Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

II. Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "II. Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei"— Előadás másolata:

1 II. Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

2 Általános jellemzői a jogoknak és a kötelezettségeknek
a, a jogszabályban nincs élesen elválasztva egymástól a jog és a kötelezettség, egymás mellett, egymással párhuzamosan vannak jelen, b, többségükben inkább kötelezettségek, mint jogok, mivel a betegek jogaihoz igazodnak.

3 Az egészségügyi dolgozók jogainak és kötelezettségeinek csoportosítása
Az ún. alapelvi jogok és kötelezettségek: „kellő gondosság” a munkavégzés során, beteg iránti tanusított szakmai magatartás, munkahelyi szabályok megtartása Képzés, továbbképzés Egyes törvényben nevesített jogok és kötelezettségek: - A betegek egészségügyi ellátásához kapcsolódó jogok és kötelezettségek - Tájékoztatási kötelezettség - Dokumentációs kötelezettség - Titoktartási kötelezettség - Egészségügyi dolgozók jogállásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

4 A betegek egészségügyi ellátásához kapcsolódó jogok és kötelezettségek
1.) Az általános, kiinduló, ún. pre-ellátási kötelezettségek és jogok – valamennyi eüi dolgozóra vonatkozik A. Területi ellátáshoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek: A.A. Nem orvos eüi dolgozó vonatkozásában A.B. Orvos vonatkozásában 2.) Az ellátás megtagadásának joga - Orvos vonatkozásában - Nem orvos eüi dolgozó vonatkozásában 3.) Az ellátás magadásának/nyújtásának joga

5 Tájékoztatási kötelezettség
Orvos Általános Teljeskörű Írásban Szóban

6 A dokumentációs kötelezettség
Ún. Egészségügyi dokumentáció vezetésének kötelezettsége A dokumentáció a következőket tartalmazza: - a beteg személyes adatait, valamint az értesítendő személyek elérhetőségeit, - kórismeretre és a kórelőzményekre vonatkozó adatokat, - alkalmazott vizsgálati és terápiás módszereket, - betegnek a gyógykezelés alkalmazására vonatkozó beleegyező vagy visszautasító nyilatkozatára utalás tényét és idejét, - a dokumentációba bejegyzést végző egészségügyi dolgozó nevét, beosztását és a bejegyzés idejét, - valamint minden olyan adatot és tényt amely a beteg gyógyulására befolyással lehet.

7 Egészségügyi dolgozók jogállásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
Ezek a jogok, illetve kötelezettségek kifejezetten az egészségügyi jogviszonyból fakadnak. Ez két részterület: Az egészségügyi dolgozó közfeladatot ellátó személynek minősül, ennek megfelelően külön büntetőjogi védelemben részesülnek. Az egészségügyi dolgozó jogosult és köteles szakmai ismereteinek folyamatos bővítésére.

8 Titoktartási kötelezettség
Mindenkit aki az egészségügyi szolgáltatónál bármilyen jogviszonyban van, bármilyen jogviszonyban látja el az egészségügyi tevékenységét, köteles minden tudomására jutott adatot, a megismerés módjától függetlenül, időbeli korlátozás nélkül titokként kezelni. Ez alól felmentést csak: - beteg, vagy - jogszabály adhat.

9 EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

10 Bevezetés, általános áttekintés
1.) A felelősségi területek: A, Szakmai-etikai felelősség B, Munkajogi felelősség: - munka törvénykönyve alapján, - közalkalmazotti jogállás alapján C, Polgárjogi felelősség D, Büntetőjogi felelősség 2.) Jogforrások: A, évi CLIV Tv. 140/A-140/E.§; 30/2007. (VI.22.) EüM. Rendelet (Egészségügyi dolgozók Rendtartása); évi XCVII Tv § B, XXII. Tv., VII. fejezet, §; XXXIII. Tv § C, A Polgári Törvénykönyv XXIX. Fejezete, §, §; 559.§ D, Büntető Törvénykönyv 169.§, /I.§, 177/B.§, 178.§, §

11 I. Az egészségügyi dolgozók szakmai-etikai felelősségének szabályai

12 1. Az anyagi jogszabályok
Az etikai szabályok alanyai Az etikai szabályok megjelenési formái Az etikai szabályok tartalma – a RENDTARTÁS: - Általános etikai elvei - Egyes szakmákhoz igazodó különös szabályok

13 2. Az eljárási szabályok Az eljárás alanyai Az I. fokú eljárás:
- megindítása, - lefolytatása, - jogorvoslat, végrehajtás A II. fokú eljárás: - megindítása, - lefolytatása, - jogorvoslat, végrehajtás

14 II. Az egészségügyi dolgozók munkajogi felelősségének szabályai

15 1. Felelősség a munkatörvénykönyve alapján
A. Az anyagi jogszabályok B. Az eljárási szabályok: - Polgári perrendtartás általános szabályai - A munkaügyi perekre vonatkozó különös szabályok

16 2. Közalkalmazotti jogállásból eredő felelősség
A. Anyagi jogszabályok: - Fegyelmi felelősség - Fegyelmi vétség - Fegyelmi büntetések B. Eljárási jogszabályok: - Eljárás megindítása - Eljárás lefolytatása – Tárgyalás - Döntés - Jogorvoslat/Végrehajtás

17 III. Az egészségügyi dolgozók polgárjogi felelősségének szabályai

18 A kártérítés definíciója a PTK. szerint – Az általános szabályok
A PTK. szerint, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni, kivéve ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

19 Fogalmi elemek 1.A „személyi elem” Többes károkozás
2. A tevékenység-elem – a károkozás 3. A kár-elem 4. Ok-okozati összefüggés 5. Kártérítési kötelezettség: - Teljes megtérítés - Abszolút mentesség - Részbeni mentesség

20 A kár megtérítésének szabályai
1. A kártérítés módja: - In integrum restitucio - Vagyoni/nem vagyoni kártéríté 2. A kártérítés formái: - pénzbeni, - természetbeni - Járadék formájában 3. A kártérítés mértéke: - összegszerűen meghatározott - kárátalány 4. A kártérítés esedékessége 5. Az elévülési idő: 5 év

21 A kártérítés speciális szabályai az egészségügy vonatkozásában
1. Veszélyes üzem működéséből eredő károk megtérítése 2. Alkalmazottért való felelősség és az általa okozott károk megtérítése 3. A kárenyhítési kötelezettség egyik formája: a felelősségbiztosítás


Letölteni ppt "II. Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések