Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adótörvények: 2014. Szekeresné Dekkert Lívia. Társasági adó 2014. 12. 11.2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adótörvények: 2014. Szekeresné Dekkert Lívia. Társasági adó 2014. 12. 11.2."— Előadás másolata:

1 Adótörvények: 2014. Szekeresné Dekkert Lívia

2 Társasági adó 2014. 12. 11.2

3 Fogalmak [Tao. 4.§]  Adomány: hatályát veszti az SZJA törvényre való hivatkozás  Bejelentett részesedés − A megszerzett részesedés mértéke 30 százalék helyett legalább 10 százalék, − a bejelentési határidő a szerzést követő 75 napon belül (60 nap helyett)  Ingatlannal rendelkező társaság A beszámolóban kimutatott eszközök mérleg fordulónapi könyv szerinti értékének együttes összegéből a belföldön fekvő ingatlan értéke több mint 75 százalék  Telephely a külföldi személyt telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni az ingatlan apportálása és értékesítése esetén is 3 2014. 12. 11.

4 Fogalmak [Tao. 4.§]  Termőföld a mező- és erdőgazdasági földek forgalmazásáról szóló törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld  Termőföldből átminősített ingatlan az ingatlanok közül csak a külterületi ingatlanokra vonatkozik  Az építkezés befejezésének napja a használatbavételi, fennmaradási engedély jogerőre emelkedésének napja, a használatbavétel tudomásulvételének napja 4 2014. 12. 11.

5 Adózás előtti eredményt csökkentő új tétel a kutatás-fejlesztés közvetlen önköltségénél [Tao. 7.§ (1) w)]  Az adózó választása szerint az adózás előtti eredményét csökkentheti  A Tao. tv. hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozásának a saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen önköltségére tekintettel  A Tao. tv. 7. § (1) t) pontja szerint megállapított, de (a kapcsolt) választása szerint nem érvényesített összeggel (kivéve a kutatóintézettel közösen végzett kutatások) azzal, hogy az adózó vonatkozásában is vizsgálni kell a bevételszerző tevékenységhez kapcsolódást  A Tao. tv. 7. § (21) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén alkalmazhatók 5 2014. 12. 11.

6 A Tao. 7. § (1) w) pontjában foglaltak alkalmazási feltételei [Tao. 7. § (21)]  Az adózó rendelkezik a bevallás benyújtásáig a kapcsolt vállalkozása írásos nyilatkozatával, amely tartalmazza  a kapcsolt vállalkozás kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen önköltségét, valamint  az összegre tekintettel az adózó(k) által érvényesíthető összeget  A nyilatkozatban meghatározott összeg nem haladhatja meg a kiállító által a Tao. tv. 7. § (1) t) pontja alapján érvényesíthető összeget  A nyilatkozatban foglaltak teljesítésért az adózó és a kapcsolt vállalkozása egyetemlegesen felel  A nyilatkozatban szereplő adatokról a kiállító és a kedvezményezett a társasági adóbevallásában adatszolgáltatásra kötelezett 6 2014. 12. 11.

7 Kibővítés a kisvállalkozások beruházási adóalap kedvezményénél [Tao. 7. § (1) zs) és (11) b)]  Az adózás előtti eredmény csökkentésének lehetősége kibővül a korábban még használatba nem vett szoftvertermékek felhasználási jogának bekerülési értékével  Az alkalmazás feltételei változatlanok 7 2014. 12. 11.

8 Új tétel egyes önellenőrzések elszámolásánál 2014-től [Tao. 8.§ (8)] 8 Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi - költség, ráfordítás növelés vagy - adóévi nettó árbevétel, bevétel - saját teljesítmény csökkenéseként elszámolt összeg Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi - bevétel növelés - aktivált teljesítmény érték növelés vagy - adóévi költség, ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg Növelő [8.§ (1) p)] Csökkentő [7.§ (1) u)] Adózás előtti eredményt A Tao. tv. 8. § (1) p) pontjának az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezését nem kötelező alkalmazni az adózó döntése alapján, ha  a nem jelentős összegű hibát a feltárás napját magában foglaló adóévről szóló bevallásában veszi figyelembe feltéve, hogy  a nem jelentős összegű hibával érintett adóévi adóalapja meghaladja a nem jelentős hiba összegét 2014. 12. 11.

9 Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet adóalap-megállapítása [Tao. 9. § (11)]  Az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület abban az adóévben, amelyben a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) szerint elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül, a társasági adó alapját a Tao. 9. § (1)-(10) bekezdésétől eltérően állapítja meg (lásd: dián lent)  Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek az a civil szervezet minősül, amelynek éves összes bevétele 60%-át eléri vagy meghaladja a gazdasági- vállalkozási tevékenységből származó bevétel 9 Adózás előtti eredmény - adózás előtti eredményt csökkentő tételek (7.§) + adózás előtti eredményt növelő tételek (8.§) Módosított adózás előtti eredmény Korrigálva a 16. § előírásaival (különös szabályok) Korrigálva a 18. § előírásaival (kapcsolt vállalkozások) Korrigálva a 28. § előírásaival (kettős adózás elkerülése) Korrigálva a VII. fejezet előírásaival (átmeneti és záró rendelkezések) Társasági adó alapja 2014. 12. 11.

10 Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű közhasznú non-profit gazdasági társaság [Tao. 13/A. § (7)]  A közhasznú jogállás megszűnésére előírt rendelkezéseket kell alkalmazni abban az adóévben, amelyben a közhasznú non-profit gazdasági társaság a Civil törvény szerint elsődlegesen gazdasági- vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül  A Tao. tv. 13/A § (2) c) pontja szerint az adózás előtti eredményt növeli az adómentesen képzett saját tőke összegével  A Tao. tv. 6. § (4) bekezdés szerint a 9. §-14. § alkalmazásának 2013. évben is feltétele, hogy a felsorolt szervezetek nem minősülnek elsődlegesen gazdasági- vállalkozási tevékenységű szervezetnek 10 2014. 12. 11.

11 SZIT-ekre vonatkozó szabályok módosulása [Tao. 15.]  A SZIT-eknek lehetőségük van arra, hogy 10%-ot meghaladó részesedéssel rendelkezzenek főtevékenységként épületépítési projekt szervezésével foglalkozó társaságban  Amennyiben 10%-ot meghaladó a fentiek szerinti részesedés, akkor annak értékesítése kapcsán képződő árfolyamnyereség, illetve nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetésének eredménye nem adómentes 11 2014. 12. 11.

12 Új szabály a veszteség-elhatárolás elszámolására beolvadás esetén [Tao. 17. § (7)]  A jogutód a beolvadónak a beolvadás adóévében keletkezett negatív adóalapjával első alkalommal a beolvadás napját magában foglaló adóévének adózás előtti eredményét csökkentheti  2013. adóévre az adózó választás esetén alkalmazhatja Ugyanakkor alkalmazandó számára a veszteségelhatárolásra és elszámolásra, az átalakulás esetére vonatkozó szabály (kettős korlát) 12 2014. 12. 11.

13 Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítása [Tao. 18. §]  Alkalmazni kell a szokásos piaci ár elvét tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése esetén is 13 2014. 12. 11.

14 Kis- és középvállalkozások adókedvezménye 2014-től [Tao. 22/A.§]  A hitelszerződés (pénzügyi lízing is) megkötése adóévének utolsó napján a kis- és középvállalkozás  Tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához  Pénzügyi intézménytől felvett hitel (hitelt kiváltó hitel)  Adóévben fizetett kamatai után adókedvezményre jogosult 14 Hitelszerződés időszakaAdókedvezmény mértéke 2001. január 01-től 2013. december 31-ig 40 százalék 2013. december 31. után*60 százalék  Az e jogcímen igénybe vehető kedvezmény adóévente legfeljebb 6 millió forint  Utoljára igénybe vehető az eredeti szerződés szerinti visszafizetés évében  Nem vehető figyelembe, ha az adott eszköz már nincs a vállalkozás nyilvántartásában * Csak a 2013.12.31 után kötött szerződések esetében. 2014. 12. 11.

15 Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye [Tao. 22/C. § ] 2013. 05. 19-től  A 2013-2014-es támogatási időszakban benyújtott, új sportfejlesztési programok támogatására vonatkozóan  Támogatás + kiegészítő sportfejlesztési támogatást is fizetni kell annak a sportági szakszövetségnek amelynek a sportágát támogatja, vagy a sport-köztestületnek 2014. 01. 01-től  A 22/C.§ (1) a) - d) pontja szerinti támogatásoknál − az országos szakszövetség részére vagy − a sportszervezetek (amatőr, hivatásos), illetve közhasznú alapítvány számára  Sport köztestület esetén − a támogatásban részesített számára 15 2014. 12. 11.

16 Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye-folytatás [Tao. 22/C. § ]  Amennyiben kiegészítő támogatás jogosultja nem maga a szakszövetség  Adatszolgáltatási kötelezettség 8 napon belül  A szponzori szerződés egy eredeti példányának megküldésével az országos sportági szakszövetség részére 16 2014. 12. 11.

17 Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye-folytatás [Tao. 22/C. § ]  Hivatásos sportszervezet esetén, amennyiben a támogatás célja tárgyi eszköz beruházás, vagy felújítás, akkor a számításánál az igazolások összértékére meghatározott mértéket a támogatási igazolások összértéke és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összevont értékére kell alkalmazni 17 2014. 12. 11.

18 Filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek támogatása [Tao. 22. § ] Az adózó döntése szerint a 2013. december 31-ét követően nyújtott támogatások esetén:  A kiállított igazolás alapján teljesített támogatás esetében a támogatás adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás naptári évét követő 6. naptári évben lezáruló adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe  Az adóalap megállapításakor a támogatás nem növeli az adózás előtti eredményt  A nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan itt is bevezetésre kerül a kiegészítő támogatás  A kiegészítő támogatást az arra jogosult szervezet számára a támogatás adóévében meg kell fizetni  A kiegészítő támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordításnak 18 2014. 12. 11.

19 Filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek támogatása [Tao. 22. §]  A kiegészítő támogatás összege a támogatási igazolásban meghatározott összeg 10/19%- os adókulccsal kiszámított értékének legalább 75 százaléka  A kiegészítő támogatás összegének megállapításánál 10 százalékos az adókulcs, ha 19 százalékos kulcs alkalmazására az adózó nem köteles  Amennyiben a kiegészítő támogatás összegének megállapítása 10 százalékos adókulccsal történik, de a pozitív adóalap meghaladja az 500 millió forintot, a kötelezett a támogatás legalább 7 százalékát a támogatás adóévét követő 90 napon belül kiegészítő támogatásként az arra jogosult szervezetnek megfizeti, amely: 19 FilmalkotásElőadó-művészeti szervezetek Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.Minisztérium vagy ----a támogatásban részesülő 2014. 12. 11.

20 A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások  Tao. tv. 3. számú melléklet B) rész 21. pont (elismert költség) Az éttermi szolgáltatás igénybevétele esetén a bankkártyával, hitelkártyával történő fizetésre tekintettel nyugta alapján elszámolt költség, ráfordítás, feltéve, hogy a szolgáltatás igénybevétele az SZJA-ról szóló törvény szerinti reprezentáció céljából történik (Egyéb dokumentáció, bankszámlakivonat) 20 2014. 12. 11.

21 Adóelőleg bevallásának és megfizetésének szabályai [Tao. 26. § ] Adóelőleg bevallás a KATA+KIVA megszűnését követően  60 napon belül adóelőleg bevallási kötelezettség  Előleg fizetése: negyedévente, a negyedév utolsó hónapjának 10-éig  Negyedéves előleg összege: a megszűnés adóévében elszámolt bevétel 1 %-a (12 havi működés esetén)  Vagy az évesített bevétel 1 %-a 21 2014. 12. 11.

22 Fejlesztési támogatások 2014. július 1-től Régió Kedvezmény mértéke 2014. június 30-ig Kedvezmény mértéke 2014. július 1-től Közép-Magyarország30%0% Budapest10%0% Közép-Dunántúl40%35% Nyugat-Dunántúl30%25% Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 50% A Közép-Magyarország régióban a kivételek közé tartozik pl.:  Cegléd, Érd, Gödöllő, Kiskunlacháza, Maglód, Szigetszentmiklós, Pécel, Ráckeve, Vác, Vecsés 35 %-os támogatási intenzitás.  Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár, Solymár 20 %-os támogatási intenzitás. 2014. 12. 11.22

23 Fejlesztési adókedvezmények 2014. július 1-től  Szűkül a jelenértéken 100 M Ft összegű beruházással elérhető kedvezmények köre. Ami maradt: – az élelmiszer higiéniához kapcsolódó beruházások, – a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó beruházások, – a film- és videó gyártáshoz kapcsolódó beruházások, – a részvények tőzsdei bevezetéséhez kapcsolódó, – az önálló környezetvédelmi beruházások.  Megszűnt 100 M Ft összegű beruházási kedvezmény: – a széles sávú internet szolgáltatáshoz kapcsolódó beruházásnál, – energiahatékonyságot szolgáló beruházásnál. 2014. 12. 11.23

24 Számlázó program bejelentése  Első határidő 2014. november 15-e!!!  Számlázó program (online is!) 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévőt.  A jövőben pedig 30 napon belül.  A használatból kivonást is be kell jelenteni  Tehát az okt. 1-15 között használatból kivontat is nov 15-én!!!  „SZAMLAZO” nevű nyomtatványon  Elektronikusan vagy papír alapon 2014. 12. 11.24

25 Számlázó program bejelentése  Milyen adatokat kell bejelenteni? – Saját fejlesztésű-e a program – Program neve, azonosítója – Program fejlesztő neve, adószáma – Értékesítő neve, adószáma – Program beszerzésének napja, programhasználat kezdetének napja – Programhasználat befejezésének napja (kijeletéskor) 2014. 12. 11.25

26 Személyi jövedelemadó Minimálbér 101.500,- / 118.000,- 2014. 12. 11.26

27 Családi kedvezmény, mint kombinált kedvezmény  Adóalap kedvezmény mellett járulékkedvezmény is lehet.  Maradt az eredeti összeg: – 1 és 2 gyermek esetén 62.500,- Ft/eltartott – 3 gyermektől 206.250,- Ft/eltartott  Elérhető adómegtakarítás 10.000,-/33.000,- eltartottanként.  Ha nincs elég szja alap, akkor a fel nem használt adómegtakarítás járulékkedvezményként figyelembe vehető!  Sorrend: 1.természetbeni egészségbiztosítási járulékra (4 %), 2.pénzbeli egészségbiztosítási járulékra (3 %), 3.nyugdíjjárulékra (10 %). 2014. 12. 11.27

28 Példa  Szülő, 3 kedvezményezett eltartottal, havi jövedelme 300.000,- Ft.  Hogyan veheti igénybe a családi kombinált kedvezményt?  Megoldás:  3 gyermekre az adóalap-kedvezmény 3 x 206.250,- = 618.750,- az erre eső adómegtakarítás 3 x 33.000 = 99.000,- Ft  Igénybe vehető adóalap-kedvezmény 300.000,-Ft, így a fizetendő szja 0,- Ft!  Igénybe NEM vett adóalap-kedvezmény 318.750,- Ft az erre eső adó 51.000,- Ft.  300.000 Ft-os jövedelem után fizetendő járulékok: – TEB 4 %12.000,- – PEB 3 % 9.000,- – Nyj 10 %30.000,- – Összesen: 51.000,- Ft  Fizetendő közteher a 1,5 %-os MEJ 4.500,- Ft munkaerőpiaci járulék összegben 2014. 12. 11.28

29 Családi kedvezmény, mint kombinált kedvezmény  A családi „kombinált” kedvezményt igénybe veheti a biztosított egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, társas vállalkozás tagja a – tényleges kivét, – átalányban megállapított jövedelem, – személyes közreműködés díjazása után veheti igénybe. 2014. 12. 11.29

30 Családi kedvezmény, mint kombinált kedvezmény érvényesítése  Nyilatkozat alapján veheti igénybe a munkavállaló  Amennyiben az adóelőleget a munkáltató állapítja meg, akkor a családi járulékkedvezmény megállapítására is kötelezett, kivéve, ha a munkavállaló kifejezetten NEM kéri a járulékkedvezményt!  Az egyéni vállalkozó havonta (és nem negyedévente) állapítja meg maga után a családi kombinált kedvezményt  Az őstermelő negyedévente állapítja meg maga után a családi kombinált kedvezményt  Megosztott felügyelet esetén az adóalap- és járulékkedvezményt is megosztva (50-50 %-ban) lehet érvényesíteni.  Bevallásban kötelező jelölni, hogy az eltartott melyik hónapokra vonatkozóan minősül kedvezményezett eltartottnak. 2014. 12. 11.30

31 „625 %-os” példa  Egyedülálló anyuka 2 gyermekét egyedül neveli, havi 118.000,- Ft-os jövedelemmel.  Így az éves jövedelem 1.416.000,- Ft.  Megbízási szerződés alapján az év során 484.000,- Ft megbízási díjból származó jövedelmet is szerzett.  Év közben a munkabérrel szemben igénybe vett kedvezmény: – Adóalap-kedvezményből marad még 125000-118000=7000/hó (erre eső adó: 1120,- Ft/hó – Figyelembe vett járulékkedvezmény: TEB-ből 1120,- Ft/hó vagyis éves szinten 13.440,-  Év végi bevallásban az éves jövedelem 1.900.000,- Ft, melyre az egész évre vonatkozó családi adóalap-kedvezmény összegét (2x62500)x12=1.500.000,- Ft-ot csökkenteni kell a családi járulékkedvezmény 625 %-val, tehát 13.440 x 625 % = 84.000,- Ft-tal.  Így az összevont adóalap adóját (1.500.000-84.000) 1.416.000,- Ft-tal lehet családi adóalap-kedvezményként csökkenteni. 2014. 12. 11.31

32 Újdonság: Nyugdíjbiztosítás  Magyar, vagy EGT tagállamban letelepedett üzleti biztosítóval kötött biztosítási szerződés  Legalább 10 éves szerződés  A biztosító teljesítése kizárólag a következő esetben lehet: biztosított személy halála, tb. nyugellátásra való jogosultság megszerzése, legalább 40 %-os egészség károsodás, a szerződéskori törvényes nyugdíjkorhatár elérése.  Keletkezett hozam kamatadó mentességet élvez  Befizetett összeg 20 %-a de max. évi 130 e Ft rendelkezés az adóról kedvezményként érvényesíthető Külföldi biztosítónál kötött nyugdíjbiztosítás esetén NAV által közzétett kibővített tartalmú igazolás szükséges (mivel a külföldi nem köteles adatszolgáltatásra a NAV felé).  Amennyiben a nyugdíjcél nem teljesül (nem történik nyugdíjszolgáltatás, átalakítják a szerződést), akkor a korábbi kedvezményeket 20 %-kal növelten kell visszafizetni 2014. 12. 11.32

33 Önkéntes pénztári kedvezmények  Önkéntes kölcsönös pénztárakba történő befizetés kedvezménye – Egyszerűsödés, mivel ha több típusba fizetünk, megszűnik a 100e, 120e, 130e, 150e-re vonatkozó adóról való rendelkezés korlátozása – Egységesen a befizetett összeg 20 %-a, max. évi 150.000,- Ft – Megmaradt a 24 hónapra lekötés és/vagy prevenciós szolg. ellenértékére vonatkozó + 10 %-os kedvezmény, de együtt is max 150 e Ft lehet. – Amennyiben csak egészség/önsegélyezőbe fizetünk, marad a régi korlátozás  NYESZ-R: maradt minden a régiben  Rendelkezés az adóról kedvezmények változásai: – Éves szinten max. 280.000,- Ft érvényesíthető összességében! 2014. 12. 11.33

34 Nem pénzbeni kamatjövedelem  Ahol a kamatjövedelemnél nem lehetséges szja és eho levonása – Pl.: nyereménybetétkönyvnél  2014-től a szokásos piaci érték 1,28-szorosa után: – 16 % szja – 6 % eho  Így a közterheket a magánszemélytől levontnak kell tekinteni! 2014. 12. 11.34

35 Tartós befektetési szerződések (Tbsz)  Tartós befektetési szerződés megszűntetésével a pénzösszegeket, pénzügyi eszközöket nem kiveszi, hanem transzferálja egy másik befektetési szolgáltatóhoz, vagy hitelintézethez – ez így nem minősül a lekötés megszakításának  15 napon belül meg kell történnie  Amennyiben az új helyen már van tbsz-e, akkor összevezetés történik  Amennyiben az új helyen még nincs tbsz-e, akkor újat nyitnak, de úgy kezelik, mintha az eredeti időpontban kötötték volna.  Részkivét lehetősége: – 3 éves lekötést követően, – csak a lekötött pénzösszeg egy részénél történik hosszabbítás, – a továbbiakban le nem kötött összeget kifizetésre kerülhet. – Ebben az esetben a részkivét hozama után meg kell állapítani arányosan az adókötelezettséget. 2014. 12. 11.35

36 Ingatlan értékesítése  Ingatlan = vagyoni értékű jog – Haszonélvezeti jog, bérleti jog stb. – Tehát a vagyoni értékű jog ( eddig csak a lakóingatlanhoz kapcsolódónál volt, 2014-től a nem lakóingatlanhoz kapcsolódó esetén is ) értékesítése esetén is érvényesíthető a lakóingatlanra és nem lakóingatlanra vonatkozó korrigálási lehetőség.  Termőföld értékesítése: – A 200 e Ft-ot meg nem haladó jövedelem adómentes, – viszont az eddigi 4.318.000,- Ft-os jövedelemkorlátot eltörlik, – mely már a 2013-as évre is alkalmazható. 2014. 12. 11.36

37 Kockázati biztosítás (újrafogalmazva)  2013-ban: az olyan személybiztosítás (élet-, a baleset- és a betegség-biztosítás), amelynek nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke. 2014-től (nézzük át a szerződési feltételeket!) :  Még módosítással sem lehet lejárati szolgáltatás, vagy visszavásárlás révén vagyoni érték kivonása. – Vagyoni érték lehet, ha a más által fizetett biztosításnál a jogosult díjkedvezményt, visszatérítést kaphatna. – A díjfizető viszont kaphat visszatérítést!  Nem kockázati a biztosítás, ha az esemény bekövetkezésekor a biztosító a szerződési feltételek alapján, max. a befizetett díj+hozam összegéig térít.  Csoportos biztosítás esetén azonos szolgáltatás tartalomnak kell lennie (nincs különbség dolgozó és főnök között)  Maradt a minimálbér 30 %-a mint adómentes díj/hó 2014. 12. 11.37

38 Egyes adómentességek  A munkavállaló fennálló hitelének törlesztéséhez adott munkáltatói lakáscélú támogatás is teljes adómentességet kap.  Feltételek: – Támogatást hitelintézet, vagy kincstár útján lehet adni. – Max. a vételár, vagy építési ktg. 30 %-ig, de – 5 év alatt max. 5 M Ft-ig. – Ne haladja meg a méltányolható lakásigényt (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet), újraszabályozva a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet alapján – Mi a méltányolható lakásigény? Beköltözők létszáma: – 1-2 fő esetén 1-3 lakószoba között, – 3 fő esetén 1,5-3,5 lakószoba között, – 4 fő esetén 2-4 lakószoba között – minden újabb beköltöző + 0,5 lakószoba Lakásérték már nem kötelező – Méltányolható lakásigény bizonyítása Hitelintézet/MÁK, vagy a munkáltató által Munkavállaló együttműködése szükséges az adatok biztosítása miatt 2014. 12. 11.38

39 Egyes adómentességek  Kölcsön elengedése adómentes, akár a szabadfelhasználású kölcsön esetén is és nem feltétel, hogy ingatlanon fennálló jelzálogjog biztosítsa az elengedett kölcsönt.  Amennyiben pénzügyi intézmény a fizetésképtelen adós fizetőképességének helyreállítása miatt nem kéri a hitel kamatát, akkor nem keletkezik kamatkedvezményből származó jövedelem, hanem adómentesség jár. – Csak független felek között alkalmazható! (vagyis a bank dolgozója nem)  Adómentesen adható sporteseményre szóló belépőjegy, vagy bérlet esetén megszűnt az évi 50 e Ft-os korlát! – Sport tv. szerinti sporteseményre szóló belépőjegy legyen (akár a Forma 1 Magyar nagydíjra is). – Kulturális szolgáltatásnál maradt az 50 e Ft-os korlát.  Visszaváltható, átváltható utalványokra nem érvényes az adómentesség!!!  Elengedett követelés ha az (10 e Ft helyett) a 20 e Ft-ot nem haladja meg – Üzleti biztosító is elengedhet 2014-től  Olyan szolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott vagy használt sportlétesítményben szervezett sportrendezvényen nyújt (kivéve az utazást, az elszállásolást).  Az a sportszolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott sportlétesítmény használata útján juttat. 2014. 12. 11.39

40 Béren kívüli juttatások Minden maradt a régiben  Üdülési szolgáltatás (101.500,- Ft/fő)  Munkahelyi étkezde és/vagy Erzsébet utalvány (12.500/8.000)  Iskolakezdési támogatás 30.450,- Ft  Helyi utazási bérlet  Iskolarendszerű képzés (253.750,- Ft)  Szövetkezet közösségi alapjából adott juttatás (50.750,-Ft )  Önkéntes (egészség/nyugdíj), önsegélyező pénztári + foglalkoztató nyugd.szolg.int. támogatás (30.450,-/50.750,-)  SZÉP kártya: évi 450.000,- Ft  + az évi 500 e Ft-os kereten felül Önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói adomány 101.500,- Ft/fő/év 2014. 12. 11.40

41 Egyéb 2014-es változások  Előző évre tekintettel kifizetett bér jan. 15. helyett jan. 10-ig!!! – 2014. 03. 15-től lép hatályba – Ezért csak 2014-től alkalmazandó, tehát első ízben a 2015. jan. 10-ig kifizetett jövedelmeknél 2014. 12. 11.41

42 Egyéni vállalkozók  Egész évben tevékenységüket szüneteltető EV is élhet már 2013-ra vonatkozóan is: – munkáltatói adómegállapítással, – egyszerűsített bevallással, – adónyilatkozattal.  Családi kombinált kedvezmény igénybe vétele esetén havonta köteles az adóelőleget megállapítani. – Ha nincs járulékkedvezmény igénybe vétele, akkor az EV negyedévente köteles az adóelőleget megállapítani  Kisvállalkozói kedvezmény – Szoftvertermék beszerzésére is igénybe vehető  Kisvállalkozói adókedvezmény – 2013. 12. 31-e után kötött beruházási hitel kamatának a 60 %-a, de max évi 6 M Ft. – A korábban felvett hiteleknél maradt a 40 %-os szabály  Mg-i őstermelő és EV esetén bevételnek minősül a káresemény miatti kártalanítás is, amit pl. jégverés miatt elvesztett termésre tekintettel kap 2014. 12. 11.42

43 Külföldi művészek egyszerűsített adóztatása  A kettős adóztatást kizáró egyezmények szerint a külföldi előadóművészek Magyarországon is adóztathatók!  2014-től ezért bevezetik az egyszerűsített eljárást!  Bármely 12 hónapban 183 napnál kevesebb Mo-i tartózkodás  FEOR szerinti tevékenységekre: – 2724 Zeneszerző, zenész, énekes foglalkozásból a zenész, énekes, – 2726 Színész, bábművész, – 2727 Táncművész, koreográfus foglalkozásból a táncművész, – 2728 Cirkuszi és hasonló előadóművész, vagy – 3711 Segédszínész, statiszta.  200 e Ft-os bevételig adómentesség, felette a teljes összeg után adóköteles  Bevétel 70 %-a jövedelem (30 % ktg. vélelmezve)  Csak 16 % szja kötelezettség  Semmilyen kedvezmény nem érvényesíthető!  Nem keletkezik Tbj. szerinti biztosítási jogviszony, így nincs más közteher  Bevallás (egyszerűsített módon angol-magyar nyelven) és adó befizetés az elutazásig (53INT) 2014. 12. 11.43

44 A magánszemélyek különadóját érintő új rendelkezések (A 2013 december 31-ét megelőzően megszerzett, különadó alapot képező jövedelmek) 2014. 12. 11.44

45 Hatályba lépés  Az új rendelkezések a kihirdetés követő napon léptek hatályba, azaz 2014. szeptember 30-án.  A hatályba lépést követően a 98%-kal megállapított kötelezettség csak az új rendelkezések alkalmazásával csökkenthető. 2014. 12. 11.45

46 Az új szabályok alkalmazásának tilalma  Amennyiben a magánszemély hazai vagy külföldi jogorvoslati fórum döntése alapján kártérítésre jogosulttá vált, az új rendelkezések rá nem alkalmazhatók.  Abban az esetben, ha az említett jogorvoslat folyamatban van és a magánszemély a jogorvoslati kezdeményezést visszavonta, akkor az új szabályok szerinti eljárást az adóhatóság az érintett kérelmére elindítja. A kérelemhez csatolni kell a visszavonást igazoló iratokat. 2014. 12. 11.46

47 A különadó eltörlésére vonatkozó eljárás  Az eljárás a magánszemély kérelmére indul az elévülési időn belül függetlenül attól, hogy a kérelem ellenőrzéssel lezárult időszakot érint.  A kérelemben nyilatkozni kell – A különadó alapot képező bevételt juttató kifizető elnevezéséről, székhelyéről, adószámáról; – A kifizetést megalapozó jogviszonyról – Az esetlegesen folyamatban lévő vagy lezárult hazai vagy nemzetközi jogorvoslati eljárásról, és arról, hogy ennek eredményeként kártérítés kifizetésére jogosulttá vált-e; – A különadó alapba tartozó bevételének azon összegéről, amely nem minősül jogszabály alapján megszerzettnek. 2014. 12. 11.47

48 A 98%-os különadó fizetésére kötelezett halála és az átalányközteher kötelezettség  Amennyiben a 98%-os különadó fizetésére kötelezett meghalt, bármelyik örököse jogosult a kötelezettség törlését kérni.  Az adóhatóságnak a soron kívüli adómegállapítás szabályai szerint kell eljárni és az örököst, örökösöket megillető visszajáró összeg megállapításakor az átalányközteher kötelezettséget érvényesíteni kell. 2014. 12. 11.48

49 Átalányközteher  A 98% különadó törlése mellett az adóhatóság átalányközterhet állapít meg és ír elő az eredeti esedékesség napjára.  Az átalányközteher mértéke a – 2010-ben megszerzett különadó alapnál 40% – 2011-ben megszerzett különadó alapnál 15% – 2012-ben megszerzett különadó alapnál 20% – 2013-ben megszerzett különadó alapnál 25%  Ha a magánszemély kizárólag olyan bevételt szerzett, amely a jogszabályban meghatározott legkisebb mértéket nem haladja meg.  Ha a jogviszony megszűnésére tekintettel a magánszemély kizárólag nem jogszabály alapján megszerzettnek minősülő bevételt szerzett, ez után a bevétel után az átalányközteher mértéke 75% (átalányközteher magasabb mértéke).  Amennyiben a bevételnek van olyan része, amely jogszabály alapján megszerzettnek minősül, akkor arányosítani kell. A magasabb mértékű átalányközteher a különadó alapjának arra a hányadára alkalmazandó, amilyen arányt a nem jogszabály alapján megszerzettnek minősülő rész a teljes bevételben képviselt. 2014. 12. 11.49

50 Példa az arányosításra  A magánszemély 2010-ben 100 millió forintot kapott jogviszonyának megszűnésére tekintettel. Jogszabály által megszerzettnek 20 millió, nem jogszabály által megszerzettnek 80 millió forint minősült, vagyis 80% a nem jogszabály szerinti összeg aránya.  A magánszemély állami vezető volt, így a 2 millió forintot meghaladó rész, vagyis 98 millió forint volt a különadó alapja.  A 98 millió forint 20%-a 19 millió 600 ezer forint viseli a 40%-os átalányközterhet, a 98 millió forint 80%-a, 78 millió 400 ezer forint pedig a 75%-os magasabb mértékű átalányközterhet. 19.600.000 Ft 40%-a: 7.840.000 Ft 78.400.000 Ft 75%-a: 58.800.000 Ft Összesen: 66.640.000 Ft 98%-os különadó: 96.040.000 Ft Visszajár: 29.400.000 Ft 2014. 12. 11.50

51 Az átalányközteher érvényesítésének jogkövetkezményei  A kifizetőt terhelő adókötelezettséget nem érinti az átalányközteher kötelezettségének megállapítása.  Tekintettel arra, hogy az átalányközteher mértékének megállapítása során az idő múlása figyelembe lett véve, a magánszemély késdelemi kamatra nem jogosult.  A magánszemély nyugdíjjal kapcsolatos jogosultságait (nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem, szolgálati idő) az átalányközteherrel megállapított kötelezettség nem érinti. 2014. 12. 11.51

52 Adóhatósági eljárás  Az adóhatóság a kérelem kézhezvételét, de legkorábban az új rendelkezés hatályba lépését követő 120 napon belül határozattal dönt.  Lehetőség van arra is, hogy az adóhatóság a volt munkáltatótól, megszűnése esetén a jogutódjától adatszolgáltatást kérjen a jogviszony megszüntetésével és az erre tekintettel juttatott jövedelemmel kapcsolatos adatokról.  Az új rendelkezéseket a hatályba lépésükkor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Amennyiben az adóhatóság a 2014. február 26-át követően, de még az új rendelkezések hatályba lépését megelőzően elutasító határozatot hozott, a határozatot a hatálybalépés napjával visszavontnak kell tekinteni és az új rendelkezések alapján kell az eljárást lefolytatni.  Ha a magánszemély a 98%-os kötelezettségét a hatályba lépést megelőzően már csökkentette és a különbözetet visszaigényelte, akkor hivatalból kell az átalányközteher kötelezettséget megállapítani akkor is, ha ellenőrzéssel lezárt időszakot érint. Nem lehet ezt a szabályt alkalmazni akkor, ha a magánszemélynek eredetileg sem volt különadó fizetési kötelezettsége. 2014. 12. 11.52

53 A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatban a hitelintézetek által visszafizetett összegek adókötelezettsége  2014. november 1-jével beiktatásra kerül a Szja tv. 7. §-ának (1a) bekezdése, amelynek értelmében a vonatkozó törvény vagy egyedi perek alapján a hitelintézetek által az adósok részére visszafizetett (jóváírt) összeget a jövedelemszámítás során nem kell figyelembe venni.  Tekintettel arra, hogy az új bekezdés felvezető szövege úgy rendelkezik, hogy a magánszemély adókötelezettségét nem érinti az előzőek szerinti összeg, a korábbi években igénybe vett lakáscélú hitel adókedvezményét sem kell visszafizetniük. 2014. 12. 11.53

54 Munkáltatói lakáscélú támogatással kapcsolatos egyes kérdések  Amennyiben a magánszemély adósként (adóstársként) nem szerepel a hitelszerződésben, akkor – függetlenül attól, hogy tulajdonos vagy haszonélvező – adómentes támogatásban nem részesíthető.  A hitelszerződésben a házastársak adóstársak, de a kérdéses ingatlan tulajdonosaként csak az egyikük van bejegyezve. Ilyen esetben akkor adható adómentesen támogatás a tulajdoni lapon nem szereplő adósnak, ha a kérdéses ingatlan háztartási közszerzeménynek minősül. Amennyiben az ingatlan az ingatlannyilvántartásban szereplő különvagyona, nem kaphat adómentes támogatást a másik fél.  Amennyiben a magánszemély a lakáscélú devizában felvett hitelét kiváltó kölcsönt vett fel, és annak van olyan része is, amely szabadfelhasználású, adómentes támogatás adható ilyen esetben is akkor, ha a hitelt kiváltó rész egyértelműen elkülöníthető. 2014. 12. 11.54

55 Munkáltatói lakáscélú támogatással kapcsolatos egyes kérdések (folytatás)  Az Szja tv. 1. számú mellékletének év eleji módosítása lehetővé tette, hogy a pénzügyi vállalkozások által folyósított lakáscélú hitel törlesztésére is nyújtson adómentes támogatást a munkáltató.  Ez a lehetőség azonban nem jelenti azt, hogy a pénzügyi vállalkozások bonyolíthassák közvetlenül a munkáltatói támogatást, igénybe kell venniük hitelintézetet vagy államkincstárt. 2014. 12. 11.55

56 KATA és KIVA 2014. 12. 11.56

57 KATA választása 2013.04.21-től  Csak akkor nem választható a KATA alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti – 68.20 számú „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből” bevételt szerzett  Tehát lehet bevétele: – 66.22 számú Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységből – 66.29 számú Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenységből  Bejelentkezés nyomtatványai: – T201 - Egyéni cég, KKT., Bt. – T101 - aki nem szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, pl.: egyéni ügyvéd – T101E - egyéni vállalkozók 2014. 12. 11.57

58 Fontosabb KATA változások 2014-től  Pontosították a főállású kisadózó fogalmát – Nem főállású, akinek több jogviszonyból van együtt legalább heti 36 órás munkaviszonya – Nem főállású, aki máshol főfoglalkozású egyéni, vagy társas vállalkozó, vagy máshol főállású kisadózó.  Kata-plusz: saját döntés alapján a főállású esetén választható magasabb összegű tételes adó  75.000,- Ft, mely havi 136.250,- Ft ellátási alapot eredményez.  Előtársasági időszak alatt is lehet KATA alany – Nem kell az előtársasági szabályokat alkalmazni  Nem kell bevételi nyilvántartást vezetni, ha a bizonylat megőrzéssel is megállapítható a bevétel megszerzésének időpontja.  Adótartozást nettó módon veszik figyelembe  Adóalanynak nem minősülő személytől (magánszemély kivételével) kapott évi 1 M Ft-ot meghaladó bevételről is adatszolgáltatás van (tehát ha külfölditől szerzi a bevételt). 2014. 12. 11.58

59 KATA  Ha a katás egyéni vállalkozó 75 ezer forint tételes adót vállalt, és a tevékenységét a hónap egészében szünetelteti, akkor a tételes adót nem kell megfizetnie.  A III. negyedévtől az adótartozás vizsgálatánál nem veszik figyelembe az önkormányzat által kimutatott, a behajthatatlanság címén törölt és a letéti számlán lévő tartozást.  Ha a katás egyéni vállalkozó adóalanyisága hónap közben szűnik meg, akkor kisadózóként a hónap egészére meg kell fizetnie a tételes adót, továbbá a megszűnéstől a Tbj. szerint kell a járulékkötelezettséget teljesíteni. 2014. 12. 11.59

60 KIVA 2013. 04. 21-től  Év közben is be lehet lépni a KIVA-ba – A KIVA adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (1xT203KV), elektronikus úton lehet megtenni, melyet 30 napos jogvesztő határidőn belül vissza lehet vonni. A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődik. – Év közbeni belépés esetén nincs a Tao vonatkozásában soron kívüli bevallási kötelezettség!  Az adóalap számításánál a Tbj. szerinti járulékalapot képező jövedelemnél csökkentő tétel a kedvezményezett foglalkoztatottnál: – Akinél 27 %-os szocho kedvezmény van ott 100e Ft – FEOR 9-es, 25 év alatti, 55 év feletti esetén 50e Ft – Részmunkaidősöknél időarányosan! 2014. 12. 11.60

61 KIVA 2013. 04. 21-től  Pénzforgalmi szemléletű eredményt módosító tételek: – Tao szerinti écs továbbvitele – a számított nyilvántartási érték 10 év alatt egyenlő részletekben, vagy kivezetéskor a maradék (csökkentő tétel). – Készlet továbbvitele – első KIVA-s évben ha a zárókészlet alacsonyabb, mint a nyitókészlet, akkor a különbözet csökkentő tétel. – A KIVA adóalanyiság időszakát megelőző időszakra vonatkozó és a KIVA adóalanyiság időszaka alatt visszatérített adó csökkentő tétel  KIVA-ból Tao-ba: a KIVA adóalanyiság megszűnés évében a pénzforgalmi eredményt módosító tételek: – A KIVA-s időszakra vonatkozó, be nem folyt bevétel időbelileg elhatárolt összege (növelő tétel) – A KIVA adóalanyiság időszaka alatt teljesített, időbelileg elhatárolt pénzeszköz kifizetést, amely nem a KIVA-s időszakra vonatkozik (növelő tétel) – A KIVA adóalanyiság időszaka alatt beszerzett, kifizetett év végén kimutatott készlet érték (növelő tétel) – A KIVA adóalanyiság időszaka alatt befolyt bevétel elhatárolt összege, amely nem a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozik (csökkentő tétel) – A KIVA adóalanyiság időszakára vonatkozó, időbelileg elhatárolt, ki nem fizetett költség, ráfordítás összege (csökkentő tétel) 2014. 12. 11.61

62 Fontosabb KIVA változások 2014-től  Évközi bejelentkezés esetén a feltételként megjelölt 500 M Ft-os mérlegfőösszeget időarányosan, várhatóan kell megállapítani. – Többi feltétel nem változott  Pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti: – A KIVA tv. alapján megfizetett adó visszatérítése!  A KIVA alapjának a számításánál figyelmen kívül kell hagyni a KIVA előtt teljesített pótbefizetés KIVA időszakban történő visszafizetését. – Már a 2013-as évre is lehetett alkalmazni! 2014. 12. 11.62

63 Társadalombiztosítással kapcsolatos változások 2014. 12. 11.63

64 Munkahelyvédelmi akcióterv 2014. 12. 11.64

65 Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik  A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5 %-os adókedvezményt érvényesíthet.  FEOR 9-es  Törthónapra is érvényesíthető 2014. 12. 11.65

66 25 év alattiak és 55 év felettiek foglalkoztatásának támogatása Nem változik  Azt, aki olyan 25 év alatti pályakezdőt foglalkoztat, aki nem rendelkezik 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal (erről 15 napnál nem régebbi igazolás kell), a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 27 %-os adókedvezmény illet meg a foglalkoztatás első 2 évében.  Ha a 25 év alatti pályakezdő rendelkezik 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal, vagy ha 55 év feletti foglalkoztatottról van szó, akkor a foglalkoztató a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5 %-os adókedvezményt vehet igénybe.  Több munkáltató egyszerre és egymás után alkalmazhatja. 2014. 12. 11.66

67 Tartósan álláskeresők kedvezménye  Tartósan álláskereső: akit a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon (275 nap) belül legalább 6 hónapig (183 nap) álláskeresőként tartották nyilván.  A hónapok számításánál a közfoglalkoztatás idejét figyelmen kívül kell hagyni!  NFSZ (már nem ÁFSZ) igazolás kell.  A 2013-tól létesített munkaviszonyra lehetett első ízben alkalmazni.  A foglalkoztató az első két évben a havi munkabér, de legfeljebb 100.000 forint után 27 %-os adókedvezményt,  a harmadik évben pedig ugyancsak legfeljebb 100.000 forint után, 14,5 %- os adókedvezményt vehet igénybe.  Amennyiben a kedvezménnyel érintett 3 éven belül a munkáltató személyében változás történik, a fennmaradó részt az új munkáltatói is érvényesítheti! 2014. 12. 11.67

68 Gyed, gyes, gyet után, ill. gyed, gyes, gyet mellett munkába visszatérők foglalkoztatása  A foglalkoztató az első 2 évében a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 27 % szocho adókedvezmény,  a foglalkoztatás 3. évében pedig, 14,5 % szocho adókedvezményt vehet igénybe.  Ha az ellátások után jön vissza dolgozni, akkor max 45 hónapig jár a kedvezmény, melyet az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő hónaptól kell számítani.  Az ellátások megszűnéséről, vagy folyósításáról igazolást szükséges.  2014-től (GYED extra keretében) a 3 vagy több gyermeket nevelő szülő foglalkoztatása esetén 3 ! + 2 év (69 hónapon belül) 2014. 12. 11.68

69 Mi a Gyed-extra?  Ellátások halmozódhatnak: – Újabb gyermek születése esetén a meglévő ellátás megmarad, miközben az újszülött esetén tgyás kerül folyósításra. – Mehet együtt (két, vagy több gyermek esetén): Tgyás – Gyed – Gyet – Táppénz - Baleseti táppénz  Ikergyermek esetén a gyed 3 éves korig jár, ha az ikrek idén születtek.  Gyed mellett lehetséges a munkavégzés, de csak a gyermek 1 éves kora után, akkor is, ha a gyermek bölcsiben, családi napköziben van, vagy házi gyermekfelügyelő vigyáz rá. Nincs óraszám megkötés.  Felsőoktatásban tanulók gyermekgondozási díja: – Gyermek születése előtt államilag elismert felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton, magyar nyelvű képzésben legalább 2 aktív félévvel rendelkezik – Gyermekét saját háztartásban neveli – Anya magyar, vagy EGT állampolgár és rendelkezik bejelentett mo-i lakóhellyel. – Egyébként nem lenne jogosult Gyed-re 2014. 12. 11.69

70 A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye  A kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 100.000 forint 27 % szocho kedvezmény a foglalkoztatás első két évében,  14,5 % szocho kedvezmény a foglalkoztatás harmadik évében  A tényleges munkavégzés helye a szabad vállalkozási zóna területén belül található.  A létszám megtartása feltétel!  A kedvezményezett új munkavállalót nem kapcsolt vállalkozástól veszik át és legalább 6 hónapja bejelentett lakóhelye van a szabad vállalkozási zóna területén  2013. 07. 01-től már nem kötelező a nagy értékű beruházás!  Nincs adókedvezmény, akire a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból állami támogatást kap a munkáltató  2014-től 20 km-es körzeten belüli állandó lakcím esetén is jár a kedvezmény! 2014. 12. 11.70

71 Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény  Doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató - vállalkozásként működő kutatóhely,  Szocho kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 500.000 forint 27 %-a.  2014-től a doktori képzésben részt vevő hallgatónál, vagy doktorjelöltnél is érvényesíthető, de legfeljebb havi 200.000 Ft-os jövedelem 14,5 %-a a szocho kedvezmény. 2014. 12. 11.71

72 Késve kifizetett jövedelem  A szocho megállapításánál ha egy megszűnt jogviszonyra tekintettel (pénzügyi nehézség miatt) késve történik meg a jövedelem kifizetése:  akkor a kifizetéskor úgy kell adóztatni, mintha az a jogviszony megszűnésekor kifizetésre került volna. (tehát a jogviszony megszűnésekor érvényes szabályok szerint – de nem írják elő az önellenőrzést ) 2014. 12. 11.72

73 EVA-s egyéni vállalkozó  Szocho alapja az EVA alap 4 %-s amennyiben: – legalább heti 36 órás jogviszonyban áll, – közép vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, – ÚJ! a társas vállalkozásában a minimum járulékalap után a szocho-t megfizetik.  Év közben történő megszűnés esetén a megszűnés hónapjában (amennyiben az törthónap) az adóalapot a megszűnés hónapjára vonatkozóan napi arányosítással kell megállapítani. 2014. 12. 11.73

74 Egyéb 2014-es változások  Megszűnt 2014. 01. 01-től: – START kedvezmények – Munkabérek nettó értékének megőrzését célzó kedvezmények – (Karrier-híd program kedvezménye)  A hallgatói munkaszerződéssel a szakmai gyakorlat vagy képzés keretében foglalkoztatott nappali tagozatos hallgató után nincs 27 % szocho – nem minősül biztosítottnak!  Egészségügyi szolgáltatási járulék 6.810,- Ft/hó ( 227,- Ft/nap ) lesz – NAV hivatalból törli a kötelezettséget, amennyiben tudomására jut a külföldön tartózkodás, vagy a kötelezett halála.  A kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozónak nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni amennyiben: – keresőképtelen, gyermekgondozási segélyben részesül, – fogvatartott, – állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel, – ügyvédi tevékenysége, közjegyzői vagy szabadalmi ügyvivői kamarai tagsága szünetel, – egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel, – foglalkoztatása a munkaviszonyában vagy egyidejűleg fennálló több munkaviszonyában együttesen eléri a heti 36 órát. 2014. 12. 11.74

75 Egészségügyi hozzájárulás  2013. 08. 01-től új 6 %-os mértékű EHO a 16 %-os Szja mellett  Kamatjövedelmeket: – bankbetétre, takarékbetétre fizetett kamat és egyéb hozam; – a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból (például kötvény), kollektív befektetési értékpapírból származó kamat, és más jövedelem; – nyereménybetétkönyv tárgynyereménye (tárgynyeremény, értékpapír adóalapja a szokásos piaci érték 1,19-szerese); – a biztosítói teljesítésből a befizetett díjat meghaladó összeg azzal, hogy nem minősül befizetett díjnak a kockázati biztosítás díja; – a szövetkezet tagja által a szövetkezetnek nyújtott tagi kölcsön kamatának azon része, amely a jegybanki alapkamatot 5%-kal meghaladja; – a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagját (kedvezményezettjét, örökösét) a tag munkaviszonyának a feltételes jogszerzési időtartam lejárta előtti megszűnése miatt megillető összegből a tag által befizetett hozzájárulás-kiegészítés összegét meghaladó rész. 2014. 12. 11.75

76 Nem kell a 6 %-os EHO-t megfizetni  A 0 % Szja-s kamatjövedelem;  Az EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben megállapított, vagy az ilyen értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, (forintban jegyzett magyar állampapírok kamata);  Az olyan kollektív befektetési értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben, vagy a kollektív befektetési értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, amelyek befektetési alapok legalább 80%-ban magyar állampapírokat tartanak a portfóliójukban;  TBSZ számla, melyet 2013. 08.01-től nyitottak és 3 éven túl szüntetik meg 2014. 12. 11.76

77 Áfa változások 2014. 12. 11.77

78 Határozott időre szóló elszámolásos ügyletek (58. § (1) és új (1a) bek.)  Jelenleg: részletfizetés vagy határozott időre szóló elszámolás esetén a teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége (fizetési határidő).  VÁLTOZÁS csak 2015. 01. 01-től: – Ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja!  Marad a teljesítés időpontja, mint fizetési határidő: – Amennyiben az új Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített termékértékesítésről (pl.: víz-, gáz-, villany szolgáltatás), nyújtott szolgáltatásról (pl.: távhőszolgáltatás), telekommunikációs szolgáltatásról határozott időre történő elszámolásban állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg. – Telekommunikációs szolgáltatató által, a telekommunikációs hálózaton keresztül nyújtott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amennyiben ezekre az eredeti telekommunikációs szolgáltatás elszámolási időszak részeként kerül sor. (pl.: telefonon vásárolt parkolás) 2014. 12. 11.78

79 Adó alapjának utólagos csökkenése (újra szabályozva a 77-78. §) ÚJ előírás a (4) bek., mint közvetett pénzvisszatérítés  3 oldalú ügylet!  Adóalap csökkentésre jogosító ügylet: az adóalany az üzletpolitikájában részletesen rögzített feltételek szerint vásárlásösztönzési célból pénzt térít vissza olyan adóalany vagy nem adóalany részére, aki (amely) azt a terméket/szolgáltatást, amelynek beszerzése, igénybevétele pénzvisszatérítésre jogosít, nem közvetlenül tőle szerezte be, vette igénybe.  A pénzt visszatérítő adóalany utólag csökkentheti azon termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása adóalapját, amelyre vonatkozóan a pénzt visszatéríti.  További feltételek: – a pénzvisszatérítésre jogosító ügylet belföldi legyen és – a visszatérítendő összeg alacsonyabb legyen, mint a pénzvisszatérítésre jogosító ügyletben lévő mennyiség (pl. darabszám) szorozva az adóalap csökkentésre jogosító eredeti ügyletben lévő legalacsonyabb bruttó egységárral, – a pénzt visszatérítő rendelkezzen a pénzvisszatérítésre jogosító ügyletet igazoló számla másolati példányával, mely igazolja, hogy az ügylet belföldi, illetve rendelkezzen az üzletpolitikában rögzített összeg megtérítésének (kp, vagy átutalás) bizonylatával, mely tartalmazza a pénzvisszatérítésre jogosult nevét, címét, adóalany esetén az adószámát, és az adólevonási jogára vonatkozó tájékoztatás az adott ügylet vonatkozásában. 2014. 12. 11.79

80 Példa a közvetett pénzvisszatérítésre  A gyártó/nagyker (havi bevalló) egy promóció keretében meghirdeti, hogy bárki, aki a kiskereskedőknél vásárol egyszerre 4 db-ot az általa gyártott/forgalmazott prémium kategóriás gumiabroncsot, annak 20.000,- Ft-ot utólag visszatérít. Ennek feltétele, hogy a kiskereskedőnél történő vásárlásról szóló számla másolatát beküldje.  Gyártó/nagyker a prémium kategóriás gumiabroncsokat a kiskereskedők részére legalacsonyabb áron darabonként bruttó 13.970,- Ft-ért adja el.  Egy vevő március 10-én vásárol egyszerre 4 db prémium kategóriás nyári gumiabroncsot, összesen 101.600,- Ft értékben. A vásárlásról (nevére és címére) szóló számla másolatát a vevő beküldte március 25-én a gyártó/nagyker részére. Ez alapján április 15-én megtörténik a visszafizetés.  Elszámolás: – Pénzvisszatérítésre jogosító ügylet mennyisége: 4 db, melynek figyelembe vételével (4 x 13.970) 55.880,- Ft-nál alacsonyabb összegű lehet a visszatérítés. – A gyártó/nagyker visszatéríti a 20.000,- Ft-ot bizonylat alapján. – A gyártó/nagyker az áprilisi bevallásban (pénzvisszatérítés hónapjában) az adóalap csökkentésre jogosító ügyletre vonatkozóan 15.748,- Ft-tal csökkentheti az adóalapját, mely 4.252,- Ft fizetendő áfa csökkenését eredményezi. – Amennyiben a vevő adóalany (havi bevalló) a pénzvisszatérítésről szóló bizonylaton a neve és címe mellett szerepeljen az adószáma is, mivel ez alapján 4.252,- Ft összegű levonható áfa-t csökkentő tétele keletkezik április hónapra (pénzvisszatérítés hónapjára) vonatkozóan. 2014. 12. 11.80

81 Fizetendő és levonható áfa összegének utólagos korrekciója  2014-től jogalkalmazás segítése érdekében,  egy helyre gyűjtötték, a XI. fejezetbe a levonható és fizetendő adó utólagos korrekciójára vonatkozó szabályokat.  153/B. § -153/D. §-ig.  Új elemek: – A közvetett pénzvisszafizetés esete; – Egyértelmű jogalkalmazás miatt rögzítve, hogy amennyiben történt számlakibocsátás (ezzel áfa köt. is), de utólag a számlakibocsátó bizonyítja a teljesítés hiányát, akkor az érvénytelenítő bizonylat alapján a fizetendő adó utólagos csökkentését önellenőrzéssel kell bevallani és nem az érvénytelenítés időszakában! 2014. 12. 11.81

82 Termékexport (98. § új (5) bek.)  Termékexport adómentességének feltétele – többek között – termék Közösség területéről való elhagyásának tényét, amelynek az értékesítés teljesítésekor, de legfeljebb a teljesítés napját követő 90 napon belül kell megtörténnie, a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja.  Amennyiben ez nem igazolható, akkor az értékesítés során nincs áfa mentesség (tehát áfa-t kell áthárítani, akár visszamenőleg is, melyet 2013-ig még utólag sem lehet elhagyni).  Azonban 2014-től, ha a termék az értékesítés teljesítését követő 360 napon belül elhagyja a Közösség területét, és ezt a tényt a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja, az adóalany jogosult az ezen termékértékesítését terhelő fizetendő adóval megegyező összegben csökkenteni a fizetendő adóját. A fizetendő adó csökkentésének feltétele az ügylet teljesítését tanúsító számla megfelelő módosítása.  A fizetendő adó utólagos csökkenésének elszámolása leghamarabb abban az adó-megállapítási időszakban lehetséges, amelyben a kiléptető hatóság igazolása és a módosító számla a jogosult rendelkezésére áll. 2014. 12. 11.82

83 Áfa levonási tilalmak (124. §)  Személygépkocsinál megmaradt, kivéve 2014. 01. 01-től a halottszállító szgk. esetében. Tárgyi eszközökhöz kapcsolódó korrekció kiterjesztése (135-136. §)  A 60/240 hónapos figyelési időszak 2014-től alkalmazandó az ingó-, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén is, mely  a 2014. előtt beszerzett vagyoni értékű jogok esetén választható, de a nyilvántartásaiban ezt rögzíteni kell.  Új előírás: a tárgyi eszköz átadása apport, jogutódlás, üzletágátadás esetén a 60/240 hónapos figyelési időszakot az átvevő részéről időarányosan tovább kell vinni. Az átvétel évében az átvevőnek úgy kell tekinteni, mintha egész évben használta volna, de csak időarányosan kell a számítást elvégezni. 2014. 12. 11.83

84 Fordított adózás (142. § (1) bek. i) és (8)bek.)  A 6/A. sz. mellékletben felsorolt mg-i termények esetén FAD marad 2018. év végéig (2014. 07. 01. helyett) Nyugta (173.§.)  Amennyiben a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosít (pl. koncertjegy, színházjegy, stb.), akkor a nyugta kibocsátásának a kelte helyett elegendő azon feltüntetni azt az időpontot vagy időszakot, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető!  2014. július 1-től lehetőség van elektronikusan is kibocsátani a nyugtát (pl. Interneten vásárolt mozijegy, belépőjegy, stb.)  A nyugta kibocsátásának időpontjától a nyugta megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosítani kell a nyugta eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát. 2014. 12. 11.84

85 Egyszerűsített adattartalmú számla  2014-től lehetőség van az Áfa tv. területi hatályán kívüli ügyletekről is kiállítani,  tehát a „fordított adózás” hatálya alá eső ügyeletek esetén is. 2014. 12. 11.85

86 Élő- és félsertés 5 %-os áfa-ja  3. sz. melléklet I. rész 19-24-es pontok  2014. 01. 01-től 27 %-ról 5 %-ra csökken az áfa mértéke  Cél: – Áfa csalások visszaszorítása – Likviditás növelése a belföldi beszerzés vonatkozásában 2014. 12. 11.86

87 Reklámadó

88 Reklámadó módosított 2014. évi XXII. Törvény NAV 66-os információs füzet! 2014. 08. 15-től hatályos Reklám közzétevője esetén  Még akkor is, ha saját magamat reklámozom!  Nyilatkozattételi kötelezettség: – az adókötelezettségek teljesítéséről, vagy – az adókötelezettségek nem terhelik.  Adóalap: – Adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevétel – Saját célú reklám esetén a reklám közzétételével kapcsolatban felmerült közvetlen költség (a le nem vonható áfa is!) – Kapcsolt vállalkozásokét összeadni 2014. 12. 11.88

89 Reklámadó Reklám közzétevője esetén  Adó mértéke sávosan progresszív: – az adóalap 0,5 milliárd forintot meg nem haladó része után 0%, – az adóalap 0,5 milliárd forintot meghaladó, de 5 milliárd forintot meg nem haladó része után 1%, – az adóalap 5 milliárd forintot meghaladó, de 10 milliárd forintot meg nem haladó része után 10%, – az adóalap 10 milliárd forintot meghaladó, de 15 milliárd forintot meg nem haladó része után 20%, – az adóalap 15 milliárd forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 30%, – az adóalap 20 milliárd forintot meghaladó része után 40%.  Adóelőleg a 2013. évi adatok alapján 1494-es nyomtatványon – 2014. 08. 20-ig kellett bevallani! – Befizetni 2 részletben (139/365-öd részt) 2014. 08. 20-ig és 11. 20-ig – Adóelőleg kiegészítés december 20-ig (bevallás + befizetés) – Éves adóbevallás május 31-ig – Nullás bevallásokat nem kell! 2014. 12. 11.89

90 Reklámadó Reklám megrendelője esetén!  Amennyiben a reklám közzétevője – nem ad nyilatkozatot, – vagy elévülési időn belül azt nem pótolja, – az adókötelezettség a megrendelőt terheli!  Adókötelezettség: – A havi nyilatkozat nélküli reklám költség 2,5 M Ft feletti része az adóalap. – Adómérték 20 % – Bevallás: tárgyhónapot követő hónap 20-a (első ízben szept. 20 (22.)) – Nyomtatvány: 1494-es – Csak a 2014. 08. 14-ét követően kötött szerződések esetén!  TAO kötelezettség: – Nyilatkozat nélküli reklámozási költség AEE növelő (a teljes összeg) !!! 2014. 12. 11.90

91 Adózás rendje 2014. 12. 11.91

92 Adószám felfüggesztése után  Adószám felfüggesztése 180 napra megmaradt.  Azonban ha a felfüggesztés ideje alatt a felfüggesztésre okot adó körülményeknek nem orvosolja (bevallás, befizetés, stb.) akkor egyből törlik az adószámot (törlési eljárás megindítása helyett). 2014. 12. 11.92

93 Esedékesség előtti önellenőrzés  Amennyiben a bevallást benyújtására az esedékesség előtt került sor  2014-től lehetőség nyílik ezt is önellenőrizni – Nem kell megvárni az esedékesség időpontját. 2014. 12. 11.93

94 Elektronikus eljárások  2014. 01. 01-től a folyamatban lévő ügyekben is jogosult az ellenőr – megismerni az adatfeldolgozó szoftvereket (pl. a könyvelő programokat) az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében; – az adatfeldolgozó szoftverek (pl.: könyvelő programok) vizsgálatával lefolytatni az ellenőrzést.  2014. 07. 01-től a megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető (ügyfélkapus tárhelyen keresztül).  2014. 07. 01-től az elektronikus irat kézbesítésének a napja a tárhelyre küldött levél megnyitása. 2014. 12. 11.94

95 Feltételes adómegállapítás  Kizárólag az adózó adókötelezettségének, vagy annak hiányának megállapítására kerülhet sor! – Tehát a még nem létező adózók adókötelezettsége vonatkozásában nem lehet feltételes adómegállapítást kérni, de – biztosítják az előzetes konzultáció lehetőségét (100 e Ft-ért cserébe) a befektetők számára, hogy a jövőben megalapítandó adózó esetében tisztázzák esetleges kérdéseket.  Egyfokú lesz az eljárás, tehát csak bírósági felülvizsgálatra van lehetőség  Ügyintézési határidő – Alap: 60 napról 75 napra (+ 60 nappal hosszabbítható) – Sürgősségi eljárásban: 30 napról 45 napra (+ 30 nappal hosszabbítható)  Ügyintézés díja (most már nem az ügylet értéke határozza meg) – Alap esetben: 5 M Ft; – Sürgős esetben: (felár + 3 M Ft) 8 M Ft; – Tartós feltételes adómegállapítás: 8 M Ft; – Tartós feltételes adómegállapítás sürgősen: (felár + 3 M Ft) 11 M Ft; 2014. 12. 11.95

96 Ellenőrzés  Iratanyag 60 napon túl is külön engedély nélkül, az eljárás befejezéséig az adóhatóságnál maradhat.  Adóregisztrációs eljárásba az egyszemélyes gazdasági társaságok is beletartoznak (KOCKERD is). 2014. 12. 11.96

97 Illeték 2014. 12. 11.97

98 2013-as évközi módosítás (04.21-től)  Mentes az öröklési és ajándékozási illeték alól: – lakás-előtakarékossági szerződés alapján történő vagyonszerzés  Új eljárási illetékmentesség: – az építésügyi hatóság által a használatbavétel tudomásulvételről kiállított hatósági bizonyítvány 2014. 12. 11.98

99 Illetékmentességek  2014. 01. 01-től ajándékozási illetékmentességek: – az egyenes ági rokonok mellett a házastárs vagyonszerzése is értékhatártól függetlenül (öröklés és visszterhes is !!!) – a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés, – az osztalékra vonatkozó követelés elengedése, – a csődegyezség keretében, valamint a felszámolási eljárásban a követelés elengedése, feltéve, ha a követelés jogosultja nem a csődeljárás, felszámolási eljárás alá vont gazdálkodó szervezet tagja  2014. 01. 01-től a termőföld-szerzés mentesül a visszterhes vagyonátruházási illeték alól, ha a vagyonszerző a saját művelést legkésőbb a birtokba adástól számított 1 éven belül megkezdi (korábban nem volt időbeli megkötés). 2014. 12. 11.99

100 Telekszerzéshez kapcsolódó illetékmentességek  Telek szerzés esetén illeték felfüggesztés majd törlés, amennyiben 4 éven belül beépítésre kerül!  2014-től törlésre kerül a felfüggesztett illeték: – ha a jogerős használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány nem a telek eredeti (illeték felfüggesztéssel érintett) megszerzőjének, hanem a vele együtt a tulajdonjogot és - vagyoni értékű jog szerzése esetén - a vagyoni értékű jogot egyidejűleg megszerzők egyike nevére szól. – Amennyiben a felfüggesztett illeték törlésének van helye, a lakóház felépítésére nyitva álló 4 éves határidő azonban 2014. január 1-jéig még nem telt el és a vagyonszerző az illetéket már megfizette, akkor annak visszatérítését 2014. január 1-jétől kezdődően kérheti az állami adóhatóságtól!  Amennyiben az örökös illetékfelfüggesztéssel érintett telket örököl, nem köteles a 4 éven belüli beépítésre, viszont ebben az esetben köteles az eredeti illeték megfizetésére. 2014. 12. 11.100

101 Eljárási illetékek 2014-től  Közigazgatási hatósági eljárásban illetékmentes a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti, a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjoga megszerzésének, valamint a földhasználati szerződésnek a mezőgazdasági igazgatási szerv általi hatósági jóváhagyására irányuló eljárás, továbbá a földhasználati nyilvántartási eljárás.  Bírósági eljárás során illetékmentes a polgári ügyekben az eljárást megindító beadvány idézés kibocsátása - nemperes eljárás esetén érdemi vizsgálat, cégbírósági eljárás esetén hiánypótlási eljárás lefolytatása - nélküli elutasításáról rendelkező döntés elleni fellebbezés.  2014. 03. 15-től ha Zrt  Nyrt: speciális 500 e Ft-os változásbejegyzési illetékkötelezettség keletkezik (de ebben benn van az egyidejűleg bejelentett más változás illetéke is). 2014. 12. 11.101

102 Egyéb illeték változások  Ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban szerzett vagyoni betét – 2014-től mindegy, hogy mi a főtevékenység, – az ilyen társaságban szerzett üzletrész visszterhes vagyonátruházási illeték hatálya alá tartozik.  35 év felettiek is kérhetnek az első lakásszerzéshez kapcsolódóan 12 havi pótlékmentes részletfizetést.  Szállás időben megosztott használati joga is vagyoni értékű jog lett (Time share szerződések) – Így ennek átruházása illetékköteles. 2014. 12. 11.102

103 Helyi adó 2014. 12. 11.103

104 Helyi iparűzési adó  KATA alany a tételes adó választását kötelező bejelenteni: – alanyiság kezdő napját követő 15 napon belül, – vagy az adóév január 15-ig.  KATA alany tételes adó esetén is köteles bevallást benyújtani, amennyiben: – az önk. rendelete szerinti kedvezményt kíván érvényesíteni, – megfizetett e-útdíjat szeretné beszámítani, – foglalkoztatás növelés miatti 1M Ft/fő adóalap mentességet szeretne érvényesíteni.  2013-ra visszamenőlegesen a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tgk-val rendelkező által megfizetett e-útdíj 7,5 %-a a fizetendő IPA-ból levonható  Mobilszolgáltatók (árbevétel legalább 75 %-a vezeték nélküli távközlési tevékenységből áll) esetén az IPA alap 20 %-át köteles a székhely és a fizikai telephelyek között, – személyi jellegű ráfordításaik arányában, – eszközértékarányosan, vagy – a kettő elemeit vegyítő komplex megosztási módszerrel. A maradék 80 %-ot továbbra is előfizetők számlázási címe szerinti települések között kell megosztani. 2014. 12. 11.104

105 Helyi adókkal kapcsolatos egyéb változások  Telekadó mentesség jár a: – belterületen fekvő, az ingatlannyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, max. 1 hektáros földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja; – az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik. 2014. 12. 11.105

106 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 2014. 12. 11.106


Letölteni ppt "Adótörvények: 2014. Szekeresné Dekkert Lívia. Társasági adó 2014. 12. 11.2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések