Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Törzskönyvi változás-bejelentésekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Törzskönyvi változás-bejelentésekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok"— Előadás másolata:

1

2 Törzskönyvi változás-bejelentésekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok
Farsang Ferenc Államháztartási referens Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási Osztály Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét, szeptember 24.

3 A törzskönyvi nyilvántartás jogszabályi háttere
Az egyes kérelmek, és a csatolandó mellékletek B102 – bejegyzési kérelem B103 – bejegyzési kérelem B202 – változás-bejelentési kérelem B203 – változás-bejelentési kérelem B204 – iratbefogadási kérelem B205 – adóalanyisággal kapcsolatos bejelentés B206 – vezetőre vonatkozó kérelem B207 – bankszámla bejelentés B208 – elérhetőség adatok bejelentése B300 – törlési kérelem Határidők Gyakorlati észrevételek Tematika

4 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht
Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 104. § (1) bekezdés szerint a kincstár nyilvántartást vezet a költségvetési szervekről, a helyi önkormányzatokról, a nemzetiségi önkormányzatokról, a társulásokról, a térségi fejlesztési tanácsokról, valamint jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyekről (a továbbiakban együtt: törzskönyvi jogi személy). Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/B. § (1) bekezdés szerint a törzskönyvi nyilvántartás vezetésével kapcsolatos valamennyi közigazgatási hatósági eljárás az erre a célra rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatvány vagy elektronikus űrlap alkalmazásával, kérelemre indul. A különböző törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos eljárásokhoz (bejegyzés, változás-bejelentés, törlés) csatolandó mellékleteket az Ávr §-a foglalja össze. A törzskönyvi nyilvántartás jogszabályi háttere

5 A nyomtatványok elérhetősége: a Magyar Államkincstár honlapján a „Törzskönyvi nyilvántartás” menüponton belül a „Nyomtatványok, űrlapok” menüpont. A törzskönyvi nyilvántartás jogszabályi háttere

6 B102 – bejegyzési kérelem Költségvetés szerv alapítása esetén kell kitölteni. alapító okirat határozat vezető kinevezési irat/határozat B205 – adószám kérés (fizetési számlával is kell rendelkeznie, de azt a Kincstár nem tartja nyilván) közös működtetésű vagy fenntartású törzskönyvi jogi személy esetében az alapítói és irányítói vagy fenntartói jogok gyakorlására, illetve az alapítói és irányítói jogok megosztására vonatkozó az Ávr. 4. § (1) bekezdése szerinti megállapodás Az egyes kérelmek, és a csatolandó mellékletek

7 B102 – bejegyzési kérelem közös működtetésű vagy fenntartású költségvetési szerv esetében – ha a létesítő okirat nem tartalmazza azt – megállapodás arról, hogy a törzskönyvi jogi személy költségvetése melyik irányító szerv költségvetésében szerepel Jogelődös alapítás esetén a jogelőd megszüntetésével/módosításával kapcsolatos feladatokat is egyidejűleg rendezni kell. Az egyes kérelmek, és a csatolandó mellékletek

8 B103 – bejegyzési kérelem Egyéb törzskönyvi jogi személy alapítása esetén kell kitölteni (nem alapító okiratos, pl.: jogi személyiségű társulás). társulási megállapodás határozatok elnök megválasztásáról szóló határozat B205 adószám kérés helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat esetében a képviselő-testület alakuló ülésén hozott, a törzskönyvi bejegyzéshez szükséges adatokat tartalmazó határozatának kivonata, valamint a törzskönyvi bejegyzést követően a szervezeti és működési szabályzata Az egyes kérelmek, és a csatolandó mellékletek

9 B202 – változás-bejelentési kérelem
Költségvetési szerv alapító okiratának a törzskönyvi nyilvántartás adatkörét érintő módosítása esetén kell kitölteni (pl.: székhely, elnevezés, kormányzati funkció, telephely). alapító okirat módosító okirat határozat az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó törzskönyvi jogi személy esetében a feladat-, illetve intézményátadás esetén az átadó és átvevő közötti megállapodás, továbbá az átadásra-átvételre vonatkozó képviselő-testületi, közgyűlési határozatok kivonata Az egyes kérelmek, és a csatolandó mellékletek

10 B203 – változás-bejelentési kérelem
Egyéb törzskönyvi jogi személy a törzskönyvi nyilvántartás adatkörét érintő módosítása esetén (elnevezés, székhely, kormányzati funkciók). határozat/SZMSZ módosítás társulási megállapodás elfogadó határozatokkal Az egyes kérelmek, és a csatolandó mellékletek

11 B204 – iratbefogadási kérelem
Akkor kell használni, ha a törzskönyvi nyilvántartás adatkörét nem érintő módosítás történik az alapító okiratban, társulási megállapodásban (pl.: tevékenység szöveges kifejtése változik, gyermeklétszám változik). alapító okirat módosító okirat határozat társulás esetében a társulási megállapodás határozatokkal Ebben az esetben, nem történik adatmódosítás a törzskönyvben, csak az alapító okirat és a módosító okirat kerül feltöltésre. Az egyes kérelmek, és a csatolandó mellékletek

12 B205 – adóalanyisággal kapcsolatos bejelentés Bejegyzéssel egyidejűleg adószámkérés esetén, illetve későbbi módosítások: egyéb tevékenység TEÁOR felvétele, iratok őrzésének helye. Az adószám megkérése utáni esetleges ÁFA kör módosításokat a NAV-nál kell kezdeményezni, a Kincstár felé az önkormányzatnak nem kell bejelenteni. A B205 kérelem ÁFA mellékleteit csak egyszer, az adószám kérésekor fogadja be a Kincstár. Az egyes kérelmek, és a csatolandó mellékletek

13 B206 – vezetőre vonatkozó kérelem
vezető kinevezési/megbízási irata illetve határozat Aktuálisan bejelentett adat lekérdezhető a honlapon. A vezető kinevezésének meghosszabbítását, újraválasztását is be kell jelenteni, ha a határozott idejű kinevezés lejár. Az egyes kérelmek, és a csatolandó mellékletek

14 B207 – bankszámla bejelentés
Számlavezető pénzintézet váltás esetén és csak az önkormányzat/nemzetiségi önkormányzat fizetési számlát és ha van, akkor az Ávr § (3) bekezdés d) pontja szerinti alszámlát (állami hozzájárulások) kell bejelenteni. számlaszerződés másolata felhatalmazó levelek (Kincstár honlapján), Áht. 83. § (5) bekezdés szerint a kincstár által benyújtható beszedési megbízások teljesítése céljából a helyi önkormányzat köteles a beszedési megbízás benyújtására történő felhatalmazást a számlavezetője részére megadni Az Ávr. 147/A. § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntéséről a Kincstárt a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően írásban értesíti, továbbá a (2) bekezdés szerint a fizetési számlája megváltozásáról a Kincstárt a változással egyidejűleg írásban értesíti. Az egyes kérelmek, és a csatolandó mellékletek

15 B208 – elérhetőség adatok bejelentése
Lehetőség telefonszám, cím, fax szám bejelentésére, nem kötelező. melléklet nem kell A telephelyre vonatkozó adatok módosítását nem ezen kell bejelenteni (az adatlap elnevezése hibás), a telephely alapító okiratos adat, a B202 kérelmet kell használni. Az egyes kérelmek, és a csatolandó mellékletek

16 B300 – törlési kérelem Költségvetési szerv megszüntetése esetén. megszüntető okirat határozat Jogutódos megszűnés esetén a jogutód bejegyzésével/módosításával kapcsolatos feladatokat is egyidejűleg rendezni kell. Az egyes kérelmek, és a csatolandó mellékletek

17 B300 – törlési kérelem Társulás megszüntetése esetén. a társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás elfogadó határozatok Nemzetiségi önkormányzat megszűnése. megszüntető okirat: helyi nemzetiségi önkormányzat esetében a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 74. § szerinti esetben a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat jegyzőjének a törzskönyvi nyilvántartásból történő törléshez szükséges adatokat tartalmazó nyilatkozata a megszűnésről jogszabály vagy a törzskönyvi nyilvántartásból történő törléshez szükséges adatokat tartalmazó határozat Az egyes kérelmek, és a csatolandó mellékletek

18 Ávr. 167/C. § (1) A költségvetési szerv és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy a) törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését az alapítói jogokat gyakorló szerv a létesítő okirat csatolásával, a bejegyzési kérelem, b) törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését az alapítói jogokat gyakorló szerv a megszüntető okirat csatolásával, a törlési kérelem, c) létesítő okiratát nem érintő, a 167/A. §-ban meghatározott adatának módosítását – az alapítói jogokat gyakorló szerv egyidejű értesítésével – a törzskönyvi jogi személy a változás-bejelentési kérelem, d) létesítő okiratát érintő módosítást az alapítói jogokat gyakorló szerv az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat, valamint az egységes szerkezetű alapító okirat csatolásával, a változás-bejelentési kérelem – az adat keletkezésétől, illetve megváltozásától számított – nyolc napon belül a Kincstárnak történő benyújtásával kérheti. Határidők

19 Az Áht § (2) bekezdés szerint a törzskönyvi nyilvántartás vezetésével kapcsolatban az ügyintézési határidő tizenöt nap. Ha a kincstár hiánypótlási felhívást bocsát ki, annak teljesítésére legfeljebb húsznapos határidőt állapíthat meg. Ezeket a határidőket figyelembe kell venni az önkormányzati döntéseknél, mivel az Áht § szerint a bejegyzés, törlés, módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján, vagy kérelmezett későbbi időpontban válik hatályossá, visszamenőleges hatályú törzskönyvezésre nincs lehetőség. Határidők

20 az alapító okirat kötelező tartalmi elemeit az Ávr. 5
az alapító okirat kötelező tartalmi elemeit az Ávr. 5. §-a tartalmazza, ágazati jogszabályok írhatnak elő további kötelező elemeket (pl. köznevelési intézmények esetében a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. §-a), az egységes szerkezetű alapító okiratnak a hatályos adatokat kell tartalmaznia, a hatályon kívül helyezett, üres pontokat törölni kell a megszüntető okirat tartalmára vonatkozó rendelkezéseket az Ávr. 14. § (2)-(3) bekezdései tartalmazzák az Ávr. 14. § (3) bekezdése szerint ha közfeladat ellátásának kötelezettsége a költségvetési szerv megszüntetése nélkül kerül más államháztartáson belüli vagy kívüli szervezethez, akkor a megszüntetésre vonatkozó rendelkezéseket a módosító okiratra nézve is alkalmazni kell a módosító okiratnak az utolsó hatályos, a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett alapító okirathoz viszonyítva bekövetkezett módosításokat kell tételesen tartalmaznia határozattól független, egységes szerkezetű és módosító okiratot kell készíteni Gyakorlati észrevételek

21 alapító okirat (általános, polgármesteri hivatal, közös hivatal, köznevelési intézmény), módosító okirat, megszüntető okirat minta év végén került feltöltésre az eAdatra, azóta ezek néhány helyen aktualizálásra szorulnak a jogszabályváltozások miatt a mintákat formájukban, az adatok sorrendjében nem kell követni és csak a kötelező tartalmi elemeket tartalmazza keltezés, aláírás, bélyegző, mindig az alapító szerv (önkormányzat), az adatlapon sem az intézmény a kérelmeket és mellékleteiket egy példányban elegendő benyújtani jogszabályváltozások követése, okirat módosításkor a szükséges aktualizálások átvezetése (pl. jogszabályi hivatkozások a foglalkoztatási jogviszonyoknál) az adott kérelemnek megfelelő nyomtatvány kerüljön megküldésre (a központi szervekre vonatkozó nyomtatványokat nem lehet használni) és az adatlapon is kerüljenek feltüntetésre a módosítások Gyakorlati észrevételek

22 az alapító okirat a költségvetési szerv szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését, és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását tartalmazza (egy szakágazat és az alaptevékenységeknek megfelelő kormányzati funkciók), ezeket a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. NGM rendelet tartalmazza (az 1. melléklet a kormányzati funkciók rendje, az 5. melléklet a szakágazati rend), a szakfeladatokat pedig törölni kell az alapító okiratból gazdálkodási besorolásra vonatkozó rendelkezéseket az alapító okiratból törölni szükséges, az Ávr § szerint a gazdálkodási besorolásra vonatkozó, január 1-je előtt keletkezett alapító okiratban lévő bejegyzések törlését az alapító okiratok soron következő módosításakor az egységes szerkezetbe foglalt okiraton át kell vezetni Gyakorlati észrevételek

23 A Magyar Államkincstár honlapján elérhető törzskönyvi lekérdező rendszer. Megtekinthetőek a hatályos főbb adatok, illetve a megküldött, nyilvántartásba bejegyzett alapító, megszüntető okiratok.

24 Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatban az ahi. bac@allamkincstar
Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatban az címen szíves rendelkezésükre állunk.

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Törzskönyvi változás-bejelentésekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések