Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató egyházi és magánintézmények fenntartóinak

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató egyházi és magánintézmények fenntartóinak"— Előadás másolata:

1 Tájékoztató egyházi és magánintézmények fenntartóinak
Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály

2 Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Kt.) 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (Vhr.) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (Műk. r.)

3 Aktuális feladatok Nkt. 97. § (4) E törvény hatálybalépését követően a fenntartó négy hónapon belül felülvizsgálja a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény augusztus 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézmény alapító okiratát, annak érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben foglaltaknak, és megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, a hivatalnak vagy a kormányhivatalnak. Ha a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján a köznevelési intézmény a nyilvántartásba vételét követően megkezdhette működését, a fenntartó köteles április 30-ig működési engedély iránti kérelmet benyújtani vagy a közoktatási intézményt megszüntetni.

4 Alapító okirat 1. Nkt. 21. § (3) A köznevelési intézmény alapító okirata tartalmazza: a) az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét, b) az intézmény -külön jogszabályban meghatározott- hivatalos nevét, c) az intézmény típusát, d) az intézmény feladatellátási helyét, da) székhelyét, db) tagintézményét, dc) telephelyét, e) alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,

5 Alapító okirat 2. f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, g) iskolatípusonként az évfolyamok számát, h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését, i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola esetén az ágazatokat, j) a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, k) a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat.

6 Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere
TEÁOR ’08 Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere Szakfeladat 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről 1. számú melléklet az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelethez

7 Analógia 1. TEÁOR 85.20 Alapfokú oktatás
Ebbe a szakágazatba tartozik: az alapfokú oktatás (a jelenlegi magyar oktatási rendszerben az általános iskolák alsó tagozata) Szakfeladat 8520 Alapfokú oktatás 85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

8 Analógia 2. TEÁOR 85.31 Általános középfokú oktatás
Ebbe a szakágazatba tartozik: az általános oktatás alsó középfokú szakasza, amely többé-kevésbé a tankötelezettség időszakának felel meg (az általános iskolák felső tagozata) Szakfeladat 8531 Általános középfokú oktatás 85311 Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)

9 Nyilvántartásba vétel 1.
Nkt. 21. § (5) A nyilvántartás tartalmazza: a) a köznevelési intézmény aa) létesítő és módosító alapító okiratának keltét, ab) nevét, alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezését és valamennyi feladatellátási helyét, ac) képviseletére jogosult személy nevét, ad) adószámát, ae) valamennyi pénzforgalmi számlaszámát,

10 Nyilvántartásba vétel 2.
b) a nyilvántartásba vétel, létesítés napját, c) a fenntartó képviseletére jogosult személy nevét, d) a jogutódlással, átalakulással, fenntartóváltozással, intézményi átszervezéssel kapcsolatos alapítói, fenntartói határozatok számát és a döntést tartalmazó határozatokat, e) a megszűnésről szóló alapítói, fenntartói határozatot, a megszüntető okiratot, a megszűnés idejét és módját, valamint a megszűnt intézmény iratainak őrzési helyét.

11 Működési engedély 1. Műk. r. 158. § (2)
A kormányhivatal határozatában feltünteti a) az alapító, a fenntartó nevét, székhelyét, b) a nevelési-oktatási intézmény nevét, típusát, OM azonosítóját, adószámát, székhelyét, valamennyi telephelyét, tagintézményét, pénzforgalmi számlaszámát, c) feladatellátási helyenként az ellátott alapfeladatokat, szakfeladatokat jogszabály szerinti megnevezéssel, d) iskola esetén az évfolyamok számát, az oktatás munkarendjét, e) feladatellátási helyenként azt a legmagasabb gyermek- és tanulólétszámot, amelyet a nevelési-oktatási intézmény fogadni képes,

12 Működési engedély 2. f) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása esetén a sajátos nevelési igényt megalapozó fogyatékosságnak a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve szerinti meghatározását, g) szakképzés esetén a szakképesítés megnevezését, azonosító számát és szakközépiskola esetén az ágazat megnevezését az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint, feladatellátási helyenként és munkarendenként, h) alapfokú művészetoktatás esetén feladatellátási helyenként a művészeti ágakat, azon belül a tanszakok megnevezését, i) az intézmény gazdálkodásának módját.

13 Kérelem (nyilvántartás) 1.
Beküldendő postai úton egy példányban nyilvántartásba vételéhez/nyilvántartásba vett adatok módosításához (*a nem megfelelőt kérjük törölni) Az intézmény és a fenntartó neve, székhelye A fenntartó képviselőjének/meghatalmazottjának neve (meghatalmazás: eseti, generális) A nyilvántartásba vételről szóló határozat száma, kiadásának ideje Módosítások összefoglalása Mellékletek:

14 Kérelem (nyilvántartás) 2.
Mellékletek: fenntartó –közoktatási tevékenység folytatására jogosító– okirata aláírási címpéldánya/meghatalmazás a fenntartói döntést tartalmazó dokumentum az intézmény alapító okirata és mellékletei a Nkt. 21. §. (3) bekezdése alapján, kiemelve a módosítások nyilatkozat illetékmentességről/3000 Ft értékű illetékbélyeg

15 Kérelem (működési engedély) 1.
Beküldendő postai úton egy példányban engedély kiadásához/módosításához (*a nem megfelelőt kérjük törölni) A kérelem tárgya, a módosítások összefoglalása Az intézmény, az alapító és a fenntartó adatai Működési adatok: székhelyre és telephelyre külön-külön fenntartói döntést tartalmazó dokumentum

16 Kérelem (működési engedély) 2.
Mellékletek: Műk. r. szerint. Egyéb mellékletek: aláírási címpéldánya/meghatalmazás (amennyiben nem a képviselő jár el) Az alapító okirat elfogadásáról, módosításáról szóló fenntartói döntést tartalmazó dokumentum Nyilatkozat illetékről, fellebbezési jogról való lemondásról

17 Kérelem (működési engedély) 3.
Amennyiben az alapító okirat nem tartalmazza: az intézmény OM azonosítója az intézmény adószáma az intézmény pénzforgalmi számlaszáma az intézmény képviseletére jogosult neve az oktatás munkarendje sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása esetén a sajátos nevelési igényt megalapozó fogyatékosságnak a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve szerinti meghatározását


Letölteni ppt "Tájékoztató egyházi és magánintézmények fenntartóinak"

Hasonló előadás


Google Hirdetések