Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

II. Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "II. Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei."— Előadás másolata:

1 II. Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

2 Általános jellemzői a jogoknak és a kötelezettségeknek a, a jogszabályban nincs élesen elválasztva egymástól a jog és a kötelezettség, egymás mellett, egymással párhuzamosan vannak jelen, b, többségükben inkább kötelezettségek, mint jogok, mivel a betegek jogaihoz igazodnak.

3 Az egészségügyi dolgozók jogainak és kötelezettségeinek csoportosítása Az ún. alapelvi jogok és kötelezettségek: - „kellő gondosság” a munkavégzés során, - beteg iránti tanusított szakmai magatartás, - munkahelyi szabályok megtartása - Képzés, továbbképzés Egyes törvényben nevesített jogok és kötelezettségek: - A betegek egészségügyi ellátásához kapcsolódó jogok és kötelezettségek - Tájékoztatási kötelezettség - Dokumentációs kötelezettség - Titoktartási kötelezettség - Egészségügyi dolgozók jogállásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

4 A betegek egészségügyi ellátásához kapcsolódó jogok és kötelezettségek 1.) Az általános, kiinduló, ún. pre-ellátási kötelezettségek és jogok – valamennyi eüi dolgozóra vonatkozik A. Területi ellátáshoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek: A.A. Nem orvos eüi dolgozó vonatkozásában A.B. Orvos vonatkozásában 2.) Az ellátás megtagadásának joga - Orvos vonatkozásában - Nem orvos eüi dolgozó vonatkozásában 3.) Az ellátás magadásának/nyújtásána k joga - Orvos vonatkozásában - Nem orvos eüi dolgozó vonatkozásában

5 Tájékoztatási kötelezettség - Orvos - Általános - Teljeskörű - Írásban - Szóban

6 A dokumentációs kötelezettség Ún. Egészségügyi dokumentáció vezetésének kötelezettsége Ún. Egészségügyi dokumentáció vezetésének kötelezettsége A dokumentáció a következőket tartalmazza: - a beteg személyes adatait, valamint az értesítendő személyek elérhetőségeit, - kórismeretre és a kórelőzményekre vonatkozó adatokat, - alkalmazott vizsgálati és terápiás módszereket, - betegnek a gyógykezelés alkalmazására vonatkozó beleegyező vagy visszautasító nyilatkozatára utalás tényét és idejét, - a dokumentációba bejegyzést végző egészségügyi dolgozó nevét, beosztását és a bejegyzés idejét, - valamint minden olyan adatot és tényt amely a beteg gyógyulására befolyással lehet.

7 Egészségügyi dolgozók jogállásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek Ezek a jogok, illetve kötelezettségek kifejezetten az egészségügyi jogviszonyból fakadnak. Ez két részterület: Az egészségügyi dolgozó közfeladatot ellátó személynek minősül, ennek megfelelően külön büntetőjogi védelemben részesülnek. Az egészségügyi dolgozó közfeladatot ellátó személynek minősül, ennek megfelelően külön büntetőjogi védelemben részesülnek. Az egészségügyi dolgozó jogosult és köteles szakmai ismereteinek folyamatos bővítésére. Az egészségügyi dolgozó jogosult és köteles szakmai ismereteinek folyamatos bővítésére.

8 Titoktartási kötelezettség Mindenkit aki az egészségügyi szolgáltatónál bármilyen jogviszonyban van, bármilyen jogviszonyban látja el az egészségügyi tevékenységét, köteles minden tudomására jutott adatot, a megismerés módjától függetlenül, időbeli korlátozás nélkül titokként kezelni. Ez alól felmentést csak: - beteg, vagy - jogszabály adhat.

9 EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

10 Bevezetés, általános áttekintés 1.) A felelősségi területek: A, Szakmai-etikai felelősség B, Munkajogi felelősség: - munka törvénykönyve alapján, - közalkalmazotti jogállás alapján C, Polgárjogi felelősség D, Büntetőjogi felelősség 2.) Jogforrások: A, 1997. évi CLIV Tv. 140/A-140/E.§; 30/2007. (VI.22.) EüM. Rendelet (Egészségügyi dolgozók Rendtartása); 2006. évi XCVII Tv. 20-26.§ B, 1992. XXII. Tv., VII. fejezet, 167-173.§; 1992. XXXIII. Tv. 45-53.§ C, A Polgári Törvénykönyv XXIX. Fejezete,339-350.§, 355-360.§; 559.§ D, Büntető Törvénykönyv 169.§, 171-173/I.§, 177/B.§, 178.§, 229-230.§

11 I. Az egészségügyi dolgozók szakmai-etikai felelősségének szabályai

12 1. Az anyagi jogszabályok Az etikai szabályok alanyai Az etikai szabályok megjelenési formái Az etikai szabályok tartalma – a RENDTARTÁS: - Általános etikai elvei - Egyes szakmákhoz igazodó különös szabályok

13 2. Az eljárási szabályok Az eljárás alanyai Az I. fokú eljárás: - megindítása, - lefolytatása, - jogorvoslat, végrehajtás A II. fokú eljárás: - megindítása, - lefolytatása, - jogorvoslat, végrehajtás

14 II. Az egészségügyi dolgozók munkajogi felelősségének szabályai

15 1. Felelősség a munkatörvénykönyve alapján A. Az anyagi jogszabályok B. Az eljárási szabályok: - Polgári perrendtartás általános szabályai - A munkaügyi perekre vonatkozó különös szabályok

16 2. Közalkalmazotti jogállásból eredő felelősség A. Anyagi jogszabályok: - Fegyelmi felelősség - Fegyelmi vétség - Fegyelmi büntetések B. Eljárási jogszabályok: - Eljárás megindítása - Eljárás lefolytatása – Tárgyalás - Döntés - Jogorvoslat/Végrehajtás

17 III. Az egészségügyi dolgozók polgárjogi felelősségének szabályai

18 A kártérítés definíciója a PTK. szerint – Az általános szabályok A PTK. szerint, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni, kivéve ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

19 Fogalmi elemek 1.A „személyi elem” Többes károkozás 2. A tevékenység-elem – a károkozás 3. A kár-elem 4. Ok-okozati összefüggés 5. Kártérítési kötelezettség: - Teljes megtérítés - Abszolút mentesség - Részbeni mentesség

20 A kár megtérítésének szabályai 1. A kártérítés módja: - In integrum restitucio - Vagyoni/nem vagyoni kártéríté 2. A kártérítés formái: - pénzbeni, - természetbeni - Járadék formájában 3. A kártérítés mértéke: - összegszerűen meghatározott - kárátalány 4. A kártérítés esedékessége 5. Az elévülési idő: 5 év

21 A kártérítés speciális szabályai az egészségügy vonatkozásában 1. Veszélyes üzem működéséből eredő károk megtérítése 2. Alkalmazottért való felelősség és az általa okozott károk megtérítése 3. A kárenyhítési kötelezettség egyik formája: a felelősségbiztosítás


Letölteni ppt "II. Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések