Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELTE PPK Oktatásszervezés (október)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELTE PPK Oktatásszervezés (október)"— Előadás másolata:

1 ELTE PPK Oktatásszervezés 2014. (október)
Árendás Péter Iskolai tanulói értékelési rendszer

2 Alapelvek, célok, funkciók
Intézményi mérési-értékelési rendszerben (rendszerbe illesztésben) gondolkozni (alrendszerek: pl. tanulói, tanári, vezetői, tantervi) Cél – funkció – eszköz szinkronban gondolkodni Taxonómia rendszert választani (pl. Bloom) Feladatírási, tesztszerkesztési szempontokból áttekinteni az értékelést Tesztdiagnosztikai lehetőségek kihasználtságát vizsgálni Méréselméleti, mérésfilozófiai „vitákhoz” szükséges mérési adatokakkal rendelkezni (input – iskolai hatás - output)

3 Tanulói értékelés - tematika
Törvényi, tanügyigazgatási háttér, megjelenés (megjelenítés) az intézményi dokumentumokban PP, SzMSz, házirend, IMIP, stb. Mérésfilozófiák Tantárgyi tesztek, vizsgák (pl. érettségi) PISA mérések Kompetencia mérések Értékelhetőség, mérhetőség, mérési skálák Nominális, ordinális(rang), intervallum, arány- skála Mit értékeljünk? - rétegfelvételek Motiváció, attitűd, megerősítés

4 Tanulói értékelés - tematika
Egy adott tanulási egység tudáselemeinek szintezése a Bloom-féle taxonómia rendszer alapján (tanmenetek) Értékelési területek, célok és funkciók Norma- és kritériumorientált értékelés Szummatív, formatív és diagnosztikus értékelés Értékelési hexagonale Az iskolai tudás rétegei Osztályzatokkal mért (mérhető) tudás Tesztekkel mért (mérhető) tudás Tantárgyi tesztek Alkalmazási képességet mérő tesztek Gondolkodási képességet mérő tesztek

5 Tanulói értékelés - tematika
Tesztelméleti alapok, a tesztek jóságmutatói Tudásszint mérő tesztek készítése Tananyagelemzés Feladatírás, feladattipológia Javítókulcs A teszt elkészítése, kipróbálása, javítása Ekvivalens tesztek A mérési eredmények elemzése, értékelése Összefüggés-vizsgálatok Item-analízis

6 Tanulói értékelés - tematika
Iskolák összehasonlítása Kompetencia mérések Érettségi Továbbtanulási mutatók Háttérváltozók Neveltségi szint mérések Külső és belső mérések összhangja Vizsgák, vizsgarendszerek (meg)léte Hozzáadott pedagógiai érték

7 Vizsgálati szempontok
Tudásszintmérő teszt összeállítása egy tanítási egységre vonatkozóan (témazáró) Tudásszintmérő teszt feladatainak elemzése feladatírási, feladattipológiai szempontból Javítási útmutató elkészítése A tanulói értékelés alapfogalmainak pontos használata

8 Tartalom (terület) és alkalmazási (műveleti) szint – általában
Tartalmi területek: tantárgytól, tananyagtól, témától függő Feladattípus/műveleti szint: Felismerési szint (ismeret) Felidézési (kapcsolási) szint (reprodukció, megértés) Kivitelezési szint (integráció, alkalmazás) Elemzési (diszkussziós) szint (diszkusszió, kreatív műveletek)

9 A tudás mely rétegét mérjük, értékeljük?
Gondolkodási képességek (induktív, deduktív, korrelatív gondolkodás) Megértés, alkalmazások (a tudás elmélyültsége, megalapozottsága, újszerű helyzetekben való alkalmazni tudása) Tantárgyi tesztek (év végén, az elsajátított tudást mérik, a megszokott kontextusban) Tantárgyi osztályzatok (iskolai tradíciók, kultúra, jelentős különbségek, stb.)

10 Alkalmazási, műveleti szint
Tevékenység Feladattípus Felismerés (reproduktív) Azonosítás, kiválasztás, sorképzés, összehasonlítás Zárt-végű Többszörös választás Alternatív vál.,illesz. Összehasonlítás Soralkotás Kapcsolás, aktív felidézés (reproduktív) Leírás, jellemzés, megnevezés, felsorolás, feliratozás, ábrázolás Nyíltvé-gű Rövid válasz Hosszú válasz Kivitelezés, szabálykövetés (integratív) Számítások elvégzése, szerkesztés, algoritmuskövetés Összefüggő válasz Értelmezés, elemzés (kreatív) Összefüggés kifejtése, bizonyítás, diszkusszió

11 Kérdőívek tervezése és szerkesztése1
A vizsgálni kívánt probléma körülhatárolása Tartalmi vázlat elkészítése A problémák kérdéssé alakítása A zárt kérdések típusai Nyitott kérdések megfogalmazása, kódolása A kérdőív megszerkesztése Kipróbálás, bemérés, sokszorosítás, begyűjtés, feldolgozás

12 Kérdőívek tervezése és szerkesztése2
A vizsgálni kívánt probléma körülhatárolása Szakirodalmi előzmények feltárása Hipotézis(ek) megfogalmazása Vizsgálati koncepció kidolgozása Tartalmi vázlat elkészítése Fő témakörök Arányok megtervezése, súlypontok A kérdések hierarchikus elrendezése Az egészből a részek felé haladás elve Az alapproblémák al(rész)problémákra osztása Az al(rész)probléma vagy már kérdés, vagy tovább osztandó

13 Kérdőívek tervezése és szerkesztése3
Kérdéssé alakítás Zárt Előny: kódolás, feldolgozás könnyebb Hátrány: előre megadott, esetleg személytelennek érzett válaszok Nyitott Előny: érdekesebb, jobban átjön a személyiség Hátrány: nehezebb kódolni, feldolgozni Kisebb mintán lehet több nyitott kérdés (kódolás a tipikus válaszokkal), nagy mintán célszerű a kérdések nagy részét zárttá tenni (a kódolás miatt).

14 Kérdőívek tervezése és szerkesztése4
Zárt kérdések Feleletválasztós technikák Dichotóm (alternatív, vagyis igen/nem) Többszörös választás Rangsorolás (sorba rendezés) Besorolás, adatok lekérdezése Skálázás (semleges lehetőség!) Pr.; ptl.; fokszám: 5-7-max. 9 (Miller féle 7 ± 2) Megnevezés: egymás ellentétei, szimmetrikus nyelvi kifejezéssel

15 Kérdőívek tervezése és szerkesztése5
Nyitott kérdések Előre elkészített kódok Kódok kialakítása menet közben, a feldolgozás szüli meg a kódokat

16 Kérdőívek tervezése és szerkesztése6
Jóságmutatók Objektivitás Érvényesség (validitás) Megbízhatóság (reliabilitás) A kérdőív megszerkesztése Bevezető szöveg Időtartam tervezés Érthetőség Áttekinthetőség Kipróbálás, bemérés, sokszorosítás, begyűjtés, feldolgozás

17 Tanulók értékelése nem megszokott szempontokból (Neveltségi szint mérés)
0. Háttérváltozók 1. Közösségi aktivitás 2. Értékek definiálása, védelme 3. Karitativitás 4. Fegyelmezettség, szabálykövetés 5. Esztétikai tevékenységek 6. Egészséges életmód 7. Kognitív paraméterek vizsgálata Tantárgyi Alkalmazási Gondolkodási Arányok, kérdéssorrend, kérdéstípus, időtartam, egybeszerkesztés

18 A tanárok diákok általi értékelése szembesítő - formatív elem
A.1: Szaktárgyának ismerete, a tananyagból való felkészültsége A.2: Mennyire veszi figyelembe az egyes tanulók képességeit, igazítja az egyes diákokhoz az anyagot A.3: Mennyire érthetően adja le a tananyagot, magyaráz jól B.1:Számonkéréskor mennyire igazodik az órán leadott anyaghoz, mennyire világosak a követelményei B.2: Az általa számon kért tudás mennyire hasznosítható a későbbiekben B.3: Az általa feladott házi feladatok mennyire segítik a tananyag megismerését és megtanulását

19 A tanárok diákok általi értékelése szembesítő - formatív elem
C.1: Az óráin való részvétel során mennyire fejleszti a vitakultúrádat, mennyire segít hozzá az önálló véleményalkotáshoz és – kifejtéshez C.2: Mennyire segíti az esetleges szorongások feloldását C.3: Mennyire kezel partnerként (toleráns, segíti önbecsülésedet, odafigyel Rád, stb.) D.1: Mennyire tartod jónak óráinak hangulatát D.2: Mennyire tartod jónak fegyelmezési módszereit D.3: Mennyire tudja összehangolni, összefogni az órai munkát, az osztályt

20 Továbbtanulási mutatók
A szelektív iskolarendszer hatását (ok és okozat) „alig” szűri A szakiskolákat nem méri a rendszer Plafonhatás (a „legjobbak” nem javulhatnak) Az egyetemek, főiskolák differenciálatlansága A külföldön továbbtanulókat nem kezeli A szakközépiskolásokat együtt kezeli a gimnazistákkal (nem továbbtanulni akarók)

21 Érettségi eredmények Valós tudást mér (van tétje)
Többmóduszú eloszlások (jegyhatárok) – megbízhatóság (emelt szint – populáció lefedettség) Nincsenek szocioökonómiai jellemzők Szakiskolák kimaradnak

22 Kompetencia mérések (a közeljövő csúcsragadozója)
Nagy minták évfolyamonként (4., 6., 8., 10.), korábban mintavétel (20 fő/iskola), mára teljes populáció Nincs tétje (valós tudást mér?) Szakiskolákat is méri Objektív javítás (normál eloszlás) Saját társadalmi háttérmutatók használata Mit mér pl. 10.-ben? (ált. isk. vagy kp. isk.)


Letölteni ppt "ELTE PPK Oktatásszervezés (október)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések