Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Baritz Sarolta Laura OP Budapesti Corvinus Egyetem Sapientia Szerzetesi Hittudományi F ő iskola A háromdimenziós gazdaság Lehet-e gazdálkodni erényetikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Baritz Sarolta Laura OP Budapesti Corvinus Egyetem Sapientia Szerzetesi Hittudományi F ő iskola A háromdimenziós gazdaság Lehet-e gazdálkodni erényetikai."— Előadás másolata:

1 Baritz Sarolta Laura OP Budapesti Corvinus Egyetem Sapientia Szerzetesi Hittudományi F ő iskola A háromdimenziós gazdaság Lehet-e gazdálkodni erényetikai paradigmában? A háromdimenziós gazdaság Lehet-e gazdálkodni erényetikai paradigmában?

2

3 „…mindenképpen a vezetők és az alkalmazottak ‘gondolkodásmódjának ’ megváltozására van szükség ahhoz, hogy a vállalati társadalmi felelősség egy szervezeti eszközből szervezeti céllá, feladattá váljon.” Kerekes, S. – Wetzker K., Harvard Business Manager, Magyar kiadás 2007 „A közgazdaság nem fizikai törvények által irányított gépezet, a társadalmi és gazdasági rend megteremtője nem a piac ármechanizmusa, hanem az emberi értelem és akarat.” Muzslay, I., 1995 Gondolkodásmód Hipotézis: „ha az ember gondolkodásmódja változik, változni fognak konkrét cselekedetei is, ennek alapján a gazdaság rendje és a világ rendje is, továbbá vele együtt az emberiség jövőjét meghatározó természeti környezet ügye is.” (MKPK körlevele 2008, 89.)

4 Az ember van a gazdaságért A gazdaság van az emberért Gondolkodásmód Főáramú közgazdaságtan Samuelson, Friedman, Arrrow Alternatív közgazdaságtan Daly, Lutz, Lux, Schumacher Muzslay Egyház társadalmi tanítása

5 Gondolkodásmód Pénzt vagy életet?Pénz és élet „Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak” (Lk 16,9-13) „Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik öt talentumot nyertem rajta” (Mt 25,14-30)

6 ÉN – TEÉN – AZ Gondolkodásmód közösségtömeg perszonalizmus Martin Buber: ÉN és TE individualizmus

7 Erényetika Boldogság Civil gazdaság Arisztotelész (barátság!), Cicero (önérték) De finibus bonorum et malorum Genovesi, Salutati, Bruni Aquinói Szt. Tamás, MacIntyre, Maritain Beccaria, L.A. Muratori Bruni-Zamagni: Civil economy Haszonelv ű ség, konzekvencializmus rule-utilitarianizm Adam Smith J. S. Mill, J. Bentham Theory of moral sentiments; Wealth of nations OIKONOMIA Á-Á’ Á-P-Á’ használati érték KREMATISZTIKA P-Á-P’ P-P’ csereérték Daly-Cobb: For the Common Good Uzsora ↔ Monti di Pieta (montes pietatis) P-Á-P’(Á) Reciprocitás ( logic of gift, gratuitousness, fraternity) tuizmus – non tuizmus (Wicksteed) szubjektív közgazdaságtan XIX. szd. Redukcionizmus (Modernitás) Gosssen, Walras, Jevons, Pareto, Menger Ockham nominalizmus. Szerz ő déselméletek Hobbes, Locke, Rousseau. Mandeville Kahneman: Hedonista taposómalom

8 JÓ ÉN BOLDOGSÁG ERÉNY ÖNÉRDEK A gondolkodásmód változása HaszonközpontúErényetikai Szubjektív, haszon, hedonistaObjektív, célra irányul, hierarchikus, racionális Birtokol, individuum, Én – AZLétezik, kiteljesedik, személy, ÉN – TE Hêdoné, állapot Eudaimonia, dinamizmus Hatalom, birtoklás, mértéktelenségJóra való cselekvési készség SzubjektivistaObjektivista Látszólagos önérdekét követőValódi önérdekét követő

9 Valódi szükségleteimben a másik ember jólléte is benne van. Kiteljesedés az erények által. Valódi szükségleteimben a másik ember jólléte is benne van. Kiteljesedés az erények által. Objektivista önérdek: Szándék / motiváció: küls ő, bels ő SDT Szándék / motiváció: küls ő, bels ő SDT

10 ÉSZ spekulatív, felismeri az ÖRÖK TÖRVÉNYT, TERMÉSZETTÖRVÉNYT, ERKÖLCSI TÖRVÉNYEKET JÓ objektív, a lét= jó (Ter 1,3-31) ÉN - az ember természete szerint kiteljesedésre tör; - a létezés jellemzi a birtoklás helyett; - valódi szükségleteiben a másik ember jólléte is benne van, ÉN –TE kapcsolatok „jót tenni jó” BOLDOGSÁG eudaimonia – az ember végső célja - egyéni tökéletesedés, a jó tevése által érjük el, - a közjóért való munkálkodás, - lelki élet ERÉNY jóra való cselekvési készség, a cselevés motiválója ”a hátán hordozza az örömöt” (Scheler, M.) Okosság,igazságosság, lelkierő, mértékletesség Erényetika (Aquinói)

11 TEHÁT AZ EMBER SAJÁTOS CÉLJA: - SAJÁT TÖKÉLETESSÉG (ERÉNYEK) - MÁSOKÉRT VALÓ MUNKÁLKODÁS (KÖZJÓ) - LELKI ÉLET (NE, S.Th.) Ez az ember önmaga legészszerűbb szeretete objektivista ÖNÉRDEK=ÖNSZERETET Erényetika Erich Fromm

12 „Az utolsó háromszáz évben az önérdek fogalma egyre gyorsabb ütemben szűkült le… azonossá vált az önzés fogalmával, a materiális gyarapodásban, hatalomban és sikerben megtestesülő érdekkel, az objektivista önérdek megközelítést a helytelen szubjektivista megközelítés váltotta fel. Az önérdek már nem az emberi természet és szükségletek alapján lett meghatározva… Azt hiszi, hogy saját érdeke szerint cselekszik, amikor valójában legfőbb érdeke a pénz és siker,becsapja önmagát; legfontosabb emberi lehetőségei beteljesedés nélkül maradnak…” (Erich Fromm, 1993) Utilitarista fordulat Max Weber, Mandeville, Hirschman szubjektivista ÖNÉRDEK = látszólagos önérdekét követő

13 Haszonközpontúság ÉSZ redukálódik a tapasztalható felismerésére, materialista ÉN közösség helyett önmagára irányul; az vagyok, amit birtoklok, ÉN – TE helyett ÉN – AZ kapcsolatok JÓ ami hasznot hoz nekem (szubjektív jó) ami növeli a gyönyört és élvezetet bennem (hedonizmus) BOLDOGSÁG hedonizmus elv, haszonelv: az élvezetek és haszon maximálása (nem észszerű!) ERÉNY a jóra való cselekvési készség helyett a birtoklás, hatalom, mértéktelenség a cselekvés motiválói

14 ●Konzekvencializmus (Krematisztika) szándék (akarat) (cél)=eredmény, kimenet indíték / motiváció =”érzés” (Mill) MIÉRT? ●Tomizmus (Oikonomia) Szándék (akarat) indíték (motiváció) MIÉRT? tárgy körülmények konkrét cél Motivációk – extrinzik, intrinzik, transzcendens J. S. Mill: fuldokló Az emberi tettek tényezői:

15 A jó-k analogikus rendje „Annyiban jó ugyanis valami, amennyiben kívánatos és vágyóképesség változásának végpontja” […] „Ennek megfelelően azt a kívánatos dolgot, amely a vágyóképesség változását relatív értelemben (ti. úgy, mint eszközt a végső határpont elérésére) lezárja, hasznos jónak nevezzük. Azt pedig, amit mint végsőt kívánunk, s ami, mint egy bizonyos dolog, amelyre a vágyóképesség törekszik, teljesen lezárja a változást, erkölcsi jónak mondjuk. Az pedig, ami a vágyó- képesség változását a kívánt dologban való meg- nyugvásként zárja le, nem más, mint a gyönyörködtető jó” […] „Azok a sajátosan gyönyörködtető javak, amelyek egyedül az élvezet miatt kívánatosak, noha olykor haszontalanok és erkölcstelenek. Hasznos javaknak pedig azokat nevezzük, amik önmagukban nem hordoznak olyasmit, ami miatt kívánatosak lennének, hanem azért kívánatosak, mert más jó elérésének eszközei. Ilyen például a keserű orvosság bevétele. Erkölcsi javaknak pedig azokat mondjuk, amelyek önmagukban hordoznak olyasmit, ami miatt kívánatosak”[...]„A jó ugyanis elsődlegesen az erkölcsi jóról állítható, a gyönyörködtető jóról másodlagosan, a hasznos jóról pedig harmadsorban.” (STh. I. q 5., a 6.)

16 Klasszikus görög filozófiaAquinói Szt. Tamás Hasznos jó Gyönyörködtető jó Erkölcsi jó A hasznos javak eszközként szolgálják a többi jó-t. „keserű orvosság” S.Th. I. q5,a6. Erkölcsi értékek Intellektuális értékek Érzékelés Vegetatív Holt anyag Materiális világ Abraham Maslow

17 HaszonközpontúErényetikai CÉL ESZ- KÖZ haszon, élvezet erkölcs, erény élvezet hasznos Homo OeconomicusHomo Reciprocans A gondolkodásmód változása Fukuyama: Bizalom, Steven Covey: The 7 habits of highly motivated people

18 csere haszno s javak csere haszno s javak Homo Oeconomicus Boldogtalan, Céltévesztett, Nem tud szeretni Homo Reciprocans kölcsönöss ég erkölcsi javak redukció (2 dimenzió) teljes ember (3 dimenzió) Csere, szerz ő dés csere, szerz ő dés + kapcsolati javak, bizalom, ingyenesség, testvériség, … non-tuizmus, (ÉN-AZ) tuizmus, (ÉN-TE), szubjektivista önérdek objektivista önérdek

19 Homo OeconomicusHomo Reciprocans ÖnérdekRedukált, célt tévesztett, Boldogtalan, nem tud szeretni Szubjektivista önérdek, Látszólagos önszeretet Amor concupiscentiae Haszonért való barátság Extrinzik motivációk Konzekvencializmus Non-tuizmus Hasznos jó, gyönyörködtető jó Teljes, célra orientált, Boldog, tud szeretni Objektivista önérdek, Valódi önszeretet, Amor amicitiae, Erkölcsi barátság Intrinzik, transzcendens motiv. Emberi tettek tényezői tomista Tuizmus Hasznos, gyöny., erkölcsi jó Gazda- sági rend Egyenértékek cseréje, szerződés, Krematisztika Két dimenziós Individuumok piaca (Hayek) Minden áru Reciprocitás, nagylelkűség ingyenesség, testvériség Oikonomia 3D Perszonák piaca (CV) Kapcsolati javak, végtelen értékek ProfitCélEszköz

20 A háromdimenziós gazdaság Alapvet ő javak t ő ke javak pénzügyi eszközök marketing stratégia profit Társadalmi felel ő sség bizalom, igazságosság szolidaritás reciprocitás mértékletesség élet (Alford-Naughton, 2004) < < 2. 1. A piaci mechanizmusok az alapvet ő javak körében érvényesek. A piaci mechanizmusok az alapvet ő javak körében érvényesek. 1. és 2. dimenzió 3. dimenzió Kiemelked ő javak eszközök A környezet rekreációs és önértéke célok

21

22 Alapvet ő javak Egyenértékek cseréje, szerz ő dés Alford – Naughton Bruni – Zamagni Erényetikai gondolkodás Theory of the firm = Vállalatelmélet Economic theory = Gazdasági elmélet

23 Pénz Aquinói Tamás: Pénzhasználat > Pénzfelhalmozás „A szolgák szolgája” Aquinói Tamás: Pénzhasználat > Pénzfelhalmozás „A szolgák szolgája” „Végs ő cél” ERÉNYETIKAIHASZONKÖZPONTÚ PÉNZ

24 A profit trónfosztása cél eszköz haszon hasznosság uralkodik szolgál uralkodó „a szolgák szolgája” Helye: a hasznos jó-k között

25 A gazdaság célja a közjó, a profit eszközként szolgál ennek eléréséhez. A gazdaság célja a közjó, a profit eszközként szolgál ennek eléréséhez.

26 A háromdimenziós gazdaság, mint ész-szer ű globális rend egyéni közösségi globális értékrend

27 KIEMELKEDŐ JAVAK →VÉGTELEN ÉRTÉKEK  A piac törvényei nem érvényesek rájuk nem korlátosak, nem versenyzők;  Költség-haszon típusú elemzések nem végezhetők rajtuk (Lesourd, Schillizi nyomán) · Pareto-i értelemben mindig hatékonyak A 3. DIMENZIÓ

28 A harmadik dimenzió Boldogság paradoxon, Kapcsolati javak HiHi X (critical point) IiIi H”= f(I,R) H = happiness I = income, marketed goods R = relational goods Easterlin, Kahneman, Bruni Kasser, Kocsis, Kerekes RIRI Welfare→ Wellbeing Jólét → Jóllét Welfare→ Wellbeing Jólét → Jóllét

29 A harmadik dimenzió "A piaciakon kívül számos olyan termék és szolgáltatás is van, amely nem megy át a piacon. Ezek ingyenességét, kölcsönösségen alapuló egyenlő elosztását szokások, hagyományok, társadalmi nyomás, a családi szervezet, vagy a jog biztosítja. … A becslések azt mutatják, hogy a családon belül és a család számára végzett nem piaci tevékenységek értéke eléri a családi jövedelem felét…” (Scitovsky, T., Örömtelen gazdaság, 1990) Reciprocitás, tradíciók, szokások, család, háztáji Scitovsky, Polányi Polányi

30 Értékek a makrogazdaságban: méltányosság, igazságosság, szolidaritás ” A piaci mechanizmus olykor még a hatékonyság elérésében sem igazán hathatós, kiváltképp a közjavaknak nevezett dolgok esetében… A piaci mechanizmus logikája a magánjavakra méretezett (mint az alma és az ing ), nem pedig a közjavakra…” (Sen, A.: A fejlődés, mint szabadság, 2003) Amartia Sen Közjavak (public goods), magánjavak (private goods) A harmadik dimenzió Piaci mechanizmusok: alma, ing = magánjavak

31 Társadalmi tőke (Social capital) Bourdieu, Putnam, Fukuyama, Madison Kopp Mária Bizalom Hálózatok Reciprocitás Szolidaritás … A harmadik dimenzió

32 Helen Alford O.P. Antonio Argandona XVI. Benedek Edmund Burke Bakacsi Gyula Cesare Beccaria Beran Ferenc D. G. Blanchflower Bourdieu, Martin Buber Luk Buckaert H. E. Cobb Steven Covey Tom Chappell F. Compagnoni O.P. J. Cornwal Herman Daly E. L. Deci Amitai Etzioni R. Easterlin P.A. Egom Erich Fromm E.R. Freeman Francis Fukuyama Antonio Genovesi Kenneth E. Goodpaster M. Gunkel J. Habermas F. Herzberg Albert O. Hirschman Geert Hofstede Horváth Sándor O.P. Bede Jarrett O.P. II János Pál Thomas Jefferson D. Kahneman Tim Kasser John Kavanaugh Kerekes Sándor Kindler József Kocsis Tamás Kopp Mária David Korten B. Las Casas John Locke M. A. Lutz Kenneth Lux Gabriel Marcel Jacques Maritain Martos Tamás Reinhard Marx C.D. McClelland Muzslay István Michael Naughton Juan Antonio Perez-Lopez Pataki György J. Pieper S. J. Pope R.E. Quinn P. Ricoeur, Anita Roddick Carl Rogers David Ross R. M. Ryan M.J. Sandel, Scitovsky Tibor Amartia Sen Skrabski Árpád Takács-Sánta András Charles Taylor Tomka Miklós J. P. Torrell O.P. Tóth Gergely Tringer László Turgonyi Zoltán A. Tversky M. Waltzer Stefano Zamagni Zsolnai László Arisztotelész Aquinói Szent Tamás Abraham Maslow Alasdair MacIntyre

33

34 „Rendes”, helyi vállalkozások Értékalapú szervezetek Másért vállalkozók Kö- zös- ségi vállal- kozások Tóth, G.: A valóban felelős vállalat Profit és érték viszonya Cél: Πmax Cél: Közjó Profit szolgál értéket Érték szolgál profitnövelést Közösségi Gazdaság Keresztény vállalatok Alternatív kapitalisták Társadalmi vállalkozók Stratégiai iskolák Klasszikus Rt. EIRIS! Mintzberg

35 EIRIS

36 loss = losses (1) surv = survive (2) diff = struggles with difficulties (2) mod = modest profit and growth(10) dynam = dynamic profit and growth (3) ÜZLETMENET / 20 KKV ÉRME, KG, KEVE 2005

37 Jó hírek Financial Times: emberarcú kapitlizmus CSR tartalmának változása Gazdaságetika: etika: intrinsic value, frugality first AT Kearney kutatása: „azok a cégek teljesítenek jobban a válságban, amelyek igazi elkötelezettséget mutatnak a fenntarthatóság iránt”: etikai kódex, korrupció ellenesség, üzleti etika, átláthatóság, környezetvédelem → integrált megközelítés Harmadik szektor, Társadalmi vállalkozók - állam és piac között, helyi szint hangsúlyos, - társadalmi célok maximálása profit elsősége helyett - környezet, társadalom, gazdaság integrált megközelítése - létszámuk 3-4x olyan gyorsan nő, mint a gazdaság Korten – kulturális, spirituális kreatívok

38 Jó hírek Banca Etica – Alternative banking ●partnerválasztása: érték alap, etikus viselkedésre garancia, ● preferencia: szolidaritás, emberi jogok, hátrányos helyzetűek, környezetvédelem, vallási szervezetek, harmadik szektor ● Nem hierarchikus szervezeti struktúra, Felelősség megosztás Önkéntesek Hálózat többi etikus bankkal Mikrohitelezés Yunusz, Magnet

39 Jó hírek Focoláre mozgalom, Közösségi Gazdaság 750 vállalkozás, 200 millió EUR éves termelés Profitjukból és adományokból 25 millió EUR-t adtak a szegényeknek eddig Elveik: egység, vagyonközösség, kölcsönösség, megosztás, kölcsönös segítségnyújtás a nehéz helyzetben, hálózatalkotás Krizsevci konferencia, 2009 február: A válság lehetőség a minőségi változásra, a másképp gondolkodásra, egy másik gazdasági kultúra létrejöttére, a közjóért való munkálkodásra Remény: Noé – szivárvány, Új világ születik

40

41 Kutatás, Baritz 2013. 03. - 06. Hipotézis: Más gondolkodásmód más gazdasági renddel jár együtt 2 1 Erényetikai ember Erényetikai ember (teljes) haszonközpontú erényetikai munkahelyen munkahelyen 3 4 Haszonközpontú ember Haszonközpontú ember (redukált) haszonközpontú erényetikai munkahelyen munkahelyen

42 Kutatás, Baritz 2013. 03. - 06. N=302 on line kérdőív, 88 kérdés Korrelációk, Klaszter elemzés, Főkomponens elemzés, Sokdimenziós skálázás Big5Személyiségvonások INTR, EXTRMOTIVÁCIÓK – BELS Ő MOTIVÁCIÓ : INTRme SWB, HED, EUD Boldogságok (Hed, Eud, SWB) MLQÉlet értelmessége VEthicsEtikai, erkölcsi jellemz ő k MATMatetializmus faith Hit Wnow Jelenlegi munkahely CSR, munkahelyi etika, profit eszköz WideaIdeális munkahely CSR, munkahelyi etika, profit eszköz Klaszterek 1. Fogaskerék 2. Elefántcsonttorony 3. Kovász 4. Csillogó 5. Integrált TOP15

43 2 1 Erényetikai ember Erényetikai ember haszonközpontú erényetikai munkahelyen munkahelyen Kovász Inegrált, TOP15 Elefántcsonttorony 3 4Haszonközpontú ember haszonközpontú erényetikai munkahelyen munkahelyen Csillogás Fogaskerék

44

45 Bels ő motiváció Küls ő motiváció Struktúra Etikai értékek Élet értelmessége Eudaimonia Materializmus (-) r=0,0.. r=0,3..

46 „Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg? Semmire sem jó többé, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyre épült várost. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van.” (Mt 5,13-16) „Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg? Semmire sem jó többé, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyre épült várost. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van.” (Mt 5,13-16)

47 KÖSZÖNÖM!


Letölteni ppt "Baritz Sarolta Laura OP Budapesti Corvinus Egyetem Sapientia Szerzetesi Hittudományi F ő iskola A háromdimenziós gazdaság Lehet-e gazdálkodni erényetikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések