Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Dr. Kaposi József Főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kerettantervek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Dr. Kaposi József Főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kerettantervek."— Előadás másolata:

1 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Dr. Kaposi József Főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kerettantervek és helyi alkalmazásaik Hajdúszoboszló, 2012. október 9.

2 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Az előadás vázlata A hazai tartalmi szabályozás főbb elemei A kerettantervek készítésének nehézségei, menete Az új kerettantervi rendszer jellemzői, felépítése A kerettantervi rendszer szakaszai Tantárgyi óraszámok A helyi adaptáció koordinátái

3 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A Nemzeti köznevelési törvény a tartalmi szabályozásról Közölt célok: a nemzeti összetartozás és a társadalmi szolidaritás erősítése; a közszolgálati garancia kiterjesztése a tartalmakra; az értékelvű, nevelőközpontú pedagógiai gyakorlat általánossá tétele (pl. Erkölcstan tantárgy); a tartalmi területek és a tanulmányi idő országos egységesítése (pedagógiai szakaszonkénti adott kötelező óraszámok és 10%- os keret); a kétpólusú, háromszintű tartalmi szabályozás fenntartása.

4 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A Nemzeti alaptanterv megújításának általános céljai a nevelési-oktatási rendszer küldetésének, értékközvetítő feladatának újrafogalmazása (lásd: tizenkét fejlesztési terület – nevelési cél); a műveltségközvetítés és tudásépítés egységének megteremtése (kilenc kulcskompetencia; műveltségterületek közműveltségi tartalmakkal); a gyakorlatorientált és a testi-lelki segítő tevékenységek központba állítása; a fejlesztés és az ismeretátadás megvalósulása komplex és kiegyensúlyozott folyamatban.

5 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 a közműveltségi elemek felsorolása ellenére sem tartalomközpontú hagyományos tanterv, hanem továbbra is a tanulók fejlesztésének terve; értékelvű, de tudásfelfogásában eklektikus; a hagyományos elvárások és az ún. modernizációs elemek párhuzamosan érvényesülnek (pl. Erkölcsi nevelés; Nemzeti identitás, hazafias nevelés; Médiatudatosság; Gazdasági és pénzügyi nevelés); fejlesztés-centrikus az iskolák közötti különbségek csökkentése érdekében. A Nemzeti alaptanterv általános jellemzői

6 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A hazai tantervi szabályozás szintjei és műfajai NATKTHT KTHT Kormányrendelet 2012. május 16. Miniszteri rendelet, kerettantervek 2012. október Pedagógiai program/ helyi tanterv 2012. október-december

7 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Oktatáspolitikai elvárásokSzakmai szempontok Felhasználói igények A kerettantervek készítésének erőtere ellentétek kapcsolatok, együttműködés

8 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Oktatáspolitikai elvárások a fejlesztési területek – nevelési célok érvényesítése; az iskolai szintű tantervi tervezés és tanulásszervezés kötöttebb szabályozása; az egységesség és a differenciáltság biztosítása ( 10 %-os keret); a tartalmi egység biztosítása a helyi tantervírási feladatok részleges átvállalása révén; az ismeretek és a fejlesztési követelmények összehangolt és szakszerű beépítése/beépülése a helyi tantervekbe; a nemzeti köznevelés rendszerszerű működtetése.

9 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Szakmai szempontok az általános tantervfejlesztési trendek érvényesítése (pl. kompetencia-térkép, kulcsfogalmak rendszere); a nagyfokú tanulási-eredményességi különbségek, problémák kezelése; az új, interaktív módszertani kultúra és a korszerű tanulásszervezési elemek támogatása; a tantárgyközi kapcsolatok erősítése a tanulói fejlesztés várt eredményeinek megfogalmazása.

10 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Felhasználói igények az iskolák innovatív eredményeinek, helyi értékeinek, gyakorlatának megőrzése; választási lehetőségek széles skálája és nagyfokú varibialitási igény; a helyi tantervírói képességek, ismeretek figyelembe vétele; a tanulói teljesítmények iskolai értékelésének segítése; széleskörű szakmai és társadalmi részvételi igény a fejlesztő munkába való bekapcsolódásra. ( Pl. MTA, civil szervezetek, neves személyiségek).

11 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A kerettantervekkel kapcsolatos elvárások rendszere Egyszerre vegye figyelembe az új oktatáspolitika preferenciáit, szándékait, a szakma elvárásait, az eddigi (több mint egy évtizedes) iskolai gyakorlatot, tapasztalatokat. Feleljen meg annak, hogy nem egy kerettanterv lesz a sok közül, hanem központi és domináns, mintaadó (makroszintű), nagyrészt betölti a helyi tanterv funkcióit is, így részletezettebb (mikroszintű), de széleskörű választási és variációs lehetőségeket is teremt, amelyre ráépülhet a következő években a kontroláltabb tankönyv- és taneszközfejlesztés. Teljesíteni tudja azt, hogy miközben az eddigi modernizációs törekvéseket integrálja (pl. társadalomismeret, egészségtan) újakat támogat, esetenként generál (pl. sakk, családi életre nevelés, lovaskultúra).

12 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Kerettantervek készítése I. Kerettantervi fejlesztések előkészítése: 2011 novemberétől – 40-50 fő (21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” című TÁMOP 3.1.1. projekt keretében) Vizsgált területek: a nemzetközi gyakorlat (műveltségterületi arányok); a ma használatos kerettantervek összehasonlító elemzése; az iskolák adaptációs gyakorlatának feltérképezése (a helyi tantervek vizsgálata).

13 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Kerettantervek készítése II. Kerettantervek összeállítása: 2012 márciusától – közel 180 szakember bevonásával (pedagógiai szakértők, tantervfejlesztők, gyakorló pedagógusok és intézményvezetők) műveltségterületi és tantárgyi bizottságok; a természettudományok területén együttműködve az MTA bizottságaival; közel négyezer oldalas dokumentum összeállítása. Még kidolgozás alatt lévő területek: a nemzetiségi nyelv és irodalom és nemzetiségi népismeret kerettantervei (65 db – két nyelven); a sajátos nevelési igényű tanulók kerettantervei; további választható tantárgyak kerettantervei (Családi életre nevelés, Pénzügyi és gazdasági kultúra stb.).

14 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Az új típusú kerettantervi rendszer felépítése A kerettantervi rendszer két fő részből állnak: az első rész az adott iskolafokozat vagy iskolatípus általános cél- és feladatrendszerét, a tantárgyi rendszereket, illetve évfolyamonként és tantárgyanként az éves óraszámokat tartalmazza; a második rész a tantárgyi kerettantervet foglalja magában. A kerettantervek tartalma: a Bevezetés, amely magába foglalja az iskolatípusok (illetve pedagógiai szakaszok) tantárgyi rendszerét és a heti minimális óraszámokat; tantárgyi kerettantervek (egy- vagy kétéves ciklusokban);  kötelező illetve szabadon választható, valamint emelt óraszámú tantárgyak.

15 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Új kerettantervi rendszer Régi elemekÚj elemek Az új kerettantervi rendszer jellemzői

16 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A kerettantervi rendszer megszokott jellemzői az adott iskolafokozaton, illetve iskolatípusban folyó nevelés- oktatás általános célrendszerének, tantárgyi struktúrájának meghatározása; a Nat műveltségterületi anyagainak tantárgyakba rendezése; a tartalmi területek közötti felosztás, a tanulmányi időkeretek egységesítése, szabályozottabbá tétele; a tantárgyak minimálisan kötelező óraszámainak évfolyamonként meghatározása.

17 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A kerettantervi rendszer új elemei a Nemzeti alaptanterv fejlesztési területeinek – nevelési céljainak és kulcskompetenciáinak beépítése a tantárgyi tartalmakba; a tagolt iskolaszerkezetből adódó különbségek nyílt vállalása mellett az egységesítés szempontjainak érvényesítése is (óraszámok, nyelvtanulás, szakiskola); a nevelési-fejlesztési feladatok hangsúlyosabbá tétele különösképpen a humán tantárgyakban; képzési tartalmakba ágyazott kompetencia-fejlesztés (lásd a kulcskompetenciák); egyes tantárgyak esetén választási lehetőségek, pl. emelt szint (tagozat) vagy más szempontú feldolgozási alternatíva felajánlása.

18 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A tantárgyi kerettantervek hagyományos jellemzői és új elemei az egyes tananyagegységek, témakörök, témák részletes feldolgozása; az egyes tantárgyak tematikai egységeiben az elsajátítandó ismeretek, illetve az ismeretelsajátítás szerves részét képező szükséges fejlesztési követelmények rögzítése; az ezek tanításához-tanulásához, feldolgozásához szükséges előzetes tudás körvonalazása; a követelmények teljesítéséhez szükséges óraszámok ajánlása, rögzítése; a fogalmi műveltség rendszerszerű, folyamatos fejlesztését szolgáló, kulcsfogalmi háló elemeinek felvázolása; a más tantárgyakkal összefüggésbe hozható kapcsolódási pontok – akár az ismeretek, akár a fejlesztések vonatkozásában – felvetése, egy illetve kétéves szakaszolás; a fejlesztési szakasz várható eredményeinek, az elvárható követelmények megfogalmazása.

19 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 alsó tagozat (1-4. évfolyam), felső tagozat (5-8. évfolyam), négy évfolyamos gimnázium (9-12. évfolyam), hat évfolyamos gimnázium (7-12. évfolyam), nyolc évfolyamos gimnázium (5-12. évfolyam), szakközépiskola (9-12. évfolyam), szakiskola (9-11. évfolyam), speciális kerettantervek:  Arany János Program - Arany János Tehetséggondozó Program - Arany János Kollégiumi Program  sportiskolai kerettantervek  nyelvi előkészítő (NYEK) A kerettantervek tagolódása pedagógiai szakaszokra és iskolatípusokra

20 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Általános iskola (1-8. évfolyam) GimnáziumSzakközépiskolaSzakiskola Magyar nyelv és irodalom Kommunikáció, magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv (első) Második idegen nyelv Matematika Erkölcstan Etika 1,2 Etika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Társadalomismeret Hon- és népismeretHon- és népismeret 2 Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport 1 csak a 6 osztályosban (7-12. évf.) 2 csak a 8 osztályosban (5-12. évf.) Tantárgyi kerettantervek 1.

21 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Általános iskola (1-8. évfolyam) GimnáziumSzakközépiskolaSzakiskola Környezetismeret TermészetismeretTermészetismeret 2 Természetismeret Fizika Kémia Biológia-egészségtan Földrajz Dráma és tánc Mozgóképkultúra és médiaismeret Ének-zene Vizuális kultúra Informatika Osztályközösség ép. 1 csak a 6 osztályosban (7-12. évf.) 2 csak a 8 osztályosban (5-12. évf.) Tantárgyi kerettantervek 2.

22 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Általános iskola (1-8. évfolyam) GimnáziumSzakközépiskola Matematika Természettudományi gyakorlatok Természettudományi gyakorlatok 1,2 Biológia Fizika Kémia Földrajz Filozófia Életvitel Dráma és tánc Tánc és mozgás Latin 1 csak a 6 osztályosban (7-12. évf.) 2 csak a 8 osztályosban (5-12. évf.) Emelt szintű (tagozatos) és más választható tantárgyi kerettantervek

23 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Arany János Tehetséggondozó Program Nagyar nyelv és irodalom Matematika Angol Német Informatika Testnevelés Természettudományi gyakorlatok Komplex humán ismeretek Tanulásmódszertan és kommunikáció Önismeret Humán ismeretek Arany János Kollégiumi Program Nagyar nyelv és irodalom Matematika Angol Német Informatika Testnevelés Tanulásmódszertan Dráma Patrónusfoglalkozások Természetismeret Életpálya-építés Művészetek Társadalomismeret További tantervek

24 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Általános iskola (1-8. évfolyam)Gimnázium Ének-zene (emelt óraszámú képzéshez) Klasszikus latin örökségünk Hon- és népismeret Sakk Sakk-képességfejlesztő Lovaskultúra Életvitel Családi életre nevelés Beszélgetések Pénzügyi és gazdasági kultúra I. Pénzügyi és gazdasági kultúra II. Vállalkozzunk! Munkapiac 1,2 1 csak a 6 osztályosban (7-12. évf.) 2 csak a 8 osztályosban (5-12. évf.) Később kiadásra kerülő kerettantervek

25 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tantárgyak1. évf.2. évf.3. évf.4. évf. Magyar nyelv és irodalom7766 Idegen nyelv2 Matematika4444 Erkölcstan1111 Környezetismeret1111 Ének-zene2222 Vizuális kultúra2222 Technika, életvitel és gyakorlat1111 Testnevelés5555 Szabadon tervezhető órakeret2233 Rendelkezésre álló órakeret25 27 Tantárgyi óraszámok 1–4. évfolyam

26 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4434 Idegen nyelv3333 Matematika4333 Erkölcstan1111 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2222 Természetismeret22 Fizika 21 Kémia 12 Biológia – egészségtan 21 Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Földrajz 12 Ének-zene1111 Dráma és tánc / Hon- és népismeret 1 Vizuális kultúra1111 Informatika 111 Technika, életvitel és gyakorlat 111 Testnevelés5555 Osztályfőnöki1111 Szabadon tervezhető órakeret 2333 Rendelkezésre álló órakeret 28 31 Tantárgyi óraszámok 5–8. évfolyam

27 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4444 I. Idegen nyelv 3333 II. Idegen nyelv 3333 Matematika 3333 Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2233 Fizika 222 Kémia 22 Biológia – egészségtan 222 Földrajz 22 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 11 Vizuális kultúra 11 Dráma és tánc / Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 Művészetek 22 Informatika 11 Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés 5555 Osztályfőnöki 1111 Szabadon tervezhető órakeret 4468 Rendelkezésre álló órakeret 353635 Tantárgyi óraszámok 4 évfolyamos gimnázium

28 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 344444 I. Idegen nyelv 333333 II. Idegen nyelv 3333 Matematika 333333 Erkölcstan 11 Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 222233 Fizika 21222 Kémia 1222 Biológia – egészségtan 21 222 Földrajz 1222        Tantárgyi óraszámok 6 évfolyamos gimnázium

29 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 1111 Vizuális kultúra 1111 Dráma és tánc / Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 Művészetek 22 Informatika 1111 Életvitel és gyakorlat 1 1 Testnevelés 555555 Osztályfőnöki 111111 Szabadon tervezhető órakeret 334468 Rendelkezésre álló órakeret 31 353635 Tantárgyi óraszámok 6 évfolyamos gimnázium

30 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom44344444 I. Idegen nyelvek33333333 II. Idegen nyelv 3333 Matematika43333333 Erkölcstan1111 1 Etika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 222233 Természetismeret22 Fizika 21222 Kémia 1222 Biológia – egészségtan 21 222 Földrajz 1222  Tantárgyi óraszámok 8 évfolyamos gimnázium

31 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene111111 Dráma és tánc / Hon- és népismeret 1 Dráma és tánc / Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 Vizuális kultúra111111 Művészetek 22 Informatika 11111 Technika, életvitel és gyakorlat111 1 Testnevelés55555555 Osztályfőnöki11111111 Szabadon tervezhető órakeret45334468 Rendelkezésre álló órakeret28 31 353635 Tantárgyi óraszámok 8 évfolyamos gimnázium

32 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4444 Idegen nyelvek3333 Matematika3333 Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2233 Fizika221 Kémia21 Biológia – egészségtan 221 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Földrajz21 Szakmai tárgyak67811 Művészetek 1 Informatika1 Testnevelés5555 Osztályfőnöki1111 Szabadon tervezhető órakeret 4444 Rendelkezésre álló órakeret 353635 Tantárgyi óraszámok szakközépiskola

33 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Komplex műveltségterület9. évf.10. évf.11. évf. Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom 111 Idegen nyelv222 Matematika111 Társadalomismeret111 Természetismeret111 Testnevelés555 Osztályközösség-építés111 Tantárgyi óraszámok szakiskola

34 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A helyi adaptáció koordinátái 1. a Nemzeti köznevelési törvény óraszámai (a törvény 6. melléklete) évfolyamok 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. a tanuló heti óraszáma 25 2728 31 353635 az osztályok heti időkerete 52 5551 56 57 58

35 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A helyi adaptáció koordinátái 2. a Nat előírásai pl. emelt szintű oktatásról (a kerettantervi rendelet 7. § (3) bekezdése) Ha az iskola emelt szintű oktatást szervez, az emelt szintű oktatásban érintett évfolyamokon és tanulócsoportokban: a)idegen nyelv, matematika, magyar nyelv és irodalom, továbbá nemzetiségi nyelv és irodalom esetén legalább heti öt, b)minden egyéb tantárgy esetében legalább heti négy, tanórai foglalkozást kell biztosítani. a kötelező tantárgyak óraszámai; az évfolyamonkénti 10 %-os szabad órakeret; a tantárgyi órakeretek 10%-os mozgástere; a két tanévre előirt tartalmak és fejlesztési követelmények évekre bontása.

36 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A nevelőtestületek dönthetnek (kötelező tantárgyak és óraszámok átvétele mellett): a kötelező tantárgyak óraszámának megemeléséről, így arról is, hogy nem épít be választható tantárgyat; szabadon választható ajánlott tantárgy bevezetéséről; emelt óraszámú tantárgyi kerettanterv alkalmazásáról; az iskola gyakorlatában korábban kidolgozott és/vagy használt tantárgyi tanterv beépítéséről; saját új tantárgy/tantárgyak alkotásáról; Az órakeret 10%-ának (szabad órakeret) felhasználása

37 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A tantárgyi órakeret 10%-ának felhasználásáról A fentieken túl az iskolák dönthetnek úgy, hogy: a helyi tantervben nem írnak elő tematikai egységenként további tananyagot, helyi jelentőségű tartalmakat; így az egyes tematikai egységek között osztják el a rendelkezésre álló időkeretet; a tananyagot egy vagy több új tematikai egységgel egészítik ki.

38 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Az óraszámok meghatározásának két módja: az ismeretek és fejlesztési követelmények szétválasztása a tematikai egységek mentén; a tematikai egységek megbontása (elsősorban képességfejlesztésre irányuló egységek tekintetében). Amire figyelni kell: a tantárgyak közötti építkezés, koherencia; illetve a fejlesztés várt eredményeinek teljesülése a két évfolyamos ciklus végén. A tantárgyi óraszámok tanévenkénti meghatározásának szempontjai

39 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Helyi tantervek: a helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, ám a kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv Kerettantervek részletes, tantárgyra és évfolyamokra vonatkozó követelményeket meghatározó tanterv NAT a tartalmi követelményeket is meghatározó központi alaptanterv Erre épülnek a TANKÖNYVEK Tartalmi szabályozás rendszere

40 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A tantervkészítés egyensúlykeresés a szaktudományok és az iskolai tanítás a pedagógia elmélete és az iskolák gyakorlata a modern tantárgy-pedagógia lehetőségei és az elérhető feltételek a tudomány és technika modern eredményei, vívmányai és a hagyományosan elfogadott tartalmak az elméleti ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok a szülői-társadalmi elvárások és a pedagógusok tanítási törekvései, igényei …és még számos más tényező között.


Letölteni ppt "„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Dr. Kaposi József Főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kerettantervek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések