljárás rendhagyó szabályokkal: -tárgyalás, tanú és szakértői bizonyítás -egyezségi kísérlet -helyszíni eljárások: szemle, tesztelés -- nincs ügyvédkényszer -Országos illetékesség, de: megyei referensek panaszokat vesznek fel -Jogorvoslat: csak bírósági felülvizsgálat

8 AZ EURÓPA TANÁCS EMBERI JOGI ÉS ANTIDISZKRIMINÁCIÓS RENDSZERE Szervei: Tanácskozó Közgyűlés, Miniszterek Bizottsága Eszközök:  szakosított szervek: ECRI  szerződések  Kisebbségvédelmi keretegyezmény  Európai Emberi Jogi Egyezmény Emberi Jogok Európai Bírósága

9 EURÓPAI EMBERI JOGI EGYEZMÉNY I. Elvek és jogok – megkülönböztetés tilalma járulékos II. Bírósági szervezet és eljárás:  Államközi panaszok  Egyéni panaszok  Összes hazai jogorvoslat kimerítése  Hat hónapon belül  Nem lehet névtelen  Nincs más nemzetközi fórum  Konkrétan rögzített egyezményes jog megsértése  Csak valamely részes állam ellen irányulhat  Nem lehet nyilvánvalóan alaptalan

10 BÍRÓSÁG ELJÁRÁSA Elfogadhatósági döntés Kommunikáció Egyezségkötés Ítélet: megállapítás és elégtétel Fellebbezés: kivételes Végrehajtás: hazai hatóságokon múlik

11 BÍRÓSÁGI ELVEK azonos vagy összehasonlítható helyzet kedvezőtlenebb elbánás demokratikus társadalomban objektívnek és ésszerűnek minősíthető alap hiánya legitim cél és arányosság enyhített bizonyítási teher nem vitatott, hivatalos statisztikák közvetett hátrányos megkülönböztetés különböző helyzet, azonos bánásmód

12 EURÓPAI BÍRÓSÁG felülvizsgálja az Európai Unió intézményei jogi aktusainak jogszerűségét, gondoskodik arról, hogy a tagállamok teljesítsék a Szerződésekből eredő kötelezettségeiket (Bizottság v. tagállam) a nemzeti bíróságok kérelmére értelmezi az uniós jogot  előzetes döntéshozatali eljárás  Nemzeti bíróság (EBH nem!) kérheti a közösségi jog értelmezését  Az Európai Bíróság jogértelmezése közi a nemzeti bíróságot  Az Európai Bíróság eljárásában minden tagállam és a Bizottság is részt vehet

13 KÖZÖSSÉGI NORMÁK Elsődleges normák: Uniót létrehozó és a működését szabályozó szerződések Másodlagos:  Rendeletek: közvetlenül hatályosul, minden tagállamban azonos módon érvényesül  Irányelvek: keretcél (pl. 2000/43/EK) nemzeti jogba való beültetése szükséges, nemzeti sajátosságok

14 AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYE A KÖZÖSSÉGI JOGBAN Római szerződés és irányelvek 1999-ig: kizárólag a nemek közötti különbségtételt tiltották 1999: Amszterdami szerződés 13.cikke: az antidiszkriminációs jogalkotási hatáskör kiterjesztése - faji vagy etnikai hovatartozás - vallási meggyőződés - fogyatékosság - életkor - szexuális irányultság alapján történő különbségtételre

15 A KÖZÖSSÉGI JOG ANTIDISZKRIMINÁCIÓS NORMÁI Antidiszkriminációs irányelvek:  a Tanács 2000/43/EK irányelve a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének végrehajtásáról (Faji irányelv)  a Tanács 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatási és munkahelyi egyenlő bánásmód általános kereteinek a létrehozásáról (Foglalkoztatási keretirányelv)  férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és a munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló 2006/54/EK irányelv (átdolgozott szöveg)  A Tanács 2004/113/EK irányelve a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetéből történő végrehajtásáról

16 Foglalkoztatás Áruk, szolgáltatások Oktatás, egészségügy, lakhatás Faji, etnikai xxx Nemi xxx Életkor x Fogyatékosság x Szexuális irányultság x Vallási meggyőződés x

17 1. AZ ENSZ EMBERI JOGI ÉS ANTIDISZKRIMINÁCIÓS RENDSZERE ENSZ Faji megkülönböztetés elleni bizottság CERD Emberi Jogi Bizottság PPJE Nőkkel szembeni megkülönböztetés Bizottsága CEDAW Fogyatékos Emberek Jogainak Bizottsága Biztonsági Tanács Közgyűlés Nemzetközi Bíróság Gazdasági és Szociális Tanács

18 ENSZ SZERZŐDÉSEK Általános kereteket jelentő szerződések  Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (Magyarországon kihirdette: 1976. évi 8. tvr.) Diszkrimináció tilalmát kimondó szerződések  A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény (Kihirdette: 1969. évi 8. tvr.)  Az apartheid tilalmáról szóló egyezmény (Kihirdette: 1976. évi 27. tvr.)  Az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló egyezmény (Kihirdette: 1964. évi 11. tvr.)  A nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló egyezmény (Kihirdette: 1982. évi 10. tvr.) A menekültek, hontalanok és egyéb migránsok helyzetére vonatkozó rendelkezések Specifikus helyzetű csoportokra és specifikus kérdésekre vonatkozó egyezmények  Egyezmény a gyermek jogairól (Kihirdette: 1991. évi LXVI. tv.)  a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény (Kihirdette: 2007. évi XCII. tv.)

19 A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény (1965) Faji gyűlöletkeltés büntetőjogi üldözése,Rasszista szerveztek betiltása, Hatékony jogorvoslat az áldozatoknak Végrehajtás ellenőrzése: Faji Diszkrimináció Elleni Bizottság, ország jelentés, államközi+egyéni panasz A nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló egyezmény (1979) Nők elleni előítéletek megváltoztatását célzó társadalompolitika, nők számára azonos feltételek biztosítása a gazdasági, társadalmi és politikai életben, fellépés a prostitúció ellen Végrehajtás: 4 évente ország jelentés, egyéni panasz Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény (2006) Végrehajtás:Fogyatékos Emberek Jogainak Bizottsága, jelentés 2 évente Kiemelt csoport: nők és gyermekek, hozzáférhetőség biztosítása: fizikai környezet, információ, szolgáltatás stb.

20 ELLENŐRZÉSI ESZKÖZÖK Ország jelentések: aktív szereplehetőség civil és egyéb szervezeteknek Államközi panaszok: ritkán Egyéni panaszok:  egyéni jogsérelem  hazai jogorvoslatok után  csak a Magyar Álammal szemben  kártérítést nem ítélnek meg, erkölcsi elégtétel


Letölteni ppt "JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYÉNEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések