Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Köszöntjük a Vállalkozói Fórum résztvevőit ! 2012. január 20. Dr. Répás József polgármester.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Köszöntjük a Vállalkozói Fórum résztvevőit ! 2012. január 20. Dr. Répás József polgármester."— Előadás másolata:

1 Köszöntjük a Vállalkozói Fórum résztvevőit ! 2012. január 20. Dr. Répás József polgármester

2 A telekadó alanyai …

3 Alapszabályok: A korábbi, 2011. december 31-ig hatályos szabályozás:Alkotmány 1949. évi XX. törvény (Alk.) 44/A. § (1) bekezdés d) pontja: „A helyi képviselő-testület törvény keretei között megállapítja a helyi adók fajtáját és mértékét.” – a helyi önkormányzat adómegállapítási joga. A hivatkozott törvény a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Hatv.). 70/I. § (1) bekezdés: „Minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni.” – az arányos közteherviselés alkotmányos kötelezettsége A jelenleg hatályos szabályozás: Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény), a jelenleg hatályban lévő legfőbb jogforrás. Alaptörvény XXX. cikk (1) bekezdés: „Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően mindenki hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez.” Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontja: „A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről.”

4 Adóztatás törvényi háttere A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Hatv.) 5. § Az önkormányzat rendeletével a) vagyoni típusú adók, b) kommunális jellegű adók, továbbá c) helyi iparűzési adók bevezetésére jogosult.

5 Adóztatás törvényi háttere 6. § Az önkormányzat adó megállapítási joga arra terjed ki, hogy: (…) c) az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan - az e törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH által 2003. évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel – megállapítsa.

6 Adóztatás törvényi háttere A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény biztosítja az önkormányzatok számára a helyi adóztatás lehetőségét: az önkormányzat adókat vezethet be, a már bevezetett adókat hatályon kívül helyezheti, a már bevezetett adókat módosíthatja, az adó bevezetésének időpontját és időtartamát meghatározhatja, az adómértékeket megállapíthatja, Az önkormányzat vegye figyelembe: - a helyi sajátosságokat, - a gazdálkodási követelményeket, - az adóalanyok teherbíró képességét.

7 Adóztatás törvényi háttere Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozását. Alkalmazása az önkormányzati (helyi) adóhatóságnak is kötelező ! Előírja az adóhatóság részére, hogy: - a törvények megtartásához szükséges tájékoztatást adja meg, - az adóbevallás, adófizetés rendjét ismertesse az adózóval, - felhívja adózó figyelmét jogainak érvényesítésére.

8 Adóztatás törvényi háttere Előírja az adózó részére, hogy az adómegállapítás érdekében köteles: bejelentésre, nyilatkozattételre, adómegállapításra, bevallásra, adófizetésre és adóelőleg fizetésére, bizonylat kiállítására és megőrzésére, nyilvántartás vezetésére, adatszolgáltatásra, adólevonásra, adóbeszedésre, pénzforgalmi számlanyitásra.

9 Adóztatás törvényi háttere Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetében - az önadózás és az adóbeszedés kivételével - az adózó bevallásának benyújtásával jelenti be adókötelezettségét. 19. § (1) bek. Az adózónak az adókötelezettségét érintő változást 15 napon belül be kell jelentenie. 23. § (1) bek. Az adót az adóhatóság bevallás alapján kivetéssel, kiszabással, illetőleg utólagos adómegállapítás keretében állapítja meg. 25. § (1) c) pontja

10 Telekadó törvényi meghatározása Megnevezés2011. december 31-ig2012. január 1-jétől beépítetlen belterületi földrészlet telek Adó tárgya épülettel be nem épített minden olyan földterület, amelyet az ingatlan- nyilvántartás belterületként tart nyilván, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint aranykorona értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló telket. az épülettel be nem épített földterület, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint aranykorona-értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telket, külterületi termőföldet, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterületet, feltéve, ha az ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll, továbbá a közút területét, a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet.

11 Telekadó törvényi meghatározása Az adó alanyaaki az év első napján a telek tulajdonosa Törvényi mentességek az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges - az épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú - földrészlet. az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész, építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a

12 Telekadó törvényi meghatározása Törvényi mentességek az erdő művelési ágban nyilvántartott telek az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany, az e célra használt telek után teljesen törölve az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított - védő (biztonsági) terület teljesen törölve

13 Telekadó törvényi meghatározása Az adó alapja és mértéke Az önkormányzat döntésétől függően: - vagy a telek m2-ben számított területe esetén 200.-Ft/m2, 2012.évre az indexált érték 301,50 Ft/m2; - vagy a telek korrigált forgalmi értékének 3 %-a.

14 Beépítetlen ingatlan telekadó fizetési kötelezettség terheli adózók köre: - magánszemély, vállalkozás, vállalkozó (a tulajdoni lapon bejegyzett tulajdonos fizeti, - több tulajdonos esetén tulajdoni hányaduk arányában)

15

16 A telekadó 2003. évi bevezetésekor is már a törvény szerint a fizetésre kötelezettek köre 1. magánszemély üres telek után A telekadót már a bevezetésekor mindenkinek fizetnie kellett volna. Következetesen csak azon telkek feltárására került sor, melyek teljesen üresek voltak, függetlenül attól, hogy magánszemély, vagy vállalkozás tulajdonában voltak. Ezt a tévedését (a telekadó rendelkezés helytelen értelmezését, miszerint csak a teljesen üres telkek adó kötelesek), a Hivatal elismeri. A Hivatalt egyedül a Képviselő- testület marasztalhatta volna el, hogy a nem megfelelő értelmezés miatt az önkormányzat bevételtől esett el. Az elmúlt évek költségvetéseiben a képviselő-testület a gazdálkodás során ezzel a bevétellel számolt. Ezzel a vállalkozások és a magánszemélyek, akiknek telekrészei voltak az adó meg nem fizetése miatt megtakarítást értek el, a vállalkozók esetleg azt befektették a vállalkozásukba a magánszemélyek, pedig saját célra használták azt fel. Az elévülés miatt 2003., 2004., 2005., és 2006. évi telekadó megfizetését már nem is tudja az Önkormányzat behajtani, ez minden féleképpen ezen adózói körnek nagyon kedvező, ezzel az önkormányzat segítette őket. A Hivatal által elkövetett hiba, hogy nem adóztatta a vállalkozókat, a vállalkozókat nem érintette hátrányosan. vállalkozó 2.magánszemély családi házhoz tartozó üres telekrész (épülettel le nem fedett telekrész) 3.vállalkozó üzleti céllal használt ingatlanhoz tartozó üres telekrész (épülettel le nem fedett telekrész)

17 2011-ben helyi rendelet módosításával Kiskunlacházán a telekadó fizetésre kötelezettek köre szűkül. 1. magánszemély üres telek utánTovábbra is fizetési kötelezettség terheli vállalkozó 2.vállalkozó üzleti céllal használt ingatlanhoz tartozó üres telekrész (épülettel le nem fedett telekrész) A törvény tiltja az önkormányzatnak, hogy mentességet adjon a vállalkozónak az üzleti célt szolgáló üres telekrészére, nekik továbbra is fizetnie kell. 3.magánszemély családi házhoz tartozó üres telekrész (épülettel le nem fedett telekrész) A helyi rendelkezés szerint elévülési időn belül mentességet kap a magánszemély a fizetési kötelezettség alól

18 A törvény 2012. január 1-től hatályos módosítása után bővült a telekadó fizetésre kötelezettek köre A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása következtében a Kiskunlacházán bevezetett helyi adókkal kapcsolatosan a következő változásokra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét: 2012. január 1. napjától a telekadó hatálya nem csak a belterületi, hanem a külterületi ingatlanokra is kiterjed. Az adótárgya az önkormányzat illetékességi területén lévő telek, amely a törvény értelmezése szerint az épülettel be nem épített földterület, kivéve  az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint aranykorona-értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telket, a külterületi termőföldet,  a tanyaként nyilvántartott földterület, ha tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,  a közút területét,  a vasúti pályát,  a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet. A felsorolás szerinti földterületek nem tartoznak a telekadó hatálya alá, azok után telek adó fizetési kötelezettség nem keletkezik. A törvény szerint mentes  az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,  az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek,  az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a. Az önkormányzat rendeletében további mentességet biztosít a lakás és nem lakás céljára szolgáló épülettel rendelkező telek be nem épített részére, amely magánszemély tulajdonában van, lehet az külterületi vagy belterületi telek.

19 A telekadó története Kiskunlacházán A telekadó bevezetésére 2003. január 1. napjától került sor, a helyi adókról szóló 16/2002.(12.13.) számú rendelet hatályba lépésekor. A rendeletet a Képviselő-testület a 2002. december 13-án megtartott ülésén fogadta el. Az ülés ezen napirendjének tárgyalásakor 13 fő vett részt az ülésen, a rendelet elfogadásakor 12 fő igennel, 1 fő tartózkodással szavazott, ellenszavazat nem volt.

20 A telekadó története Kiskunlacházán

21 A telekadó bevételek és az adómértékek alakulása 2003-2011. években Adónem Beveze tve 2003.2004.2005.2006.2007.2008.2009.2010.2011. Telekadó 2003.0 1.01 mérték (Ft/m 2 )20 253035 bevétel (Ft)213 000579 640 1 015 820 3 241 845 4 073 745 10 071 842 25 515 588 7 532 000 11 519 533 adózók száma61030212226259270258279 adótárgyak69101243599603647633635648

22 Várható bevételek és kiadások 2012. évre adatok e Ft-ban Megnevezés2011. évi előriányzat2012. évi várható Bevételek1 700 0651 404 084 Kiadások1 700 0651 483 880 A főösszegek nem tartalmaznak beruházási és fejlesztési előirányzatot. A működési kiadásokat 5 %-os dologi inflációval megemelve tartalmazza, az étkeztetést, a segélyezést és a hitel tőke, valamint kamat fizetést foglalja magában. Bevételek kiadások különbözete0-79 796

23 Az önkormányzati feladat ellátáshoz szükséges főbb források a 2011. évi költségvetés adatai alapján a kiemelt feladatok ellátásához IntézményekÁllami támogatás (e Ft) Önkormányzati saját pénzeszköz (e Ft) Foglalkozta-tott létszám (fő) Óvoda66 94850 55648 Általános Iskola170 11184 93780,5 Alapfokú Művészeti Iskola32 50218 62818 Szakközépiskola134 05637 78539 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat20 871011 Művelődési Központ038 97111 Konyha 56 73222 Ügyeleti ellátás 14 6660 Védőnői szolgálat13 8482 1045 Háziorvosi ellátás vállalkozó orvosok látják el Szakrendelő támogatása 624 Labor fenntartása8957 3653 Mezőőri szolgálat2 4005 3695 Közterület feladat ellátása 8 7992 Közcélú foglalkoztatás8469941 A Mi Újságunk kiadvány 3 093 Sporttámogatás 4 181 Egészséges ivóvíz biztosítása Kunépszolg Kft látja el Szennyvízgyűjtés Közvilágítás 21 759 Temető fenntartás vállalkozó látja el Közutak fenntartása 5 806

24

25 Összefoglalás ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK A helyi önkormányzat adókat vezethet be, azokat hatályon kívül helyezheti, módosíthatja az adómértéket megállapíthatja figyelembe veszi a helyi sajátosságokat, a gazdálkodási követelményeket, az adóalanyok teherbíró képességét Ezen jogoknak és kötelezettségeknek a helyi önkormányzat úgy tesz eleget, hogy a képviselő-testület a helyi rendeletet megalkotja, mely az előírásoknak megfelelően kihirdetésre kerül. A helyi adóhatóság a jogszabályi előírások betartáshoz szükséges tájékoztatást megadja, a bevallás és adófizetés rendjét ismerteti bevallás alapján, kivetéssel, kiszabással ill. utólagos adómegállapítás keretében állapítja meg az adót Ezen jogoknak és kötelezettségeknek a helyi adóhatóság úgy tesz eleget, hogy a helyi médiumok segítségével tájékoztatókat tesz közzé, szakképzett munkatársakat alkalmaz, továbbá a bevallások alapján kiveti és beszedi az adót.

26 Összefoglalás Az adóalanyok az adó megállapításához szükséges bevallást nyújtanak be, nyilatkozatot, bejelentést tesznek, adatot szolgáltatnak adókötelezettségüket adóbevallás benyújtásával jelentik be, a változásokat 15 napon belül bejelentik adót illetve adóelőleget fizetnek Ezen jogoknak és kötelezettségeknek az adóalanyok úgy tesznek eleget, hogy határidőben, külön felszólítás nélkül benyújtják a bevallásokat, az adót megfizetik.

27 Összefoglalás TELEKADÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011. december 31-ig A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján: - magánszemély: beépített és beépítetlen belterületi ingatlanok után - vállalkozó: beépített és beépítetlen belterületi, üzleti célt szolgáló ingatlanok után A helyi adókról szóló 9/2011.(V.3.) önkormányzati rendelet alapján: - magánszemély: beépítetlen belterületi ingatlanok után, - vállalkozó: beépített és beépítetlen belterületi, üzleti célt szolgáló ingatlanok után. 2012. január 1-jétől A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján: - magánszemély: beépített és beépítetlen bel- és külterületi ingatlanok után - vállalkozó: beépített és beépítetlen bel- és külterületi, üzleti célt szolgáló ingatlanok után A helyi adókról szóló 9/2011.(V.3.) önkormányzati rendelet alapján: - magánszemély: beépítetlen bel- és külterületi ingatlanok után, - vállalkozó: beépített és beépítetlen bel- és külterületi, üzleti célt szolgáló ingatlanok után.

28 Köszönjük megtisztelő figyelmüket !


Letölteni ppt "Köszöntjük a Vállalkozói Fórum résztvevőit ! 2012. január 20. Dr. Répás József polgármester."

Hasonló előadás


Google Hirdetések