Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adatvédelem és a független alkotmányos intézmények nemzetközi összefüggései Sonnevend Pál 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adatvédelem és a független alkotmányos intézmények nemzetközi összefüggései Sonnevend Pál 1."— Előadás másolata:

1 Az adatvédelem és a független alkotmányos intézmények nemzetközi összefüggései Sonnevend Pál 1

2 A kiindulópont 2 Párhuzamos alkotmányosság

3 Az intézményi függetlenség funkciói a nemzetközi jogban és az európai jogban 3  Egyéni jogok védelme  Bírói függetlenség  Emberi jogi garancia  Intézményi célkitűzések védelme  Sajátos célú intézmény egyéb célú befolyásolástól védelme (pld. Központi Bank)  Intézményi garancia

4 A függetlenség mint emberi jogi garancia 4 Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. cikk (1) bekezdés Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságát illetően. […] A függetlenség mint a pártatlanság alapja és kiegészítője: célja az objektív, a jogon és a tényeken alapuló döntés

5 A függetlenség részelemei az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján I  Kitől?  A felektől  A végrehajtó hatalomtól  A bírósági szervezetrendszeren belüli befolyásolástól 5

6 A függetlenség részelemei az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján II  Kinevezés  Lehetséges a törvényhozó hatalom által  Lehetséges a végreható hatalom által is, de: a bíró minden befolyástól mentesen kell, hogy működhessen (Campbell and Fell v. UK, 1984. 6. 26.- ítélet)  A bírói hatalmi ág bevonása a kinevezésbe a függetlenség mellett szól  A megbízatás időtartama  Nem szükségszerű a határozatlan időtartam  De minimális stabilitás szükséges: kivételesen három év (Sramek v. Austria, 1984. 10. 22-i ítélet), általában öt-hat év szükséges (Campbell and Fell v. UK, 1984. 6. 26.- ítélet) 6

7 A függetlenség részelemei az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján III  Elmozdíthatatlanság, kivétel csak  Jogszabályban előre meghatározott módon  Kivételesen, szűk körben meghatározott feltételek alapján  A bíró magatartására visszavezethető okból (pld. törvénysértés) (vö. Campbell and Fell v. UK, 1984. 6. 26.- ítélet)  Utasítástól való mentesség 7

8 Intézményi függetlenségi garanciák az EU jogban – Az Európai Bizottság  EUSZ 17. cikk (3) bekezdés  A Bizottság hivatali ideje öt év.  A Bizottság tagjait általános alkalmasságuk és európai elkötelezettségük alapján, olyan személyek közül kell kiválasztani, akiknek függetlenségéhez nem férhet kétség.  Feladatainak ellátása során a Bizottság teljes mértékben független. A 18. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a Bizottság tagjai nem kérhetnek és fogadhatnak el utasításokat semmilyen kormánytól, intézménytől, szervtől vagy más szervezettől. Tartózkodnak a kötelezettségeikkel vagy a feladataik ellátásával összeegyeztethetetlen cselekedetektől.  EUMSZ 247. cikk  Ha a Bizottság valamely tagja már nem felel meg a feladatai ellátásához szükséges feltételeknek, vagy ha súlyos kötelezettségszegést követett el, a Bíróság a Tanács egyszerű többséggel elfogadott kérelmére vagy a Bizottság kérelmére felmentheti hivatalából 8

9 Intézményi függetlenségi garanciák az EU jogban – Európai Központi Bank  EUMSZ 130. cikk  A Szerződések és a KBER és a EKB alapokmánya által rájuk ruházott hatáskörök gyakorlása, valamint az ilyen feladatok és kötelezettségek végrehajtása során sem az Európai Központi Bank, sem a nemzeti központi bankok, sem döntéshozó szerveik valamely tagja nem kérhet vagy fogadhat el utasítást az uniós intézményektől, szervektől vagy hivataloktól, a tagállamok kormányaitól vagy bármely egyéb szervtől. Az uniós intézmények, szervek és hivatalok, valamint a tagállamok kormányai kötelezettséget vállalnak arra, hogy tiszteletben tartják ezt az elvet, és nem kísérlik meg az Európai Központi Bank vagy a nemzeti központi bankok döntéshozó szervei tagjainak befolyásolását feladataik ellátása során. 9

10 Intézményi függetlenségi garanciák az EU jogban – Nemzeti Központi Bankok  A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 14. cikk  14.1. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 131. cikkének megfelelően valamennyi tagállam biztosítja, hogy nemzeti jogszabályai – nemzeti központi bankjának statútumát is beleértve – összeegyeztethetők legyenek a Szerződésekkel és ezen alapokmánnyal.  14.2. A nemzeti központi bankok statútumának rendelkeznie kell különösen arról, hogy  a nemzeti központi bank elnökének hivatali ideje legalább öt év. Valamely nemzeti központi bank elnökét kizárólag abban az esetben lehet hivatalából felmenteni, ha már nem felel meg a feladatai ellátásához szükséges feltételeknek, vagy ha súlyos kötelezettségszegést követett el. Az erre vonatkozó határozatot az érintett elnök vagy a Kormányzótanács a Bíróság előtt megtámadhatja a Szerződések vagy az azok alkalmazására vonatkozó bármely jogi rendelkezés megsértésére hivatkozva. Ezt az eljárást, az esettől függően, az intézkedés kihirdetésétől vagy a felperessel történő közlésétől, illetve ennek hiányában attól a naptól számított két hónapon belül kell megindítani, amikor arról a felperes tudomást szerzett. 10

11 Összehasonlítás:Az Európai Bíróság függetlensége  EUMSZ 253  A Bíróság bíráit és főtanácsnokait olyan személyek közül választják ki, akiknek függetlenségéhez nem férhet kétség, és akik megfelelnek az országukban a legfelsőbb bírói tisztségekbe történő kinevezéshez szükséges feltételeknek, vagy akik elismert szakértelemmel rendelkező jogtudósok; a bírákat és a főtanácsnokokat a 255. cikkben említett bizottsággal folytatott konzultációt követően a tagállamok kormányai közös megegyezéssel hatéves időtartamra nevezik ki.  Az Európai Bíróság Alapokmánya 4. cikk, 6. cikk  A bírák semmilyen politikai vagy közigazgatási hivatalt nem tölthetnek be. […]  Hivatalba lépésükkor a bírák ünnepélyesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy hivatali idejük alatt és annak lejárta után is tiszteletben tartják a hivatalukból eredő kötelezettségeiket, így különösen azt, hogy megbízatásuk megszűnését követően feddhetetlenül és tartózkodóan járnak el egyes kinevezések vagy előnyök elfogadásával kapcsolatban. […]  A bírót csak akkor lehet hivatalából elmozdítani, illetve nyugdíjjogosultságától vagy az ezt helyettesítő egyéb juttatáshoz való jogosultságától megfosztani, ha a Bíróság bíráinak és főtanácsnokainak egyhangú megítélése szerint már nem felel meg a megkívánt feltételeknek, vagy nem tesz eleget a hivatalából eredő kötelezettségeknek. 11

12 Tanulság az EU jog alapján  A policy alapú intézményi függetlenség és a bírói függetlenség szabályozása hasonló logikát követ és hasonló tartalmú, de a policy alapú intézményi függetlenséghez valamelyest szűkebb körű garanciális szabályok is elegendőek (főként: megbízatás létrejötte) 12

13 Az adatvédelmi biztos az EU jog alapján  Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 28. cikk (1) bekezdés  Minden tagállamnak rendelkeznie kell arról, hogy az ezen irányelv értelmében a tagállam által elfogadott nemzeti rendelkezéseknek a területén történő alkalmazását valamely hatóság vagy hatóságok felügyeljék.  E hatóságok a rájuk ruházott feladatok gyakorlása során teljes függetlenségben járnak el. 13

14 Az adatvédelmi biztos az EU jog alapján: intézményi vagy alapjogi alapú függetlenség?  Statement in intervention in support of the form of order sought by the Applicant in Case C-518/07 lodged by the European data Protection Supervisor, 25 November 2008:  Bírósághoz hasonló függetlenség:  Bíróhoz hasonló funkciók  A személyes adatok védelmében játszott meghatározó szerep  Policy alakítási hatáskör, ami függetlenséget kíván 14

15 Az Európai Bíróság Bizottság c. Németország ügyben hozott ítélete (C-518/07)  „ A nemzeti ellenőrző hatóságok függetlensége garantálásának célja a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelmére vonatkozó rendelkezések tiszteletben tartásának ellenőrzése hatékonyságának és megbízhatóságának biztosítása, és e függetlenséget e célkitűzés fényében kell értelmezni. Előírására nem azért került sor, hogy különleges jogállást biztosítson e hatóságoknak, valamint azok alkalmazottainak, hanem a határozataik által érintett személyek és szervezetek védelmének megerősítése érdekében. Ebből következik, hogy feladataik gyakorlása során az ellenőrző hatóságoknak objektíven és pártatlanul kell eljárniuk. Ezért minden külső befolyástól mentesnek kell lenniük, ideértve az állam vagy a tartományok által gyakorolt közvetlen vagy közvetett befolyást is, nemcsak az ellenőrzött szervezetek általi befolyást. „ 15

16 Következtetések  Az adatvédelmi biztos nemzeti intézmény, de státuszát az uniós jog is meghatározza  Az adatvédelmi biztos függetlensége alapjogi és policy alapú egyszerre  Az adatvédelmi biztos nem tekinthető a függetlenség szempontjából a bíróval azonos státuszúnak  Az adatvédelmi biztos függetlensége ennek ellenére teljes, kell, hogy legyen: minden közvetlen és közvetett befolyástól mentesen kell működnie 16

17 Köszönöm a figyelmet! www.ajk.elte.hu 17


Letölteni ppt "Az adatvédelem és a független alkotmányos intézmények nemzetközi összefüggései Sonnevend Pál 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések