Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prófécia-iskola 2005 Az északi király. 9. rész: ig versig

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prófécia-iskola 2005 Az északi király. 9. rész: ig versig"— Előadás másolata:

1 Prófécia-iskola 2005 Az északi király. 9. rész: 44-45-ig versig
15. Tétel Az északi király. 9. rész: ig versig és senki sem segít rajta Prófécia-iskola 2005 Az északi király - 9. rész versig - És senki sem segít rajta.

2 „Hírek“: az óra üzenete
15. Tétel „Hírek“: az óra üzenete 44. „De megriasztják őt napkeletről és északról való hírek, és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat.” Dániel 11:44 „Mit eredményezett a Szentlélek pünkösdnapi kiárasztása? A feltámadt Üdvözítőről szóló örömhír eljutott az akkor lakott világ legszélsőbb határáig és mialatt a tanítványok a megváltó kegyelem üzenetét hirdették, hatása alatt lelkek tértek meg.” The Acts of the Apostles, p. 48 „Mielőtt a munka lezárul és Isten népének elpecsételése befejeződik, részesülni fogunk ISTEN LELKÉNEK kitöltésében.” Selected Messages, vol. 1, p.111 27. „Én, az Első, azt mondtam Sionnak, „Íme, íme őket”: és küldök Jeruzsálembe egy valakit aki jó híreket hoz.” Ézsaiás 41:27 [a King James Biblia után] Prófécia-iskola 2005 Az északi király - 9. rész versig - És senki sem segít rajta.

3 Napkeletről és északról
44. „De megriasztják őt napkeletről és északról való hírek, és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat.” Dániel 11:44 „Ki támasztá fel azt keletről, a kit igazságban hív az ő lábához? A népeket kezébe adja és királyok felett uralkodóvá teszi, kardjával mint port szórja szét, mint repülő polyvát kézíve által! ... Feltámasztám északról, és eljött napkelet felől; hirdeti nevemet, és tapodja a fejedelmeket, mint az agyagot, és mint a fazekas a sarat tapossa. Ki jelenté meg ezt eleitől fogva, hogy megtudnók? vagy régen, hogy ezt mondanók: Igaz? De nem jelenté meg, de nem tudatá senki, nem hallá szavatokat senki sem! Én, az Első, azt mondtam Sionnak, „Íme, íme őket”: és küldök Jeruzsálembe egy valakit aki jó híreket hoz.” Ézsaiás 41:2, [27-ig vers a King James Biblia után] Krisztus igazsága Prófécia-iskola 2005

4 Napkeletről és északról
44. „De megriasztják őt napkeletről és északról való hírek, és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat.” Dániel 11:44 27. „Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.” Máté 24:27 „Nemsokára keleten megjelenik egy kicsiny fekete felhő. A távolból sötétnek látszó felhő körülveszi a Megváltót. Isten népe ebben a felhőben felismeri az Emberfiának jelét.” The Great Controversy, p. 640 Krisztus második eljövetele Prófécia-iskola 2005

5 Napkeletről és északról
44. „De megriasztják őt napkeletről és északról való hírek, és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat.” Dániel 11:44 2. „És láték más angyalt feljőni napkelet felől, a kinek kezében vala az élő Istennek pecséte; és nagy szóval kiálta a négy angyalnak, a kinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek, 3. Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon.” Jelen. 7:2-3 A lepecsételés üzenette Prófécia-iskola 2005

6 Észak 44. „De megriasztják őt napkeletről és északról való hírek, ...” Dániel 11:44 Az ítélet északról jön 22. „ìgy szól az Úr: ìmé, nép jön el az északi földről, és nagy nemzet serken fel a földnek végéről! 23. Kézívet és kopját ragad, kegyetlen az és nem könyörűl; szavok zúg, mint a tenger, és lovakon nyargalnak, fejenként viadalra készen te ellened, oh Sion leánya!” Jeremiás 6:22-23 9. „ìmé, kiküldök én és felveszem északnak minden nemzetségét, azt mondja az Úr, és Nabukodonozort, a babiloni királyt, az én szolgámat, és behozom őket e földre és ennek lakóira és mind e körül való nemzetekre, és elveszem őket és csudává és szörnyűséggé teszem őket és örökkévaló pusztasággá.” Jeremiás 25:9 Az ítélet órájának a hirdetése Prófécia-iskola 2005

7 Hírek keletről és északról
Krisztus igazsága: Ézsaiás 41 A lepecsételés üzenette: Jelen. 7 Krisztus második eljövetele Az ítélet órájának a hirdetése a három angyali üzenet, felduzzad a Hangos Kiáltásá! Prófécia-iskola 2005

8 ... nagy haraggal ... A hangos kiáltás üzenette fel fogja bőszíteni a pápát, azért a pápa ... 44. „... és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat.” Dániel 11:44 „Az egész világ felkell ellenségeskedésel a hetednapot ünneplő adventisták ellen, mert nem hozzák tisztelgésüket a pápaságnak, a vasárnap tiszteletével, ennek a keresztény-ellenes intézményi hatalomnak. Sátán célja számukra az, hogy eltörölje őket a földről, azért, hogy az ő uralma a világ fölött ne legyen többé vitatott.” Review and Herald, August 22, 1893 Prófécia-iskola 2005

9 A héberben 44. „... és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat.” Dániel 11:44 Ez a kifejezési forma a „vértanúságot“ jelenti a héberben. „Amikor ere a nagy munkára kerül sor a csatában, az utolsó záró konfliktus előtt, sokan fognak börtönbe kerülni, sokan fognak menekülni a városokból hogy az életüket mentcsék, és sok lesz mártír Krisztusért védelmzően állva az igazságért.” Maranatha, p. 199 Prófécia-iskola 2005

10 Az előttünk álló súlyos megpróbáltatás
44. „... és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat.” Dániel 11:44 „Az utolsó figyelmeztető üzenet mindenütt elhangzott és a földnek lakóit, akik nem voltak hajlandók azt elfogadni, nagy haragra ingerelte.” Early Writings, p. 279 „A reánk váró kín és gyötrelem olyan hitet igényel, amely elvisel fáradtságot, késedelmet és éhséget; olyan hitet, amely a kemény próba idején sem lankad ... Nemsokára itt van a „nyomorúságos idő ..., amilyen nem volt” [Dániel 12:1] még. Mindeddig nélkülözött tapasztalatokra van szükségünk, amelyek megszerzésére sokan túlságosan lusták. Sokszor a várható bajt nagyobbnak látjuk, mint amilyen a valóságban. De nem így van ez az előttünk álló veszéllyel. A legéletszerűbb ábrázolás sem tükrözi vissza, hogy milyen súlyos lesz a megpróbáltatás.” The Great Controversy, p Prófécia-iskola 2005

11 felvonja az ő sátor-palotáját a tengerek és a dicső szent hegy között;
Sátorját „És [ő] felvonja az ő sátor-palotáját a tengerek és a dicső szent hegy között; és végére jut, és senki sem segít rajta. Dániel 11:45 Prófécia-iskola 2005

12 Hajlék (lakhely)/ sátor
És [ő]: a pápaság felvonja [angl. ültetni fogja]: ültet [plant] – 5193: elsődleges gyökér; pontosan – beüt (bever), például – rögzít; specifikusan – ültetni (valóságos vagy képletes értelemben): –(fel)szerel, (el)ültet(ő), telepit(ő). Strong’s sátorát [angl. szentelyéit (tabernákulum)]: sátor [tabernacles] – 168: a 166-ból; egy sátor (egyértelmű; jól látható a távolból): – felöntő (burkolás, lefedő), (lakás) (hely), otthon, hajlék (imaház, tabernákulum), sátor – 166: elsődleges gyökér; nyilvánvaló (világos): – ragyog. Strong’s az ő … palotáját: palota [of his palace] – 643: nyilvánvalóan külföldi eredetű; egy pavilon vagy sátor-palota: –palota. Strong’s Prófécia-iskola 2005

13 A pápaság bélyege A pápaság ültetni fogja az ő háborús sátorát nyilvánvalóan és szembetűnően az egész világ előtt. „A szombat megváltoztatása a jele vagy a bélyege a Római egyház hatalmának. Azok, akik megértik a 4-dik parancsolat követeléseit, és mégis úgy válassztanak, hogy tartják a hamis szombatot az igazi helyett, ezáltal hódolatukat és tiszteletüket adják annak az egyedüli hatalomnak amely ezt megparancsolja. A fenevad bélyege a pápai szombat, amelyket a világ elfogadta ahelyett a találkozási nap helyett mint amit ISTEN kinevezet.” Signs of the Times, 8. November 1899 Prófécia-iskola 2005

14 A tengerek … 15. „És monda nékem: A vizek, a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.” Jelen. 17:15 2. „Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok; 3. És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az útaira, és mi járjunk az ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde;” Ézsaiás 2:2-3 Prófécia-iskola 2005

15 Nem Jeruzsálem-ben „Felállítja pompás sátrát a tenger és az ékes szent hegy között. De eléri a vég, és senki sem segíthet rajta.” Dániel 11:45 [a Magyar Biblia Tanács fordítása] „És felvonja az ő sátor-palotáját a tengerek és a dicső szent hegy között; és végére jut, és senki sem segít rajta.“ Dániel 11:45 [a Károlyi Gáspár fordítása] „És ültetni fogja a palotája szentelyéit a tengerek és a dicsőséges szent hegy között; mégis eléri ő az ő végzetét, és senki sem fog segíteni neki.“ Dániel 11:45 [a King James Version fordítás szerint] Prófécia-iskola 2005

16 Az első és utolsó 1. „Jojakim, a Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében jöve Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállá azt. 2. És kezébe adá az Úr Jojakimot, a Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét; és vivé azokat Sineár földére, az ő istenének házába, és az edényeket bevivé az ő istenének kincses házába.” Dániel 1:1-2 Prófécia-iskola 2005

17 Ő megál [maradni fog] Nóbban [Ézsaiás 10:32]
24. „Azért így szól az Úr, a seregeknek Ura: Ne félj népem, Sionnak lakosa, az Assiriabeli királytól! bár botjával megver tégedet és pálczáját felemeli rád, miként Égyiptom egykoron; 25. Mert még csak egy kevés idő van: és elfogy búsulásom, és haragom az ő megemésztésökre lészen! 26. És a seregek Ura ostort emel ő ellenök, miként a Midián levágatása idején az Oreb kőszikláján, és pálczáját a tenger fölé emeli, mint Égyiptomban egykoron. 27. És lészen azon a napon, hogy az ő terhe le lesz véve a te válladról, és az ő igája a te nyakadról, és az iga meg lesz semmisítve a felkenés miat.“ Ézsaiás 10:24-27 [27-dik vers a King James Version után] Prófécia-iskola 2005

18 Ő megál [maradni fog] Nóbban [Ézsaiás 10:32]
32. „Még Nóbba megyen ma, hogy ott megálljon, és emeli már kezét Sion leányának hegye és Jeruzsálemnek halma ellen! 33. De ímé az Úr, a seregeknek Ura: levagdalja az ágakat rémítő hatalommal, és a magas termetűek kivágattatnak, és a magasságosak megaláztatnak; 34. Az erdő sűrű ágait levágja vassal, és megdől a Libánon egy hatalmas által.“ Ézsaiás 10:32-34 Nób: a Scopus hegy, az Olajfák hegyének a legészakibb emelkedője, mintegy 2 mérföldre (3 km) észak-keletre Jeruzsálemból. Prófécia-iskola 2005

19 Készen van a szörnyű tűzhely [Tófet] régen
Tófet [Tophet]: Hinnóm fiának völgye, a mészárlás völgye – amely a keleti kapu bejáratánál található. Jeremiás 19 Tófet [Tophet]: „égetni”, „kandalló”. Ahol Izrael gyermekeiket égette (áldozta fel) Molochnak. 31. „Mert az Úrnak szavától megretten Assiria, veri azt akkor vesszővel; 32. És a büntető vessző minden sujtását [neki], a melyet az Úr mérend reá, dobokkal és cziterákkal fogjátok kisérni, és kezét fel-felemelvén, harczol ellene. 33. Mert készen van a szörnyű tűzhely [angl. Tófet] régen, készen áll az már a királynak is, mélyen és szélesen csinálta azt, máglyájában tűz és fa bőven; az Úr fuvallata gyújtja meg azt, mint kénköves patak.” Ézsaiás 30:31-33 Prófécia-iskola 2005

20 A döntés völgye Jóel 2:28 – 3:21
Jósafát: „Jahve bírál”. A Kidron völgye, Jeruzsálem és az Olajfák hegye között. A Perázim hegye 21. „Mert mint a Perázim hegyén, felkel az Úr, és mint Gibeon völgyében, megharagszik, hogy megtegye munkáját, a mely szokatlan lesz, és hogy cselekedje dolgát, a mely hallatlan lesz. 22. És most ne csúfolódjatok, hogy köteleitek szorosabbak ne legyenek; mert elvégzett pusztítást hallottam az Úrtól, a seregek Urától, az egész föld felett.” Ézsaiás 28:21-22 Gibeon: 6 mérföldre (9,2 Km) észak-nyugatra Jeruzsálemtől. Prófécia-iskola 2005

21 Próféták 31. „Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki vígasztalást vegyen; 32. És a prófétalelkek engednek a prófétáknak; 33. Mert az Isten nem a visszavonásnak [angl. zűrzavar], hanem a békességnek Istene; miként a szentek minden gyülekezetében.” 1. Korint. 14:31-33 „Az Ótestamentum emberei azokról az eseményekről beszéltek, amelyek napjaikban megtörténtek, Dániel, Ésaiás és Ezékiel viszont nemcsak a jelenüket érintő igazságra figyeltek fel, hanem tekintetükkel befogták a jövőt is, azt, aminek az utolsó napokban történnie kell.” Selected Messages, 3. kötet, oldal Prófécia-iskola 2005

22 Az üzenet blokálása sátán
„Noha képtelen volt Istent az Ő trónjáról elkergetni, sátán Istennek tulajdonította vádló szandékal az ő sátáni tulajdonságait, miközben ő azt állította, hogy Isten tulajdonságai az ő saját tulajdonságai. Ő egy csaló, és az ő kígyói élessége, és csaló üzelmeivel magához vonzotta a hódolatot és tiszteletet, amelyet az ember Istennek kéne hogy adjon, és felállította az ő sátáni trónját az emberi imádók és az Isteni Atya között.” Manuscript Releases, vol. 7, p. 215 „Ő, a nagy tanár, volt a világban; Ő volt a világ világossága; de sátán a pokoli árnyékát Krisztus és a lelkek közé tette akiket Krisztus jött hogy megmentsen.” The Signs of the Times, March 20, 1901 Prófécia-iskola 2005

23 Az üzenet blokálása „Sátán meg fogja próbálni önmagát közbe helyezni, és elbátortalanítani a dolgozókat, úgy hogy megakadályozza őket abban, hogy a fény- és a figyelmeztetésnek az üzenetét tovább adják.” Testimonies, vol. 7, p. 35 „Éppen az Emberfiának eljövetelét közvetlenül megelőzően, az ellenség részéről van – és már évek óta létezett – egy elhatározás, hogy a saját pokoli árnyékát vesse pontosan az emberek és az ő Üdvözitőjük közé.” Manuscript Releases, vol. 6, p. 7 Emberi bölcsesség „Formalitás, világi bölcsesség, -óvatosság és -elvek sokak számára úgy tűnnek hogy csupán Isten ereje, de ha ezek el lesznek fogadva, akkor állni fognak mint egy akadály hogy meggátolják Isten fényét, amely figyelmeztet, fed és tanácsol, abban hogy a világba jöjjön.” Selected Messages, book 2, p. 19 Prófécia-iskola 2005

24 Az üzenet blokálása Bálványok
„A világ dolgai az ő bálványaik. Ezek teszik magukat a lélek és Krisztus köze, és az ünnepélyes és borzalmas valóságok, amelyek összegyűlnek felettünk, nem láthatóak csak homályosan és alig foghatók fel.” Testimonies, volume 5, p. 456 Hittestvérek ... „Álljatok félre az útból, Hittestvérek. Ne tegyétek önmagatokat ISTEN és az Ő munkája közé.” Selected Messages III, p. 386 „Mi esedezünk nektek, ti akik ellenzitek az igazság fényét, hogy álljatok félre az Isten népének az útjából. Engeddjétek meg hogy az égből küldött fény ragyogjon le rájuk világos és állandó sugaraival.” Review and Herald, máius 27 Prófécia-iskola 2005

25 Az üzenet blokálása „Senki se sodorja magát veszélybe azzal, hogy önmagát tegye az emberek és az ég üzenette közé. Az Isten üzenette el fogja érni az embereket, sőt ha nem lesz hang az emberek körében hogy tovább adja, akkor a kövek fognak kiáltani.” Counsels to Writers and Editors, p. 38 „A szombat az Úr tesztje, és senki, legyen ő király, pap, vagy vezető, nem jogosult hogy Isten és az ember köze álljon.” Testimonies, volume 9, p. 234 „De ha egy ember megengedi egy másiknak, hogy az közbe lépjen ő és az ő kötelessége közé, - a kötelesség, amelyet Isten mutatott meg neki - adván ennek az embernek a bizalmát, és elfogadván őt mint az útmutatóját, akkor ő lelép az igazi alapról egy hamisra és egy veszélyesre. Egy ilyen ember, ahelyett hogy növekedne és fejlődne, el fogja veszíteni a spiritualitását.” Testimonies, volume 9, p. 280 „Isten pontosan azt érti amit mond. Az ember Isten és az emberek közé állt, és az Úr elküldte a harmadik angyalt az üzenettel:” Testimonies, volume 8, p. 94 Prófécia-iskola 2005


Letölteni ppt "Prófécia-iskola 2005 Az északi király. 9. rész: ig versig"

Hasonló előadás


Google Hirdetések