Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÓRAVÁZLAT SZAKMAI NAP 2013. OKTÓBER 24.. Tanfelügyelet, pedagógiai szakmai ellenőrzés Tanfelügyelet, pedagógiai szakmai ellenőrzés Cél: Cél: Pedagógusok,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÓRAVÁZLAT SZAKMAI NAP 2013. OKTÓBER 24.. Tanfelügyelet, pedagógiai szakmai ellenőrzés Tanfelügyelet, pedagógiai szakmai ellenőrzés Cél: Cél: Pedagógusok,"— Előadás másolata:

1 AZ ÓRAVÁZLAT SZAKMAI NAP 2013. OKTÓBER 24.

2 Tanfelügyelet, pedagógiai szakmai ellenőrzés Tanfelügyelet, pedagógiai szakmai ellenőrzés Cél: Cél: Pedagógusok, intézményvezetők, intézmények általános pedagógiai szempontok szerint történő fejlesztő értékelése. A pedagógus életpályához kapcsolódó minősítési rendszer Cél:A pedagógusok munkájának komplex értékelése annak érdekében, hogy az előmeneteli rendszer megfelelő fokozataiba kerüljenek. Pedagógusok előmeneteli rendszere Cél: Kiszámítható, biztonságos anyagi háttér, megbecsülés Szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer Cél: A pedagógusok fejlesztő célú támogatása Pedagógus továbbképzési rendszer Cél: A folyamatos szakmai fejlődés biztosítása ÁTALAKULÓ KÖZNEVELÉSI RENDSZER

3 A pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése! (20/2012 (VIII. 31.) Kormányrendelet 145. §.) A tanfelügyeleti ellenőrzés három területe:  A pedagógus ellenőrzése  Az intézményvezető ellenőrzése  Az intézményellenőrzés A TANFELÜGYELETI RENDSZER CÉLJA :

4 AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJAI A pedagógus munkájának értékelésével elérendő cél:  az egyéni és szervezeti célok harmonizálása  az egyén fejlődésének támogatása  az önértékelés képességének fejlesztése  konkrét időszak alatt elvégzett tevékenység elemzése  pedagógusok munkájának általános pedagógiai  szempontok alapján történő értékelésére Törvényi háttér: 20/2012. (VIII.31.)EMMI rendelet 145-156.§

5 AZ ÉRTÉKELÉS FORMÁI 1. Dokumentumelemzés  az önértékelés,  a pedagógiai munka tervezésének és értékelésének dokumentumai,  a kivitelezés segédeszközei  (az előző pedagógus ellenőrzés dokumentumai). 2. Óra-/foglalkozáslátogatás  két tanóra vagy egyéb foglalkozás megtekintése. 3. Interjú  a pedagógussal óramegbeszélés/beszélgetés  interjú az intézmény vezetőjével. 4. E-portfólió  a pedagógus munkájáról alkotott kép kialakítását segítik a portfolió anyagai, információgyűjtési alap.

6 A TANÁRI TERVEZŐMUNKA DOKUMENTUMAI A tanmenetek: A tanmenet a tanárnak a tanterv alapján készített egyéni munkaterve, amely valamely osztályban a vonatkozó tantárgy anyagának felosztását tartalmazza, és a tanítási egységek óráról-órára való sorrendjét adja meg. A tanmenetnek összhangban kell lennie az intézmény helyi képzési programjával és a helyi tantervvel. Tematikus terv: A didaktikai feladatoknak a tananyag egy-egy nagyobb tematikus egységére vonatkozó tanítási-tanulási terve. Óraterv (óravázlat) A tanítási óra tananyagának, didaktikai feladatainak, szervezési módjainak, stratégiáinak, módszereinek és egyéb tennivalóinak a tanár által történő írásbeli megtervezése. Feladat- és időterv.

7 ÓRAVÁZLAT Tartalma függ:  a tanár tapasztalataitól (gyakorlottságától);  az óra céljától, didaktikai feladataitól;  a választott tanítási stratégiától. Az óravázlat készítése nem kötelező, de kezdő tanárok esetében, illetve új tantervek, tankönyvek bevezetésekor gyakorlottabb pedagógusoknak is ajánlott. Az óravázlat készítésének célja és haszna:  A tanítási óra menetének (a tananyag feldolgozásának) pontos megtervezése. Használatával elkerülhetővé válik az improvizálás, a kezdő tanároknál különösen gyakori időzavar. Az óravázlat ajánlott formája és tartalma  Kötelező forma és tartalom az iskolai gyakorlatban nincs, a tanárképzésben előfordulnak preferált formák. A tanítási terveket a tanár magának készíti olyan formában, amely segítséget jelenti munkája eredményessé tételéhez.

8 ÓRAVÁZLAT- KÖTELEZŐ? A pedagógusok minősítésének része portfóliójuk elkészítése és egy elektronikus felületre való feltöltése. Az alapdokumentumok között szerepel legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve, A pedagógusok napi tevékenységének nem kötelező eleme az óravázlat, de megfelelő, magas színvonalú munkájuk elvégzése elképzelhetetlen előzetes átgondolás, tervezés nélkül.

9 MIÉRT ÍRJUNK ÓRAVÁZLATOT? Az óravázlat a pedagógus kreatív ötleteit, az adott tanulócsoporthoz kapcsolódó jellemző tananyag-feldolgozási fogásait tartalmazza. Az írásos óravázlat a minősítési eljárás során nem az ellenőrzés lehetőségének biztosítását szolgálja, hanem a pedagógus szakmai tudásának, tervezési kompetenciájának fejlettségét dokumentálja. A nyolc kompetencia területen belül megtalálhatók a pedagógiai tervezésre vonatkozó követelmények is.

10 AZ ÓRAVÁZLAT  Egy tanóra kitöltésére elég tananyagot, tanítási stratégiáját dolgoz fel,  Formai elrendezésével segíti az órai szituációban történő eligazodást,  Kidolgozottságának mértéke révén biztosítja az óra gördülékeny vezetését,  A külső szemlélő számára betekintést enged a tervezett óra menetébe, megvalósításának főbb szakmai és módszertani elemeibe.

11 AZ ÓRAVÁZLAT ÁLTALÁNOS SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE A fejrész: Az első rész megnevezi a tantárgyat, az osztályt, az óra típusát, az órának a témakörből következő konkrét feladatait. Az óra anyaga: Az óra logikai felépítését tükrözi, feltüntetve az egyes szerkezeti egységek (motiváció, korábbi ismeretek, új ismeretek, ellenőrzés- visszacsatolás, összefoglalás) időarányát a módszereket, az alkalmazott eszközöket, szemléltetést, a számonkérés módját, összefoglalást, és esetleg az órán elhangzó fontosabb kérdéseket is. Kiegészítve ezt a számítógéppel segített kooperatív tanulási módszerekkel. Szemléltetés: Az óravázlat harmadik (esetleges) része a táblai vázlat napjainkban az interaktív táblai vázlat feltüntetése, azaz a táblára kerülő szöveg- és ábraanyag terve. Ezt felválthatja a hálózatalapú tanulás globális webes eszközparkja.

12 MINTA A FEJRÉSZ KITÖLTÉSÉRE FEJRÉSZ Osztály: Óra helye a tantervben: Tantárgy:…………. Téma, témakör: Óra típusa: Új ismeretet feldolgozó, alkalmazó (feladatmegoldó), új ismeretet feldolgozó és rendszerező, ellenőrző (értékelő) és vegyes típusú Elsajátítandó fogalmak : Fejlesztési célok Az ismeretek, ismeretkörök tudása: A képességek, készségek: Az attitűdök, viselkedésbeli jellemzők: Módszerek Egyéni megfigyelés, szövegfeldolgozás, csoportos megbeszélés, csoportmunka. tanári magyarázat, frontális munka, stb A számítógéppel segített kooperatív tanulási módszerek: projekt- probléma- és felfedező alapú tanulás, tudományos vizsgálódás, stb Hagyományos források: Tankönyv, munkafüzet, térkép, szótár,…….stb Digitális források: SDT: frontális, egyéni / csoportmunka, projekt-foglalkozás, differenciált osztálymunka (tehetséggondozásra, felzárkóztatás)…….. Tantermi eszközök: Szemléltetés, beszéd, szöveg, kép, illusztráció, (interaktív) táblázatok, animáció, mozgókép, Interaktív feladat, PPT diák, offline multimédia, Interaktív tábla (pl.: CleverTouch aktív tábla, Cleverpad tanulói táblák) Hálózati eszköz online multimédia, hálózati eszközök (Blog, Wiki, …) Tanulói szemléltető eszközök: tankönyv, munkalapok, hagyományos eszközök, elektronikus eszközök (szoftverek, oktató- és szemléltető programok, interaktív eszközök; videofilmek, DVD-k, animációk, klipek, hanganyagok, interaktív tábla HÁLÓZATI eszközök stb.) Tanári szemléltetőeszközök: (Tárgyak, transzparensek, fóliák, számítógépes bemutatók, szemléltető ábrák) Felhasznált irodalom:

13 MINTA AZ ÓRAVÁZLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEKRE Eszközök: TartalomAz órai tevékenység Gondolatmenet, részfeladatAdat, név, fogalom, jelenségEszközeiMódszerei, tevékenységi formáiMegjegyzés Hagyományos óra Fogalomkártyák, táblázat, ragasztó, drag’n drop feladat a táblán. Animált PPT, kép, aktív tábla, Nyomtatott szöveg tanulónként, adatgyűjtő táblázat csoportonként, Tanári magyarázat Frontális munka Csoportmunka Egyéni munka Digitális tananyag 1.diferenciált csoportmunka 2.egyéni munka 3.egyénre szabott 4.frontális osztálymunka 5.kooperatív csoportmunka 6.projekt 7.egyénre szabott Módszertani ellenőrzésmód 1. Formatív felmérés 2. Irásbeli számonkérés 3. Kiselőadás 4. Projekt munka 5. Szóbeli számonkérés 6.Szummatívfelmérés I. Motiváció II. Korábbi ismeretek aktivizálása  Részellenőrzés,  visszacsatolás III. Új ismeretek feldolgozása  Célkitűzés, problémafelvetés  Ellenőrzés, visszacsatolás IV. Összefoglalás V. Értékelés

14 FEJLESZTÉSI CÉLOK  1. alkalmazkodás  2. diszpozíciós képességek fejlesztése (észlelés, képzelet, figyelem, emlékezet)  3. feladatmegoldó  4. gondolkodási képességek fejlesztése  5. gondolkodási műveletek  6. grammatikai képességek fejlesztése  7. helyesírási képesség  8. írásképesség  9. kommunikációs képességek fejlesztése  10. konfliktuskezelés  11. logikai gondolkodás  12. non-verbális  13. önálló tanulás  14. önellenőrzés  15. önmotiválás  16. problémamegoldó  17. szociális képességek fejlesztése  18. tanulási önismeret  19. tanulási önszabályozási képességek  20. verbális MÓDSZEREK  1. beszámoltatás  2. beszélgetés-vita  3. csoportjáték  4. demonstráció  5. elemzés  6. ellenőrzés-önellenőrzés  7. értelmezés  8. érvelés  9. feleltetés  10. gyakorlás  11. gyűjtőmunka  12. játék  13. kérdve kifejtés  14. készségfejlesztő játék  15. kikérdezés  16. kiselőadás  17. komplex művészi értékű megnyilvánulás  18. kutatómunka-megfigyelés  19. dramatizálás  20. önálló hipotézisalkotás

15 MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK AZ ÓRALÁTOGATÁS SORÁN 1. A pedagógus felkészültsége 2. Óra/foglalkozás vezetése, felépítése 3. Az tanóra/foglalkozás célja, szervezettsége 4. A tanóra / foglalkozás időbeosztása 5. Az alkalmazott módszerek mennyire illeszkedtek az óra/foglalkozás céljához, tartalmához 6. Célkitűzés 7. Gyermekek motivációja, köztes motiváció 8. Szemléltetés, bemutatás során használt eszközök mennyisége és minősége 9. A feldolgozott tananyag tartalma és terjedelme megfelelt-e a gyermekek sajátosságainak 10. A pedagógus figyelembe vette-e az egyéni képességek közötti eltéréseket 11. Problémamegoldás hatékonysága a helyzet tükrében/váratlan helyzetek kezelése 12. A nevelő előadásmódja, kérdéskultúrája, egyénisége, hangneme, kommunikáció a gyermekekkel (kérdezési technikák, magyarázatok, utasítások) 13. Épített a gyermekek előzetes ismereteire 14. Folyamatos ellenőrzés és értékelés 15. Megfigyelhető szokásrend a tanórán/foglalkozáson a gyermekek magatartásában 16. Az óra/foglalkozás hangulata, légköre a gyermekek aktivitása 17. A foglalkozás pedagógiai eredményessége

16 TISZTELT KOLLÉGÁK! Sok sikert kívánok a megújulóban lévő pedagógus pályán, eredményes felkészülést, kiváló minősítést kívánok az elkövetkező szakmai értékelések során. Lévai Zsóka


Letölteni ppt "AZ ÓRAVÁZLAT SZAKMAI NAP 2013. OKTÓBER 24.. Tanfelügyelet, pedagógiai szakmai ellenőrzés Tanfelügyelet, pedagógiai szakmai ellenőrzés Cél: Cél: Pedagógusok,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések