Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÁROSFEJLESZTÉS A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMBAN OSZKÓ EMESE NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÁROSFEJLESZTÉS A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMBAN OSZKÓ EMESE NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS."— Előadás másolata:

1 VÁROSFEJLESZTÉS A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMBAN OSZKÓ EMESE NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG STRATÉGIAI TERVEZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY osztályvezető

2 VÁROSFEJLESZTÉS A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMBAN Bevezetés: Új szemlélet a 2014-2020 időszakban Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban Szociális városrehabilitáció tapasztalatai és új irányai 2014-2020-ban

3 FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS KÖZÖSSÉGI IRÁNYAI 1301/2013/EU rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapról (…) – (19) A fenntartható városfejlesztés keretén belül támogatni kell a városokat érintő gazdasági, környezetvédelmi, éghajlati, demográfiai és társadalmi kihívásokra irányuló integrált intézkedéseket, figyelembe véve a város és a vidék közötti kapcsolatok fejlődését. – Nemzeti szinten az ERFA-források legalább 5 %-át e célra kell fordítani

4 VÁROSFEJLESZTÉS A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMBAN Előzmények Településfejlesztési Koncepciók és Integrált Településfejlesztési Stratégiák felülvizsgálata megtörtént az MJV-kben a 2007-2013 időszak zárásaként Integrált Településfejlesztési Stratégiák elkészítése és felülvizsgálata a kis- és középvárosokban folyamatban (koordináció: Belügyminisztérium) Integrált Területi Programok: – Megyei jogú városok → saját területükre – Megyei tervezés → megye területére, kivéve MJV

5 VÁROSFEJLESZTÉS A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMBAN Megyei jogú városok: elkülönített prioritás MJV-k részére – TOP 6. prioritás: tartalmazza a TOP megyei tükörintézkedéseit Megye többi városa: megye tervezi – TOP 2. prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés – TOP 4. prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése (benne: szociális városrehabilitáció) A városfejlesztésre irányuló tevékenységeket ebben az esetben is a többi TOP intézkedés keretében megvalósítandó fejlesztésekkel integráltan szükséges tervezni.

6 FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS A MEGYEI JOGÚ VÁROSOKBAN Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városok részére (TOP 6. prioritás) 4 tematikus célhoz való hozzájárulás – TC4: Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása – TC6: A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása – TC8:A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása – TC9: A társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem 2 alap finanszírozása: ERFA és ESZA

7 INTÉZKEDÉSEK (TOP 6. PRIORITÁS) I. I.Gazdaságfejlesztés: – Üzleti infrastruktúra – Helyi gazdaságszervezési funkciójú önkormányzati gazdaságfejlesztési tevékenységek – Turizmusfejlesztés – A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés II. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése: – bölcsőde, óvoda, családi napközi

8 INTÉZKEDÉSEK (TOP 6. PRIORITÁS) II. III. Városfejlesztés  Integrált funkcióbővítő városrehabilitáció  Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések: belterületi csapadékvíz elvezetés, hulladék  Szemléletformáló akciók IV. Közlekedésfejlesztés  Fenntartható városi közlekedésfejlesztés: környezetbarát közlekedési módok, kerékpáros települések, P+R, B+R, stb. V. Önkormányzati energetikai fejlesztések

9 INTÉZKEDÉSEK (TOP 6. PRIORITÁS) III. VI. Közszolgáltatások fejlesztése – Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése – Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése VII. Szociális városrehabilitáció (ld. később) VIII. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés IX. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok  Szociális városrehabilitáció ESZA  Helyi identitás és kohézió erősítése

10 SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN Operatív Programok közötti lehatárolás: – TOP: városi jogállású települések – EFOP: nem városi jogállású települések Azokban a városrészekben kell elsősorban megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, az alacsony gazdasági aktivitás, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz, az erősen leromlott környezet ezt indokolja. 3 típusú akcióterület: – Ipari technológiával épült lakótelepek – Hagyományos beépítésű, jellemzően városszövetbe ágyazott leszakadással veszélyeztetett területek – Városi szövetbe ágyazott vagy a településtesttől elkülönült jellemzően hagyományos építésű leszakadó területek (telepek), ahol a marginalizált közösségek élnek.

11 SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN A programok Marginalizált közösségeket céloznak Komplex programok keretében és Integrációs céllal valósulnak meg. Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki → ESZA finanszírozza

12 SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN - TEVÉKENYSÉGEK Lakófunkciót erősítő tevékenységek: társasházak és lakásszövetkezetek közös tulajdonának fejlesztése, szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása Közösségi funkciókat szolgáló terek fejlesztése: célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság felzárkóztatása, beilleszkedésének segítése, készségfejlesztése érdekében Közbiztonsági funkció: közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek Foglalkoztatást elősegítő funkció: kizárólag az AT-n élő HH lakosság és marginalizált közösségek munka világába visszavezetését szolgáló kisléptékű tevékenységek

13 SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN – SZAKMAI FELTÉTELEK  ITS → Akcióterület: kizárólag az ITS-ben nevesített akcióterület beavatkozásai támogathatóak  ITS → Anti-szegregációs terv, Helyi Esélyegyenlőségi Program  Komplex tevékenységek, integrált, szinergikus hatások által segítve a társadalmi kohéziót  A projekteknek minden esetben reagálniuk szükséges az akcióterületen beazonosított problémákra  A projekteket meg kell, hogy előzze:  Igényfelmérés  Kihasználtsági terv elkészítése  Legalább egy év megelőző „szoft” tevékenység / szociális munka az akcióterületen, hogy felkészüljön a lakosság a változásokra

14 SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN – SZAKMAI FELTÉTELEK Kötelező partnerség: – Konzorciumi szinten – Nem konzorciumi szinten is: ún. támogatói csoportok által Mobilitási tervek készítése (leszakadó területek): – Nem legális lakhatással rendelkezők státuszának rendezése – Projektben résztvevők bevételeinek és kiadásainak tervezése megoldási lehetőségekkel → hogyan lesz képes a célcsoport a megnövekedett kiadásait fenntarthatóan rendezni? Egyéni fejlesztési tervek alkalmazása (leszakadó területek) Kiegészítő „szoft” elemek minden esetben: – Közösségfejlesztő programok a helyi közösség kohéziójáért – Nagyaranyú alacsony státuszú népesség esetén jelenléten alapuló szociális munka

15 SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN – „SZOFT” ELEMEK közösségfejlesztést célzó programok az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok mediációs és antidiszkriminációs programok munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek (kivéve képzési, oktatási programok) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz folyamatos (settlement típusú) szociális munka a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások egyéni fejlesztési terv készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata

16 TAPASZTALATOK A 2007-2013 IDŐSZAK FÉNYÉBEN Jellemzően a társadalmi/szociális célrendszer helyett presztízsjellegű közterület-fejlesztések voltak hangsúlyosabbak a benyújtott projektekben. A „szoft” tevékenységekhez rendelt források aránya alacsony volt a célrendszerhez mérten, azonban sok kedvezményezett számára így is kihívást jelentett a kötelező „szoft” keretek megfelelő tartalommal való feltöltése. Megfelelő partnerség hiánya, a társadalmi elfogadtatásért nem elegendő a „szoft” tevékenységeket a megvalósításkor elkezdeni. Nem kísérte folyamatos szociális munka a megvalósítást.

17 A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ FELTÉTELRENDSZERÉNEK SZEMLÉLETBELI VÁLTOZÁSAI A projektfejlesztés során, legalább 1 évvel a projektindítást megelőzően a „szoft” típusú tevékenységek elindítása/biztosítása szükséges. Elsősorban a lakófunkció fejlesztését és a „szoft” tevékenységeket szükséges támogatni → ezek a tevékenységek biztosítják a célcsoport valódi felzárkóztatását, az életszínvonal emelkedése ezek által tetten érhető Közterület-fejlesztés kizárólag kiegészítő jelleggel valósulhat meg a projektekben, amennyiben megfelelőek a felzárkóztatásra, integrációra vonatkozó intézkedések A célcsoport fejlesztését, bevonását folyamatosan biztosítani szükséges Szociális munka folyamatos biztosítása szükséges

18 A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ FELTÉTELRENDSZERÉNEK SZEMLÉLETBELI VÁLTOZÁSAI Nem valósíthatóak meg olyan beruházások, amelyek nem a célcsoport befogadását, esélyteremtését szolgálják (pl. olyan intézmények fejlesztése, ahonnan kiszorul a célcsoport) Elfogadható azon telepek szűkítése, ahol hosszú távon nem biztosíthatóak a felzárkózáshoz szükséges körülmények Ebben az esetben a célcsoportot minden esetben integrált környezetbe szükséges költöztetni A költöztetés/mozgatás lépcsőzetesen is megvalósulhat Új zárványok létrehozása továbbra sem támogatható [Előzmény: Pilot projektek a Dél-dunántúli régióban]

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "VÁROSFEJLESZTÉS A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMBAN OSZKÓ EMESE NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések