Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szekeresné Dekkert Lívia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szekeresné Dekkert Lívia"— Előadás másolata:

1 Szekeresné Dekkert Lívia
Adótörvények: 2014. Szekeresné Dekkert Lívia

2 Társasági adó

3 Fogalmak [Tao. 4.§] Adomány: hatályát veszti az SZJA törvényre való hivatkozás Bejelentett részesedés A megszerzett részesedés mértéke 30 százalék helyett legalább 10 százalék, a bejelentési határidő a szerzést követő 75 napon belül (60 nap helyett) Ingatlannal rendelkező társaság A beszámolóban kimutatott eszközök mérleg fordulónapi könyv szerinti értékének együttes összegéből a belföldön fekvő ingatlan értéke több mint 75 százalék Telephely a külföldi személyt telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni az ingatlan apportálása és értékesítése esetén is

4 Fogalmak [Tao. 4.§] Termőföld
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmazásáról szóló törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld Termőföldből átminősített ingatlan az ingatlanok közül csak a külterületi ingatlanokra vonatkozik Az építkezés befejezésének napja a használatbavételi, fennmaradási engedély jogerőre emelkedésének napja, a használatbavétel tudomásulvételének napja

5 Adózás előtti eredményt csökkentő új tétel a kutatás-fejlesztés közvetlen önköltségénél [Tao. 7.§ (1) w)] Az adózó választása szerint az adózás előtti eredményét csökkentheti A Tao. tv. hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozásának a saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen önköltségére tekintettel A Tao. tv. 7. § (1) t) pontja szerint megállapított, de (a kapcsolt) választása szerint nem érvényesített összeggel (kivéve a kutatóintézettel közösen végzett kutatások) azzal, hogy az adózó vonatkozásában is vizsgálni kell a bevételszerző tevékenységhez kapcsolódást A Tao. tv. 7. § (21) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén alkalmazhatók

6 A Tao. 7. § (1) w) pontjában foglaltak alkalmazási feltételei [Tao. 7
Az adózó rendelkezik a bevallás benyújtásáig a kapcsolt vállalkozása írásos nyilatkozatával, amely tartalmazza a kapcsolt vállalkozás kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen önköltségét, valamint az összegre tekintettel az adózó(k) által érvényesíthető összeget A nyilatkozatban meghatározott összeg nem haladhatja meg a kiállító által a Tao. tv. 7. § (1) t) pontja alapján érvényesíthető összeget A nyilatkozatban foglaltak teljesítésért az adózó és a kapcsolt vállalkozása egyetemlegesen felel A nyilatkozatban szereplő adatokról a kiállító és a kedvezményezett a társasági adóbevallásában adatszolgáltatásra kötelezett

7 Kibővítés a kisvállalkozások beruházási adóalap kedvezményénél [Tao. 7
Kibővítés a kisvállalkozások beruházási adóalap kedvezményénél [Tao. 7. § (1) zs) és (11) b)] Az adózás előtti eredmény csökkentésének lehetősége kibővül a korábban még használatba nem vett szoftvertermékek felhasználási jogának bekerülési értékével Az alkalmazás feltételei változatlanok

8 Új tétel egyes önellenőrzések elszámolásánál 2014-től [Tao. 8.§ (8)]
Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi költség, ráfordítás növelés vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel saját teljesítmény csökkenéseként elszámolt összeg bevétel növelés aktivált teljesítmény érték növelés adóévi költség, ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg Növelő [8.§ (1) p)] Csökkentő [7.§ (1) u)] Adózás előtti eredményt A Tao. tv. 8. § (1) p) pontjának az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezését nem kötelező alkalmazni az adózó döntése alapján, ha a nem jelentős összegű hibát a feltárás napját magában foglaló adóévről szóló bevallásában veszi figyelembe feltéve, hogy a nem jelentős összegű hibával érintett adóévi adóalapja meghaladja a nem jelentős hiba összegét

9 Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet adóalap-megállapítása [Tao. 9. § (11)]
Az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület abban az adóévben, amelyben a évi CLXXV. törvény (Civil törvény) szerint elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül, a társasági adó alapját a Tao. 9. § (1)-(10) bekezdésétől eltérően állapítja meg (lásd: dián lent) Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek az a civil szervezet minősül, amelynek éves összes bevétele 60%-át eléri vagy meghaladja a gazdasági- vállalkozási tevékenységből származó bevétel Adózás előtti eredmény - adózás előtti eredményt csökkentő tételek (7.§) + adózás előtti eredményt növelő tételek (8.§) Módosított adózás előtti eredmény Korrigálva a 16. § előírásaival (különös szabályok) Korrigálva a 18. § előírásaival (kapcsolt vállalkozások) Korrigálva a 28. § előírásaival (kettős adózás elkerülése) Korrigálva a VII. fejezet előírásaival (átmeneti és záró rendelkezések) Társasági adó alapja

10 Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű közhasznú non-profit gazdasági társaság [Tao. 13/A. § (7)] A közhasznú jogállás megszűnésére előírt rendelkezéseket kell alkalmazni abban az adóévben, amelyben a közhasznú non-profit gazdasági társaság a Civil törvény szerint elsődlegesen gazdasági- vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül A Tao. tv. 13/A § (2) c) pontja szerint az adózás előtti eredményt növeli az adómentesen képzett saját tőke összegével A Tao. tv. 6. § (4) bekezdés szerint a 9. §-14. § alkalmazásának évben is feltétele, hogy a felsorolt szervezetek nem minősülnek elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek

11 SZIT-ekre vonatkozó szabályok módosulása [Tao. 15.]
A SZIT-eknek lehetőségük van arra, hogy 10%-ot meghaladó részesedéssel rendelkezzenek főtevékenységként épületépítési projekt szervezésével foglalkozó társaságban Amennyiben 10%-ot meghaladó a fentiek szerinti részesedés, akkor annak értékesítése kapcsán képződő árfolyamnyereség, illetve nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetésének eredménye nem adómentes

12 Új szabály a veszteség-elhatárolás elszámolására beolvadás esetén [Tao
A jogutód a beolvadónak a beolvadás adóévében keletkezett negatív adóalapjával első alkalommal a beolvadás napját magában foglaló adóévének adózás előtti eredményét csökkentheti 2013. adóévre az adózó választás esetén alkalmazhatja Ugyanakkor alkalmazandó számára a veszteségelhatárolásra és elszámolásra, az átalakulás esetére vonatkozó szabály (kettős korlát)

13 Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítása [Tao. 18. §]
Alkalmazni kell a szokásos piaci ár elvét tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése esetén is

14 Kis- és középvállalkozások adókedvezménye 2014-től [Tao. 22/A.§]
A hitelszerződés (pénzügyi lízing is) megkötése adóévének utolsó napján a kis- és középvállalkozás Tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához Pénzügyi intézménytől felvett hitel (hitelt kiváltó hitel) Adóévben fizetett kamatai után adókedvezményre jogosult Hitelszerződés időszaka Adókedvezmény mértéke 2001. január 01-től 2013. december 31-ig 40 százalék 2013. december 31. után* 60 százalék Az e jogcímen igénybe vehető kedvezmény adóévente legfeljebb 6 millió forint Utoljára igénybe vehető az eredeti szerződés szerinti visszafizetés évében Nem vehető figyelembe, ha az adott eszköz már nincs a vállalkozás nyilvántartásában * Csak a után kötött szerződések esetében.

15 Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye [Tao. 22/C. § ]
től A es támogatási időszakban benyújtott, új sportfejlesztési programok támogatására vonatkozóan Támogatás + kiegészítő sportfejlesztési támogatást is fizetni kell annak a sportági szakszövetségnek amelynek a sportágát támogatja, vagy a sport-köztestületnek től A 22/C.§ (1) a) - d) pontja szerinti támogatásoknál az országos szakszövetség részére vagy a sportszervezetek (amatőr, hivatásos), illetve közhasznú alapítvány számára Sport köztestület esetén a támogatásban részesített számára

16 Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye-folytatás [Tao. 22/C. § ]
Amennyiben kiegészítő támogatás jogosultja nem maga a szakszövetség Adatszolgáltatási kötelezettség 8 napon belül A szponzori szerződés egy eredeti példányának megküldésével az országos sportági szakszövetség részére

17 Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye-folytatás [Tao. 22/C. § ]
Hivatásos sportszervezet esetén, amennyiben a támogatás célja tárgyi eszköz beruházás, vagy felújítás, akkor a számításánál az igazolások összértékére meghatározott mértéket a támogatási igazolások összértéke és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összevont értékére kell alkalmazni

18 Filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek támogatása [Tao. 22. § ]
Az adózó döntése szerint a december 31-ét követően nyújtott támogatások esetén: A kiállított igazolás alapján teljesített támogatás esetében a támogatás adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás naptári évét követő 6. naptári évben lezáruló adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe Az adóalap megállapításakor a támogatás nem növeli az adózás előtti eredményt A nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan itt is bevezetésre kerül a kiegészítő támogatás A kiegészítő támogatást az arra jogosult szervezet számára a támogatás adóévében meg kell fizetni A kiegészítő támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordításnak

19 Filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek támogatása [Tao. 22. §]
A kiegészítő támogatás összege a támogatási igazolásban meghatározott összeg 10/19%-os adókulccsal kiszámított értékének legalább 75 százaléka A kiegészítő támogatás összegének megállapításánál 10 százalékos az adókulcs, ha 19 százalékos kulcs alkalmazására az adózó nem köteles Amennyiben a kiegészítő támogatás összegének megállapítása 10 százalékos adókulccsal történik, de a pozitív adóalap meghaladja az 500 millió forintot, a kötelezett a támogatás legalább 7 százalékát a támogatás adóévét követő 90 napon belül kiegészítő támogatásként az arra jogosult szervezetnek megfizeti, amely: Filmalkotás Előadó-művészeti szervezetek Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. Minisztérium vagy ---- a támogatásban részesülő

20 A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások
Tao. tv. 3. számú melléklet B) rész 21. pont (elismert költség) Az éttermi szolgáltatás igénybevétele esetén a bankkártyával, hitelkártyával történő fizetésre tekintettel nyugta alapján elszámolt költség, ráfordítás, feltéve, hogy a szolgáltatás igénybevétele az SZJA-ról szóló törvény szerinti reprezentáció céljából történik (Egyéb dokumentáció, bankszámlakivonat)

21 Adóelőleg bevallásának és megfizetésének szabályai [Tao. 26. § ]
Adóelőleg bevallás a KATA+KIVA megszűnését követően 60 napon belül adóelőleg bevallási kötelezettség Előleg fizetése: negyedévente, a negyedév utolsó hónapjának 10-éig Negyedéves előleg összege: a megszűnés adóévében elszámolt bevétel 1 %-a (12 havi működés esetén) Vagy az évesített bevétel 1 %-a

22 Fejlesztési támogatások 2014. július 1-től
Régió Kedvezmény mértéke június 30-ig Kedvezmény mértéke július 1-től Közép-Magyarország 30% 0% Budapest 10% Közép-Dunántúl 40% 35% Nyugat-Dunántúl 25% Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 50% A Közép-Magyarország régióban a kivételek közé tartozik pl.: Cegléd, Érd, Gödöllő, Kiskunlacháza, Maglód, Szigetszentmiklós, Pécel, Ráckeve, Vác, Vecsés 35 %-os támogatási intenzitás. Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár, Solymár 20 %-os támogatási intenzitás.

23 Fejlesztési adókedvezmények 2014. július 1-től
Szűkül a jelenértéken 100 M Ft összegű beruházással elérhető kedvezmények köre. Ami maradt: az élelmiszer higiéniához kapcsolódó beruházások, a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó beruházások, a film- és videó gyártáshoz kapcsolódó beruházások, a részvények tőzsdei bevezetéséhez kapcsolódó, az önálló környezetvédelmi beruházások. Megszűnt 100 M Ft összegű beruházási kedvezmény: a széles sávú internet szolgáltatáshoz kapcsolódó beruházásnál, energiahatékonyságot szolgáló beruházásnál. A fejlesztési adókedvezmény továbbra is bejelentés, illetve a kérelem alapján szerezhető meg. Azonban az adókedvezményre vonatkozó jogosultság elveszik, ha a bejelentést vagy a kérelmet a beruházás megkezdését követően nyújtják be. Mivel a kedvezmény a kérelem, bejelentés benyújtásakor hatályos rendelkezéseknek megfelelően vehető igénybe, a előtt benyújtott igényekre még a régi szabályok vonatkoznak!!!

24 Számlázó program bejelentése
Első határidő november 15-e!!! Számlázó program (online is!) október 1-jét megelőzően beszerzett és október 1-jén még használatban lévőt. A jövőben pedig 30 napon belül. A használatból kivonást is be kell jelenteni Tehát az okt között használatból kivontat is nov 15-én!!! „SZAMLAZO” nevű nyomtatványon Elektronikusan vagy papír alapon A használt számlázó program nevét, azonosítóját, fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát, értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát, beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program esetén – a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját Továbbá a használatból történő kivonásának időpontját; A használt online számlázó rendszer az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét, az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát, az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját Továbbá az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésének időpontját.

25 Számlázó program bejelentése
Milyen adatokat kell bejelenteni? Saját fejlesztésű-e a program Program neve, azonosítója Program fejlesztő neve, adószáma Értékesítő neve, adószáma Program beszerzésének napja, programhasználat kezdetének napja Programhasználat befejezésének napja (kijeletéskor)

26 Személyi jövedelemadó
Minimálbér ,- / ,-

27 Családi kedvezmény, mint kombinált kedvezmény
Adóalap kedvezmény mellett járulékkedvezmény is lehet. Maradt az eredeti összeg: 1 és 2 gyermek esetén ,- Ft/eltartott 3 gyermektől ,- Ft/eltartott Elérhető adómegtakarítás ,-/33.000,- eltartottanként. Ha nincs elég szja alap, akkor a fel nem használt adómegtakarítás járulékkedvezményként figyelembe vehető! Sorrend: természetbeni egészségbiztosítási járulékra (4 %), pénzbeli egészségbiztosítási járulékra (3 %), nyugdíjjárulékra (10 %).

28 Példa Szülő, 3 kedvezményezett eltartottal, havi jövedelme ,- Ft. Hogyan veheti igénybe a családi kombinált kedvezményt? Megoldás: 3 gyermekre az adóalap-kedvezmény 3 x ,- = ,- az erre eső adómegtakarítás 3 x = ,- Ft Igénybe vehető adóalap-kedvezmény ,-Ft, így a fizetendő szja 0,- Ft! Igénybe NEM vett adóalap-kedvezmény ,- Ft az erre eső adó ,- Ft. Ft-os jövedelem után fizetendő járulékok: TEB 4 % ,- PEB 3 % ,- Nyj 10 % ,- Összesen: ,- Ft Fizetendő közteher a 1,5 %-os MEJ 4.500,- Ft munkaerőpiaci járulék összegben

29 Családi kedvezmény, mint kombinált kedvezmény
A családi „kombinált” kedvezményt igénybe veheti a biztosított egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, társas vállalkozás tagja a tényleges kivét, átalányban megállapított jövedelem, személyes közreműködés díjazása után veheti igénybe. Minimum járulékalap után nem vehető igénybe!!!

30 Családi kedvezmény, mint kombinált kedvezmény érvényesítése
Nyilatkozat alapján veheti igénybe a munkavállaló Amennyiben az adóelőleget a munkáltató állapítja meg, akkor a családi járulékkedvezmény megállapítására is kötelezett, kivéve, ha a munkavállaló kifejezetten NEM kéri a járulékkedvezményt! Az egyéni vállalkozó havonta (és nem negyedévente) állapítja meg maga után a családi kombinált kedvezményt Az őstermelő negyedévente állapítja meg maga után a családi kombinált kedvezményt Megosztott felügyelet esetén az adóalap- és járulékkedvezményt is megosztva (50-50 %-ban) lehet érvényesíteni. Bevallásban kötelező jelölni, hogy az eltartott melyik hónapokra vonatkozóan minősül kedvezményezett eltartottnak.

31 „625 %-os” példa Egyedülálló anyuka 2 gyermekét egyedül neveli, havi ,- Ft-os jövedelemmel. Így az éves jövedelem ,- Ft. Megbízási szerződés alapján az év során ,- Ft megbízási díjból származó jövedelmet is szerzett. Év közben a munkabérrel szemben igénybe vett kedvezmény: Adóalap-kedvezményből marad még =7000/hó (erre eső adó: 1120,- Ft/hó Figyelembe vett járulékkedvezmény: TEB-ből 1120,- Ft/hó vagyis éves szinten ,- Év végi bevallásban az éves jövedelem ,- Ft, melyre az egész évre vonatkozó családi adóalap-kedvezmény összegét (2x62500)x12= ,- Ft-ot csökkenteni kell a családi járulékkedvezmény 625 %-val, tehát x 625 % = ,- Ft-tal. Így az összevont adóalap adóját ( ) ,- Ft-tal lehet családi adóalap-kedvezményként csökkenteni.

32 Újdonság: Nyugdíjbiztosítás
Magyar, vagy EGT tagállamban letelepedett üzleti biztosítóval kötött biztosítási szerződés Legalább 10 éves szerződés A biztosító teljesítése kizárólag a következő esetben lehet: biztosított személy halála, tb. nyugellátásra való jogosultság megszerzése, legalább 40 %-os egészség károsodás, a szerződéskori törvényes nyugdíjkorhatár elérése. Keletkezett hozam kamatadó mentességet élvez Befizetett összeg 20 %-a de max. évi 130 e Ft rendelkezés az adóról kedvezményként érvényesíthető Külföldi biztosítónál kötött nyugdíjbiztosítás esetén NAV által közzétett kibővített tartalmú igazolás szükséges (mivel a külföldi nem köteles adatszolgáltatásra a NAV felé). Amennyiben a nyugdíjcél nem teljesül (nem történik nyugdíjszolgáltatás, átalakítják a szerződést), akkor a korábbi kedvezményeket 20 %-kal növelten kell visszafizetni

33 Önkéntes pénztári kedvezmények
Önkéntes kölcsönös pénztárakba történő befizetés kedvezménye Egyszerűsödés, mivel ha több típusba fizetünk, megszűnik a 100e, 120e, 130e, 150e-re vonatkozó adóról való rendelkezés korlátozása Egységesen a befizetett összeg 20 %-a, max. évi ,- Ft Megmaradt a 24 hónapra lekötés és/vagy prevenciós szolg. ellenértékére vonatkozó + 10 %-os kedvezmény, de együtt is max 150 e Ft lehet. Amennyiben csak egészség/önsegélyezőbe fizetünk, marad a régi korlátozás NYESZ-R: maradt minden a régiben Rendelkezés az adóról kedvezmények változásai: Éves szinten max ,- Ft érvényesíthető összességében!

34 Nem pénzbeni kamatjövedelem
Ahol a kamatjövedelemnél nem lehetséges szja és eho levonása Pl.: nyereménybetétkönyvnél 2014-től a szokásos piaci érték 1,28-szorosa után: 16 % szja 6 % eho Így a közterheket a magánszemélytől levontnak kell tekinteni!

35 Tartós befektetési szerződések (Tbsz)
Tartós befektetési szerződés megszűntetésével a pénzösszegeket, pénzügyi eszközöket nem kiveszi, hanem transzferálja egy másik befektetési szolgáltatóhoz, vagy hitelintézethez – ez így nem minősül a lekötés megszakításának 15 napon belül meg kell történnie Amennyiben az új helyen már van tbsz-e, akkor összevezetés történik Amennyiben az új helyen még nincs tbsz-e, akkor újat nyitnak, de úgy kezelik, mintha az eredeti időpontban kötötték volna. Részkivét lehetősége: 3 éves lekötést követően, csak a lekötött pénzösszeg egy részénél történik hosszabbítás, a továbbiakban le nem kötött összeget kifizetésre kerülhet. Ebben az esetben a részkivét hozama után meg kell állapítani arányosan az adókötelezettséget.

36 Ingatlan értékesítése
Ingatlan = vagyoni értékű jog Haszonélvezeti jog, bérleti jog stb. Tehát a vagyoni értékű jog (eddig csak a lakóingatlanhoz kapcsolódónál volt, 2014-től a nem lakóingatlanhoz kapcsolódó esetén is) értékesítése esetén is érvényesíthető a lakóingatlanra és nem lakóingatlanra vonatkozó korrigálási lehetőség. Termőföld értékesítése: A 200 e Ft-ot meg nem haladó jövedelem adómentes, viszont az eddigi ,- Ft-os jövedelemkorlátot eltörlik, mely már a 2013-as évre is alkalmazható.

37 Kockázati biztosítás (újrafogalmazva)
2013-ban: az olyan személybiztosítás (élet-, a baleset- és a betegség-biztosítás), amelynek nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke. 2014-től (nézzük át a szerződési feltételeket!): Még módosítással sem lehet lejárati szolgáltatás, vagy visszavásárlás révén vagyoni érték kivonása. Vagyoni érték lehet, ha a más által fizetett biztosításnál a jogosult díjkedvezményt, visszatérítést kaphatna. A díjfizető viszont kaphat visszatérítést! Nem kockázati a biztosítás, ha az esemény bekövetkezésekor a biztosító a szerződési feltételek alapján, max. a befizetett díj+hozam összegéig térít. Csoportos biztosítás esetén azonos szolgáltatás tartalomnak kell lennie (nincs különbség dolgozó és főnök között) Maradt a minimálbér 30 %-a mint adómentes díj/hó

38 Egyes adómentességek A munkavállaló fennálló hitelének törlesztéséhez adott munkáltatói lakáscélú támogatás is teljes adómentességet kap. Feltételek: Támogatást hitelintézet, vagy kincstár útján lehet adni. Max. a vételár, vagy építési ktg. 30 %-ig, de 5 év alatt max. 5 M Ft-ig. Ne haladja meg a méltányolható lakásigényt (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet), újraszabályozva a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet alapján Mi a méltányolható lakásigény? Beköltözők létszáma: 1-2 fő esetén 1-3 lakószoba között, 3 fő esetén 1,5-3,5 lakószoba között, 4 fő esetén 2-4 lakószoba között minden újabb beköltöző + 0,5 lakószoba Lakásérték már nem kötelező Méltányolható lakásigény bizonyítása Hitelintézet/MÁK, vagy a munkáltató által Munkavállaló együttműködése szükséges az adatok biztosítása miatt A folyósítás évét követő év május 31-ig kell rendelkeznie a munkáltatónak a miniszteri rendelet szerinti igazolásokkal. Lakásépítés, bővítés, korszerűsítés támogatása esetén a határidő + 1 év. Ha a fenti határidőben a munkáltató nem rendelkezik a szükséges igazolásokkal, a támogatás 20%-kal megnövelt összege a magánszemély munkaviszonyból származó jövedelme. E jövedelem megszerzésének időpontja a fenti határidő, tehát a folyósítás évét követő (második) év május 31!!!

39 Egyes adómentességek Kölcsön elengedése adómentes, akár a szabadfelhasználású kölcsön esetén is és nem feltétel, hogy ingatlanon fennálló jelzálogjog biztosítsa az elengedett kölcsönt. Amennyiben pénzügyi intézmény a fizetésképtelen adós fizetőképességének helyreállítása miatt nem kéri a hitel kamatát, akkor nem keletkezik kamatkedvezményből származó jövedelem, hanem adómentesség jár. Csak független felek között alkalmazható! (vagyis a bank dolgozója nem) Adómentesen adható sporteseményre szóló belépőjegy, vagy bérlet esetén megszűnt az évi 50 e Ft-os korlát! Sport tv. szerinti sporteseményre szóló belépőjegy legyen (akár a Forma 1 Magyar nagydíjra is). Kulturális szolgáltatásnál maradt az 50 e Ft-os korlát. Visszaváltható, átváltható utalványokra nem érvényes az adómentesség!!! Elengedett követelés ha az (10 e Ft helyett) a 20 e Ft-ot nem haladja meg Üzleti biztosító is elengedhet 2014-től Olyan szolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott vagy használt sportlétesítményben szervezett sportrendezvényen nyújt (kivéve az utazást, az elszállásolást). Az a sportszolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott sportlétesítmény használata útján juttat.

40 Béren kívüli juttatások
Minden maradt a régiben Üdülési szolgáltatás ( ,- Ft/fő) Munkahelyi étkezde és/vagy Erzsébet utalvány (12.500/8.000) Iskolakezdési támogatás ,- Ft Helyi utazási bérlet Iskolarendszerű képzés ( ,- Ft) Szövetkezet közösségi alapjából adott juttatás (50.750,-Ft ) Önkéntes (egészség/nyugdíj), önsegélyező pénztári + foglalkoztató nyugd.szolg.int. támogatás (30.450,-/50.750,-) SZÉP kártya: évi ,- Ft + az évi 500 e Ft-os kereten felül Önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói adomány ,- Ft/fő/év Öpt. szabályai alapján, az Önkéntes pénztárba fizetett adomány. Az Önkéntes pénztár által nyújtott adómentes, célzott szolgáltatás! Munkáltató fizetheti Munkavállaló és hozzátartozói részére Célzott szolgáltatásra – adománynak minősül Mértéke: alkalmazottak létszáma * minimálbér Béren kívüli juttatásként adózik visszamenőleg es korlátba nem tartozik bele!!! Értékhatár felett egyes meghatározott juttatás!

41 Egyéb 2014-es változások Előző évre tekintettel kifizetett bér jan. 15. helyett jan. 10-ig!!! től lép hatályba Ezért csak 2014-től alkalmazandó, tehát első ízben a jan. 10-ig kifizetett jövedelmeknél

42 Egyéni vállalkozók Egész évben tevékenységüket szüneteltető EV is élhet már 2013-ra vonatkozóan is: munkáltatói adómegállapítással, egyszerűsített bevallással, adónyilatkozattal. Családi kombinált kedvezmény igénybe vétele esetén havonta köteles az adóelőleget megállapítani. Ha nincs járulékkedvezmény igénybe vétele, akkor az EV negyedévente köteles az adóelőleget megállapítani Kisvállalkozói kedvezmény Szoftvertermék beszerzésére is igénybe vehető Kisvállalkozói adókedvezmény e után kötött beruházási hitel kamatának a 60 %-a, de max évi 6 M Ft. A korábban felvett hiteleknél maradt a 40 %-os szabály Mg-i őstermelő és EV esetén bevételnek minősül a káresemény miatti kártalanítás is, amit pl. jégverés miatt elvesztett termésre tekintettel kap

43 Külföldi művészek egyszerűsített adóztatása
A kettős adóztatást kizáró egyezmények szerint a külföldi előadóművészek Magyarországon is adóztathatók! 2014-től ezért bevezetik az egyszerűsített eljárást! Bármely 12 hónapban 183 napnál kevesebb Mo-i tartózkodás FEOR szerinti tevékenységekre: 2724 Zeneszerző, zenész, énekes foglalkozásból a zenész, énekes, 2726 Színész, bábművész, 2727 Táncművész, koreográfus foglalkozásból a táncművész, 2728 Cirkuszi és hasonló előadóművész, vagy 3711 Segédszínész, statiszta. 200 e Ft-os bevételig adómentesség, felette a teljes összeg után adóköteles Bevétel 70 %-a jövedelem (30 % ktg. vélelmezve) Csak 16 % szja kötelezettség Semmilyen kedvezmény nem érvényesíthető! Nem keletkezik Tbj. szerinti biztosítási jogviszony, így nincs más közteher Bevallás (egyszerűsített módon angol-magyar nyelven) és adó befizetés az elutazásig (53INT)

44 A magánszemélyek különadóját érintő új rendelkezések
(A 2013 december 31-ét megelőzően megszerzett, különadó alapot képező jövedelmek)

45 Hatályba lépés Az új rendelkezések a kihirdetés követő napon léptek hatályba, azaz szeptember 30-án. A hatályba lépést követően a 98%-kal megállapított kötelezettség csak az új rendelkezések alkalmazásával csökkenthető.

46 Az új szabályok alkalmazásának tilalma
Amennyiben a magánszemély hazai vagy külföldi jogorvoslati fórum döntése alapján kártérítésre jogosulttá vált, az új rendelkezések rá nem alkalmazhatók. Abban az esetben, ha az említett jogorvoslat folyamatban van és a magánszemély a jogorvoslati kezdeményezést visszavonta, akkor az új szabályok szerinti eljárást az adóhatóság az érintett kérelmére elindítja. A kérelemhez csatolni kell a visszavonást igazoló iratokat.

47 A különadó eltörlésére vonatkozó eljárás
Az eljárás a magánszemély kérelmére indul az elévülési időn belül függetlenül attól, hogy a kérelem ellenőrzéssel lezárult időszakot érint. A kérelemben nyilatkozni kell A különadó alapot képező bevételt juttató kifizető elnevezéséről, székhelyéről, adószámáról; A kifizetést megalapozó jogviszonyról Az esetlegesen folyamatban lévő vagy lezárult hazai vagy nemzetközi jogorvoslati eljárásról, és arról, hogy ennek eredményeként kártérítés kifizetésére jogosulttá vált-e; A különadó alapba tartozó bevételének azon összegéről, amely nem minősül jogszabály alapján megszerzettnek.

48 A 98%-os különadó fizetésére kötelezett halála és az átalányközteher kötelezettség
Amennyiben a 98%-os különadó fizetésére kötelezett meghalt, bármelyik örököse jogosult a kötelezettség törlését kérni. Az adóhatóságnak a soron kívüli adómegállapítás szabályai szerint kell eljárni és az örököst, örökösöket megillető visszajáró összeg megállapításakor az átalányközteher kötelezettséget érvényesíteni kell.

49 Átalányközteher A 98% különadó törlése mellett az adóhatóság átalányközterhet állapít meg és ír elő az eredeti esedékesség napjára. Az átalányközteher mértéke a 2010-ben megszerzett különadó alapnál 40% 2011-ben megszerzett különadó alapnál 15% 2012-ben megszerzett különadó alapnál 20% 2013-ben megszerzett különadó alapnál 25% Ha a magánszemély kizárólag olyan bevételt szerzett, amely a jogszabályban meghatározott legkisebb mértéket nem haladja meg. Ha a jogviszony megszűnésére tekintettel a magánszemély kizárólag nem jogszabály alapján megszerzettnek minősülő bevételt szerzett, ez után a bevétel után az átalányközteher mértéke 75% (átalányközteher magasabb mértéke). Amennyiben a bevételnek van olyan része, amely jogszabály alapján megszerzettnek minősül, akkor arányosítani kell. A magasabb mértékű átalányközteher a különadó alapjának arra a hányadára alkalmazandó, amilyen arányt a nem jogszabály alapján megszerzettnek minősülő rész a teljes bevételben képviselt.

50 Példa az arányosításra
A magánszemély 2010-ben 100 millió forintot kapott jogviszonyának megszűnésére tekintettel. Jogszabály által megszerzettnek 20 millió, nem jogszabály által megszerzettnek 80 millió forint minősült, vagyis 80% a nem jogszabály szerinti összeg aránya. A magánszemély állami vezető volt, így a 2 millió forintot meghaladó rész, vagyis 98 millió forint volt a különadó alapja. A 98 millió forint 20%-a 19 millió 600 ezer forint viseli a 40%-os átalányközterhet, a 98 millió forint 80%-a, 78 millió 400 ezer forint pedig a 75%-os magasabb mértékű átalányközterhet. Ft 40%-a: Ft Ft 75%-a: Ft Összesen: Ft 98%-os különadó: Ft Visszajár: Ft

51 Az átalányközteher érvényesítésének jogkövetkezményei
A kifizetőt terhelő adókötelezettséget nem érinti az átalányközteher kötelezettségének megállapítása. Tekintettel arra, hogy az átalányközteher mértékének megállapítása során az idő múlása figyelembe lett véve, a magánszemély késdelemi kamatra nem jogosult. A magánszemély nyugdíjjal kapcsolatos jogosultságait (nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem, szolgálati idő) az átalányközteherrel megállapított kötelezettség nem érinti.

52 Adóhatósági eljárás Az adóhatóság a kérelem kézhezvételét, de legkorábban az új rendelkezés hatályba lépését követő 120 napon belül határozattal dönt. Lehetőség van arra is, hogy az adóhatóság a volt munkáltatótól, megszűnése esetén a jogutódjától adatszolgáltatást kérjen a jogviszony megszüntetésével és az erre tekintettel juttatott jövedelemmel kapcsolatos adatokról. Az új rendelkezéseket a hatályba lépésükkor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Amennyiben az adóhatóság a február 26-át követően, de még az új rendelkezések hatályba lépését megelőzően elutasító határozatot hozott, a határozatot a hatálybalépés napjával visszavontnak kell tekinteni és az új rendelkezések alapján kell az eljárást lefolytatni. Ha a magánszemély a 98%-os kötelezettségét a hatályba lépést megelőzően már csökkentette és a különbözetet visszaigényelte, akkor hivatalból kell az átalányközteher kötelezettséget megállapítani akkor is, ha ellenőrzéssel lezárt időszakot érint. Nem lehet ezt a szabályt alkalmazni akkor, ha a magánszemélynek eredetileg sem volt különadó fizetési kötelezettsége.

53 A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatban a hitelintézetek által visszafizetett összegek adókötelezettsége 2014. november 1-jével beiktatásra kerül a Szja tv. 7. §-ának (1a) bekezdése, amelynek értelmében a vonatkozó törvény vagy egyedi perek alapján a hitelintézetek által az adósok részére visszafizetett (jóváírt) összeget a jövedelemszámítás során nem kell figyelembe venni. Tekintettel arra, hogy az új bekezdés felvezető szövege úgy rendelkezik, hogy a magánszemély adókötelezettségét nem érinti az előzőek szerinti összeg, a korábbi években igénybe vett lakáscélú hitel adókedvezményét sem kell visszafizetniük.

54 Munkáltatói lakáscélú támogatással kapcsolatos egyes kérdések
Amennyiben a magánszemély adósként (adóstársként) nem szerepel a hitelszerződésben, akkor – függetlenül attól, hogy tulajdonos vagy haszonélvező – adómentes támogatásban nem részesíthető. A hitelszerződésben a házastársak adóstársak, de a kérdéses ingatlan tulajdonosaként csak az egyikük van bejegyezve. Ilyen esetben akkor adható adómentesen támogatás a tulajdoni lapon nem szereplő adósnak, ha a kérdéses ingatlan háztartási közszerzeménynek minősül. Amennyiben az ingatlan az ingatlannyilvántartásban szereplő különvagyona, nem kaphat adómentes támogatást a másik fél. Amennyiben a magánszemély a lakáscélú devizában felvett hitelét kiváltó kölcsönt vett fel, és annak van olyan része is, amely szabadfelhasználású, adómentes támogatás adható ilyen esetben is akkor, ha a hitelt kiváltó rész egyértelműen elkülöníthető.

55 Munkáltatói lakáscélú támogatással kapcsolatos egyes kérdések (folytatás)
Az Szja tv. 1. számú mellékletének év eleji módosítása lehetővé tette, hogy a pénzügyi vállalkozások által folyósított lakáscélú hitel törlesztésére is nyújtson adómentes támogatást a munkáltató. Ez a lehetőség azonban nem jelenti azt, hogy a pénzügyi vállalkozások bonyolíthassák közvetlenül a munkáltatói támogatást, igénybe kell venniük hitelintézetet vagy államkincstárt.

56 KATA és KIVA

57 KATA választása től Csak akkor nem választható a KATA alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből” bevételt szerzett Tehát lehet bevétele: 66.22 számú Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységből 66.29 számú Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenységből Bejelentkezés nyomtatványai: T201 - Egyéni cég, KKT., Bt. T101 - aki nem szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, pl.: egyéni ügyvéd T101E - egyéni vállalkozók

58 Fontosabb KATA változások 2014-től
Pontosították a főállású kisadózó fogalmát Nem főállású, akinek több jogviszonyból van együtt legalább heti 36 órás munkaviszonya Nem főállású, aki máshol főfoglalkozású egyéni, vagy társas vállalkozó, vagy máshol főállású kisadózó. Kata-plusz: saját döntés alapján a főállású esetén választható magasabb összegű tételes adó  ,- Ft, mely havi ,- Ft ellátási alapot eredményez. Előtársasági időszak alatt is lehet KATA alany Nem kell az előtársasági szabályokat alkalmazni Nem kell bevételi nyilvántartást vezetni, ha a bizonylat megőrzéssel is megállapítható a bevétel megszerzésének időpontja. Adótartozást nettó módon veszik figyelembe Adóalanynak nem minősülő személytől (magánszemély kivételével) kapott évi 1 M Ft-ot meghaladó bevételről is adatszolgáltatás van (tehát ha külfölditől szerzi a bevételt). Munkaviszonytól elhatárolás: a) a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette; b) a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személytől szerezte; c) a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan; d) a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll; e) a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére; f) a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg.

59 KATA Ha a katás egyéni vállalkozó 75 ezer forint tételes adót vállalt, és a tevékenységét a hónap egészében szünetelteti, akkor a tételes adót nem kell megfizetnie. A III. negyedévtől az adótartozás vizsgálatánál nem veszik figyelembe az önkormányzat által kimutatott, a behajthatatlanság címén törölt és a letéti számlán lévő tartozást. Ha a katás egyéni vállalkozó adóalanyisága hónap közben szűnik meg, akkor kisadózóként a hónap egészére meg kell fizetnie a tételes adót, továbbá a megszűnéstől a Tbj. szerint kell a járulékkötelezettséget teljesíteni.

60 KIVA 2013. 04. 21-től Év közben is be lehet lépni a KIVA-ba
A KIVA adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (1xT203KV), elektronikus úton lehet megtenni, melyet 30 napos jogvesztő határidőn belül vissza lehet vonni. A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődik. Év közbeni belépés esetén nincs a Tao vonatkozásában soron kívüli bevallási kötelezettség! Az adóalap számításánál a Tbj. szerinti járulékalapot képező jövedelemnél csökkentő tétel a kedvezményezett foglalkoztatottnál: Akinél 27 %-os szocho kedvezmény van ott 100e Ft FEOR 9-es, 25 év alatti, 55 év feletti esetén 50e Ft Részmunkaidősöknél időarányosan!

61 KIVA től Pénzforgalmi szemléletű eredményt módosító tételek: Tao szerinti écs továbbvitele – a számított nyilvántartási érték 10 év alatt egyenlő részletekben, vagy kivezetéskor a maradék (csökkentő tétel). Készlet továbbvitele – első KIVA-s évben ha a zárókészlet alacsonyabb, mint a nyitókészlet, akkor a különbözet csökkentő tétel. A KIVA adóalanyiság időszakát megelőző időszakra vonatkozó és a KIVA adóalanyiság időszaka alatt visszatérített adó csökkentő tétel KIVA-ból Tao-ba: a KIVA adóalanyiság megszűnés évében a pénzforgalmi eredményt módosító tételek: A KIVA-s időszakra vonatkozó, be nem folyt bevétel időbelileg elhatárolt összege (növelő tétel) A KIVA adóalanyiság időszaka alatt teljesített, időbelileg elhatárolt pénzeszköz kifizetést, amely nem a KIVA-s időszakra vonatkozik (növelő tétel) A KIVA adóalanyiság időszaka alatt beszerzett, kifizetett év végén kimutatott készlet érték (növelő tétel) A KIVA adóalanyiság időszaka alatt befolyt bevétel elhatárolt összege, amely nem a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozik (csökkentő tétel) A KIVA adóalanyiság időszakára vonatkozó, időbelileg elhatárolt, ki nem fizetett költség, ráfordítás összege (csökkentő tétel)

62 Fontosabb KIVA változások 2014-től
Évközi bejelentkezés esetén a feltételként megjelölt 500 M Ft-os mérlegfőösszeget időarányosan, várhatóan kell megállapítani. Többi feltétel nem változott Pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti: A KIVA tv. alapján megfizetett adó visszatérítése! A KIVA alapjának a számításánál figyelmen kívül kell hagyni a KIVA előtt teljesített pótbefizetés KIVA időszakban történő visszafizetését. Már a 2013-as évre is lehetett alkalmazni!

63 Társadalombiztosítással kapcsolatos változások

64 Munkahelyvédelmi akcióterv

65 Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye
Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi forint után 14,5 %-os adókedvezményt érvényesíthet. FEOR 9-es Törthónapra is érvényesíthető

66 25 év alattiak és 55 év felettiek foglalkoztatásának támogatása
Nem változik Azt, aki olyan 25 év alatti pályakezdőt foglalkoztat, aki nem rendelkezik 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal (erről 15 napnál nem régebbi igazolás kell), a havi munkabér, de legfeljebb havi forint után 27 %-os adókedvezmény illet meg a foglalkoztatás első 2 évében. Ha a 25 év alatti pályakezdő rendelkezik 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal, vagy ha 55 év feletti foglalkoztatottról van szó, akkor a foglalkoztató a havi munkabér, de legfeljebb havi forint után 14,5 %-os adókedvezményt vehet igénybe. Több munkáltató egyszerre és egymás után alkalmazhatja. Példákat

67 Tartósan álláskeresők kedvezménye
Tartósan álláskereső: akit a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon (275 nap) belül legalább 6 hónapig (183 nap) álláskeresőként tartották nyilván. A hónapok számításánál a közfoglalkoztatás idejét figyelmen kívül kell hagyni! NFSZ (már nem ÁFSZ) igazolás kell. A 2013-tól létesített munkaviszonyra lehetett első ízben alkalmazni. A foglalkoztató az első két évben a havi munkabér, de legfeljebb forint után 27 %-os adókedvezményt, a harmadik évben pedig ugyancsak legfeljebb forint után, 14,5 %-os adókedvezményt vehet igénybe. Amennyiben a kedvezménnyel érintett 3 éven belül a munkáltató személyében változás történik, a fennmaradó részt az új munkáltatói is érvényesítheti!

68 Gyed, gyes, gyet után, ill. gyed, gyes, gyet mellett munkába visszatérők foglalkoztatása
A foglalkoztató az első 2 évében a havi munkabér, de legfeljebb havi forint után 27 % szocho adókedvezmény, a foglalkoztatás 3. évében pedig, 14,5 % szocho adókedvezményt vehet igénybe. Ha az ellátások után jön vissza dolgozni, akkor max 45 hónapig jár a kedvezmény, melyet az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő hónaptól kell számítani. Az ellátások megszűnéséről, vagy folyósításáról igazolást szükséges. 2014-től (GYED extra keretében) a 3 vagy több gyermeket nevelő szülő foglalkoztatása esetén 3 ! + 2 év (69 hónapon belül)

69 Mi a Gyed-extra? Ellátások halmozódhatnak:
Újabb gyermek születése esetén a meglévő ellátás megmarad, miközben az újszülött esetén tgyás kerül folyósításra. Mehet együtt (két, vagy több gyermek esetén): Tgyás – Gyed – Gyet – Táppénz - Baleseti táppénz Ikergyermek esetén a gyed 3 éves korig jár, ha az ikrek idén születtek. Gyed mellett lehetséges a munkavégzés, de csak a gyermek 1 éves kora után, akkor is, ha a gyermek bölcsiben, családi napköziben van, vagy házi gyermekfelügyelő vigyáz rá. Nincs óraszám megkötés. Felsőoktatásban tanulók gyermekgondozási díja: Gyermek születése előtt államilag elismert felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton, magyar nyelvű képzésben legalább 2 aktív félévvel rendelkezik Gyermekét saját háztartásban neveli Anya magyar, vagy EGT állampolgár és rendelkezik bejelentett mo-i lakóhellyel. Egyébként nem lenne jogosult Gyed-re

70 A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye
A kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb forint 27 % szocho kedvezmény a foglalkoztatás első két évében, 14,5 % szocho kedvezmény a foglalkoztatás harmadik évében A tényleges munkavégzés helye a szabad vállalkozási zóna területén belül található. A létszám megtartása feltétel! A kedvezményezett új munkavállalót nem kapcsolt vállalkozástól veszik át és legalább 6 hónapja bejelentett lakóhelye van a szabad vállalkozási zóna területén től már nem kötelező a nagy értékű beruházás! Nincs adókedvezmény, akire a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból állami támogatást kap a munkáltató 2014-től 20 km-es körzeten belüli állandó lakcím esetén is jár a kedvezmény!

71 Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény
Doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató - vállalkozásként működő kutatóhely, Szocho kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb forint 27 %-a. 2014-től a doktori képzésben részt vevő hallgatónál, vagy doktorjelöltnél is érvényesíthető, de legfeljebb havi Ft-os jövedelem 14,5 %-a a szocho kedvezmény.

72 Késve kifizetett jövedelem
A szocho megállapításánál ha egy megszűnt jogviszonyra tekintettel (pénzügyi nehézség miatt) késve történik meg a jövedelem kifizetése: akkor a kifizetéskor úgy kell adóztatni, mintha az a jogviszony megszűnésekor kifizetésre került volna. (tehát a jogviszony megszűnésekor érvényes szabályok szerint – de nem írják elő az önellenőrzést)

73 EVA-s egyéni vállalkozó
Szocho alapja az EVA alap 4 %-s amennyiben: legalább heti 36 órás jogviszonyban áll, közép vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, ÚJ! a társas vállalkozásában a minimum járulékalap után a szocho-t megfizetik. Év közben történő megszűnés esetén a megszűnés hónapjában (amennyiben az törthónap) az adóalapot a megszűnés hónapjára vonatkozóan napi arányosítással kell megállapítani.

74 Egyéb 2014-es változások Megszűnt 2014. 01. 01-től:
START kedvezmények Munkabérek nettó értékének megőrzését célzó kedvezmények (Karrier-híd program kedvezménye) A hallgatói munkaszerződéssel a szakmai gyakorlat vagy képzés keretében foglalkoztatott nappali tagozatos hallgató után nincs 27 % szocho – nem minősül biztosítottnak! Egészségügyi szolgáltatási járulék 6.810,- Ft/hó (227,- Ft/nap) lesz NAV hivatalból törli a kötelezettséget, amennyiben tudomására jut a külföldön tartózkodás, vagy a kötelezett halála. A kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozónak nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni amennyiben: keresőképtelen, gyermekgondozási segélyben részesül, fogvatartott, állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel, ügyvédi tevékenysége, közjegyzői vagy szabadalmi ügyvivői kamarai tagsága szünetel, egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel, foglalkoztatása a munkaviszonyában vagy egyidejűleg fennálló több munkaviszonyában együttesen eléri a heti 36 órát. Karrier Híd program kedvezmény még benne van a törvényben, de a kedvezményre szolgáló hatósági bizonyítványt október 31-éig benyújtott kérelem alapján állítják ki. A hatósági bizonyítvány a kiállításának napjától a kiállításának hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napjáig érvényes. Így már nehéz igénybe venni a 13,5 %-os kedvezményt.

75 Egészségügyi hozzájárulás
től új 6 %-os mértékű EHO a 16 %-os Szja mellett Kamatjövedelmeket: bankbetétre, takarékbetétre fizetett kamat és egyéb hozam; a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból (például kötvény), kollektív befektetési értékpapírból származó kamat, és más jövedelem; nyereménybetétkönyv tárgynyereménye (tárgynyeremény, értékpapír adóalapja a szokásos piaci érték 1,19-szerese); a biztosítói teljesítésből a befizetett díjat meghaladó összeg azzal, hogy nem minősül befizetett díjnak a kockázati biztosítás díja; a szövetkezet tagja által a szövetkezetnek nyújtott tagi kölcsön kamatának azon része, amely a jegybanki alapkamatot 5%-kal meghaladja; a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagját (kedvezményezettjét, örökösét) a tag munkaviszonyának a feltételes jogszerzési időtartam lejárta előtti megszűnése miatt megillető összegből a tag által befizetett hozzájárulás-kiegészítés összegét meghaladó rész.

76 Nem kell a 6 %-os EHO-t megfizetni
A 0 % Szja-s kamatjövedelem; Az EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben megállapított, vagy az ilyen értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, (forintban jegyzett magyar állampapírok kamata); Az olyan kollektív befektetési értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben, vagy a kollektív befektetési értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, amelyek befektetési alapok legalább 80%-ban magyar állampapírokat tartanak a portfóliójukban; TBSZ számla, melyet től nyitottak és 3 éven túl szüntetik meg

77 Áfa változások

78 Határozott időre szóló elszámolásos ügyletek (58. § (1) és új (1a) bek
Jelenleg: részletfizetés vagy határozott időre szóló elszámolás esetén a teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége (fizetési határidő). VÁLTOZÁS csak től: Ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja! Marad a teljesítés időpontja, mint fizetési határidő: Amennyiben az új Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített termékértékesítésről (pl.: víz-, gáz-, villany szolgáltatás), nyújtott szolgáltatásról (pl.: távhőszolgáltatás), telekommunikációs szolgáltatásról határozott időre történő elszámolásban állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg. Telekommunikációs szolgáltatató által, a telekommunikációs hálózaton keresztül nyújtott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amennyiben ezekre az eredeti telekommunikációs szolgáltatás elszámolási időszak részeként kerül sor. (pl.: telefonon vásárolt parkolás)

79 Adó alapjának utólagos csökkenése (újra szabályozva a 77-78. §)
ÚJ előírás a (4) bek., mint közvetett pénzvisszatérítés 3 oldalú ügylet! Adóalap csökkentésre jogosító ügylet: az adóalany az üzletpolitikájában részletesen rögzített feltételek szerint vásárlásösztönzési célból pénzt térít vissza olyan adóalany vagy nem adóalany részére, aki (amely) azt a terméket/szolgáltatást, amelynek beszerzése, igénybevétele pénzvisszatérítésre jogosít, nem közvetlenül tőle szerezte be, vette igénybe. A pénzt visszatérítő adóalany utólag csökkentheti azon termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása adóalapját, amelyre vonatkozóan a pénzt visszatéríti. További feltételek: a pénzvisszatérítésre jogosító ügylet belföldi legyen és a visszatérítendő összeg alacsonyabb legyen, mint a pénzvisszatérítésre jogosító ügyletben lévő mennyiség (pl. darabszám) szorozva az adóalap csökkentésre jogosító eredeti ügyletben lévő legalacsonyabb bruttó egységárral, a pénzt visszatérítő rendelkezzen a pénzvisszatérítésre jogosító ügyletet igazoló számla másolati példányával, mely igazolja, hogy az ügylet belföldi, illetve rendelkezzen az üzletpolitikában rögzített összeg megtérítésének (kp, vagy átutalás) bizonylatával, mely tartalmazza a pénzvisszatérítésre jogosult nevét, címét, adóalany esetén az adószámát, és az adólevonási jogára vonatkozó tájékoztatás az adott ügylet vonatkozásában.

80 Példa a közvetett pénzvisszatérítésre
A gyártó/nagyker (havi bevalló) egy promóció keretében meghirdeti, hogy bárki, aki a kiskereskedőknél vásárol egyszerre 4 db-ot az általa gyártott/forgalmazott prémium kategóriás gumiabroncsot, annak ,- Ft-ot utólag visszatérít. Ennek feltétele, hogy a kiskereskedőnél történő vásárlásról szóló számla másolatát beküldje. Gyártó/nagyker a prémium kategóriás gumiabroncsokat a kiskereskedők részére legalacsonyabb áron darabonként bruttó ,- Ft-ért adja el. Egy vevő március 10-én vásárol egyszerre 4 db prémium kategóriás nyári gumiabroncsot, összesen ,- Ft értékben. A vásárlásról (nevére és címére) szóló számla másolatát a vevő beküldte március 25-én a gyártó/nagyker részére. Ez alapján április 15-én megtörténik a visszafizetés. Elszámolás: Pénzvisszatérítésre jogosító ügylet mennyisége: 4 db, melynek figyelembe vételével (4 x ) ,- Ft-nál alacsonyabb összegű lehet a visszatérítés. A gyártó/nagyker visszatéríti a ,- Ft-ot bizonylat alapján. A gyártó/nagyker az áprilisi bevallásban (pénzvisszatérítés hónapjában) az adóalap csökkentésre jogosító ügyletre vonatkozóan ,- Ft-tal csökkentheti az adóalapját, mely 4.252,- Ft fizetendő áfa csökkenését eredményezi. Amennyiben a vevő adóalany (havi bevalló) a pénzvisszatérítésről szóló bizonylaton a neve és címe mellett szerepeljen az adószáma is, mivel ez alapján 4.252,- Ft összegű levonható áfa-t csökkentő tétele keletkezik április hónapra (pénzvisszatérítés hónapjára) vonatkozóan.

81 Fizetendő és levonható áfa összegének utólagos korrekciója
2014-től jogalkalmazás segítése érdekében, egy helyre gyűjtötték, a XI. fejezetbe a levonható és fizetendő adó utólagos korrekciójára vonatkozó szabályokat. 153/B. § -153/D. §-ig. Új elemek: A közvetett pénzvisszafizetés esete; Egyértelmű jogalkalmazás miatt rögzítve, hogy amennyiben történt számlakibocsátás (ezzel áfa köt. is), de utólag a számlakibocsátó bizonyítja a teljesítés hiányát, akkor az érvénytelenítő bizonylat alapján a fizetendő adó utólagos csökkentését önellenőrzéssel kell bevallani és nem az érvénytelenítés időszakában!

82 Termékexport (98. § új (5) bek.)
Termékexport adómentességének feltétele – többek között – termék Közösség területéről való elhagyásának tényét, amelynek az értékesítés teljesítésekor, de legfeljebb a teljesítés napját követő 90 napon belül kell megtörténnie, a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja. Amennyiben ez nem igazolható, akkor az értékesítés során nincs áfa mentesség (tehát áfa-t kell áthárítani, akár visszamenőleg is, melyet 2013-ig még utólag sem lehet elhagyni). Azonban 2014-től, ha a termék az értékesítés teljesítését követő 360 napon belül elhagyja a Közösség területét, és ezt a tényt a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja, az adóalany jogosult az ezen termékértékesítését terhelő fizetendő adóval megegyező összegben csökkenteni a fizetendő adóját. A fizetendő adó csökkentésének feltétele az ügylet teljesítését tanúsító számla megfelelő módosítása. A fizetendő adó utólagos csökkenésének elszámolása leghamarabb abban az adó-megállapítási időszakban lehetséges, amelyben a kiléptető hatóság igazolása és a módosító számla a jogosult rendelkezésére áll.

83 Áfa levonási tilalmak (124. §)
Személygépkocsinál megmaradt, kivéve től a halottszállító szgk. esetében. Tárgyi eszközökhöz kapcsolódó korrekció kiterjesztése ( §) A 60/240 hónapos figyelési időszak 2014-től alkalmazandó az ingó-, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén is, mely a előtt beszerzett vagyoni értékű jogok esetén választható, de a nyilvántartásaiban ezt rögzíteni kell. Új előírás: a tárgyi eszköz átadása apport, jogutódlás, üzletágátadás esetén a 60/240 hónapos figyelési időszakot az átvevő részéről időarányosan tovább kell vinni. Az átvétel évében az átvevőnek úgy kell tekinteni, mintha egész évben használta volna, de csak időarányosan kell a számítást elvégezni.

84 Fordított adózás (142. § (1) bek. i) és (8)bek.)
A 6/A. sz. mellékletben felsorolt mg-i termények esetén FAD marad év végéig ( helyett) Nyugta (173.§ .) Amennyiben a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosít (pl. koncertjegy, színházjegy, stb.), akkor a nyugta kibocsátásának a kelte helyett elegendő azon feltüntetni azt az időpontot vagy időszakot, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető! 2014. július 1-től lehetőség van elektronikusan is kibocsátani a nyugtát (pl. Interneten vásárolt mozijegy, belépőjegy, stb.) A nyugta kibocsátásának időpontjától a nyugta megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosítani kell a nyugta eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát.

85 Egyszerűsített adattartalmú számla
2014-től lehetőség van az Áfa tv. területi hatályán kívüli ügyletekről is kiállítani, tehát a „fordított adózás” hatálya alá eső ügyeletek esetén is. Max 100 €-os ellenértékű számla (25 e Ft)

86 Élő- és félsertés 5 %-os áfa-ja
3. sz. melléklet I. rész es pontok től 27 %-ról 5 %-ra csökken az áfa mértéke Cél: Áfa csalások visszaszorítása Likviditás növelése a belföldi beszerzés vonatkozásában

87 Reklámadó

88 Reklámadó módosított 2014. évi XXII
Reklámadó módosított évi XXII. Törvény NAV 66-os információs füzet! től hatályos Reklám közzétevője esetén Még akkor is, ha saját magamat reklámozom! Nyilatkozattételi kötelezettség: az adókötelezettségek teljesítéséről, vagy az adókötelezettségek nem terhelik. Adóalap: Adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevétel Saját célú reklám esetén a reklám közzétételével kapcsolatban felmerült közvetlen költség (a le nem vonható áfa is!) Kapcsolt vállalkozásokét összeadni

89 Reklámadó Reklám közzétevője esetén Adó mértéke sávosan progresszív:
az adóalap 0,5 milliárd forintot meg nem haladó része után 0%, az adóalap 0,5 milliárd forintot meghaladó, de 5 milliárd forintot meg nem haladó része után 1%, az adóalap 5 milliárd forintot meghaladó, de 10 milliárd forintot meg nem haladó része után 10%, az adóalap 10 milliárd forintot meghaladó, de 15 milliárd forintot meg nem haladó része után 20%, az adóalap 15 milliárd forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 30%, az adóalap 20 milliárd forintot meghaladó része után 40%. Adóelőleg a évi adatok alapján 1494-es nyomtatványon ig kellett bevallani! Befizetni 2 részletben (139/365-öd részt) ig és ig Adóelőleg kiegészítés december 20-ig (bevallás + befizetés) Éves adóbevallás május 31-ig Nullás bevallásokat nem kell!

90 Reklámadó Reklám megrendelője esetén! Amennyiben a reklám közzétevője
nem ad nyilatkozatot, vagy elévülési időn belül azt nem pótolja, az adókötelezettség a megrendelőt terheli! Adókötelezettség: A havi nyilatkozat nélküli reklám költség 2,5 M Ft feletti része az adóalap. Adómérték 20 % Bevallás: tárgyhónapot követő hónap 20-a (első ízben szept. 20 (22.)) Nyomtatvány: 1494-es Csak a ét követően kötött szerződések esetén! TAO kötelezettség: Nyilatkozat nélküli reklámozási költség AEE növelő (a teljes összeg) !!!

91 Adózás rendje

92 Adószám felfüggesztése után
Adószám felfüggesztése 180 napra megmaradt. Azonban ha a felfüggesztés ideje alatt a felfüggesztésre okot adó körülményeknek nem orvosolja (bevallás, befizetés, stb.) akkor egyből törlik az adószámot (törlési eljárás megindítása helyett).

93 Esedékesség előtti önellenőrzés
Amennyiben a bevallást benyújtására az esedékesség előtt került sor 2014-től lehetőség nyílik ezt is önellenőrizni Nem kell megvárni az esedékesség időpontját.

94 Elektronikus eljárások
től a folyamatban lévő ügyekben is jogosult az ellenőr megismerni az adatfeldolgozó szoftvereket (pl. a könyvelő programokat) az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében; az adatfeldolgozó szoftverek (pl.: könyvelő programok) vizsgálatával lefolytatni az ellenőrzést. től a megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető (ügyfélkapus tárhelyen keresztül). től az elektronikus irat kézbesítésének a napja a tárhelyre küldött levél megnyitása.

95 Feltételes adómegállapítás
Kizárólag az adózó adókötelezettségének, vagy annak hiányának megállapítására kerülhet sor! Tehát a még nem létező adózók adókötelezettsége vonatkozásában nem lehet feltételes adómegállapítást kérni, de biztosítják az előzetes konzultáció lehetőségét (100 e Ft-ért cserébe) a befektetők számára, hogy a jövőben megalapítandó adózó esetében tisztázzák esetleges kérdéseket. Egyfokú lesz az eljárás, tehát csak bírósági felülvizsgálatra van lehetőség Ügyintézési határidő Alap: 60 napról 75 napra (+ 60 nappal hosszabbítható) Sürgősségi eljárásban: 30 napról 45 napra (+ 30 nappal hosszabbítható) Ügyintézés díja (most már nem az ügylet értéke határozza meg) Alap esetben: 5 M Ft; Sürgős esetben: (felár + 3 M Ft) 8 M Ft; Tartós feltételes adómegállapítás: 8 M Ft; Tartós feltételes adómegállapítás sürgősen: (felár + 3 M Ft) 11 M Ft;

96 Ellenőrzés Iratanyag 60 napon túl is külön engedély nélkül, az eljárás befejezéséig az adóhatóságnál maradhat. Adóregisztrációs eljárásba az egyszemélyes gazdasági társaságok is beletartoznak (KOCKERD is).

97 Illeték

98 2013-as évközi módosítás (04.21-től)
Mentes az öröklési és ajándékozási illeték alól: lakás-előtakarékossági szerződés alapján történő vagyonszerzés Új eljárási illetékmentesség: az építésügyi hatóság által a használatbavétel tudomásulvételről kiállított hatósági bizonyítvány

99 Illetékmentességek 2014. 01. 01-től ajándékozási illetékmentességek:
az egyenes ági rokonok mellett a házastárs vagyonszerzése is értékhatártól függetlenül (öröklés és visszterhes is !!!) a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés, az osztalékra vonatkozó követelés elengedése, a csődegyezség keretében, valamint a felszámolási eljárásban a követelés elengedése, feltéve, ha a követelés jogosultja nem a csődeljárás, felszámolási eljárás alá vont gazdálkodó szervezet tagja től a termőföld-szerzés mentesül a visszterhes vagyonátruházási illeték alól, ha a vagyonszerző a saját művelést legkésőbb a birtokba adástól számított 1 éven belül megkezdi (korábban nem volt időbeli megkötés).

100 Telekszerzéshez kapcsolódó illetékmentességek
Telek szerzés esetén illeték felfüggesztés majd törlés, amennyiben 4 éven belül beépítésre kerül! 2014-től törlésre kerül a felfüggesztett illeték: ha a jogerős használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány nem a telek eredeti (illeték felfüggesztéssel érintett) megszerzőjének, hanem a vele együtt a tulajdonjogot és - vagyoni értékű jog szerzése esetén - a vagyoni értékű jogot egyidejűleg megszerzők egyike nevére szól. Amennyiben a felfüggesztett illeték törlésének van helye, a lakóház felépítésére nyitva álló 4 éves határidő azonban január 1-jéig még nem telt el és a vagyonszerző az illetéket már megfizette, akkor annak visszatérítését január 1-jétől kezdődően kérheti az állami adóhatóságtól! Amennyiben az örökös illetékfelfüggesztéssel érintett telket örököl, nem köteles a 4 éven belüli beépítésre, viszont ebben az esetben köteles az eredeti illeték megfizetésére.

101 Eljárási illetékek 2014-től
Közigazgatási hatósági eljárásban illetékmentes a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti, a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjoga megszerzésének, valamint a földhasználati szerződésnek a mezőgazdasági igazgatási szerv általi hatósági jóváhagyására irányuló eljárás, továbbá a földhasználati nyilvántartási eljárás. Bírósági eljárás során illetékmentes a polgári ügyekben az eljárást megindító beadvány idézés kibocsátása - nemperes eljárás esetén érdemi vizsgálat, cégbírósági eljárás esetén hiánypótlási eljárás lefolytatása - nélküli elutasításáról rendelkező döntés elleni fellebbezés. től ha Zrt  Nyrt: speciális 500 e Ft-os változásbejegyzési illetékkötelezettség keletkezik (de ebben benn van az egyidejűleg bejelentett más változás illetéke is).

102 Egyéb illeték változások
Ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban szerzett vagyoni betét 2014-től mindegy, hogy mi a főtevékenység, az ilyen társaságban szerzett üzletrész visszterhes vagyonátruházási illeték hatálya alá tartozik. 35 év felettiek is kérhetnek az első lakásszerzéshez kapcsolódóan 12 havi pótlékmentes részletfizetést. Szállás időben megosztott használati joga is vagyoni értékű jog lett (Time share szerződések) Így ennek átruházása illetékköteles.

103 Helyi adó

104 Helyi iparűzési adó KATA alany a tételes adó választását kötelező bejelenteni: alanyiság kezdő napját követő 15 napon belül, vagy az adóév január 15-ig. KATA alany tételes adó esetén is köteles bevallást benyújtani, amennyiben: az önk. rendelete szerinti kedvezményt kíván érvényesíteni, megfizetett e-útdíjat szeretné beszámítani, foglalkoztatás növelés miatti 1M Ft/fő adóalap mentességet szeretne érvényesíteni. 2013-ra visszamenőlegesen a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tgk-val rendelkező által megfizetett e-útdíj 7,5 %-a a fizetendő IPA-ból levonható Mobilszolgáltatók (árbevétel legalább 75 %-a vezeték nélküli távközlési tevékenységből áll) esetén az IPA alap 20 %-át köteles a székhely és a fizikai telephelyek között, személyi jellegű ráfordításaik arányában, eszközértékarányosan, vagy a kettő elemeit vegyítő komplex megosztási módszerrel. A maradék 80 %-ot továbbra is előfizetők számlázási címe szerinti települések között kell megosztani.

105 Helyi adókkal kapcsolatos egyéb változások
Telekadó mentesség jár a: belterületen fekvő, az ingatlannyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, max. 1 hektáros földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja; az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

106 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Szekeresné Dekkert Lívia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések