Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 1 Kockázat-csökkentés – kockázat-tűrés: Veszélyes anyagok és veszélyes hulladékok kezelése - Gyakorlati tanácsok -

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 1 Kockázat-csökkentés – kockázat-tűrés: Veszélyes anyagok és veszélyes hulladékok kezelése - Gyakorlati tanácsok -"— Előadás másolata:

1 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 1 Kockázat-csökkentés – kockázat-tűrés: Veszélyes anyagok és veszélyes hulladékok kezelése - Gyakorlati tanácsok - Előadó: Radványi András környezetvédelmi tanácsadó (RADECO Bt.)

2 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 2 RADECO környezetvédelmi tanácsadói szolgáltatásai  Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) kiépítése, bevezetése – ISO 14001 és EMAS szerint (ill. „Integrált irányítási rendszerek”)  Hulladékgazdálkodás segítése – nyilvántartási rendszer kialakítása, adatszolgáltatás teljesítése, hulladékgazdálkodási tervek készítése...  Környezeti jelentés / Fenntarthatósági jelentés készítése  Környezetvédelmi jogszabályi megfelelés ellenőrzése  Környezetvédelmi auditok (ISO 14001 szerint)  Más irányítási rendszerek auditja (ISO 9001, OHSAS 18001...)

3 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 3 Témák  Kémiai biztonság - Veszélyes anyagok használata  Hulladékgazdálkodás – veszélyes vs. nem veszélyes?  Főbb jogszabályi előírások  Gyakorlati teendők  Praktikus tudnivalók

4 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 4 Kémiai biztonság 1.  Oldószerek, hígítók, ragasztók, festékek, lakkok - többségük veszélyes anyag, veszélyes készítmény (keverék)  Veszélyes az az anyag, készítmény (keverék), amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képviselhet (robbanó, oxidáló, gyúlékony, sugárzó, mérgező, maró, ingerlő, szenzibilizáló, fertőző, rákkeltő, mutagén, teratogén, utódkárosító, egyéb egészség-, vagy környezet-károsító)

5 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 5 Kémiai biztonság 2.  MSDS – Biztonsági adatlap (Material Safety Data Sheet) Célja: lehetővé tegye a felhasználók számára az emberi egészség és a biztonság munkahelyi védelmére, valamint a környezet védelmére irányuló intézkedések megtételét. A biztonsági adatlapnak tartalmilag és formailag a Magyar Köztársaság területén hatályban lévő jogszabályokhoz kell igazodnia!

6 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 6 Kémiai biztonság 3.  Anyagok és készítmények besorolása tulajdonságaik alapján: fizikai, fizikai-kémiai és kémiai tulajdonságok alapján – Robbanásveszélyes (E) anyagok – Égést tápláló, oxidáló (O) anyagok – Fokozottan tűzveszélyes (F+) anyagok és készítmények – Tűzveszélyes (F) anyagok és készítmények – Kismértékben tűzveszélyes (R10) anyagok és készítmények

7 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 7 Kémiai biztonság 4.  Anyagok és készítmények besorolása tulajdonságaik alapján: mérgező (toxikológiai) tulajdonságai alapján – Nagyon mérgező (T+) anyagok – Mérgező (T) anyagok – Ártalmas (Xn) anyagok – Irritatív (Xi) anyagok

8 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 8 Kémiai biztonság 5.  Anyagok és készítmények besorolása tulajdonságaik alapján: környezetkárosító (öko-toxikológiai) tulajdonságai alapján – környezetre veszélyes (N) anyagok és készítmények

9 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 9 Kémiai biztonság 6.  R-mondat: a veszélyes anyagok veszélyei - kockázatai – R 16 – Oxidáló anyaggal érintkezve robbanásveszélyes – R 17 – Levegőn öngyulladó – … – R 43 – Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) – R 44 – Zárt térben hő hatására robbanhat – …

10 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 10 Kémiai biztonság 7.  S-mondat: a veszélyes anyagok biztonságos használata – S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet S 3 – Hűvös helyen tartandó – … – S 28 – Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni S 29 – Csatornába engedni nem szabad – …

11 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 11 Kémiai biztonság 8.  EU szabályozás (Kötelező érvényű EK rendeletek): – REACH - 1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról – GHS-rendelet - 1272/2008/EK rendelet a vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) - a rendelet az Unió minden tagállamában közvetlenül alkalmazandó, azaz nem kell átültetni a hazai jogba!

12 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 12 Kémiai biztonság 9.  A GHS-rendelet: biztosítja, hogy az egyes anyagok egész világon ugyanazzal a veszély-besorolással és címkével legyenek ellátva. – „veszélyességi osztály”: a fizikai, egészségi vagy környezeti veszély jellege; – „veszélyességi kategória”: a veszélyességi osztályokon belüli felosztás a súlyosság megadása céljából; – „veszélyt jelző piktogram”: eddigiektől némileg eltérő grafikai kompozíció; – „figyelmeztetés” figyelmeztet a potenciális veszélyre: „veszély” /„figyelem” – „figyelmeztető mondat (H)”: a veszély természete, adott esetben a veszély mértéke; – „óvintézkedésre vonatkozó mondat (P)”: expozíció káros hatásainak a lehető legkisebbre csökkentése vagy megelőzése céljából javasolt intézkedés(eke)t írja le;  A jelenlegi besorolásról, címkézésrõl és csomagolásról szóló rendeletek 2015. június 1-jével hatályon kívül lesznek helyezve.

13 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 13 Kémiai biztonság 10.  Hazai szabályozás: – 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, – 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, – 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról, – 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, – 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről, – Veszélyes Anyagok Magyarországi Jegyzéke

14 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 14 Kémiai biztonság 11.  Kockázatértékelés: a veszélyes anyagok és készítmények káros hatásainak azonosítása: – munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül, munkavédelmi szakember és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának közreműködése tehát nélkülözhetetlen a feladat szakszerű elvégzéséhez, – milyen gyakran kell felülvizsgálni a kockázatértékelést? a kockázatok lényeges változása esetén, munkabalesetet követően, illetve legalább évenként.

15 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 15 Kémiai biztonság 12.  Intézkedések, amelyekkel munkavállalóik biztonsága és munkahelyi egészségmegőrzése, ugyanakkor a jogszabályi megfelelés is egyidejűleg biztosítható: – a tevékenység, illetve a változás bejelentése az ÁNTSZ telephely szerint területileg illetékes szervének, – anyagok környezettudatos megválasztása, veszélyes anyagok kiválthatóságának vizsgálata, – a kockázatok ismertetése az érintettekkel, – műszaki, szervezési, egyéni védelmi megoldások.

16 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 16 Kémiai biztonság 13.  Tárolás: a veszélyes anyagok, veszélyes készítmények tárolásáért felelős személyek biztosítják, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes készítmény a – biztonságot, – az egészséget, – a testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg – a környezetet ne szennyezhesse, ne károsíthassa.

17 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 17 Veszélyes hulladék 1.  Hulladék definíciója (Hulladékgazdálkodási törvény) >Hulladékgazdálkodási törvény > „bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles”  Veszélyes hulladék definíciója ugyanitt > > „a 2. számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék”

18 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 18 Veszélyes hulladék 2.  A veszélyes hulladékokra vonatkozó főbb előírások megtalálhatók: > 98/2001. (VI.15.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

19 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 19 Veszélyes hulladék 3. További – fontosabb – kapcsolódó jogszabályok:  Hulladékgazdálkodási törvény (2000. évi XLIII. törvény)  164/2003. (X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről  271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról  16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről (minden hulladék – EWC kód szerinti besorolása)

20 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 20 Veszélyes hulladék 4.  Egyes speciális hulladékokra külön szabályok, például – olajok (fáradt olaj) – elemek-akkumulátorok – növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok – elektromos és elektronikai eszközök hulladékai – hulladékká vált gépjárművek – szennyvíziszap – gyógyszerek – egészségügyi intézmények hulladékai

21 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 21 Veszélyes hulladék 5.  Veszélyes anyagok, készítmények felhasználása > > selejtezés... > maradékok képződése… > beszáradt anyagok… > lejárt szavatosságú veszélyes készítmények… > csomagolás/göngyöleg (szennyezett)... > rongyok, felitató anyagok, amivel kiömlött vegyszert töröltünk/itattunk fel >>> Veszélyes hulladék keletkezése (!)

22 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 22 Veszélyes hulladék 6. Veszélyes hulladékok – példák :  EWC 08 01 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok  EWC 08 01 17* festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok  EWC 09 01 01* vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok  EWC 09 01 04* rögzítő (fixír) oldatok  EWC 14 06 03* egyéb oldószerek és oldószer keverékek  EWC 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok  EWC 15 01 11* (…) ide értve a kiürült hajtógázos palackokat  EWC 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat

23 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 23 Veszélyes hulladék 7. Veszélyes hulladékok – példák:  EWC 16 05 06* veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit  EWC 16 05 07* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek  EWC 16 05 08* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek  EWC 20 01 13* oldószerek  EWC 20 01 14* savak  EWC 20 01 15* lúgok  és nagyon sok más hulladék

24 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 24 Veszélyes hulladék 7.  A hulladékokkal végzett tevékenységek (szolgáltatások) hatósági engedélyhez kötöttek: – szállítás – begyűjtés – ártalmatlanítás (égetés, lerakás, stb.) – újrahasznosítás – előkezelés – stb.

25 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 25 Gyakorlati teendők 1.  Veszélyes hulladék elkülönített gyűjtése – a nem veszélyes hulladékoktól külön – és fajtánként külön-külön  A telephelyen a gyűjtés feltételeit, infrastruktúráját a 98/2001. Korm. rendelet szerint kell kialakítani > munkahelyi gyűjtőhelyek > üzemi (telephelyi) központi gyűjtőhely > zárt aljzat (beton, stb.) > kármentő (legalább: tálca) > zárhatóság > üzemeltetési szabályzat kell

26 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 26 Gyakorlati teendők 2.  A telephelyen a veszélyes hulladékok – még ha nagyon kevés is keletkezett - legfeljebb 1 évig gyűjthetők!  Tehát minimum évente egyszer el kell szállíttatni > újrahasznosításra, előkezelésre, ártalmatlanításra, …  Csak engedéllyel rendelkező szolgáltatók vehetők igénybe > erről győzödjünk is meg a megrendelés előtt!

27 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 27 Gyakorlati teendők 3.  A veszélyes hulladékok elszállítása (átadása a kezelő/begyűjtő cégeknek) kötelező formátumban dokumentálandó > SZ-szállítójegy / K-kísérőjegy  Nyilvántartást kell vezetni minden hulladékról – fajtánként (a nem veszélyes hulladékokról is!) > ez akkor is kötelező, ha a kis mennyiség miatt a szervezet nem kötelezett a hatósági adatszolgáltatásra!

28 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 28 Gyakorlati teendők 4.  Évente – a tárgyévet követő év március 1-ig – adatszolgáltatás a „Zöldhatóság” felé > Ha a keletkezett veszélyes hulladék éves mennyisége (az adott telephelyen!) több, mint 200 kg VAGY a foglalkoztatottak létszáma eléri a 10 főt

29 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 29 Gyakorlati teendők 5.  Adminisztratív követelmény: > a veszélyes hulladékkal kapcsolatos dokumentumok, bizonylatok 10 évig megőrzendők (!) > nem veszélyes hulladékok esetében 5 évig

30 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 30 Gyakorlati teendők 6.  Jelentősebb „hulladék-termelés” esetén: > Hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni (Ha évente több mint 10 t veszélyes hulladék… …vagy összesen több mint 200 t hulladék keletkezik)

31 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 31 Praktikus tudnivalók 1.  Hulladékok azonosítása EWC-kódok szerint  16/2001. KöM-rendelet a hulladékok jegyzékéről > LÁSD ITT!LÁSD ITT!  Veszélyes hulladékok csillaggal megjelölve – pl. EWC 150101*

32 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 32 Praktikus tudnivalók 2.  Szolgáltató cégek keresése – veszélyes/nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésére > begyűjtés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás, …  „Hulladékos engedélyek” meglétének, illetve konkrét tartalmának ellenőrzése > http://okir.kvvm.hu/kezelo/http://okir.kvvm.hu/kezelo/

33 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 33 Praktikus tudnivalók 3.  A hulladék termelője által vezetendő nyilvántartás kötelező adattartalma veszélyes / nem veszélyes hulladékokra >  164/2003. Korm. rendelet 1. melléklete szerint > LÁSD ITT!LÁSD ITT!

34 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 34 Praktikus tudnivalók 4.  Mindennemű környezetvédelmi adatszolgáltatás (ezen belül az éves „hulladék-bevallás”) előfeltétele: – Környezetvédelmi azonosítók megszerzése >KÜJ-szám a szervezetre / KTJ-számok a telephelyekre  Kapcsolódó adatlapok elérhetők INNENINNEN  Éves adatszolgáltatás („hulladék-bevallás”) nyomtatványai, kitöltő-programja ITT találhatók meg (a nem létező minisztérium honlapján…)ITT

35 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 35 Praktikus tudnivalók 5.  Zöldhatóságok elérhetősége >  Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (Honlap)Honlap  10 db területi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség > „területi illetékesség”területi illetékesség  Szombathely, Győr, Székesfehérvár, Pécs, Szolnok, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Budapest (a városnevekre kattintva a 10 felügyelőség honlapjára jutunk) SzombathelyGyőrSzékesfehérvárPécsSzolnokSzeged DebrecenNyíregyházaMiskolcBudapest

36 RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 36 Köszönöm a figyelmet! Kérdések: Most…vagy:  Radványi András – RADECO Bt.  Tel.: 30/415-6046  E-mail: radeco@chello.hu


Letölteni ppt "RADECO – Környezetvédelmi tanácsadás 1 Kockázat-csökkentés – kockázat-tűrés: Veszélyes anyagok és veszélyes hulladékok kezelése - Gyakorlati tanácsok -"

Hasonló előadás


Google Hirdetések